6. Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta

Vil­je­li­jän on si­tou­tu­es­saan il­moi­tet­ta­va si­tou­mus­kau­dek­si va­lit­se­man­sa loh­ko­koh­tai­set toi­men­pi­teet Vipu-pal­ve­lus­sa tai lo­mak­keel­la 470. Toi­men­pi­tei­tä on nou­da­tet­ta­va loh­koil­la kun­kin toi­men­pi­teen eh­to­jen mu­kaan.

6.1. Valinnan rajoitukset ympäristösitoumuksen sisällä

Ti­lal­la voi olla sa­man­ai­kai­ses­ti toi­nen toi­men­pi­teis­tä

Toi­men­pide­koh­tai­set ra­joit­teet

Toi­sen­sa pois­sul­ke­vat toi­men­pi­teet

Loh­kol­le voi va­li­ta toi­sen toi­men­pi­teis­tä

Jos kas­vu­loh­kon kas­vi­na on ku­mi­na, loh­kol­le ei voi va­li­ta toi­men­pi­tei­tä;

6.2. Valinnan rajoitukset luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen liittyen

Vil­je­li­jä, joka on an­ta­nut si­tou­muk­sen luon­non­mu­kai­ses­ta tuo­tan­nos­ta tai luon­non­mu­kai­ses­ta koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta, voi an­taa sa­mois­ta loh­kois­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen.

Vil­je­li­jä, joka an­ta­nut luo­mu­si­tou­muk­sen, ei voi kui­ten­kaan va­li­ta toi­men­pi­tei­tä

6.3. Lohkokohtaisen toimenpiteen valitseminen ja vaihtaminen sitoumuskauden aikana

Vil­je­li­jä voi va­li­ta loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met ja il­moit­taa loh­kol­le suo­ja­vyö­hyk­keen mi­kä­li pel­to­a­lal­la on ol­lut voi­mas­sa edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien eri­tyis­ym­pä­ris­tö­tuki­so­pi­mus luon­non ja mai­se­man moni­muo­toi­suu­den edis­tä­mi­ses­tä tai suo­ja­vyö­hyk­keen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta. Alan pi­tää täyt­tää myös toi­men­pi­teil­tä vaa­di­tut eh­dot.

Vil­je­li­jä voi va­li­ta toi­men­pi­teen ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met ja il­moit­taa loh­kol­le moni­vuo­ti­set ym­pä­ris­tön­hoi­to­nur­met, mi­kä­li pel­to­a­lal­la on ol­lut voi­mas­sa edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den so­pi­mus tur­ve­pel­to­jen pit­kä­ai­kai­ses­ta nur­mi­vil­je­lys­tä. Alan pi­tää täyt­tää myös toi­men­pi­teil­tä vaa­di­tut eh­dot.

Aloit­ta­es­saan puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyn tai li­sä­tes­sään nii­den vil­je­ly­alaa vil­je­li­jä voi va­li­ta puu­tar­ha­kas­vien toi­men­pi­teen.

Loh­ko­koh­tai­nen toi­men­pide voi­daan vaih­taa, jos:

  1. vil­je­li­jä lo­pet­taa puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lyn tai aloit­taa tai li­sää nii­den vuo­sit­tai­sen vil­je­lyn vä­hin­tään yh­den heh­taa­rin ta­sol­le;
  2. kes­ken si­tou­mus­kau­den ta­pah­tuu suku­pol­ven­vaih­dos tai muu koko maa­ti­lan tai sen osan hal­lin­nan­siir­to ja si­tou­mus siir­re­tään;
  3. vil­je­li­jä aloit­taa luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non har­joit­ta­mi­sen ja an­taa sitä kos­ke­van si­tou­muk­sen tai lo­pet­taa ky­sei­sen tuo­tan­non har­joit­ta­mi­sen; tai
  4. ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta muu­te­taan maa­seu­tu­a­se­tuk­sen (1305/2013)15 ar­tik­las­sa tar­koi­te­tun ym­pä­ris­töön liit­ty­vän neu­von­nan pe­rus­teel­la, neu­vo­ja puol­taa muut­ta­mis­ta, si­tou­muk­sen ym­pä­ris­tö­ta­voit­teet ei­vät heik­ke­ne ja va­li­tus­ta toi­men­pi­tees­tä mak­set­ta­van ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen mää­rä heh­taa­ril­ta ei yli­tä vaih­det­ta­vas­ta toi­men­pi­tees­tä heh­taa­ril­ta mak­set­ta­vaa kor­vaus­mää­rää.
  5. vil­je­li­jä voi vaih­taa loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen pel­to­jen tal­vi­ai­kai­nen kas­vi­peit­tei­syys toi­seen toi­men­pi­tee­seen, jos maa­ti­lan si­tou­mus­a­las­ta vä­hin­tään 20% alal­la on suo­ja­vyö­hy­ke, moni­vuo­ti­nen ym­pä­ris­tö­nur­mi, luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mi, vi­her­lan­noi­tus­nur­mi, moni­muo­toi­suus­pel­to, moni­vuo­tis­ten puu­tar­ha­kas­vien ka­tet­tu ala tai edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien eri­tyis­tuki­so­pi­mus suo­ja­vyö­hyk­keen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta, ra­vin­ne­kuor­mi­tuk­sen te­hos­te­tus­ta vä­hen­tä­mi­ses­tä tai tur­ve­pel­to­jen pit­kä­ai­kai­ses­ta nur­mi­vil­je­lys­tä vuo­si­na 2015 tai 2016.

Vil­je­li­jän on il­moi­tet­ta­va loh­ko­koh­tai­sen toi­men­pi­teen vaih­ta­mi­ses­ta kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vii­meis­tään 15.6. ky­sei­se­nä vuon­na. Jos vaih­ta­mi­ses­ta il­moi­te­taan myö­hem­min, uu­den toi­men­pi­teen to­teu­tus voi­daan aloit­taa ja muu­tok­sen mu­kai­nen ym­pä­ris­tö­kor­vaus mak­saa seu­raa­van si­tou­mus­vuo­den alus­ta al­ka­en.

6.4. Lohkokohtaisesta toimenpiteestä luopuminen
Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2016 muu­tok­set14.11.2016