Hain hanketta väärällä toimenpiteellä. Miten muutan kohdennetun toimen?

Osio päivitetty 13.11.2019

Voit vaih­taa hank­keen toi­men­pi­det­tä/koh­den­net­tua toi­mea Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­del­lä Muok­kaa teh­ty­jä va­lin­to­ja -pai­nik­kees­ta. Pai­nik­kees­ta avau­tuu uusi ik­ku­na, jos­sa voit teh­dä tar­vit­ta­vat muu­tok­set. Tar­kem­paa tie­toa toi­men­pi­teis­tä saat joko suo­raan  Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­mas­ta tai oman alu­ee­si Le­a­der-ryh­mäs­tä/ELY-kes­kuk­ses­ta.

En­nen hank­keen toi­men­pi­teen vaih­ta­mis­ta ota tal­teen tie­dot väli­leh­dil­tä Kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tus sekä Ta­voit­teet, sil­lä koh­den­ne­tun toi­men vaih­ta­mi­nen tyh­jen­tää näi­den väli­leh­tien tie­dot. Li­säk­si ka­to­a­vat ne liit­teet, jot­ka ei­vät kuu­lu muu­tet­ta­val­le toi­men­pi­teel­le.

Klik­kaa muo­kat­ta­van ken­tän koh­dal­ta Muok­kaa-pai­ni­ket­ta. Tä­män jäl­keen luk­kiu­tu­nut kent­tä au­ke­aa muo­kat­ta­vak­si. Muok­kauk­sen jäl­keen ak­ti­voi­tuu Tal­len­na-pai­ni­ke ja voit tal­len­taa muu­tok­sen. Tal­len­nuk­sen jäl­keen ik­ku­na sul­keu­tuu au­to­maat­ti­ses­ti. Jos et ha­lua teh­dä muu­tok­sia, pois­tu ik­ku­nas­ta klik­kaa­mal­la Pe­ruu­ta.

Jos ha­lu­at teh­dä muok­kauk­sia use­am­paan koh­taan, tee kaik­ki muok­kauk­set en­sin ja pai­na vas­ta sen jäl­keen Tal­len­na. Voit vaih­taa myös hank­keen luon­net­ta sekä tie­don, ha­et­ko tu­kea ELY-kes­kuk­ses­ta vai pai­kal­li­ses­ta toi­min­ta­ryh­mäs­tä (Le­a­der-ryh­mä).

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016