7 HANKKEEN TALOUS

Hank­keen ta­lous on osa hank­keen hal­lin­noin­tia ja oleel­li­nen osa hank­keen to­teu­tus­ta. Hank­keen ta­lout­ta seu­ra­taan han­ke­kir­jan­pi­don avul­la. Toi­mi­ta han­ke­asia­kir­jois­ta (tuki­pää­tös, han­ke­suun­ni­tel­ma) ko­pi­ot kir­jan­pi­tä­jäl­le.

Mo­net kir­jan­pi­tä­jät ovat jo kon­ka­rei­ta han­ke­a­si­ois­sa, mut­ta yhtä mo­nel­le han­ke­maa­ilma on edel­leen vie­ras. Muun mu­as­sa tä­män vuok­si hank­keen kir­jan­pi­dos­ta vas­taa­van hen­ki­lön kan­nat­taa osal­lis­tua ta­paa­mi­seen, jos­sa ELY-kes­kuk­sen tai Le­a­der-ryh­män edus­ta­ja ja tuen­saa­ja käy­vät tuki­pää­tök­sen ja sen kir­jan­pi­dol­le tuo­mat vaa­ti­muk­set aloi­tus­pa­la­ve­ris­sa yh­des­sä läpi.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016