Miten lisään tai korjaan hakijan osoitetiedot?

Osio päivitetty 13.11.2019

Ha­ki­jan osoi­te­tie­dot tu­le­vat Y-tun­nuk­sel­li­sil­la yri­tyk­sil­lä YTJ:stä. Jos osoi­te ha­ke­muk­sel­la on vää­rin, tar­kis­ta yri­tyk­se­si tie­dot YTJ:stä ja tee tar­vit­ta­vat kor­jauk­set sin­ne. Kun tie­dot ovat kor­jaan­tu­neet YTJ:ssä, pyy­dä oman alu­ee­si Le­a­der-ryh­mää tai ELY-kes­kus­ta, että he pyy­tä­vät Ruo­ka­vi­ras­toa päi­vit­tä­mään osoi­te­tie­dot.

Pie­net yri­tyk­set, joi­den ni­me­nä on yk­si­tyis­hen­ki­lön nimi, Vero­hal­lin­to tul­kit­see yk­si­tyi­sik­si hen­ki­löik­si, joi­ta kos­kee yk­si­tyi­syy­den­suo­ja­laki. Näis­sä ta­pauk­sis­sa pyy­dä Vero­hal­lin­toa jul­kai­se­maan osoi­te­tie­tosi. Jul­kai­sun jäl­keen pyy­dä oman alu­ee­si Le­a­der-ryh­mää tai ELY-kes­kus­ta, että he pyy­tä­vät Ruo­ka­vi­ras­toa päi­vit­tä­mään osoi­te­tie­dot.

Yk­si­tyis­ten hen­ki­löi­den osoi­te­tie­dot tu­le­vat Digi-ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta. Voit tar­vit­ta­es­sa kor­ja­ta/täy­den­tää osoit­tee­si Hyr­räs­sä koh­das­ta Omat tie­dot, joka löy­tyy si­vun oi­ke­as­ta ylä­reu­nas­ta. Sa­mas­ta koh­das­ta ta­pah­tuu kir­jau­tu­mi­nen ulos.

Omat tie­dot –koh­das­ta avau­tuu va­lik­ko. Va­lit­se va­li­kos­ta Pro­fii­li. Klik­kaa avau­tu­neen ik­ku­nan oi­ke­as­ta ylä­reu­nas­ta Muok­kaa, jol­loin pää­set muut­ta­maan osoi­te­tie­to­ja. Li­sää oi­kea osoi­te koh­taan Osoi­te Maa­seu­tu­hal­lin­to.

Voit vaih­taa or­ga­ni­saa­ti­on Hyr­räs­sä käy­tet­tä­vän kie­len tätä kaut­ta.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016