HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lut www.maa­seu­tu.fi

Maa­seu­tu­vi­ras­to www.mavi.fi

Ajan­ta­sai­set lait ja ase­tuk­set www.fin­lex.fi

Elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­set www.ely-kes­kus.fi

Le­a­der-ryh­mien yh­teys­tie­dot www.maa­seu­tu.fi ja www.le­a­der­suo­mi.fi

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö www.mmm.fi

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö www.tem.fi

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016