9. Sitoumusala ja korvauskelpoiset lohkot

9.1. Sitoumuksenalainen peltoala

Vil­je­li­jän on nou­da­tet­ta­va ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen pe­rus­ta­soa, vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sia ja ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen tila­koh­tai­sen toi­men­pi­teen eh­to­ja koko maa­ti­lan alu­eel­la, vaik­ka ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta voi­daan mak­saa vain si­tou­mus­a­lal­le.

Jos vil­je­li­jän hal­lin­nas­sa ole­vas­sa pel­to­a­las­sa ta­pah­tuu muu­tok­sia, niis­tä on il­moi­tet­ta­va vuo­sit­tain kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Muu­tok­sel­la tar­koi­te­taan myös jäl­jem­pä­nä sel­vi­te­tyn kor­vaus­kel­poi­sen loh­kon pois­ta­mis­ta maa­ta­lous­käy­tös­tä.

Si­tou­mus­ala ja kor­vaus­kel­poi­nen pel­to­ala ero­a­vat toi­sis­taan

Si­tou­mus­ala

Kor­vaus­kel­poi­suus

Kor­vaus­kel­poi­sel­le si­tou­mus­a­lal­le mak­se­taan ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta. Kor­vaus­kel­poi­sel­le pel­to­a­lal­le ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta, jos se ei kuu­lu ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen.
Loh­ko säi­lyy kor­vaus­kel­poi­se­na, vaik­ka sii­tä ei ha­e­ta ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta tai se vuok­ra­taan tai myy­dään vil­je­li­jäl­le, jol­la ei ole voi­mas­sa ole­vaa ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta.

Loh­ko me­net­tää kor­vaus­kel­poi­suu­den vain, jos loh­ko ei ole enää maan­käyt­tö­la­jil­taan pel­toa.

9.2. Vähimmäispinta-ala

Vil­je­li­jä voi an­taa si­tou­muk­sen edel­lyt­tä­en, että hä­nel­lä on 1.5.2015 hal­lin­nas­saan vä­hin­tään 5 ha, tai puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lys­sä 1 ha sel­lais­ta pel­to­alaa, joka on kor­vaus­kel­pois­ta tai joka voi­daan hy­väk­syä kor­vaus­kel­poi­sek­si.

Edel­lis­ten oh­jel­ma­kau­sien pel­lol­la si­jait­se­vat maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­tuen eri­tyis­tuki­so­pi­mus­loh­kot ja ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­loh­kot lu­e­taan vä­him­mäis­pin­ta-alaan, jos ky­sei­set pe­rus­loh­kot on il­moi­tet­tu ja hy­väk­syt­ty kor­vaus­kel­poi­sik­si. Vä­him­mäis­pin­ta-alaan lu­e­taan mu­kaan myös 20-vuo­ti­seen eri­tyis­tuki­so­pi­muk­seen si­säl­ty­vä alue, jos so­pi­mus on teh­ty pel­toa kos­ke­vak­si.

Vä­him­mäis­pin­ta-alas­sa voi­daan huo­mi­oi­da kor­vaus­kel­poi­set loh­kot, joi­den pin­ta-ala on vä­hin­tään 0,01 ha.

9.3. Korvauskelpoiset lohkot

Ai­em­min tuki­kel­poi­set loh­kot

Kor­vaus­kel­poi­sik­si loh­koik­si voi­daan hy­väk­syä kaik­ki vuon­na 2014 ym­pä­ris­tö­tu­es­sa ja luon­non­hait­ta­kor­vauk­ses­sa tuki­kel­poi­si­na ol­leet loh­kot edel­lyt­tä­en, että ne ovat säi­ly­neet kor­vaus­kel­poi­se­na (ter­mi­muu­tos: v. 2014 tuki­kel­poi­nen = v. 2015 kor­vaus­kel­poi­nen). Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­ses­sa kor­vaus­kel­poi­nen loh­ko on kor­vaus­kel­poi­nen myös luon­non­hait­ta­kor­vauk­ses­sa ja luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vauk­ses­sa sekä poh­joi­sis­sa heh­taa­ri­tuis­sa.

