5. Lohkokohtaiset toimenpiteet

Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen an­ta­nut vil­je­li­jä voi si­tou­mus­kau­den ajak­si va­li­ta kor­vaus­kel­poi­sel­le alal­le seu­raa­via loh­ko­koh­tai­sia toi­men­pi­tei­tä:

 1. lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­nen pel­toon;
 2. ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­nen;
 3. va­lu­ma­ve­sien hal­lin­ta:
  a) sää­tö­sala­o­ji­tus;
  b) sää­tö­kas­te­lu tai kui­va­tus­ve­sien kier­rä­tys;
 4. ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met;
  a) suo­ja­vyö­hyk­keet;
  b) moni­vuo­ti­set ym­pä­ris­tö­nur­met;
  c) luon­non­hoi­to­pel­to­nur­met;
 5. or­gaa­ni­sen kat­teen käyt­tö puu­tar­ha­kas­veil­la ja sie­men­pe­ru­nal­la;
 6. pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys;
 7. pel­to­luon­non moni­muo­toi­suus;
  a) vi­her­lan­noi­tus­nur­met;
  b) ke­rää­jä­kas­vit;
  c) moni­muo­toi­suus­pel­lot;
  d) sa­nee­raus­kas­vit;
 8. puu­tar­ha­kas­vien vaih­to­eh­toi­nen kas­vin­suo­je­lu.
5.1. Lietelannan sijoittaminen peltoon

Toi­men­pi­teen voi va­li­ta en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na. Toi­men­pi­tee­seen ei tar­vit­se il­moit­taa alo­ja jo­kai­se­na si­tou­mus­vuo­te­na.

Lie­te­lan­ta, virt­sa, lie­te­lan­nas­ta ero­tet­tu nes­te­jae tai nes­te­mäi­nen or­gaa­ni­nen lan­noi­te­val­mis­te (lii­te 6) on le­vi­tet­tä­vä loh­kol­le si­joit­ta­vil­la tai mul­taa­vil­la lait­teil­la. Ai­net­ta on le­vi­tet­tä­vä vä­hin­tään 20 m³/ha vuo­des­sa. Toi­men­pi­det­tä ei tar­vit­se to­teut­taa jo­kai­se­na si­tou­mus­vuo­te­na.

Lie­te­lan­ta, virt­sa ja vas­taa­vat ai­neet on le­vi­tet­tä­vä lait­teel­la, joka leik­kaa loh­kon pin­taan viil­lon ja va­lut­taa tai ruis­kut­taa lie­te­lan­nan tai virt­san viil­toon. Hy­väk­syt­tä­vää on myös käyt­tää mul­taa­vaa lai­tet­ta, joka on kyt­ket­ty ai­nei­ta le­vit­tä­vään yk­sik­köön. Le­vi­tys on mer­kit­tä­vä loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin. Le­vi­tet­ty­jen ai­nei­den si­säl­tä­mät typ­pi- ja fos­fo­ri­mää­rät on ol­ta­va ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen lan­noi­tus­ra­joi­tus­ten mu­kai­set ja ne on mer­kit­tä­vä loh­ko­muis­tiin­pa­noi­hin.

Säi­ly­tä lan­ta-ana­lyy­si ja or­gaa­ni­sen lan­noi­te­val­mis­teen ra­vin­ne­si­säl­töä osoit­ta­va tuo­te­se­los­te ti­lal­la.Osoi­ta ti­la­si ulko­puo­lel­ta tu­le­van lan­nan han­kin­ta ja mää­rä luo­vu­tus­so­pi­muk­sen (esim. lo­ma­ke 465L), mak­su­kui­tin tai rah­ti- tai kuor­ma­kir­jan avul­la syk­syn il­moi­tuk­sen liit­tee­nä. Jos käy­tät toi­men­pi­tees­sä pel­käs­tään ti­lal­le vas­taan­o­tet­tua lan­taa tai lan­noi­tet­ta, il­moi­ta syys­il­moi­tuk­sel­la kor­kein­taan se mää­rä, jon­ka olet il­moit­ta­nut vas­taan­ot­ta­nee­si syys­il­moi­tuk­sen luo­vu­tus­so­pi­muk­sel­la tai muul­la liit­teel­lä. Var­mis­ta myös se, että loh­ko­kir­jan­pi­to­si ei ole ris­ti­rii­das­sa syys­il­moi­tuk­sen ja lii­te­lo­mak­keen kans­sa.

Toi­men­pi­det­tä voi­daan to­teut­taa loh­kol­la tai loh­kon osal­la, jol­la lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den le­vi­tys on sal­lit­tu. Lue lan­noi­tus­ra­joi­tuk­sis­ta li­sää täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­ta (www.mavi.fi /täy­den­tä­vät eh­dot).

Loh­kot, joil­la toi­men­pi­det­tä to­teu­te­taan, tu­lee il­moit­taa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vuo­sit­tain, vii­meis­tään 30.10. Jos vas­taan­otat lan­taa tai or­gaa­nis­ta lan­noi­te­val­mis­tet­ta, toi­mi­ta lan­nan luo­vu­tus­so­pi­mus, mak­su­kuit­ti, rah­ti- tai kuor­ma­kir­ja, jos­ta sel­vi­ää ma­te­ri­aa­lin han­kin­ta ja mää­rä, maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vii­meis­tään 31.10.

Lie­te­lan­nan si­joit­ta­mi­ses­ta pel­toon mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 60 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

5.2. Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Toi­men­pi­teen voi va­li­ta en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na. Toi­men­pi­tee­seen ei tar­vit­se il­moit­taa alo­ja jo­kai­se­na si­tou­mus­vuo­te­na.

Loh­kol­le on li­sät­tä­vä ra­vin­ne­pi­tois­ta or­gaa­nis­ta ma­te­ri­aa­lia, jon­ka or­gaa­ni­sen ai­nek­sen kui­va-aine­pi­toi­suus on vä­hin­tään 20 %. Käy­tet­tä­vien ma­te­ri­aa­lien on ol­ta­va lan­noi­te­val­mis­te­lain (539/2006) mu­kai­sia or­gaa­ni­sia lan­noit­tei­ta, maan­pa­ran­nus­ai­nei­ta tai kas­vu­a­lus­to­ja (lii­te 7), toi­sel­ta maa­ti­lal­ta hyö­ty­käyt­töön han­kit­tua kui­va­lan­taa tai lan­nas­ta ero­tet­tua kui­va­ja­et­ta. Vil­je­li­jän tai sel­lai­sen yh­tei­sö­muo­toi­sen yri­tyk­sen, jos­sa vil­je­li­jä on osak­kaa­na, hal­lin­nas­sa ole­val­ta maa­ti­lal­ta pe­räi­sin ole­va lan­ta, tur­ve, olki, niit­to­jäte tai vas­taa­va aine ei­vät oi­keu­ta kor­vauk­seen. Li­sät­tä­vän mää­rän on ol­ta­va vä­hin­tään 15 m³/ha vuo­des­sa. Maa­tila ei voi sa­man­ai­kai­ses­ti sekä luo­vut­taa että vas­taan­ot­taa or­gaa­nis­ta ma­te­ri­aa­lia.

Le­vi­tet­tä­vän or­gaa­ni­sen ai­nek­sen tyyp­pi ja le­vi­tys­mää­rä on mer­kit­tä­vä loh­koit­tain loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin. Vil­je­li­jän on ky­et­tä­vä osoit­ta­maan maa­ti­lan ulko­puo­lel­ta tu­le­van ma­te­ri­aa­lin han­kin­ta ja mää­rä luo­vu­tus­so­pi­muk­sen, mak­su­kui­tin tai rah­ti- tai kuor­ma­kir­jan avul­la. Le­vi­tet­ty­jen or­gaa­nis­ten ma­te­ri­aa­lien si­säl­tä­mät typ­pi- ja fos­fo­ri­mää­rät on otet­ta­va huo­mi­oon ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen lan­noi­tus­ra­joi­tus­ten typ­pi- ja fos­fo­ri­mää­riin ja ne on mer­kit­tä­vä loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin. Säi­ly­tä lan­ta-ana­lyy­si ja or­gaa­ni­sen ma­te­ri­aa­lin ra­vin­ne­si­säl­töä osoit­ta­va tuo­te­se­los­te ti­lal­la. Il­moi­ta syys­il­moi­tuk­sel­la lan­taa tai lan­noi­tet­ta kor­kein­taan se mää­rä, jon­ka olet il­moit­ta­nut vas­taan­ot­ta­nee­si luo­vu­tus­so­pi­muk­sel­la tai muul­la liit­teel­lä. Var­mis­ta myös se, että loh­ko­kir­jan­pi­to­si ei ole ris­ti­rii­das­sa syys­il­moi­tuk­sen ja lii­te­lo­mak­keen kans­sa.

Toi­men­pi­det­tä voi­daan to­teut­taa loh­kol­la tai loh­kon osal­la, jol­la lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den le­vi­tys on sal­lit­tu. Lue lan­noi­tus­ra­joi­tuk­sis­ta li­sää täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­ta (www.mavi.fi /täy­den­tä­vät eh­dot).

Loh­kot, joil­la toi­men­pi­det­tä to­teu­te­taan, tu­lee il­moit­taa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vuo­sit­tain, vii­meis­tään 31.10.

