6.4 Kilpailuttaminen

Kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suu­den sel­vit­tä­mi­nen

Hank­kees­sa kai­kis­sa yli 2 500 eu­ron han­kin­nois­sa on esi­tet­tä­vä sel­vi­tys kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suu­des­ta. Ra­ken­ta­mis­hank­keis­sa voi­daan käyt­tää vii­te­kus­tan­nuk­sia tai voit teh­dä sel­vi­tyk­sen esi­mer­kik­si tar­jouk­sia pyy­tä­mäl­lä, hin­nas­to­ja käyt­tä­en, säh­kö­pos­ti­tie­dus­te­luil­la tai pu­he­li­mit­se. Do­ku­men­toi te­ke­mä­si tie­dus­te­lut eli sääs­tä tar­jouk­set/kuva­kaap­pauk­set ja säh­kö­pos­tit ja tee pu­he­lin­tie­dus­te­luis­ta muis­tio. Tee teh­dyis­tä han­kin­nois­ta va­paa­muo­toi­nen sel­vi­tys, jos­sa pe­rus­te­let va­lin­nan. Hin­ta ei ole ai­noa kri­tee­ri. Va­lin­taan voi­vat vai­kut­taa esi­mer­kik­si toi­mi­tus­var­muus ja laa­tu.

Alle 2 500 eu­ron han­kin­nat voi­daan teh­dä il­man kil­pai­lut­ta­mis­ta ja hin­ta­ta­son sel­vit­tä­mis­tä. Kaik­kien han­kin­ta­kus­tan­nus­ten on ol­ta­va koh­tuul­li­sia.

Poik­keus: lähi­pii­ri­han­kin­to­jen koh­dal­la kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suus on sel­vi­tet­tä­vä si­ten, että on han­kit­tu riit­tä­vä mää­rä tar­jouk­sia asi­an­mu­kaisilta ta­hoil­ta.

Kil­pai­lut­ta­mi­nen

Han­kin­ta­laki kos­kee myös han­ke­tu­kia. Sitä so­vel­le­taan kai­kis­sa han­kin­ta­lain kyn­nys­ar­vot ylit­tä­vis­sä han­kin­nois­sa, jos jul­ki­sen tuen mää­rä on yli puo­let hank­keen kus­tan­nuk­sis­ta (Laki jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta ja käyt­tö­oi­keus­so­pi­muk­sis­ta (1397/2016)).  Huom! Uusi han­kin­ta­laki tuli voi­maan 1.1.2017 ja kos­kee sen jäl­keen aloi­tet­tu­ja han­kin­to­ja. Ai­em­min aloi­te­tuis­sa han­kin­nois­sa nou­da­te­taan jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta an­net­tua la­kia (348/2007). Tuen myön­tä­vä ja tar­kas­ta­va vi­ran­o­mai­nen kiin­nit­tää huo­mi­o­ta han­kin­ta­lain sää­dös­ten nou­dat­ta­mi­seen. Han­kin­ta­lain sää­dös­ten nou­dat­ta­mi­nen to­den­ne­taan myös mak­su­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä.

Kil­pai­lu­tuk­ses­sa on huo­mi­oi­ta­va lais­sa sää­de­tyt euro­mää­räi­set ra­jat eli kyn­nys­ar­vot. Esi­mer­kik­si ta­va­roi­den ja pal­ve­lu­jen hank­ki­mi­ses­sa  kyn­nys­arvo on 60 000 eu­roa. Ra­ken­ta­mi­ses­sa se on 150 000 eu­roa.

Jos han­kin­ta­si ylit­tä­vät kyn­nys­ar­vot, kysy neu­voa ELY-kes­kuk­ses­ta tai Le­a­der-ryh­mäs­tä. Kyn­nys­ar­vot ylit­tä­vät tar­jouk­set on pyy­det­tä­vä Hil­ma-jär­jes­tel­män kaut­ta. Hil­ma on mak­su­ton säh­köi­nen il­moi­tus­ka­na­va, jota Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö yllä­pi­tää. Hil­mas­ta löy­tyy oh­jei­ta myös tar­jous­pyyn­nön te­ke­mi­seen, ks. www.han­kin­ta­il­moi­tuk­set.fi.

Lisä­tie­toa han­kin­to­jen kil­pai­lut­ta­mi­ses­ta ja han­kin­ta­lain­sää­dän­nös­tä löy­tyy mm. seu­raa­vil­ta in­ter­net-si­vuil­ta:

www.han­kin­ta­il­moi­tuk­set.fi (han­kin­ta­il­moi­tuk­sen jul­kai­se­mi­nen)

www.han­kin­nat.fi (Suo­men Kun­ta­lii­ton si­vuil­la run­saas­ti tie­toa han­kin­ta­me­net­te­lyis­tä sekä mm. oi­kai­su­ohje- ja va­li­tus­o­soi­tus­mal­le­ja)

www.tem.fi/jul­ki­set­han­kin­nat (Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön jul­kis­ten han­kin­to­jen si­vus­to)

ESI­MERK­KI

Kylä­yh­dis­tyk­sel­lä on hoi­det­ta­va­naan laa­jo­ja nur­mik­ko­a­lu­ei­ta: kylä­ta­lon piha, uima­ran­ta ja peli­kent­tiä. Se on hank­ki­mas­sa pääl­tä ajet­ta­vaa ruo­hon­leik­ku­ria ja pyy­tää tar­jouk­set kol­mel­ta eri ta­hol­ta.

Yksi leik­ku­ri mak­saa pari sa­taa eu­roa enem­män kuin kak­si muu­ta. Se on kui­ten­kin ai­noa, jon­ka huol­to löy­tyy omal­ta paik­ka­kun­nal­ta. Kos­ka ruo­hon­leik­ku­ri tu­lee ole­maan ko­vas­sa käy­tös­sä, on tie­dos­sa, että huol­lon ja vara­o­sien tar­vet­ta on pal­jon. Täl­lä pe­rus­teel­la yh­dis­tys os­taa koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti edul­li­sim­man vaih­to­eh­don.

Muis­ti­lis­ta tuen­saa­jal­le niis­sä ta­pauk­sis­sa, jois­sa hank­keen han­kin­nois­sa on nou­da­tet­ta­va han­kin­ta­la­kia

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016