Kor­vaus­kel­poi­sek­si muu­tet­ta­vat loh­kot

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa (235/2015) on mää­ri­tet­ty loh­kot, jot­ka voi­vat saa­da kor­vaus­kel­poi­suu­den. Loh­ko­ja on muu­tet­tu kor­vaus­kel­poi­sik­si hal­lin­non toi­mes­ta en­nen vuo­den 2015 pää­tuki­ha­kua. Täl­lai­sia loh­ko­ja ovat:

Kor­vaus­kel­poi­sek­si alak­si ei hy­väk­sy­tä loh­koa, jol­ta kor­vaus­kel­poi­suus on siir­ret­ty toi­sel­le loh­kol­le, joka ei ole kor­vaus­kel­poi­nen 1–4 koh­dis­sa tar­koi­te­tuis­sa ta­pauk­sis­sa.

Loh­kot, joil­le voi ha­kea kor­vaus­kel­poi­suut­ta

Edel­li­ses­sä kap­pa­lees­sa mai­ni­tuil­le loh­koil­le voi ha­kea kor­vaus­kel­poi­suut­ta myös pää­tuki­haus­sa v. 2015, jos kor­vaus­kel­poi­suut­ta ei ole loh­kol­la hal­lin­non toi­mes­ta teh­dyn muu­tok­sen jäl­keen.

Pää­tuki­haun yh­tey­des­sä kor­vaus­kel­poi­suus voi­daan har­kin­nan­va­rai­ses­ti myön­tää li­säk­si seu­raa­vil­le loh­koil­le:

1.) Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen voi­daan si­säl­lyt­tää si­tou­mus­ta an­net­ta­es­sa ja si­tou­mus­kau­den ai­ka­na vil­je­li­jän ha­ke­muk­ses­ta kor­vaus­kel­vo­ton pel­to­ala, joka on tul­lut si­tou­muk­sen an­ta­van vil­je­li­jän hal­lin­taan kiin­teis­tön­muo­dos­ta­mis­lain (554/1995) 88 §:ssä tar­koi­te­tus­sa uus­jako­suun­ni­tel­mas­sa pää­tet­ty­jen ti­lus­ten jär­jes­te­ly­jen kaut­ta. Tämä edel­lyt­tää, että uus­jako­suun­ni­tel­ma on saa­nut lain­voi­man ja ti­luk­set on otet­tu hal­tuun uus­jako­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Näi­tä vil­je­li­jän hal­lin­taan tul­lei­ta kor­vaus­kel­vot­to­mia pel­to­a­lo­ja voi­daan kui­ten­kin hy­väk­syä kor­vaus­kel­poi­sik­si vain, jos vil­je­li­jän hal­lin­nas­ta on lain­voi­mai­sen uus­jako­suun­ni­tel­man mu­kaan pois­tu­nut kor­vaus­kel­poi­sia pel­to­a­lo­ja.

2.) Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen voi­daan si­säl­lyt­tää si­tou­mus­ta an­net­ta­es­sa ja si­tou­mus­kau­den ai­ka­na vil­je­li­jän ha­ke­muk­ses­ta pel­to­ala, jota kos­ke­va vil­je­le­mät­tö­myys­si­tou­mus on päät­ty­nyt v. 2010 tai sen jäl­keen (luo­pu­mis­e­lä­ke­laki (16/1974), maa­ta­lous­y­rit­tä­jien luo­pu­mis­kor­vauk­sis­ta an­net­tu laki (1330/1992) tai maa­ta­lous­y­rit­tä­jien luo­pu­mis­tu­es­ta an­net­tu laki (1293/1994).