Ra­vin­tei­den ja or­gaa­nis­ten ai­nei­den kier­rät­tä­mi­ses­tä mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 60 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

5.3. Valumavesien hallinta

Toi­men­pi­teen voi va­li­ta en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na. Toi­men­pi­det­tä tu­lee to­teut­taa loh­kol­la jo­kai­se­na si­tou­mus­vuon­na sii­tä läh­tien, kun loh­kol­le il­moi­te­taan sää­tö­sala­o­ji­tus tai sää­tö­kas­te­lu/kui­va­tus­ve­sien kier­rä­tys.

Va­lu­ma­ve­sien hal­lin­taa kos­ke­van toi­men­pi­teen to­teut­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että kor­vaus­kel­poi­sel­le loh­kol­le on ra­ken­net­tu sää­tö­sala­o­ji­tus, sää­tö­kas­te­lu tai kui­va­tus­ve­sien kier­rä­tys­jär­jes­tel­mä. Toi­men­pi­det­tä voi­daan to­teut­taa koko maas­sa, jos loh­kol­la on ol­lut voi­mas­sa eri­tyis­tuki­so­pi­mus va­lu­ma­ve­sien kä­sit­te­lys­tä.

Jos loh­koa ei ole kos­ke­nut edel­li­ses­sä kap­pa­lees­sa tar­koi­tet­tu maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­tuen eri­tyis­tuki­so­pi­mus, toi­men­pi­det­tä voi­daan to­teut­taa vain loh­kol­la, jon­ka on ana­lyy­sin pe­rus­teel­la to­det­tu ole­van maa­la­jil­taan tur­ve- tai mul­ta­maa­ta tai ha­pan­ta sul­faat­ti­maa­ta. Toi­men­pi­det­tä voi­daan to­teut­taa ha­pan­ta sul­faat­ti­maa­ta ole­val­la kor­vaus­kel­poi­sel­la loh­kol­la vain, jos se si­jait­see Sirp­pu­jo­en va­lu­ma-alu­eel­la, Li­min­gan­lah­teen las­ke­vien jo­kien va­lu­ma-alu­eil­la ja näi­den va­lu­ma-alu­ei­den vä­li­sel­lä alu­eel­la (lii­te 5, koh­den­ta­mis­alue I).

Loh­ko si­jait­see hap­pa­mal­la sul­faat­ti­maal­la, jos loh­kol­ta 0,5–1,5 m sy­vyy­del­tä ote­tus­ta näyt­tees­tä la­bo­ra­to­ri­os­sa il­man in­ku­baa­ti­o­ta mää­ri­tet­ty pH on alle 4,5 tai kor­kein­taan 16 vii­kon in­ku­baa­ti­on jäl­keen mi­tat­tu pH on alle 4,0.

Hap­pa­mat sul­faat­ti­maat on to­det­ta­va la­bo­ra­to­ri­on te­ke­män maa-ana­lyy­sin pe­rus­teel­la. Tur­ve- ja mul­ta­maat on to­det­ta­va vil­ja­vuus­tut­ki­muk­sen pe­rus­teel­la. Näyt­teen­o­tos­sa on nou­da­tet­ta­va vil­ja­vuus­tut­ki­muk­ses­ta sää­det­tyä näyt­teen­otto­ti­heyt­tä. Kor­vauk­sen ha­ki­jan on toi­mi­tet­ta­va vil­ja­vuus­tut­ki­mus tai ana­lyy­si­tu­los kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vii­meis­tään 30.9. sen kas­vu­kau­den ai­ka­na, jol­loin ha­ki­ja en­sim­mäi­sen ker­ran ha­kee ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta va­lu­ma­ve­sien hal­lin­nas­ta. Jos Ge­o­lo­gi­an tut­ki­mus­kes­kus on ot­ta­nut loh­kol­ta näyt­teen ja to­den­nut sen pe­rus­teel­la loh­kon hap­pa­mak­si sul­faat­ti­maak­si, eril­lis­tä näyt­teen ana­ly­soin­tia ei tar­vi­ta.

Toi­men­pi­tee­seen il­moi­te­tuis­ta alu­eis­ta tu­lee toi­mit­taa ojas­to­kart­ta kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le 30.9. men­nes­sä.

Toi­men­pi­tee­seen il­moi­te­tut alu­eet il­moi­te­taan en­sim­mäi­se­nä vuon­na Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 463.

Toi­men­pi­tee­seen ei saa il­moit­taa uut­ta alaa sen jäl­keen, kun pin­ta-ala­tu­kien haku toi­se­na si­tou­mus­vuo­te­na on päät­ty­nyt.

Sää­tö­sala­o­ji­tus

Sää­tö­sala­o­ji­te­tul­la loh­kol­la ve­den­pin­nan sää­töä on to­teu­tet­ta­va nos­ta­mal­la tai las­ke­mal­la pa­do­tus­kor­keut­ta ko­koo­ja­o­jaan asen­ne­tuis­sa sää­tö­kai­vois­sa tai muil­la pa­do­tus­lait­teil­la.

Sää­tö­sala­o­ji­tuk­sen hoi­to­toi­men­pi­tei­siin kuu­lu­vaa pa­do­tus­ta on hoi­det­ta­va sää- ja kas­vu­olo­suh­tei­den ja vil­je­ly­toi­men­pi­tei­den mu­kaan. Pa­do­tuk­ses­sa on otet­ta­va huo­mi­oon kyl­vö- ja kor­juu­ko­nei­den vaa­ti­ma maan kan­ta­vuus, ke­vät­kos­teu­den va­ras­toi­mi­nen pel­toon, kas­vien vesi­ta­lou­des­ta huo­leh­ti­mi­nen sekä va­ras­to­ti­la­vuu­den li­sää­mi­nen en­nen rank­ka­sa­tei­ta ja syys­sa­tei­ta. Tal­vel­la on käy­tet­tä­vä pien­tä pa­do­tus­ta. Vil­je­li­jän on sää­det­tä­vä pa­do­tus­kor­keut­ta ja mah­dol­lis­ta kas­te­lu­ve­den käyt­töä asi­an­mu­kai­ses­ti ja huo­leh­dit­ta­va lait­tei­den kun­nos­ta.

Sää­dön to­teu­tuk­ses­ta on pi­det­tä­vä kir­jaa, jo­hon on mer­kit­tä­vä sää­tö-, hoi­to- ja huol­to­toi­men­pi­teet. Tie­dot voi­daan mer­ki­tä myös loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin.

Sää­tö­kas­te­lu tai kui­va­tus­ve­sien kier­rä­tys

Sää­tö­kas­te­lus­sa pel­to­a­lu­een vesi­ta­lout­ta on sää­del­tä­vä koko­nais­val­tai­ses­ti sala­oja­o­jas­to­jen kaut­ta ta­pah­tu­van kas­te­lun ja sää­de­tyn kui­va­tuk­sen avul­la. Kui­va­tus­ve­sien kier­rä­tyk­ses­sä pel­to­a­lu­eel­ta ker­ty­vät va­lu­ma­ve­det on va­ras­toi­ta­va ke­vät­va­lun­nan ja rank­ka­sa­tei­den ai­ka­na eril­li­seen al­taa­seen, jos­ta ne kui­va­na kau­te­na joh­de­taan kas­te­lu­ve­te­nä ta­kai­sin pel­lol­le.

Sää­tö­kas­te­lun tai kui­va­tus­ve­sien kier­rä­tyk­sen hoi­to­toi­men­pi­tee­nä ojas­toi­hin on joh­det­ta­va kas­te­lu­vet­tä luon­non­ve­sis­tä pump­paa­mal­la tai pai­no­voi­mai­ses­ti joh­ta­mal­la. Kas­te­lu­vesi voi­daan joh­taa sala­oja­o­jas­toon joko ojas­ton ylä- tai ala­pääs­tä. Vesi on pa­dot­ta­va sää­tö­kai­vo­jen tai mui­den pa­do­tus­lait­tei­den avul­la alu­een sala­oja­o­jas­toi­hin, jois­ta se imey­tyy maa­pe­rään. Kas­te­lu­ve­den joh­ta­mi­ses­sa alu­eel­le on otet­ta­va huo­mi­oon sää- ja kas­vu­olo­suh­teet sekä vil­je­ly­toi­men­pi­teet. Kui­va­tus­ve­sien kier­rä­tyk­ses­sä lisä­ve­den han­kin­ta­pai­kas­ta tai eril­li­ses­tä va­ras­to­al­taas­ta pe­räi­sin ole­va vesi on joh­det­ta­va pel­to­a­lu­eel­le sää­tö­kas­te­lu­jär­jes­tel­män avul­la sää- ja kas­vu­olo­suh­teet sekä vil­je­ly­toi­men­pi­teet.

Sää­dön to­teu­tuk­ses­ta on pi­det­tä­vä kir­jaa, jo­hon on mer­kit­tä­vä sää­tö-, hoi­to- ja huol­to­toi­men­pi­teet. Tie­dot voi­daan mer­ki­tä myös loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin.

5.4. Ympäristönhoitonurmet

Toi­men­pi­teen voi va­li­ta en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na. Toi­men­pi­tee­seen ei tar­vit­se il­moit­taa joka si­tou­mus­vuo­si loh­ko­ja (suo­ja­vyö­hyk­keet, moni­vuo­ti­nen ym­pä­ris­tö­nur­mi tai luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mi), muu­toin kuin mää­ri­tet­ty­jen eh­to­jen puit­teis­sa.

Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­mien toi­men­pi­tees­sä vil­je­li­jän on pe­rus­tet­ta­va ja yllä­pi­det­tä­vä si­tou­mus­a­lal­la moni­vuo­ti­nen nur­mi­kas­vus­to. Toi­men­pide voi kos­kea joko suo­ja­vyö­hy­ket­tä, moni­vuo­tis­ta ym­pä­ris­tö­nur­mea tai luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mea. Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­mea ei voi pe­rus­taa py­sy­vän nur­men alal­le. Toi­men­pide voi kat­taa koko pe­rus­loh­kon, vaik­ka vain osal­la loh­kos­ta oli­si pe­rus­te toi­men­pi­teen to­teut­ta­mi­sel­le.

Suo­ja­vyö­hyk­keet

Suo­ja­vyö­hyk­keet voi­daan pe­rus­taa loh­koil­le, jot­ka si­jait­se­vat Na­tu­ra-alu­eel­la, poh­ja­vesi­a­lu­eel­la, ve­sis­tö­jen (mää­ri­tel­mä ”suo­ja­kais­ta”- kap­pa­lees­sa) tai val­ta­o­jien (val­ta­oja on kai­vet­tu avo­uoma, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ke­rä­tä kui­va­tus­a­lu­een pii­ri-, sar­ka- ja sala­o­jis­ta tu­le­vat ve­det sekä ylä­puo­li­sel­ta va­lu­ma-alu­eel­ta tu­le­vat ve­det ja joh­taa ne pois kui­va­tus­a­lu­eel­ta) var­sil­la tai jot­ka ra­jau­tu­vat ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sel­la hoi­det­ta­vaan kos­teik­koon. Liit­tees­sä 5 tar­koi­te­tuil­la kun­tien saa­ris­to­a­lu­eil­la suo­ja­vyö­hyk­keen voi pe­rus­taa kai­kil­le ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­ses­sa kor­vaus­kel­poi­sil­le loh­koil­le. Suo­ja­vyö­hyk­keen on ol­ta­va yli 3 m le­veä. Suo­ja­vyö­hyk­keel­lä on ol­ta­va moni­vuo­ti­nen, lan­noit­ta­ma­ton ja kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­la kä­sit­te­le­mä­tön nur­mi.

Suo­ja­vyö­hyk­kei­tä voi­daan pe­rus­taa vain en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na ja ne on säi­ly­tet­tä­vä kas­vu­loh­kol­la si­tou­mus­kau­den lop­puun asti.

Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­mien loh­ko­koh­tai­ses­sa toi­men­pi­tees­sä suo­ja­vyö­hyk­keen kas­vus­to voi­daan pe­rus­taa käyt­tä­mäl­lä val­mii­ta nur­mi- ja hei­nä­kas­vien sie­men­se­ok­sia, eikä alu­et­ta saa pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen muo­ka­ta, lan­noit­taa tai kä­si­tel­lä kas­vin­suo­je­lu­ai­neel­la. Kas­vus­ton pe­rus­ta­mi­sen yh­tey­des­sä vä­häi­nen lan­noi­tus on mah­dol­lis­ta peit­tä­vän kas­vus­ton ai­kaan­saa­mi­sek­si. Täl­löin voi­daan käyt­tää enin­tään tau­lu­kon 3 ja 5 mu­kai­sia luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mel­le mää­rät­ty­jä typ­pi- ja fos­fo­ri­mää­riä. Suo­ja­vyö­hy­ke voi olla myös ai­em­min pe­rus­tet­tu nur­mi tai suo­ja­vyö­hyk­keen kas­vus­to voi­daan pe­rus­taa suo­ja­vil­jaan jo edel­li­se­nä kas­vu­kau­te­na. Vuo­des­ta 2015 eteen­päin kyl­vet­tä­vän suo­ja­vyö­hyk­keen sie­men­se­ok­ses­sa voi olla enin­tään 20 % ty­pen­si­to­ja­kas­vin sie­me­niä.

Kas­vus­to on nii­tet­tä­vä vuo­sit­tain kas­vu­kau­den ai­ka­na. Kas­vu­kaut­ta seu­raa­va­na ke­vääl­lä teh­tä­vä niit­to ja kas­vus­ton kor­juu ei ole riit­tä­vä toi­men­pide. Nii­ton ajan­koh­das­sa on otet­ta­va huo­mi­oon luon­non­va­rais­ten lin­tu­jen ja ni­säk­käi­den elin­olot. Nii­tet­ty kas­vi­mas­sa on kor­jat­ta­va pois suo­ja­vyö­hyk­keel­tä ja sen voi käyt­tää hyö­dyk­si. Nii­tet­ty kas­vi­mas­sa on kä­si­tel­tä­vä ja va­ras­toi­ta­va niin, että suo­ja­vyö­hyk­keen ve­sien­suo­je­lu­ta­voit­teet ei­vät vaa­ran­nu. Kas­vi­mas­sas­ta ei saa ai­heu­tua hait­taa ym­pä­ris­töl­le eikä sitä saa kul­jet­taa met­sään tai jou­to­maal­le. Suo­ja­vyö­hy­ket­tä voi­daan lai­dun­taa, jos sii­tä ei ai­heu­du eroo­si­o­ta ja se teh­dään luon­non moni­muo­toi­suut­ta vaa­ran­ta­mat­ta eikä sil­le ole ve­sien­suo­je­lul­lis­ta es­tet­tä.

Huk­ka­kau­raa tai val­vat­tia, pu­joa, pel­to-oh­da­ket­ta ja mui­ta vas­taa­via tuu­len mu­ka­na le­vi­ä­viä vai­kei­ta rik­ka­kas­ve­ja voi­daan tor­jua suo­ja­vyö­hyk­keel­tä ke­mi­al­li­ses­ti kas­vin­suo­je­lu­ai­neen käyt­tö­ra­joi­tus­ten mu­kai­ses­ti tai me­kaa­ni­ses­ti. Jos suo­ja­vyö­hyk­keen kas­vil­li­suus vau­ri­oi­tuu tai tu­hou­tuu tal­ven ai­ka­na, sala­o­jien kai­va­mi­sen vuok­si huk­ka­kau­ran tor­jun­nan ta­kia tai muus­ta vas­taa­vas­ta syys­tä, vau­ri­oi­tu­neel­le alal­le on kyl­vet­tä­vä uusi nur­mi­kas­vil­li­suus sa­man kas­vu­kau­den ai­ka­na heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Suo­ja­vyö­hyk­keen pe­rus­ta­mis- ja hoi­to­toi­men­pi­teis­tä, kas­vus­ton tu­hou­tu­mi­ses­ta, huk­ka­kau­ran tai mui­den rik­ka­kas­vien tor­jun­nas­ta ja kas­vus­ton uu­del­leen pe­rus­ta­mi­ses­ta on teh­tä­vä mer­kin­tä loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin.

Suo­ja­vyö­hyk­keis­tä mak­se­taan si­tou­mus­kau­del­la ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta vain sel­lai­ses­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta, joka on vuon­na 2015 ol­lut suo­ja­vyö­hyk­kee­nä ja jon­ka vil­je­li­jä on tuki­ha­ke­muk­ses­saan il­moit­ta­nut mai­nit­tu­na vuon­na suo­ja­vyö­hyk­kee­nä. Suo­ja­vyö­hyk­keek­si hy­väk­sy­tään myös kui­ten­kin ala, jol­ta on päät­ty­nyt eri­tyis­tuki­so­pi­mus suo­ja­vyö­hyk­kei­den pe­rus­ta­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta tai eri­tyis­tuki­so­pi­mus luon­non ja mai­se­man moni­muo­toi­suu­den hoi­dos­ta.

Moni­vuo­ti­set ym­pä­ris­tö­nur­met

Moni­vuo­ti­sek­si ym­pä­ris­tö­nur­mek­si voi­daan il­moit­taa nur­mea kas­va­va kas­vu­loh­ko, joka si­jait­see joko poh­ja­vesi­a­lu­eel­la tai hap­pa­mal­la sul­faat­ti­maal­la tai jon­ka maa­laji on tur­vet­ta tai mul­ta­maa­ta. Hap­pa­mil­la sul­faat­ti­mail­la ym­pä­ris­tö­nur­mia voi pe­rus­taa liit­tees­sä 5 tar­koi­te­tul­la koh­den­ta­mis­a­lu­eel­la 1.

Moni­vuo­ti­sia ym­pä­ris­tö­nur­mia voi­daan pe­rus­taa vain kah­den en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den ai­ka­na ja ne on säi­ly­tet­tä­vä kas­vu­loh­kol­la si­tou­mus­kau­den lop­puun asti.

Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­mien loh­ko­koh­tai­ses­sa toi­men­pi­tees­sä moni­vuo­ti­sel­la ym­pä­ris­tö­nur­mel­la on kas­va­tet­ta­va nur­mi- ja hei­nä­kas­ve­ja koko si­tou­mus­kau­den ajan. Kas­vus­toa ei voi­da uu­sia muok­kaa­mal­la si­tou­mus­kau­den ai­ka­na, mut­ta nur­mi­kas­vus­toa voi­daan uu­dis­taa il­man muok­kaus­ta suo­ra­kyl­vö­me­ne­tel­mäl­lä. Moni­vuo­ti­sel­la ym­pä­ris­tö­nur­mel­la voi­daan teh­dä sala­o­ji­tus, kal­ki­tus, val­ta­o­jien kai­vuu ja per­kaus sekä muu vas­taa­va maan ra­ken­net­ta ja vesi­ta­lout­ta pa­ran­ta­va ly­hyt­ai­kai­nen toi­men­pide. Edel­lä mai­nit­tu­jen toi­men­pi­tei­den yh­tey­des­sä rik­kou­tu­nut tai tu­hou­tu­nut kas­vus­to on heti toi­men­pi­teen jäl­keen kyl­vet­tä­vä nur­mi- tai hei­nä­kas­veil­la.

Kas­vus­to on kor­jat­ta­va vuo­sit­tain ja sen saa käyt­tää hyö­dyk­si. Luon­non moni­muo­toi­suu­den huo­mi­oon ot­ta­mi­sek­si niit­to on to­teu­tet­ta­va si­ten, ett­ei vaa­ran­ne­ta lin­tu­jen pe­sin­tö­jä ja ni­säk­käi­den poi­ka­sia. Niit­toa ei saa teh­dä kier­tä­mäl­lä loh­koa reu­noil­ta kes­kel­le päin. Alu­een lai­dun­nus on sal­lit­tua, mut­ta täl­löin on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että pel­lon pin­ta py­syy nur­mi­peit­tei­se­nä. Lan­noi­tuk­ses­sa on nou­da­tet­ta­va tau­lu­kos­sa 3 ja 5 tar­koi­tet­tu­ja ra­joi­tuk­sia ja kas­vin­suo­je­lus­sa täy­den­tä­viin eh­toi­hin liit­ty­vis­tä hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­sis­ta an­ne­tus­sa val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa (4/2015) sää­det­ty­jä vaa­ti­muk­sia. Loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin on mer­kit­tä­vä pe­rus­te moni­vuo­ti­sen ym­pä­ris­tö­nur­men pe­rus­ta­mi­sel­le.

Hap­pa­mat sul­faat­ti­maat, tur­ve- ja mul­ta­maat on to­det­ta­va va­lu­ma­ve­sien hal­lin­ta toi­men­pi­tees­sä ker­ro­tul­la ta­val­la. Kor­vauk­sen ha­ki­jan on toi­mi­tet­ta­va ana­lyy­si­tu­los kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vii­meis­tään 30.9. sen kas­vu­kau­den ai­ka­na, jol­loin ha­ki­ja en­sim­mäi­sen ker­ran ha­kee ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta moni­vuo­ti­sis­ta ym­pä­ris­tö­nur­mis­ta.

Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­met

Nur­mi voi­daan pe­rus­taa luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mek­si tai sel­lai­sek­si voi­daan il­moit­taa moni­la­ji­sek­si ke­hit­ty­nei­tä van­ho­ja nur­mia. Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­met voi­vat olla ko­ko­nai­sia pe­rus­loh­ko­ja tai kas­vu­loh­ko­ja. Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mi­na il­moi­tet­ta­via kas­vu­loh­ko­ja voi­daan pe­rus­taa myös yli 3 m le­ve­ä­nä kais­ta­na loh­ko­jen reu­noil­le, eten­kin ete­lään ja län­teen avau­tu­vil­le reu­noil­le sekä suur­ten pel­to­au­kei­den kes­kel­le. Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mi on säi­ly­tet­tä­vä sa­mal­la loh­kol­la vä­hin­tään kak­si kas­vu­kaut­ta.

Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mia voi olla yh­teen­sä enin­tään 20 % maa­ti­lan si­tou­mus­a­las­ta liit­tees­sä 5 tar­koi­te­tul­la alu­eel­la (koh­den­ta­mis­alue II ja saa­ris­to­a­lu­eet) ja enin­tään 5 % muul­la alu­eel­la.

Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mia ja moni­muo­toi­suus­pel­to­ja voi olla yh­teen­sä enin­tään 20 % maa­ti­lan si­tou­mus­a­las­ta liit­tees­sä 5 (koh­den­ta­mis­alue II ja saa­ris­to­a­lu­eet) tar­koi­tet­tu­jen kun­tien alu­eel­la ja enin­tään 15 % muul­la alu­eel­la.

Ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­mia kos­ke­vas­sa loh­ko­koh­tai­ses­sa toi­men­pi­tees­sä luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mien kas­vus­to on pe­rus­tet­ta­va moni­vuo­tis­ten nur­mi- tai hei­nä­kas­vien sie­me­nil­lä kyl­vä­en. Sie­men­se­ok­ses­sa saa olla enin­tään 20 % ty­pen­si­to­ja­kas­vien sie­men­tä. Kas­vus­to voi­daan pe­rus­taa jo edel­li­se­nä vuon­na suo­ja­vil­jan tai muun suo­ja­kas­vin kans­sa tai sän­keen kyl­vä­mäl­lä.

Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­met voi­vat myös olla ai­em­min pe­rus­tet­tu­ja moni­vuo­ti­sia ja moni­la­ji­sik­si ke­hit­ty­nei­tä nur­mia tai vuo­si­na 2009–2014 niit­ty­kas­veil­la pe­rus­tet­tu­ja moni­muo­toi­suus­pel­to­ja. Ai­em­min pe­rus­te­tun moni­vuo­ti­sen nur­men kas­vil­li­suus voi mer­kit­tä­vis­sä mää­rin koos­tua luon­non­va­rai­sis­ta hei­nis­tä ja ruo­ho­var­ti­sis­ta kas­veis­ta, jot­ka ovat syr­jäyt­tä­neet ai­em­min pe­rus­tet­tua nur­mi­kas­vus­toa. Kas­vus­ton pe­rus­ta­mi­sen yh­tey­des­sä vä­häi­nen lan­noi­tus on mah­dol­lis­ta peit­tä­vän kas­vus­ton ai­kaan­saa­mi­sek­si. Lan­noi­tuk­ses­sa on nou­da­tet­ta­va tau­lu­kos­sa 3 ja 5 tar­koi­tet­tu­ja lan­noi­tus­ra­joi­tuk­sia.

Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­men kas­vus­to on nii­tet­tä­vä joka toi­nen vuo­si. Vai­keis­sa rik­ka­kas­vi­ti­lan­teis­sa niit­to on teh­tä­vä vuo­sit­tain ja sel­lai­se­na ajan­koh­ta­na, että rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen voi­daan es­tää. Nii­ton ajan­koh­das­sa ja to­teu­tuk­ses­sa on otet­ta­va huo­mi­oon luon­non­va­rais­ten la­jien elin­olot, min­kä vuok­si niit­to on to­teu­tet­ta­va si­ten, ett­ei lin­tu­jen pe­sin­tö­jä ja ni­säk­käi­den poi­ka­sia vaa­ran­ne­ta. Niit­toa ei saa teh­dä kier­tä­mäl­lä loh­koa reu­noil­ta kes­kel­le päin, ell­ei loh­kon kes­kel­le jä­te­tä niit­tä­mä­tön­tä kais­taa.

Niit­to­jät­teen saa kor­ja­ta pois ja hyö­dyn­tää ta­lou­del­li­ses­ti. Jos luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mel­ta kor­ja­taan nur­mi­sato, kor­juu voi­daan teh­dä ta­van­o­mai­se­na sa­don­kor­juu­ai­ka­na. Alu­et­ta voi­daan lai­dun­taa, jos pel­lon pin­ta säi­lyy hei­nä- ja nur­mi­peit­tei­se­nä ym­pä­ri vuo­den.

Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mil­la ei saa käyt­tää kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta kas­vus­ton pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen. Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mia ei saa muo­ka­ta muu­toin kuin kas­vus­ton pe­rus­ta­mi­sen ja päät­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­met saa päät­tää ai­kai­sin­taan toi­sen kas­vu­kau­den jäl­keen 1.9. al­ka­en tai 15.7. al­ka­en, jos kas­vus­to pää­te­tään syys­kyl­vöis­ten kas­vien kyl­vöä var­ten. Kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käyt­tö on sal­lit­tua päät­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Kas­vus­to on py­rit­tä­vä päät­tä­mään vas­ta seu­raa­va­na ke­vää­nä. Jos toi­sen kas­vu­kau­den jäl­keen syk­syl­lä ei kyl­ve­tä uut­ta kas­vus­toa, muok­kaus on teh­tä­vä mah­dol­li­sim­man myö­hään syk­syl­lä.

Luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mil­la voi­daan teh­dä sala­o­ji­tus, kal­ki­tus, val­ta­o­jien kai­vuu ja per­kaus sekä muu vas­taa­va maan ra­ken­net­ta ja vesi­ta­lout­ta pa­ran­ta­va ly­hyt­ai­kai­nen toi­men­pide. Edel­lä mai­nit­tu­jen toi­men­pi­tei­den yh­tey­des­sä rik­kou­tu­nut tai tu­hou­tu­nut kas­vus­to on heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa toi­men­pi­teen jäl­keen kyl­vet­tä­vä nur­mi- tai hei­nä­kas­veil­la.

5.5. Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla

Toi­men­pi­teen voi va­li­ta en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na. Toi­men­pi­teen loh­ko­jen ala voi vaih­del­la vuo­sit­tain, mut­ta ti­lal­la on ol­ta­va vuo­sit­tain vä­hin­tään yksi loh­ko (min. 0,05 ha) sel­lais­ta kas­via, jol­la käy­te­tään kor­vauk­seen oi­keut­ta­vaa ka­tet­ta.

