7. Toimenpiteiden korvaustasot

Ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta mak­se­taan tila­koh­tai­sis­ta ja loh­ko­koh­tai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä seu­raa­va euro­mää­rä heh­taa­ril­ta:

Pel­to­jen tal­vi­ai­kais­ta kas­vi­peit­tei­syyt­tä kos­ke­vas­ta toi­men­pi­tees­tä mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta vil­je­li­jän il­moit­ta­man kas­vi­peit­teen osuu­den mu­kaan seu­raa­va euro­mää­rä heh­taa­ril­ta:

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2016 muu­tok­set14.11.2016