3.) Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen voi­daan si­säl­lyt­tää si­tou­mus­ta an­net­ta­es­sa ja si­tou­mus­kau­den ai­ka­na vil­je­li­jän ha­ke­muk­ses­ta pel­to­ala, joka on siir­ty­nyt si­tou­tu­neel­le vil­je­li­jäl­le toi­sel­ta vil­je­li­jäl­tä:

  1. joka ei ole an­ta­nut ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta;
  2. joka tai jon­ka puo­li­so on yli 65-vuo­ti­as;
  3. joka on har­joit­ta­nut en­nen si­tou­tu­neel­le vil­je­li­jäl­le ta­pah­tu­nut­ta hal­lin­nan­siir­toa hal­lin­nas­saan ole­val­la maa­ti­lal­la maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta;
  4. joka on itse vil­jel­lyt siir­ty­vää pel­to­alaa hal­lin­nan­siir­toa edel­tä­vä­nä kas­vu­kau­te­na;
  5. jol­ta siir­ty­vät pel­to­alat ovat yh­teen­sä enem­män kuin kak­si heh­taa­ria; ja
  6. jon­ka kans­sa mah­dol­li­ses­ti teh­tä­vä vuok­ra­so­pi­mus siir­ty­vis­tä pel­to­a­lois­ta kat­taa vä­hin­tään koko si­tou­mus­ajan.

Jos ky­sees­sä on use­am­man vil­je­li­jän yh­des­sä har­joit­ta­ma tai yh­tei­sö­muo­dos­sa har­joi­tet­ta­va maa- tai puu­tar­ha­ta­lous, 2) koh­das­sa tar­koi­te­tuis­sa ta­pauk­sis­sa edel­ly­te­tään, että kaik­ki vil­je­li­jät, yh­ti­ö­mie­het, jä­se­net tai osak­kaat ovat yli 65-vuo­ti­ai­ta. Koti­tar­ve­vil­je­ly ei ole 3 koh­das­sa tar­koi­tet­tua maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den har­joit­ta­mis­ta.

Jos kuo­lin­pesä te­kee yli 65-vuo­ti­aan vil­je­li­jän hal­lin­nas­sa ol­leen pel­to­alan hal­lin­nan­siir­ron si­tou­tu­neel­le vil­je­li­jäl­le, pel­lon voi­daan kat­soa tul­leen yli 65-vuo­ti­aal­ta vil­je­li­jäl­tä, jos hal­lin­nan­siir­to on ta­pah­tu­nut vuo­den ai­ka­na vil­je­li­jän kuo­le­mas­ta. Yli 65-vuo­ti­aan vil­je­li­jän tai kuo­lin­pe­sän osak­kai­den on tul­lut itse vil­jel­lä siir­ty­vää pel­to­alaa hal­lin­nan­siir­toa edel­tä­vä­nä kas­vu­kau­te­na.

Loh­kot, joi­ta ei hy­väk­sy­tä kor­vaus­kel­poi­sik­si

Kor­vaus­kel­poi­sek­si pel­to­a­lak­si ei hy­väk­sy­tä vil­je­le­mä­tön­tä alaa, luon­non­lai­dun­ta ja -niit­tyä eikä avoin­ta haka­maa­ta. Vil­je­le­mät­tö­mäk­si alak­si kat­so­taan loh­kot, jot­ka ei­vät ole hoi­det­tua vil­je­le­mä­tön­tä pel­toa tai ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­miä. Ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mik­si ei hy­väk­sy­tä alu­ei­ta, jot­ka on py­sy­väs­ti pois­tet­tu vil­je­lys­tä, jot­ka ovat muu­toin py­sy­väs­ti vil­je­le­mät­tö­miä tai jot­ka ei­vät ole vie­lä ol­leet vil­je­ly­käy­tös­sä. Jos kor­vaus­kel­poi­sek­si il­moi­tet­tu loh­ko il­moi­te­taan en­sim­mäi­sen si­tou­mus­vuo­den jäl­keen vil­je­le­mät­tö­mäk­si tai se to­de­taan sel­lai­sek­si val­von­nas­sa, se las­ke­taan si­tou­muk­sen pel­to­alan pois­ta­mi­seen.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen si­tou­mus­eh­dot 2015Si­säl­tää 2015- 2016 muu­tok­set14.11.2016