Or­gaa­ni­sen kat­teen käyt­töä puu­tar­ha­kas­veil­la ja sie­men­pe­ru­nal­la kos­ke­vas­sa toi­men­pi­tees­sä vil­je­li­jän on si­tou­dut­ta­va kat­ta­maan yksi­vuo­tis­ten puu­tar­ha­kas­vien ri­vit ja moni­vuo­tis­ten kas­vien ri­vit tai rivi­vä­lit il­moit­ta­mil­taan ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen si­säl­ty­vil­tä kor­vaus­kel­poi­sil­ta kas­vu­loh­koilta. Toi­men­pi­teen voi va­li­ta kai­kil­le niil­le puu­tar­ha­kas­vi­loh­koil­le ja ser­ti­fi­oi­dun sie­men­pe­ru­nan val­vo­tus­sa tuo­tan­nos­sa ole­vil­le loh­koil­le, joil­la toi­men­pi­teen to­teu­tus on mah­dol­li­nen. Sie­men­pe­ru­nan tuo­tan­nos­sa ole­va loh­ko on ka­tet­ta­va ko­ko­naan.

Yksi­vuo­tis­ten puu­tar­ha­kas­vien ri­vien koh­dil­ta maan­pin­ta on ka­tet­ta­va ol­jel­la, hak­keel­la, ruo­ho­sil­pul­la, bio­ha­jo­a­val­la kal­vol­la, kate­pa­pe­ril­la tai muul­la maa­pe­räl­le hai­tat­to­mal­la or­gaa­ni­sel­la ma­te­ri­aa­lil­la. Ser­ti­fi­oi­dun sie­men­pe­ru­nan tuo­tan­to­a­lal­la ri­vien koh­dat ja rivi­vä­lien maan­pin­ta on ka­tet­ta­va ol­jel­la.

Moni­vuo­tis­ten kas­vien maan­pin­ta on ka­tet­ta­va ri­vien koh­dil­ta ol­jel­la, hak­keel­la, ruo­ko- tai ruo­ho­sil­pul­la, bio­ha­jo­a­val­la kal­vol­la tai muul­la or­gaa­ni­sel­la ma­te­ri­aa­lil­la, kate­pa­pe­ril­la tai lei­kat­ta­val­la nur­mi­kat­teel­la. Rivi­vä­lit on ka­tet­ta­va joko rivi­vä­lei­hin pe­rus­tet­ta­val­la lei­kat­ta­val­la nur­mi­kat­teel­la tai muul­la maa­pe­räl­le hai­tat­to­mal­la or­gaa­ni­sel­la kat­teel­la. Loh­kos­ta voi kat­taa vain ri­vin tai rivi­vä­lin tai loh­kon voi kat­taa ko­ko­naan.

Yksi­vuo­tis­ten puu­tar­ha­kas­vien kate­vaa­ti­mus on täy­tet­tä­vä kesä­kuun lop­puun men­nes­sä. Esi­kas­vin vaa­ti­vil­la kas­veil­la sekä sa­laat­ti­kas­veil­la, kii­nan­kaa­lil­la, kuk­ka­kaa­lil­la tai par­sa­kaa­lil­la kate­vaa­ti­mus on täy­tet­tä­vä hei­nä­kuun lop­puun men­nes­sä. Kate on säi­ly­tet­tä­vä sa­don­kor­juu­seen asti ja moni­vuo­ti­sil­la kas­veil­la kas­vin kaik­ki vil­je­ly­vuo­det. Lei­kat­ta­va nur­mi­kate on pe­rus­tet­ta­va en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na ja sen on pei­tet­tä­vä maan­pin­ta vii­meis­tään toi­se­na si­tou­mus­vuon­na. Ka­tet­tu­jen loh­ko­jen ala voi vaih­del­la vuo­sit­tain vil­je­ly­ti­lan­teen mu­kaan.

Ka­te­tun ri­vin tai rivi­vä­lin kate­ma­te­ri­aa­lin on pei­tet­tä­vä ka­tet­ta­van maan pin­nas­ta 90 %. Lei­kat­ta­va nur­mi­kate on pi­det­tä­vä ly­hy­e­nä leik­kaa­mal­la se kas­vu­kau­den ai­ka­na riit­tä­vän usein.

Vil­je­li­jän on il­moi­tet­ta­va vuo­sit­tain Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 102B ne loh­kot, joil­la toi­men­pi­det­tä to­teu­te­taan.

Puu­tar­ha­kas­vit on lu­e­tel­tu liit­tees­sä 4.

5.6. Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys

Toi­men­pi­teen voi va­li­ta en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na. Toi­men­pi­tees­sä ti­lal­la täy­tyy olla jo­kai­se­na si­tou­mus­vuo­te­na vä­hin­tään 20 % si­tou­mus­a­las­ta kas­vi­peit­teis­tä alaa koh­den­ta­mis­a­lu­eit­tain.

Pel­to­jen tal­vi­ai­kais­ta kas­vi­peit­tei­syyt­tä kos­ke­vas­sa toi­men­pi­tees­sä vil­je­li­jän on pi­det­tä­vä liit­tees­sä 5 tar­koi­tet­tu­jen kun­tien alu­eel­la (koh­den­ta­mis­alue III) vä­hin­tään 20, 40, 60 tai 80 % maa­ti­lan si­tou­mus­alan koko­nais­pin­ta-alas­ta kas­vu­kau­den ulko­puo­lel­la kas­vi­peit­tei­se­nä. Edel­lä mai­ni­tun 20 % kas­vi­peit­tei­syy­den voi to­teut­taa myös ke­ven­ne­tyl­lä muok­kauk­sel­la.  Koh­den­ta­mis­a­lu­eel­la III vä­him­mäis­kas­vi­peit­teen (20 %) ylit­tä­vil­lä aloil­la on ol­ta­va kas­va­vaa kas­via tai kas­vin sän­keä (aito kas­vi­peit­tei­syys).

Koh­den­ta­mis­a­lu­een III ulko­puo­lel­la maa­ti­lan si­tou­mus­alan koko­nais­pin­ta-alas­ta vä­hin­tään 20, 40 tai 60 % on ol­ta­va kas­vi­peit­tei­siä kas­vu­kau­den ulko­puo­lel­la. Kas­vi­peit­tei­syy­den voi to­teut­taa joko ke­ven­ne­tyl­lä muok­kauk­sel­la tai ai­dol­la kas­vi­peit­tei­syy­del­lä.

Tal­vi­ai­kai­seen kas­vi­peit­tei­syy­teen voi­daan hy­väk­syä seu­raa­vat loh­kot:

 1. moni­vuo­ti­set vil­jel­lyt nur­met, tal­ven yli säi­ly­tet­tä­vät yksi­vuo­ti­set nur­met ja ruo­ko­hel­pi;
 2. moni­vuo­ti­set puu­tar­ha­kas­vit ja ku­mi­na;
 3. vil­jan, öljy­kas­vien, tat­ta­rin, sie­men­maus­tei­den ja kui­tu­pel­la­van sekä här­kä­pa­vun, her­neen ja lu­pii­nin sän­ki ja suo­ra­kyl­vö sän­keen;
 4. ke­rää­jä­kas­vien vil­je­ly, jos kas­vus­to säi­ly­te­tään seu­raa­vaan ke­vää­seen asti;
 5. syys­ruis, ruis­veh­nä, syys­veh­nä, spelt­ti­veh­nä ja muut syys­kyl­vöi­set vil­jat, syys­ryp­si, syys­rap­si ja muut syys­kyl­vöi­set öljy­kas­vit sekä muut syys­kyl­vöi­set kas­vit ja ke­vääl­lä kor­jat­ta­va pel­la­va ja hamp­pu.

Kas­vi­peit­tei­syy­den 20 % vä­him­mäis­vaa­ti­mus­ta voi koh­den­ta­mis­a­lu­eel­la III täyt­tää myös ke­ven­ne­tyl­lä syys­sän­ki­muok­kauk­sel­la vil­ja-, öljy­kas­vi-, tat­ta­ri-, sie­men­maus­te-, kui­tu­pel­la­va- ja här­kä­papu­loh­koil­la, jos muok­kaus teh­dään kul­ti­vaat­to­ril­la, lau­tasä­keel­lä, jous­to­piik­ki­ä­keel­lä, la­pi­o­rul­la­ä­keel­lä tai rul­la­il­mas­ti­mel­la yh­teen ker­taan aja­en. Muul­la alu­eel­la ke­ven­net­ty syys­sän­ki­muok­kaus voi täyt­tää tal­vi­ai­kai­sen kas­vi­peit­tei­syy­den eh­toa kaik­kiin pro­sent­ti­ra­joi­hin asti.

Kas­vi­peit­tei­syys­vaa­ti­mus­ta voi täyt­tää  myös ke­san­nok­si il­moi­te­tul­la alal­la, jo­hon on kyl­vet­ty syys­vil­ja tai syys­öljy­kas­vi tai joka on nur­men tai edel­lä 3) koh­das­sa tar­koi­te­tun sän­gen peit­tä­mä. Sän­keä lu­kuun ot­ta­mat­ta kas­vus­to, joka tu­ho­taan ke­mi­al­li­ses­ti, ei voi täyt­tää kas­vi­peit­tei­syys­vaa­ti­mus­ta.

