7.3 Kustannusten ja rahoituksen seuranta

Seu­raa kus­tan­nuk­sia sään­nöl­li­ses­ti ja huo­lel­li­ses­ti, jot­ta koko­nais­kus­tan­nus­ar­vio ei pää­se ylit­ty­mään.

Kus­tan­nus­la­jit (pal­kat, vuok­rat, mat­ka­ku­lut jne.) ei­vät ole si­to­via. Jos kus­tan­nus­la­jien vä­li­set muu­tok­set ovat oleel­li­sia ja vai­kut­ta­vat hank­keen si­säl­töön, hae muu­tok­sil­le etu­kä­teen lupa ra­hoit­ta­jal­ta. Toi­sin sa­no­en, tar­ken­na ja hy­väk­sy­tä sekä han­ke­suun­ni­tel­ma että kus­tan­nus­ar­vio ra­hoit­ta­jal­la en­nen muu­tok­sen to­teu­tu­mis­ta. Jäl­ki­kä­teen teh­tyä muu­tos­hake­mus­ta ei hy­väk­sy­tä.

Ra­hoi­tuk­sen suun­nit­te­lu ja seu­ran­ta ovat yhtä tär­kei­tä asi­oi­ta kuin kus­tan­nus­ten suun­nit­te­lu ja seu­ran­ta.

Esi­tä han­ke­suun­ni­tel­mas­sa, mi­ten hank­keen ra­hoi­tus hoi­de­taan. Voit kat­taa oma­ra­hoi­tuk­sen esi­mer­kik­si ha­ki­jan omil­la va­roil­la, yh­teis­työ­kump­pa­nei­den niin sa­no­tul­la spon­so­ri­tu­el­la, osal­lis­tu­mis­mak­suil­la tai lai­nal­la. Jul­kis­yh­tei­söt ei­vät voi osal­lis­tua hank­keen yk­si­tyi­seen ra­hoi­tuk­seen. Pyy­dä jo haku­vai­hees­sa ulko­puo­li­sen ta­hon kir­jal­li­nen si­tou­mus yk­si­tyi­seen ra­hoi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta.

Suun­nit­te­le hank­keen väli­ra­hoi­tus huo­lel­la, kos­ka myön­net­ty avus­tus mak­se­taan jäl­ki­kä­teen mak­set­tu­ja las­ku­ja vas­taan. Mak­su­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly vie ai­kan­sa, mikä osal­taan li­sää hank­keen hal­lin­noi­jan ra­hoi­tuk­sen tar­vet­ta.

Yleis­hyö­dyl­li­set yh­tei­söt voi­vat ha­kea en­nak­koa. En­na­kon suu­ruus on enin­tään 20 % myön­ne­tys­tä tu­es­ta, kui­ten­kin kor­kein­taan 100 000 eu­roa. En­na­kon voi ha­kea il­man kuit­te­ja heti vi­ral­li­sen tuki­pää­tök­sen saa­vut­tua.

Mak­se­tus­ta en­na­kos­ta vä­hen­ne­tään 30 % jo­kai­ses­sa tuki­mak­su­e­räs­sä, kun­nes se on kui­tat­tu ko­ko­naan. En­nak­ko kui­ta­taan täy­sin vii­meis­tään lop­pu­mak­sus­sa. Lop­pu­mak­sun jäl­keen voi­daan ha­kea vie­lä esi­mer­kik­si loma­ra­haa vas­taa­va osuus.

Yleis­hyö­dyl­li­sis­sä in­ves­toin­ti­hank­keis­sa ja ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa voit kat­taa yk­si­tyi­sen ra­hoi­tuk­sen osuu­den jopa ko­ko­naan tal­koo­työl­lä (eli vas­tik­keet­ta hank­keel­le teh­tä­väl­lä työl­lä). Anna tal­koil­la teh­tä­vis­tä töis­tä ja tun­ti­mää­ris­tä ar­vio han­ke­suun­ni­tel­mas­sa. Tal­koo­työl­le on mää­ri­tel­ty kiin­te­ät tun­ti­hin­nat: hen­ki­lö­työ 15 eu­roa, työ­kone 30 eu­roa, työ­kone + kul­jet­ta­ja 45 eu­roa. Mui­ta luon­tois­suo­ri­tuk­sia, ku­ten puu­ta­va­ran ja maa-ai­nes­ten lah­joi­tuk­sia ei voi käyt­tää.

Muis­ta, että hank­keen ra­hoi­tus­o­suu­det on to­teu­tet­ta­va tuki­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti. Jos hank­keen yk­si­tyi­sek­si ra­hoi­tus­o­suu­dek­si on mää­ri­tel­ty 20 % koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta, se mää­rä pi­tää myös ke­rä­tä hank­keen ai­ka­na. Jos yk­si­tyis­tä ra­hoi­tus­ta ker­tyy­kin esi­mer­kik­si vain 15 %, jul­kis­ta tu­kea mak­se­taan sa­mas­sa suh­tees­sa pie­nem­pä­nä.

Hank­keel­la voi olla myös tu­lo­ja, joi­ta ei lu­e­ta yk­si­tyi­seen ra­hoi­tus­o­suu­teen.

Tu­lo­ja ovat hank­keen va­roin ai­kaan­saa­tu­jen tuot­tei­den tai pal­ve­lu­jen myyn­nis­tä saa­dut tu­lot, esi­mer­kik­si leh­tien il­moi­tus­tu­lot tai ta­pah­tu­mien pää­sy­lip­pu­tu­lot. Alle 50 000 eu­ron hank­keis­sa tu­lo­ja ei tar­vit­se huo­mi­oi­da. Nii­tä voi­daan käyt­tää yk­si­tyi­se­nä ra­hoi­tuk­se­na.

Tu­lot vä­hen­ne­tään koko­nais­me­nois­ta ja hank­keel­le myön­net­tä­vä tuki las­ke­taan koko­nais­me­no­jen ja tu­lo­jen ero­tuk­ses­ta. Vrt. ai­em­min, tu­lot vä­hen­tä­vät mak­set­ta­van tuen mää­rää.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016