7.4 Maksut

Tuen mak­sa­mi­nen edel­lyt­tää, että han­ke on to­teu­tet­tu hy­väk­sy­tyn han­ke­suun­ni­tel­man ja tuki­pää­tök­sen eh­to­jen mu­kai­ses­ti.

Han­ke­tyy­pis­tä riip­pu­en mak­su­ja voi ha­kea use­as­sa eräs­sä. Mak­su­e­rien enim­mäis­mää­rä sel­vi­ää tuki­pää­tök­ses­tä.

HUO­MI­OI­TA­VAA

Hae mak­sua ai­na­kin ker­ran vuo­des­sa tuki­pää­tök­sen päi­vä­mää­räs­tä las­ket­tu­na. Kor­kein­taan kah­den vuo­den mit­tai­ses­sa hank­kees­sa mak­sua voi ha­kea har­vem­min.

Ha­et­ta­vien mak­su­e­rien ajan­jak­so­jen on ol­ta­va pe­räk­käin il­man vä­le­jä ja pääl­lek­käi­syyt­tä. Esi­mer­kik­si jos mak­sua on ha­et­tu ajal­le 1.1.–31.5., on seu­raa­van mak­su­erän aika­jak­son alet­ta­va 1.6.

Hank­keen päät­ty­es­sä lop­pu­mak­sua on ha­et­ta­va nel­jän kuu­kau­den ku­lu­es­sa to­teu­tus­ajan päät­ty­mis­päi­vä­mää­räs­tä. Tar­kis­ta to­teu­tus­aika tuki­pää­tök­ses­tä.

Poik­keuk­se­na ovat loma­raha, loma­palk­ka ja loma­kor­vaus, joi­den mak­sa­mi­nen työn­te­ki­jäl­le voi ta­pah­tua lop­pu­mak­sun jäl­keen­kin. Voit ha­kea nii­den mak­sua kuu­kau­den ku­lu­es­sa sii­tä, kun ne on työ­suh­teen pe­rus­teel­la vii­meis­tään mak­set­ta­va.

Mak­sa en­sin hank­keen to­teut­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set ja las­kut han­ke­to­teut­ta­jan ti­lil­tä. Sen jäl­keen kir­jan­pi­tä­jä vie mak­se­tut las­kut kir­jan­pi­toon. Laa­di vas­ta sit­ten mak­su­ha­ke­mus kir­jan­pito­ai­neis­ton poh­jal­ta. Tämä ei kos­ke en­na­kon ha­ke­mis­ta.

Mak­su­ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­taa vi­ral­li­sen alle­kir­joi­tus­oi­keu­den omaa­va hen­ki­lö.
Mak­su­ja, myös en­nak­koa, ha­e­taan Hyr­rä-jär­jes­tel­män kaut­ta. Jos olet ha­ke­nut tu­kea poik­keuk­sel­li­ses­ti pa­pe­ri­lo­mak­keel­la, mak­su­ja voi ha­kea pa­pe­ri­lo­mak­keil­la. Si­säl­ly­tä mak­su­ha­ke­muk­seen ai­no­as­taan hank­keel­le han­ke­suun­ni­tel­mas­sa hy­väk­syt­ty­jä kus­tan­nuk­sia ja kulu­la­je­ja. Jos esi­mer­kik­si osto­pal­ve­lu­ja ei si­säl­ly han­ke­suun­ni­tel­mas­sa esi­tet­tyyn kus­tan­nus­ar­vi­oon ja tuki­pää­tök­seen, nii­tä ei voi olla myös­kään mak­su­ha­ke­muk­ses­sa.

Tee mak­su­ha­ke­muk­sen mu­kaan sel­vi­tys to­teu­tu­neis­ta toi­men­pi­teis­tä sinä ajan­jak­so­na, jol­ta haet mak­sua. Sel­vi­tys on va­paa­muo­toi­nen, mut­ta on jär­ke­vää teh­dä se lop­pu­ra­por­tin poh­jaa hyö­dyn­tä­en. Lii­tä mak­su­ha­ke­muk­seen pää­kir­jan mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä skan­na­tut meno­to­sit­teet kulu­la­jeit­tain ni­pu­tet­tui­na ja muut tar­vit­ta­vat liit­teet.