Kas­vi­peit­tei­nen ala voi vaih­del­la vuo­sit­tain. Kas­vi­peit­tei­syy­den on säi­ly­tet­tä­vä loh­kol­la kyl­vö­muok­kauk­seen tai vas­taa­vaan vil­je­ly­toi­men­pi­tee­seen asti. Kas­vi­peit­tei­set loh­kot on py­rit­tä­vä si­joit­ta­maan ve­sis­töi­hin ja val­ta­o­jiin ra­joit­tu­vil­le loh­koil­le tai muil­le ve­sien­suo­je­lun kan­nal­ta tär­keil­le loh­koil­le.

Ala, jol­la toi­men­pi­det­tä to­teu­te­taan, tu­lee il­moit­taa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vuo­sit­tain, vii­meis­tään 30.9.

5.7. Peltoluonnon monimuotoisuus

Toi­men­pi­teen voi va­li­ta en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na. Toi­men­pi­tee­seen ei tar­vit­se il­moit­taa joka si­tou­mus­vuo­si toi­men­pi­tee­seen liit­ty­viä kas­ve­ja (vi­her­lan­noi­tus­nur­met, moni­muo­toi­suus­pel­lot, ke­rää­jä­kas­vit ja sa­nee­raus­kas­vit), muu­toin kuin kas­vil­le mää­ri­tet­ty­jen eh­to­jen puit­teis­sa.

Pel­to­luon­non moni­muo­toi­suut­ta kos­ke­vas­sa toi­men­pi­tees­sä vil­je­li­jän on pe­rus­tet­ta­va vi­her­lan­noi­tus­nur­mia tai moni­muo­toi­suus­pel­to­ja tai vil­jel­tä­vä ke­rää­jä­kas­ve­ja tai sa­nee­raus­kas­ve­ja.

Ke­rää­jä­kas­vit

Ke­rää­jä­kas­vi on kyl­vet­tä­vä vii­meis­tään 15.8. Ke­rää­jä­kas­vil­la tar­koi­te­taan kas­vus­toa, joka käyt­tää yksi­vuo­ti­sen var­si­nai­sen vil­je­ly­kas­vin jäl­keen maa­han jää­viä ja vil­je­ly­kas­vin täh­teis­tä tai maas­ta va­pau­tu­via ra­vin­tei­ta ja suo­jaa maa­ta li­sää­mäl­lä kas­vi­peit­tei­syyt­tä vil­je­ly­kas­vin sa­don­kor­juun jäl­keen. Vil­je­ly­kas­vin on ol­ta­va yksi­vuo­ti­se­na vil­jel­tä­vä pel­to­vil­je­ly­kas­vi tai puu­tar­ha­kas­vi, ei kui­ten­kaan nur­mi­kas­vi. Ke­rää­jä­kas­vi voi olla ita­li­an­rai­hei­nä tai muu hei­nä, api­la tai muu nur­mi­pal­ko­kas­vi. Yksi­vuo­ti­sil­la puu­tar­ha­kas­veil­la ja var­hais­pe­ru­nal­la ke­rää­jä­kas­vi voi olla myös hu­na­ja­kuk­ka, öljy­re­tik­ka tai muok­kaus­re­tii­si. Vil­jaa voi­daan kyl­vää ke­rää­jä­kas­vik­si vain loh­kol­le, jos­sa on sa­ma­na vuon­na vil­jel­ty var­hais­pe­ru­naa tai var­hais­vi­han­nek­sia.

Ke­rää­jä­kas­vin sie­me­niä on kyl­vet­tä­vä ta­sai­ses­ti koko kas­vu­loh­kol­le si­ten, että ta­voit­tee­na on peit­tä­vä kas­vus­to. Ke­rää­jä­kas­vin avul­la ei saa pe­rus­taa moni­vuo­tis­ta nur­mea, luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mea, moni­vuo­tis­ta ym­pä­ris­tö­nur­mea, vi­her­lan­noi­tus­nur­mea tai seu­raa­van vuo­den vil­je­ly­kas­vus­toa. Ke­rää­jä­kas­vi voi­daan kyl­vää var­hais­pe­ru­naa tai var­hais­vi­han­nek­sia kas­va­neel­le alal­le ky­seis­ten kas­vien sa­don­kor­juun jäl­keen tai hie­man en­nen sa­don­kor­juu­ta. Mui­ta pel­to­vil­je­ly­kas­ve­ja tai puu­tar­ha­kas­ve­ja kas­va­val­le alal­le ke­rää­jä­kas­vi on kyl­vet­tä­vä ky­sei­sen kas­vin kyl­vön yh­tey­des­sä tai vii­meis­tään sen oras- tai tai­mi­vai­hees­sa rik­ka­kas­vi­ä­es­tyk­sen, -ruis­ku­tuk­sen tai muun vas­taa­van toi­men­pi­teen yh­tey­des­sä. Ke­rää­jä­kas­via ei saa lan­noit­taa. Kas­vus­ton voi muo­ka­ta tai kyn­tää ai­kai­sin­taan 1.10. Kas­vus­ton voi päät­tää kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­la ai­kai­sin­taan 15.9.

Ke­rää­jä­kas­veis­ta mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 25 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

Vi­her­lan­noi­tus­nur­met

Vi­her­lan­noi­tus­nur­men kas­vus­to on pe­rus­tet­ta­va joko kas­vu­kau­den alus­sa tai edel­li­se­nä vuon­na suo­ja­vil­jan tai muun suo­ja­kas­vin kans­sa. Vi­her­lan­noi­tus­nur­mi on pe­rus­tet­ta­va kyl­vä­mäl­lä nur­mi- tai hei­nä­kas­vien ja ty­pen­si­to­ja­kas­vien sie­me­niä. Vi­her­lan­noi­tus­nur­men pe­rus­ta­mi­seen käy­tet­tä­vän sie­me­nen pai­nos­ta vä­hin­tään 20 % on ol­ta­va ty­pen­si­to­ja­kas­vien sie­me­niä. Vi­her­lan­noi­tus­nur­men voi päät­tää en­nen syys­vil­jan kyl­vöä. Jos seu­raa­va vil­je­ly­kas­vi kyl­ve­tään ke­vääl­lä, vi­her­lan­noi­tus­nur­men saa päät­tää ai­kai­sin­taan 1.9. ja muo­ka­ta ai­kai­sin­taan 1.10. Sama kas­vu­loh­ko voi olla vi­her­lan­noi­tus­nur­me­na enin­tään 3 vuot­ta pe­räk­käin, mu­kaan lu­kien kaik­ki ai­em­mat vuo­det. Lan­noi­tuk­ses­sa on nou­da­tet­ta­va tau­lu­kos­sa 3 ja 5 tar­koi­tet­tu­ja lan­noi­tus­ra­joi­tuk­sia.

Sa­nee­raus­kas­vit

Ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta sa­nee­raus­kas­veis­ta voi­daan myön­tää vil­je­ly­kier­ros­sa pe­ru­na-, so­ke­ri­juu­ri­kas- tai avo­maan puu­tar­ha­kas­ve­ja vä­hin­tään yh­den heh­taa­rin pel­to­a­lal­la vil­je­le­vil­le maa­ti­loil­le. Vil­je­ly­kier­rok­si kat­so­taan haku­vuo­si tai joku kol­mes­ta ai­em­mas­ta vuo­des­ta.

Sa­nee­raus­kas­vi­na on käy­tet­tä­vä öljy­re­tik­kaa, val­ko­si­nap­pia, sa­met­ti­kuk­kaa tai näi­den se­ok­sia. Öljy­re­ti­kak­si kat­so­taan myös muok­kaus­re­tik­ka. Sa­nee­raus­kas­vi on kyl­vet­tä­vä ke­vääl­lä ja sen saa muo­ka­ta maa­han kah­den kuu­kau­den ku­lut­tua kyl­vös­tä. Kas­vus­to voi­daan niit­tää tai murs­ka­ta kas­vu­kau­den ai­ka­na. Sama kas­vu­loh­ko voi olla sa­nee­raus­kas­vil­la kyl­vet­ty­nä enin­tään 2 vuot­ta pe­räk­käin. Sa­nee­raus­kas­via saa lan­noit­taa sa­mal­la ta­val­la kuin luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mea. Sa­nee­raus­kas­via ei saa päät­tää ke­mi­al­li­ses­ti.

Sa­nee­raus­kas­veis­ta mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta enin­tään 25 pro­sen­tis­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen koh­tee­na ole­vas­ta kor­vaus­kel­poi­ses­ta pel­to­a­las­ta.

Moni­muo­toi­suus­pel­lot

Moni­muo­toi­suus­pel­to­ja voi olla enin­tään 15 % maa­ti­lan si­tou­mus­a­las­ta. Edel­lä tar­koi­tet­tu­ja luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mia ja moni­muo­toi­suus­pel­to­ja voi olla yh­teen­sä enin­tään 20 % maa­ti­lan si­tou­mus­a­las­ta liit­tees­sä 5 (koh­den­ta­mis­alue II) tar­koi­tet­tu­jen kun­tien alu­eel­la ja enin­tään 15 % muul­la alu­eel­la.

