Miksi organisaation työntekijän on käytettävä Hyrrään kirjautumisessa omia pankkitunnuksiaan?

Osio päivitetty 13.11.2019

Säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa täy­tyy var­mis­taa kir­jau­tu­jan hen­ki­löl­li­syys. Hyr­räs­sä on käy­tös­sä suo­mi.fi-tun­nis­tus­pal­ve­lu, jos­sa voi tun­nis­tau­tua joko pank­ki­tun­nuk­sil­la, var­men­ne­kor­til­la  tai mo­bii­li­var­men­teel­la.

Tä­män tun­nis­tau­tu­mi­sen pe­rus­teel­la Hyr­rä saa Kat­so-pal­ve­lus­ta tie­don, että hen­ki­löl­le on an­net­tu or­ga­ni­saa­ti­on Hyr­rä-oi­keu­det. Kat­so-pal­ve­lus­sa an­net­tu­jen oi­keuk­sien pe­rus­teel­la kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan muo­dos­tuu or­ga­ni­saa­ti­o­va­lik­ko, jos­sa näy­te­tään kaik­ki ne or­ga­ni­saa­ti­ot, joi­den ni­mis­sä hen­ki­löl­lä on oi­keus asi­oi­da Hyr­räs­sä.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016