7.2 Kustannukset ja rahoitus

Kus­tan­nus­ar­vi­on tu­lee olla koh­tuul­li­nen ja re­a­lis­ti­nen, jot­ta väl­tyt to­teu­tuk­sen ai­ka­na muu­tos­ha­ke­muk­sil­ta. Kus­tan­nus­ar­vi­o­ta ei myös­kään voi kas­vat­taa jäl­ki­kä­teen.

Esi­tä ke­hit­tä­mis­hank­keen kus­tan­nus­ar­vio han­ke­suun­ni­tel­mas­sa eri­tel­ty­nä vuo­si­ta­sol­le. Vi­ral­li­ses­sa tuki­pää­tök­ses­sä kus­tan­nus­ar­vi­o­ta ei enää eri­tel­lä vuo­si­ta­sol­le, vaan kus­tan­nus­la­jit nä­ky­vät yh­teis­sum­mi­na koko hank­keen ajal­ta.

Ke­hit­tä­mis­hank­keen hy­väk­syt­tä­viä kus­tan­nuk­sia ovat hank­keen to­teut­ta­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät kus­tan­nuk­set, joi­ta ovat tyy­pil­li­ses­ti palk­kaus­ku­lut, osto­pal­ve­lut ja palk­ki­ot, vuok­rat, ko­kous­palk­ki­ot, mat­ka­ku­lut, pu­he­lin­ku­lut, pos­ti­tus­ku­lut, toi­mis­to­ku­lut ja tie­dot­ta­mis­ku­lut.

Pal­kat si­säl­tä­vät hank­kee­seen pal­kat­ta­vien hen­ki­löi­den pal­kat laki­sää­tei­si­ne sivu­ku­lui­neen (elä­ke- ja so­si­aa­li­tur­va­mak­su, loma­raha, loma-ajan palk­ka, laki­sää­tei­nen työ­ter­veys­huol­to). Huom! Kat­so tä­hän liit­ty­en koh­dan 3.3. ala­ot­sa­ke Pal­kat. Hank­keen työn­te­ki­jöi­den on pi­det­tä­vä työ­päi­vä­kir­jaa hank­keel­le te­ke­mäs­tään työs­tä.

Jos hank­keel­le on pe­rus­tet­tu oh­jaus­ryh­mä, sen jä­se­nil­le voi­daan mak­saa ko­kouk­siin osal­lis­tu­mi­sis­ta palk­ki­oi­ta.

Vuok­riin hy­väk­sy­tään työ­ti­lo­jen, ko­kous- ja kou­lu­tus­ti­lo­jen vuok­rat sekä kone- ja lai­te­vuok­rat.
Osto­pal­ve­lut ovat ulko­puo­lisilta asi­an­tun­ti­joil­ta os­tet­tu­ja pal­ve­lu­ja, ku­ten esi­mer­kik­si eri­lai­sia sel­vi­tyk­siä, kään­nös- ja tulk­kaus­pal­ve­lui­ta, eri­lais­ten jul­kai­su­ma­te­ri­aa­lien suun­nit­te­lu­töi­tä, leh­tien toi­mi­tus-, tait­to-, pai­na­tus- ja ja­ke­lu­pal­ve­lu­ja ja kou­lu­tus­pal­ve­lu­ja.

Muis­ta pyy­tää osto­pal­ve­luis­ta tar­jouk­set tai sel­vit­tää han­kin­nan hin­ta­taso riip­pu­en pal­ve­lun hin­ta­ta­sos­ta. Jos han­kin­nan arvo ylit­tää jul­ki­sen han­kin­ta­ra­jan ja kil­pai­lu­tuk­sen eh­dot muu­ten täyt­ty­vät, kil­pai­lu­ta han­kin­ta han­kin­ta­lain mu­kai­ses­ti. Kil­pai­lu­tuk­ses­ta tar­kem­min Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­jan lu­vuis­sa 3.2. ja 6.4.
Mat­ka­ku­lu­jen on lii­tyt­tä­vä hank­keen to­teut­ta­mi­seen ja ne on si­säl­ly­tet­tä­vä han­ke­suun­ni­tel­maan. Mat­ka­ku­lui­hin hy­väk­sy­tään oman au­ton käy­tös­tä ai­heu­tu­vat kilo­met­ri­kor­vauk­set, mat­ka­li­put, päi­vä­ra­hat ja ma­joi­tus­ku­lut. Ulko­maan mat­kois­ta täy­tyy aina esit­tää pe­rus­te­lut ja kus­tan­nuk­set han­ke­suun­ni­tel­mas­sa.

Jos han­ke si­säl­tää yleis­kus­tan­nuk­sia, esi­tä jako­pe­rus­teet han­ke­suun­ni­tel­mas­sa. Ja­et­ta­via yleis­kus­tan­nuk­sia ovat yleen­sä tie­to­lii­ken­ne­ku­lut, pos­ti- ja pu­he­lin­ku­lut, ko­pi­o­ku­lut, säh­kö- ja sii­vous­ku­lut. Kus­tan­nuk­siin hy­väk­sy­tään vain se osa, joka ai­heu­tuu hank­keen to­teut­ta­mi­ses­ta.

Laa­di in­ves­toin­ti­hank­keen (ra­ken­ta­mi­nen, re­mon­toin­ti, ko­neet, lait­teet ja ka­lus­teet) kus­tan­nus­ar­vio han­ke­suun­ni­tel­maan koko­nais­bud­jet­ti­na il­man vuo­sit­tais­ta erit­te­lyä.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016