Moni­muo­toi­suus­pel­to­ja voi­vat olla riis­ta- tai mai­se­ma­kas­veil­la vuo­sit­tain pe­rus­tet­ta­vat­mo­ni­muo­toi­suus­pel­lot tai niit­ty­kas­veil­la ja pel­to­lin­nuil­le so­vel­tu­vil­la kas­veil­la pe­rus­tet­ta­vat vä­hin­tään kak­si­vuo­ti­set moni­muo­toi­suus­pel­lot. Moni­muo­toi­suus­pel­to voi olla ko­ko­nai­nen pe­rus­loh­ko tai kas­vu­loh­ko. Moni­muo­toi­suus­pel­to­na il­moi­tet­ta­va kas­vu­loh­ko voi­daan pe­rus­taa myös yli 3 m le­ve­ä­nä kais­ta­na loh­ko­jen reu­noil­le, eten­kin ete­lään ja län­teen avau­tu­vil­le reu­noil­le sekä suur­ten pel­to­au­kei­den kes­kel­le.

Moni­muo­toi­suus­pel­to­jen pe­rus­ta­mi­nen ja hoi­to

Pel­to­luon­non moni­muo­toi­suut­ta kos­ke­vas­sa loh­ko­koh­tai­ses­sa toi­men­pi­tees­sä moni­muo­toi­suus­pel­lot on pe­rus­tet­ta­va niit­ty­kas­vien, pel­to­lin­nuil­le so­vel­tu­vien kas­vien, riis­ta­kas­vien tai mai­se­ma­kas­vien sie­men­se­ok­sil­la kyl­vä­mäl­lä vii­meis­tään 30.6. Syys­kyl­vöi­set kas­vit voi­daan kyl­vää jo edel­li­sen vuo­den syk­syl­lä. Kyl­vös­sä on py­rit­tä­vä käyt­tä­mään ko­ti­mai­sia kas­vi­la­je­ja ja koti­maas­sa tuo­tet­tu­ja sie­me­niä. Moni­muo­toi­suus­pel­lon kas­vus­toa ei saa pe­rus­taa suo­ra­kyl­vä­mäl­lä edel­li­sen vuo­den nur­meen. Kas­vus­ton voi pe­rus­taa kyl­vä­mäl­lä sän­keen. Moni­muo­toi­suus­pel­to­ja voi­daan lan­noit­taa kas­vus­ton pe­rus­ta­mi­sen yh­tey­des­sä peit­tä­vän kas­vus­ton ai­kaan­saa­mi­sek­si. Lan­noi­tuk­ses­sa on nou­da­tet­ta­va tau­lu­kos­sa 3 ja 5 tar­koi­tet­tu­ja lan­noi­tus­ra­jo­ja.

Niit­ty­kas­vien sie­men­se­ok­ses­sa on ol­ta­va nur­mi­röl­lin, lam­paan­na­dan tai jäyk­kä­na­dan ja vä­hin­tään yh­den moni­vuo­ti­sen niit­ty­kas­vin sie­me­niä. Niit­ty­kas­vi voi olla ha­ra­kan­kel­lo, val­ko­ai­lak­ki, ahde­kau­nok­ki, kel­ta­sau­ra­mo, keto­nei­lik­ka, mä­ki­ter­vak­ko, nur­mi­ko­hok­ki, pur­to­juu­ri, puna-ai­lak­ki, päi­vän­kak­ka­ra, ruu­su­ruo­ho, sär­mä­kuis­ma tai muu vas­taa­va niit­ty­kas­vi. Li­säk­si se­ok­ses­sa voi olla yksi­vuo­tis­ten niit­ty­kas­vien, vir­no­jen tai mui­den yksi­vuo­tis­ten kas­vien sie­me­niä.

Pel­to­lin­nuil­le tar­koi­te­tun moni­muo­toi­suus­pel­lon sie­men­se­ok­ses­sa voi olla edel­lä mai­nit­tu­jen li­säk­si pie­nem­piä mää­riä ruis­vir­nan, hu­na­ja­ku­kan, kehä­ku­kan tai mui­den yksi­vuo­tis­ten kuk­ki­vien lin­nuil­le ra­vin­toa tar­jo­a­vien kas­vien sie­me­niä tai pel­la­vien, dur­ran, puna­hirs­sin, tat­ta­rin, ham­pun, mais­sin, au­rin­gon­ku­kan, ki­nu­an, ryp­sin, rap­sin, ku­mi­nan, vil­jo­jen tai mui­den vas­taa­vien pel­to­kas­vien sie­me­niä. Vil­jo­jen sie­me­niä voi olla enin­tään 50 kg/ha. Api­lat ei­vät ole toi­men­pi­tees­sä hy­väk­syt­tä­viä niit­ty­kas­ve­ja. Niit­ty­kas­veil­la pe­rus­tet­ta­vat moni­muo­toi­suus­pel­lot on säi­ly­tet­tä­vä loh­kol­la vä­hin­tään kak­si kas­vu­kaut­ta. Kol­man­te­na vuo­te­na loh­koa ei voi kor­vaus­ta ha­et­ta­es­sa il­moit­taa niit­ty­kas­veil­la pe­rus­te­tuik­si moni­muo­toi­suus­pel­loik­si. Loh­kol­le voi­daan kui­ten­kin il­moit­taa luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mi tai joku muu kas­vi.

Riis­ta- ja mai­se­ma­kas­veil­la pe­rus­tet­ta­vat moni­muo­toi­suus­pel­lot on kyl­vet­tä­vä vuo­sit­tain ja kyl­vet­tä­es­sä on py­rit­tä­vä riit­tä­vän kas­vus­ton ai­kaan­saa­mi­seen. Riis­ta- ja mai­se­ma­kas­ve­ja voi­daan vil­jel­lä sa­mal­la loh­kol­la yksi tai use­am­pi kas­vu­kau­si ja ne on säi­ly­tet­tä­vä loh­kol­la en­sim­mäis­tä kas­vu­kaut­ta seu­raa­vaan ke­vää­seen.

Mai­se­ma­kas­vien sie­men­se­ok­ses­sa on ol­ta­va vä­hin­tään kah­den seu­raa­van kas­vin sie­me­niä: au­rin­gon­kuk­ka, hu­na­ja­kuk­ka, sini­mai­la­nen, per­si­an­a­pi­la, kel­ta­lu­pii­ni, vir­nat, ruis­kau­nok­ki, mal­vat, kehä­kuk­ka, me­si­kät. Mai­se­ma­kas­vi­se­ok­ses­sa voi olla myös nur­mi- ja hei­nä­kas­ve­ja, mut­ta nii­den osuus sie­men­se­ok­ses­ta voi olla enin­tään 30 %.

Riis­ta­kas­vien sie­men­se­ok­ses­sa on ol­ta­va vä­hin­tään kah­den seu­raa­van kas­vin sie­me­niä: vil­jat, tat­ta­ri, au­rin­gon­kuk­ka, öljy­pel­la­va, her­ne, ryp­si, rap­si tai si­nap­pi, rehu­kaa­li, rehu­rap­si, öljy­re­tik­ka, rehu­juu­rik­kaat (rehu­so­ke­ri­juu­ri­kas, naat­ti­nau­ris tai tur­nip­si), hei­nä­kas­vit ja api­lat. Hei­nä­kas­vien ja api­lan riis­ta­kas­vi­se­ok­sis­sa on aina ol­ta­va myös jon­kin yksi­vuo­ti­sen kas­vin, joka ei ole hei­nä tai api­la, sie­me­niä. Riis­ta­kas­vit voi­daan kyl­vää kais­toi­na. Riis­ta­kas­vien sie­men­se­ok­sel­la pe­rus­tet­ta­via moni­muo­toi­suus­pel­to­ja ei saa pe­rus­taa sel­lais­ten tei­den lä­hei­syy­teen, joi­den lii­ken­ne­ti­heys on yli 3000 au­toa vuo­ro­kau­des­sa. (Ks. lii­ken­ne­ti­heys)

Pel­to­luon­non moni­muo­toi­suut­ta kos­ke­vas­sa loh­ko­koh­tai­ses­sa toi­men­pi­tees­sä moni­muo­toi­suus­pel­to­jen kas­vus­ton niit­tä­mi­nen ei ole pa­kol­lis­ta. Nii­ton ajan­koh­das­sa ja to­teu­tuk­ses­sa on otet­ta­va huo­mi­oon luon­non­va­rais­ten la­jien elin­olot, min­kä vuok­si niit­toa ei saa aloit­taa en­nen 1.8. Niit­to on to­teu­tet­ta­va si­ten, että se ei vaa­ran­na lin­tu­jen pe­sin­tö­jä ja ni­säk­käi­den poi­ka­sia. Niit­toa ei saa teh­dä kier­tä­mäl­lä loh­koa reu­noil­ta kes­kel­le päin, ell­ei loh­kon kes­kel­le jä­te­tä niit­tä­mä­tön­tä kais­taa. Niit­to­jät­teen voi kor­ja­ta pois ja hyö­dyn­tää ta­lou­del­li­ses­ti. Riis­ta­kas­vien sie­men­se­ok­sil­la kyl­vet­ty­jen pel­to­jen kas­vus­to on käy­tet­tä­vä riis­tan ruo­kin­taan joko moni­muo­toi­suus­pel­lol­la, sen lä­hei­syy­des­sä tai eril­li­sel­lä ruo­kin­ta­pai­kal­la. Moni­muo­toi­suus­pel­to­jen kas­vus­to on vai­keis­sa rik­ka­kas­vi­ti­lan­teis­sa nii­tet­tä­vä ja pui­den ja pen­sai­den kas­vu on es­tet­tä­vä.

