HANKESANASTOA

De mi­ni­mis -tuki tar­koit­taa ns. vähä­mer­ki­tyk­sel­lis­tä yri­tys­tu­kea, jota yk­sit­täi­nen yri­tys voi saa­da kor­kein­taan 200 000 eu­roa kol­men vuo­den ai­ka­na. Ky­sei­seen 200 000 eu­roon las­ke­taan yh­teen eri ta­hoil­ta saa­dut de mi­ni­mis -tuet. Jos tuki on yri­tyk­sel­le de mi­ni­mis -tu­kea, se ker­ro­taan tuki­pää­tök­ses­sä.

Flat rate 24 tai 15 % tar­koit­taa yk­sin­ker­tais­tet­tua kus­tan­nus­mal­lia, jos­sa tie­tyt hank­keen ku­lut ka­te­taan hank­keen palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta ote­tul­la pro­sent­ti­o­suu­del­la (vrt. las­ken­nal­li­set yleis­ku­lut).

Ha­ki­ja­taho on tuen ha­ki­ja, joka vas­taa ju­ri­di­ses­ti hank­kees­ta eli hank­keen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­ses­ta, va­ro­jen käy­tös­tä, seu­ran­nas­ta ja ra­por­toin­nis­ta.

Han­ke tai pro­jek­ti tar­koit­taa ke­hit­tä­mis­han­ket­ta, kou­lu­tus­han­ket­ta, yleis­hyö­dyl­lis­tä in­ves­toin­ti­han­ket­ta tai koor­di­noin­ti­han­ket­ta.

Han­ke­tuet tar­koit­ta­vat oh­jel­ma­kau­del­la 2014–2020 ke­hit­tä­mis­hank­keil­le, kou­lu­tus­hank­keil­le, yleis­hyö­dyl­li­sel­le in­ves­toin­nil­le tai tee­ma­hank­keil­le myön­net­tyä tu­kea.

Hank­keen edun­saa­jat ovat nii­tä ih­mi­siä, yri­tyk­siä tai yh­tei­sö­jä, joi­den etua hank­keen to­teut­ta­mi­nen pal­ve­lee.

Hank­keen joh­ta­ja on vas­tuu­hen­ki­lö ja/tai hank­keen ve­tä­jä.

Hyr­rä on säh­köi­nen asi­oin­ti­pal­ve­lu, jon­ka kaut­ta jä­te­tään han­ke­ha­ke­muk­sia, saa­daan tuki­pää­tök­set ja ha­e­taan saa­tu tuki mak­suun.

Ker­ta­kor­vaus on me­net­te­ly, jos­sa tuki ja­e­taan kor­kein­taan kol­meen erään, jois­ta jo­kai­sel­le on mää­ri­tel­ty omat tu­lok­set tai toi­men­pi­teet. Tuki mak­se­taan, jos nämä täyt­ty­vät (vrt. lump sum). Mal­li ote­taan mah­dol­li­ses­ti käyt­töön oh­jel­ma­kau­den ai­ka­na.

Kun­ta­raha on osa jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta, jon­ka yksi tai use­am­pi kun­ta on myön­tä­nyt hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si.

Kyn­nys­arvo on kil­pai­lu­tus­sää­dök­sis­sä käy­tös­sä ole­va euro­mää­räi­nen raja.

Las­ken­nal­li­set yleis­ku­lut 24 tai 15 %. Hank­keen palk­ka­ku­luis­ta las­ke­taan 24 tai 15 %:n osuus, jol­la mak­se­taan hank­keen tiet­ty­jä ku­lu­ja, esi­mer­kik­si hank­keen työn­te­ki­jöi­den toi­mi­ti­lo­jen vuok­rat (vrt. flat rate 24 tai 15 %).

Le­a­der-raha on Le­a­der-ryh­män myön­tä­mä raha hank­keel­le.

Le­a­der-ryh­mä on ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­va ni­mi­tys maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­yh­dis­tyk­sel­le, joka ra­hoit­taa maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­tä (vrt. toi­min­ta­ryh­mä).

Lump sum tar­koit­taa me­net­te­lyä, jos­sa tuki mak­se­taan eris­sä tu­los­ten tai teh­ty­jen toi­men­pi­tei­den pe­rus­teel­la (vrt. ker­ta­kor­vaus).

Pää­ra­hoit­ta­ja on joko Le­a­der-ryh­mä tai ELY-kes­kus, joka on myön­tä­nyt hank­keel­le ra­hoi­tus­ta.

Spon­so­ri­tuki tar­koit­taa yleen­sä hank­keen yk­si­tyis­tä ra­hoi­tus­ta. Sen mak­sa­vat hank­keen ulko­puo­li­set, yk­si­tyi­set ta­hot, esi­mer­kik­si pan­kit.

Tal­koo­työ on vas­tik­kee­ton­ta työ­tä hank­keen hy­väk­si. Tal­koo­työ­tä hy­väk­sy­tään yk­si­tyi­se­nä ra­hoi­tuk­se­na yleis­hyö­dyl­li­sis­sä in­ves­toin­neis­sa ja ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa.

Toi­min­ta­ryh­mä on maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­yh­dis­tys, joka ra­hoit­taa maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­tä (vrt. Le­a­der-ryh­mä).

Tuki on val­ti­on tai EU:n ja val­ti­on ra­hoi­tus, jon­ka ELY-kes­kus myön­tää avus­tuk­se­na. Le­a­der-tu­keen si­säl­tyy myös kun­ta­raha.

Vii­te­kus­tan­nuk­sil­la tar­koi­te­taan eri toi­mi­a­loil­la käy­tös­sä ole­via yh­te­näi­siä kus­tan­nuk­sia.

Väli­ra­hoi­tus on ra­haa, jota tar­vi­taan hank­keen pyö­rit­tä­mi­seen mak­su­jen vä­lil­lä. Väli­ra­hoi­tus on esi­mer­kik­si ha­ki­jan omaa ra­haa, pank­ki­lai­naa tai lai­na­ra­hoi­tus­ta kun­nal­ta.

Yh­teys­hen­ki­lö vas­taa hank­keen yh­tey­den­pi­dos­ta esi­mer­kik­si vi­ran­o­mai­siin, ra­hoit­ta­jiin ja on usein sama kuin hank­keen ve­tä­jä.

Yk­si­tyi­nen ra­hoi­tus voi olla ra­haa tai tal­koo­työ­tä. Raha voi olla esi­mer­kik­si yh­dis­tyk­sen tai muun yk­si­tyi­sen ha­ki­ja­ta­hon omaa ra­haa, spon­so­ri­ra­haa tai yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta tu­le­vaa ra­haa.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016