Lai­ta liit­teik­si jo­kai­ses­ta kus­tan­nuk­ses­ta asia­kir­jat, joil­la kulu osoi­te­taan mak­se­tuk­si ja hank­keel­le kuu­lu­vak­si. Esi­merk­ke­jä ky­sei­sis­tä asia­kir­jois­ta: pää­kir­jan­ote, las­kut, mak­su­kui­tit, tun­ti­päi­vä­kir­ja, palk­ka­to­sit­teet, kil­pai­lu­tus­asia­kir­jat, mat­ka­las­ku­jen mu­kaan nii­den ti­lai­suuk­sien oh­jel­mat, joi­hin on mat­kus­tet­tu.

Jos mak­su­ha­ke­mus si­säl­tää mui­ta kuin hank­keel­le kuu­lu­via kus­tan­nuk­sia, ne vä­hen­ne­tään pois mak­sa­tuk­sen yh­tey­des­sä. Täl­löin mak­set­ta­van tuen mää­rä vä­he­nee. Jos asi­ak­kaan ha­ke­ma tuki on yli 10 % suu­rem­pi kuin vi­ran­o­mai­sen vah­vis­ta­ma tuen mää­rä, suo­ri­te­taan lisä­vä­hen­nys. Hy­väk­sy­tyn tuen mää­räs­tä vä­hen­ne­tään lii­an suu­re­na ha­e­tun tuen ja vah­vis­te­tun tuen ero­tus.

ESI­MERK­KI

Ha­ki­ja on esit­tä­nyt mak­su­ha­ke­muk­ses­sa kus­tan­nuk­sia 20 000 eu­roa, ELY hy­väk­syy niis­tä 15 000 eu­roa. Hank­keen tuki­pro­sent­ti on 80.

20 000 x 80 % = 16 000
15 000 x 80 % = 12 000
ero­tus                   4 000

Ha­ki­jal­le mak­set­ta­va tuki on 12 000 – 4 000 = 8 000 eu­roa.

Vä­hen­nys­tä ei kui­ten­kaan so­vel­le­ta, jos tuen­saa­ja voi osoit­taa, ett­ei tu­keen kel­paa­mat­to­man mää­rän ot­ta­mi­nen mu­kaan joh­du hä­nes­tä.

Huo­lel­li­suus mak­su­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä ja liit­tei­den ko­ko­a­mi­ses­sa no­peut­taa ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyä ja tuen saa­mis­ta ti­lil­le.

Ker­ta­kor­vaus­hank­keet

Hank­keet, jot­ka to­teu­te­taan ker­ta­kor­vaus­mal­lil­la, tu­lee to­teut­taa suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti – muu­tok­sia ei voi teh­dä, pait­si ha­kea jat­ko­ai­kaa, mi­kä­li tar­peel­lis­ta. Kun hank­kees­ta on to­teu­tu­nut osio tai use­am­pi, ne voi­daan ha­kea mak­suun täyt­tä­mäl­lä mak­su­ha­ke­mus­lo­ma­ke ja esit­tä­mäl­lä ra­por­tis­sa esi­mer­kik­si ku­vil­la hank­keen osi­on tai osi­oi­den to­teu­tu­mi­nen.

ELY-kes­kuk­sen vi­ran­o­mai­nen ar­vi­oi, onko osio to­teu­tet­tu suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Hy­väk­sy­tys­ti to­teu­te­tul­le osi­ol­le mak­se­taan tuki­sum­ma hank­keen pää­tök­sen mu­kai­ses­ti. Mi­kä­li osi­o­ta ei ole to­teu­tet­tu suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti, sen osuus jä­te­tään mak­sa­mat­ta. Kun osio on to­teu­tet­tu lop­puun saak­ka, sitä voi ha­kea uu­del­leen mak­suun, jos hank­keel­la on vie­lä mak­su­eriä käy­tet­tä­vä­nä. Ker­ta­kor­vaus­hank­keel­le voi ha­kea mak­sua enin­tään kol­me ker­taa.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016