Moni­muo­toi­suus­pel­loil­la ei voi kyl­vön jäl­keen käyt­tää kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta. Moni­muo­toi­suus­pel­to­ja ei voi muo­ka­ta muu­toin kuin kas­vus­ton pe­rus­ta­mi­sen ja päät­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Moni­muo­toi­suus­pel­to­ja ei saa lai­dun­taa.

Mai­se­ma- ja riis­ta­kas­vi­kas­vus­ton voi päät­tää ai­kai­sin­taan kyl­vöä seu­raa­va­na ke­vää­nä, niit­ty­sie­men­kas­vus­ton toi­sen vuo­den jäl­keen 1.9. al­ka­en tai 15.7. al­ka­en, jos kas­vus­to pää­te­tään syys­kyl­vöis­ten kas­vien kyl­vöön. Jos syk­syl­lä ei kyl­ve­tä uut­ta kas­vus­toa, päät­tä­mi­nen on teh­tä­vä mah­dol­li­sim­man myö­hään syk­syl­lä tai vas­ta seu­raa­va­na ke­vää­nä.

5.8. Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

Toi­men­pi­teen voi va­li­ta en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na. Toi­men­pi­tee­seen va­lit­tu kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mä ja loh­ko­jen ala voi vaih­del­la vuo­sit­tain, mut­ta maa­ti­lan on vil­jel­tä­vä vuo­sit­tain vä­hin­tään yh­del­lä loh­kol­la (min. 0,05 ha) sel­lais­ta kas­via, jol­la vaih­to­eh­toi­sia kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­miä käy­te­tään.

Puu­tar­ha­kas­vien vaih­to­eh­tois­ta kas­vin­suo­je­lua kos­ke­van toi­men­pi­teen voi­vat va­li­ta ne maa­ti­lat, joi­den vil­je­le­mil­le puu­tar­ha­kas­veil­le tai osal­le niis­tä on ole­mas­sa vaih­to­eh­toi­nen tor­jun­ta­me­ne­tel­mä. Kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mä­nä voi­daan käyt­tää mak­ro­eliö­val­mis­tei­ta, me­hi­läs­ten le­vit­tä­miä mik­ro­bi­o­lo­gi­sia kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta ja kas­vu­tun­ne­lei­ta (me­ne­tel­mä­ryh­mä 1). Kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mä­nä voi­daan käyt­tää myös tuho­hyön­teis­verk­ko­ja, me­kaa­ni­ses­ti le­vi­tet­tä­viä mik­ro­bi­o­lo­gi­sia kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta sekä rik­ka­kas­vien tor­jun­taa tun­nis­ta­val­la ha­ral­la, trak­to­ri­käyt­töi­sel­lä lie­kit­ti­mel­lä tai muul­la vas­taa­val­la lait­teel­la (me­ne­tel­mä­ryh­mä 2). Mak­ro­eliö­val­mis­tei­den, pö­lyt­tä­jä­hyön­teis­la­jien ja –tuot­tei­den sekä mik­ro­bi­o­lo­gis­ten kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den on ol­ta­va Suo­mes­sa ky­sei­seen käyt­töön hy­väk­syt­ty­jä.

Vil­je­li­jän on käy­tet­tä­vä kas­vin­suo­je­lus­sa ensi­si­jai­ses­ti ky­sei­sel­le kas­vi­la­jil­le tai kas­vin­tu­hoo­jal­le so­vel­tu­vaa bi­o­lo­gis­ta tai me­kaa­nis­ta kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mää sel­lai­se­naan. Jos vil­je­li­jä to­te­aa seu­ran­nan pe­rus­teel­la, että tor­jun­ta on epä­on­nis­tu­nut, sitä voi­daan täy­den­tää ke­mi­al­li­sin kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­min. Ke­mi­al­li­sen tor­jun­nan käy­tön pe­rus­te­lut on kir­jat­ta­va loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin. Kor­vaus­kel­poi­sel­le kas­vu­loh­kol­le voi va­li­ta vain yh­den kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­män ja sitä on to­teu­tet­ta­va koko loh­kol­la. Me­ne­tel­mä­ryh­mään 1 kuu­lu­via kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­miä ei voi va­li­ta yksi­vuo­tis­ten puu­tar­ha­kas­vien loh­kol­le.

Puu­tar­ha­kas­vien vaih­to­eh­tois­ta kas­vin­suo­je­lua kos­ke­vas­sa loh­ko­koh­tai­ses­sa toi­men­pi­tees­sä on käy­tet­tä­vä vä­hin­tään yhtä tau­lu­kos­sa 8 mää­ri­tel­lyis­tä kas­vin­tu­hoo­ja­koh­tai­sis­ta kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mis­tä. Käy­te­tys­tä kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mäs­tä ja tor­jun­nan on­nis­tu­mi­ses­ta on teh­tä­vä loh­ko­koh­tai­sia muis­tiin­pa­no­ja.

Me­ne­tel­mä­ryh­mään I kuu­lu­via kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­miä käy­tet­tä­es­sä on han­kit­ta­va me­ne­tel­män mu­kai­set val­mis­teet tai tor­jun­ta­e­li­öt. Jos kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mään kuu­luu me­hi­läis­ten käyt­tä­mi­nen val­mis­teen le­vi­tyk­ses­sä, alu­eel­la on ol­ta­va vil­je­li­jän hal­lin­nas­sa ole­via me­hi­läis­pe­siä vä­hin­tään kak­si kap­pa­let­ta heh­taa­ria koh­den. Me­hi­läis­pe­sis­sä on ol­ta­va asi­an­mu­kai­nen kas­vin­suo­je­lu­ai­neen le­vi­tin­lai­te sekä eril­li­set ulos­tulo- ja si­sään­meno­au­kot me­hi­läi­sil­le. Kas­vu­tun­ne­lei­ta käy­tet­tä­es­sä loh­kol­la on ol­ta­va ke­vyt­ra­ken­tei­nen muo­vil­la ka­tet­tu kas­vu­tun­ne­li tai kau­si­kas­vi­huo­ne. Kas­vu­tun­ne­lei­ta tai kau­si­kas­vi­huo­nei­ta on ol­ta­va sel­lai­nen mää­rä, että ne kat­ta­vat sen alu­een, jol­la toi­men­pi­det­tä to­teu­te­taan.

Me­ne­tel­mä­ryh­mään II kuu­lu­via kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­miä käy­tet­tä­es­sä on han­kit­ta­va me­ne­tel­män mu­kai­set val­mis­teet. Jos kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mä­nä on hyön­teis­verk­ko­jen käyt­tö, on käy­tet­tä­vä hyön­teis­tor­jun­taan tar­koi­tet­tu­ja verk­ko­ja, joi­den on ka­tet­ta­va koko se ala, jol­la toi­men­pi­det­tä to­teu­te­taan. Jos va­lit­tu kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mä on rik­ka­kas­vien tor­jun­ta, kas­vus­to on ha­rat­ta­va tark­kuus­ha­ral­la, joka on va­rus­tet­tu kas­vin tai kas­vi­ri­vin tun­nis­ta­val­la op­ti­sel­la, säh­köi­sel­lä tai sa­tel­liit­ti­pai­kan­nuk­seen pe­rus­tu­val­la jär­jes­tel­mäl­lä, tai vaih­to­eh­toi­ses­ti lie­ki­tet­tä­vä trak­to­ri­käyt­töi­sel­lä lie­kit­ti­mel­lä. Ha­raus- tai lie­ki­tys­ker­to­ja on ol­ta­va kas­vu­kau­den ai­ka­na vä­hin­tään kak­si.  Trak­to­ri­käyt­töis­tä lie­ki­tin­tä tai op­tis­ta ha­raa käy­tet­tä­es­sä ka­lus­to kas­vin­suo­je­luun on joko ol­ta­va maa­ti­lal­la tai kas­vin­suo­je­lu voi­daan teet­tää ura­koin­ti­pal­ve­lu­na.

Vil­je­li­jän on käy­tet­tä­vä kul­le­kin kas­vi­la­jil­le so­pi­via tau­lu­kos­sa 8 tar­koi­tet­tu­ja seu­ran­nan apu­vä­li­nei­tä tai vas­taa­vaa me­ne­tel­mää, jol­la seu­ra­taan vaih­to­eh­toi­sen kas­vin­suo­je­lun on­nis­tu­mis­ta. Vil­je­li­jän on teh­tä­vä loh­ko­koh­tai­sia muis­tiin­pa­no­ja kas­vus­ton tai kas­vi­tu­hoo­jien tark­kai­lus­ta ja tor­jun­nas­ta sekä tar­vit­ta­es­sa pys­tyt­tä­vä osoit­ta­maan osto­kuit­ti tiet­ty­jen val­mis­tei­den han­kin­nas­ta tai ura­koin­ti­työs­tä.

Vil­je­li­jän on il­moi­tet­ta­va säh­köi­ses­sä haus­sa tai lo­mak­keel­la 102B ne loh­kot, joil­la toi­men­pi­det­tä to­teu­te­taan ja käy­tet­ty kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mä.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2016 muu­tok­set14.11.2016