Miten voin korjata lähettämääni hakemusta?

Osio päivitetty 13.11.2019

Pää­set muok­kaa­maan jä­te­tyn ha­ke­muk­sen tie­to­ja joko pe­ruut­ta­mal­la lä­he­te­tyn ha­ke­muk­sen tai pyy­tä­mäl­lä vi­ran­o­mais­ta avaa­maan ha­ke­muk­sen täy­den­tä­mis­tä var­ten.  Täl­löin vi­ran­o­mai­nen te­kee sii­tä lisä­tie­to­pyyn­nön.

Jos ha­ke­muk­sen tila on Jä­tet­ty, voit pe­ruut­taa sen ha­ke­muk­sen va­sem­mal­la puo­lel­la Toi­min­not-ot­si­kon alla ole­vas­ta pai­nik­kees­ta Pe­ruu­ta ja muok­kaa.

Jär­jes­tel­mä var­mis­taa, että ha­lu­at var­mas­ti pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen. Huo­mi­oi sa­mal­la, että ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lo­päi­vä tu­lee muut­tu­maan sen päi­vä­mää­rän mu­kai­sek­si, jol­loin jä­tät ha­ke­muk­sen uu­del­leen kä­sit­te­lyyn.

Kun olet pe­ruut­ta­nut ha­ke­muk­sen, pois­ta ha­ke­muk­sel­ta alle­kir­joi­tuk­set Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä ole­vas­ta Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­kees­ta. Sen jäl­keen pää­set muok­kaa­maan ha­ke­mus­ta. Muu­tos­ten jäl­keen muis­ta alle­kir­joit­taa ja lä­het­tää ha­ke­mus uu­del­leen.

Jos ha­ke­muk­sen tila on Ha­ke­muk­sen läpi­käyn­ti tai Ha­ke­muk­sen läpi­käyn­ti (TR), pää­set muok­kaa­maan ha­ke­mus­ta vas­ta, kun vi­ran­o­mai­nen on teh­nyt sii­tä lisä­tie­to­pyyn­nön. Lisä­tie­to­pyyn­nöl­lä voit tar­vit­ta­es­sa kor­ja­ta myös mui­ta koh­tia.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016