8 LOPUKSI

Älä lan­nis­tu, vaik­ka han­ke­toi­min­ta saat­taa äk­ki­näi­ses­ti vai­kut­taa moni­mut­kai­sel­ta. Hank­keet ovat hyvä työ­kalu to­teut­taa maa­seu­dul­le hyö­dyl­li­siä asi­oi­ta. Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja an­taa mo­neen asi­aan rau­ta­lan­ka­oh­jeen. Li­sää neu­vo­ja, vink­ke­jä ja oh­jei­ta saa Le­a­der-ryh­mis­tä ja ELY-kes­kuk­sis­ta.

Hy­väl­le hank­keel­le löy­tyy aina te­ki­jöi­tä ja ra­hoit­ta­jia. Lo­puk­si va­paa­seen käyt­töön hy­vän hank­keen kaa­va:

RE­A­LIS­TI­NEN HAN­KE­SUUN­NI­TEL­MA

+ KES­TÄ­VÄ RA­HOI­TUS

+ ROH­KEUS

+ KE­HIT­TÄ­MIS­INTO 

= HYVÄ HAN­KE!

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016