Miksi en pääse kirjautumaan organisaation nimissä Hyrrään?

Osio päivitetty 13.11.2019

On­gel­ma joh­tuu kah­des­ta eri syys­tä:

Si­nul­le ei ole vie­lä myön­net­ty Kat­so-pal­ve­lus­sa oi­keuk­sia ky­sei­seen or­ga­ni­saa­ti­oon

Or­ga­ni­saa­ti­on Kat­so-pää­käyt­tä­jä myön­tää si­nul­le Kat­so-pal­ve­lus­sa val­tuu­tuk­sen, jot­ta voit toi­mia Hyr­räs­sä or­ga­ni­saa­ti­on ni­mis­sä. Tie­to­ja val­tuu­tuk­sen an­ta­mi­ses­ta löy­tyy Ruo­ka­vi­ras­ton ja Vero­hal­lin­non oh­jeis­ta. Kat­so-tuki aut­taa nu­me­ros­sa 029 497 040. Vero­hal­lin­non si­vuil­la on myös chat Kat­so-pal­ve­luun liit­ty­viä ky­sy­myk­siä var­ten.

Huom! Muis­ta säi­lyt­tää Kat­so-pal­ve­lun käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si, sala­sa­na­si ja avain­luku­lis­ta­si. Voit tar­vi­ta nii­tä myö­hem­min.

Kat­so-tun­nuk­sen ja Hyr­rän vä­li­nen yh­teys on pas­si­voi­tu­nut

Jos olet ai­em­min pääs­syt kir­jau­tu­maan or­ga­ni­saa­ti­on ni­mis­sä Hyr­rään, mut­ta et pää­se enää, on Kat­so-tun­nuk­sen ja Hyr­rän vä­li­nen yh­teys pas­si­voi­tu­nut.

Kir­jau­du Kat­so-pal­ve­luun omil­la Kat­so-tun­nuk­sil­la­si. Kun olet kir­jau­tu­nut pal­ve­luun voit kir­jau­tua heti ulos, sil­lä pelk­kä si­sään­kir­jau­tu­mi­nen ak­ti­voi yh­tey­den. Nyt pää­set taas kir­jau­tu­maan Hyr­rään.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016