Miksi en pysty lähettämään/palauttamaan hakemustani?

Osio päivitetty 13.11.2019

Tä­hän on kak­si eri syy­tä.

1. Jos yri­tät lä­het­tää ha­ke­mus­ta en­sim­mäis­tä ker­taa kä­sit­te­lyyn eikä Lä­he­tä-pai­ni­ke ak­ti­voi­du Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä, et ole täyt­tä­nyt kaik­kia tar­vit­ta­via tie­to­ja. Muis­ta, että alle­kir­joi­tuk­set on pois­tet­ta­va en­nen kuin voit täy­den­tää ha­ke­mus­ta.

Alle­kir­joi­tuk­set pää­set pois­ta­maan Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­kees­ta.

2. Jos olet saa­nut lisä­tie­to­pyyn­nön ja olet täy­den­tä­nyt ha­ke­muk­sen eikä alle­kir­joi­tuk­sen jäl­keen Lä­he­tä-pai­ni­ke ak­ti­voi­du Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä, et ole täy­den­tä­nyt kaik­kia lisä­tie­to­pyyn­nös­sä pyy­det­ty­jä koh­tia.

Täs­sä ta­pauk­ses­sa pois­ta alle­kir­joi­tuk­set edel­lä ku­va­tul­la ta­val­la ja tar­kis­ta, mikä tai mit­kä koh­dat ovat jää­neet täy­den­tä­mät­tä.  Väli­leh­det nä­ky­vät pu­nai­se­na, jos niis­sä on täy­den­tä­mät­tö­miä koh­tia. Kun me­net väli­leh­del­le, näet täy­den­nys­tä vaa­ti­van koh­dan taus­tan pu­nai­se­na.

Jos et pyyn­nös­tä huo­li­mat­ta ha­lua täy­den­tää pyy­det­tyä koh­taa, si­nun täy­tyy muut­taa jo­tain, jot­ta jär­jes­tel­mä an­taa pa­laut­taa ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn. Jos koh­das­sa on teks­tiä, kir­joi­ta vaik­ka jo­kin kir­jain tai pis­te uu­des­taan. Näin ot­si­kon pu­nai­nen taus­ta ka­to­aa ja ot­si­kon pe­rään tu­lee teks­ti Kor­jat­tu pyyn­nös­tä.

Kun olet täy­den­tä­nyt kaik­ki pyy­de­tyt koh­dat, alle­kir­joi­ta ha­ke­mus uu­des­taan ja klik­kaa Lä­he­tä.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016