Hain tukea väärästä paikasta. Miten korjaan sen?

Osio päivitetty 13.11.2019

Jos olet teh­nyt vää­rän va­lin­nan Pe­rus­tie­dot-väli­leh­den koh­das­sa Tu­kea ha­e­taan, voit muut­taa va­lin­taa, jos ha­ke­muk­sen tila sen sal­lii.

Hakemuksen tilana Aloitettu tai Keskeneräinen

Jos ha­ke­muk­se­si tila on Aloi­tet­tu tai Kes­ken­e­räi­nen, eli et ole vie­lä lä­het­tä­nyt sitä vi­ran­o­mais­kä­sit­te­lyyn, klik­kaa Pe­rus­tie­dot- tai Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­del­lä pai­ni­ket­ta Muok­kaa teh­ty­jä va­lin­to­ja.

Pai­nik­kees­ta avau­tuu uusi ik­ku­na, jos­sa voit kor­ja­ta va­lin­taa­si. Klik­kaa Muok­kaa-pai­ni­ket­ta koh­das­sa Ha­e­taan­ko tu­kea ELY-kes­kuk­ses­ta vai pai­kal­li­ses­ta toi­min­ta­ryh­mäs­tä. Va­lit­se Uusi va­lin­ta -alas­veto­va­li­kos­ta oi­kea vaih­to­ehto ja klik­kaa ik­ku­nan ala­reu­nas­sa ole­vaa Tal­len­na-pai­ni­ket­ta.

Täs­sä ik­ku­nas­sa voit tar­vit­ta­es­sa kor­ja­ta myös va­lin­to­ja Hank­keen luon­ne ja Koh­den­net­tu toi­mi.

Hakemuksen tilana Jätetty

Jos ha­ke­muk­sen tila on Jä­tet­ty eli olet lä­het­tä­nyt sen, mut­ta vi­ran­o­mai­nen ei ole vie­lä ot­ta­nut sitä kä­sit­te­lyyn, klik­kaa Pe­ruu­ta ja muok­kaa -pai­ni­ket­ta, joka si­jait­see ha­ke­muk­sen va­sem­mal­la puo­lel­la Toi­min­not-ot­si­kon alla.

Pe­ruu­ta ja muok­kaa -pai­nik­keel­la voit pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen lä­he­tyk­sen. Jär­jes­tel­mä var­mis­taa, että ha­lu­at var­mas­ti pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen. Huo­mi­oi, että ha­ke­mus ei ole vie­lä saa­nut vi­reil­le­tu­lo­päi­vä­mää­rää, kos­ka vi­ran­o­mai­nen ei ole ot­ta­nut sitä kä­sit­te­lyyn. Jos pe­ruu­tat ha­ke­muk­sen, saa ha­ke­mus uu­den vi­reil­le­tu­lo­päi­vä­mää­rän sen päi­vä­mää­rän mu­kaan, jol­loin jä­tät ha­ke­muk­sen uu­del­leen.

En­nen kuin pää­set muok­kaa­maan ha­ke­muk­se­si tie­to­ja, pois­ta ha­ke­muk­sel­ta alle­kir­joi­tus/alle­kir­joi­tuk­set. Vas­ta sen jäl­keen voit muo­ka­ta ha­ke­mus­ta.

Alle­kir­joi­tus­ten pois­ta­mi­nen ta­pah­tuu Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä pai­nik­kees­ta Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set.

Toi­mi ku­ten edel­lä on ku­vat­tu koh­das­sa Ha­ke­muk­sen ti­la­na Aloi­tet­tu tai Kes­ken­e­räi­nen.

Hakemuksen tilana Hakemuksen läpikäynti tai Hakemuksen läpikäynti (TR)

Jos ha­ke­muk­se­si tila on Ha­ke­muk­sen läpi­käyn­ti tai Ha­ke­muk­sen läpi­käyn­ti (TR), eli vi­ran­o­mai­nen on  ot­ta­nut ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn ja ha­ke­muk­sel­la on jo vi­reil­le­tu­lo­päi­vä­mää­rä, voit muut­taa tuen ha­ke­mis­paik­kaa vas­ta sit­ten, kun vi­ran­o­mai­nen on lä­het­tä­nyt si­nul­le sii­tä lisä­tie­to­pyyn­nön.

Kun ha­ke­muk­sel­le teh­dään lisä­tie­to­pyyn­tö, tu­lee sii­tä il­moi­tus ha­ke­muk­sel­la il­moi­tet­tuun vas­tuu­hen­ki­lön ja mah­dol­li­sen yh­teys­hen­ki­lön säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen.

Kun olet saa­nut il­moi­tuk­sen lisä­tie­to­pyyn­nös­tä, kir­jau­du Hyr­rään ja avaa ha­ke­muk­se­si. Ha­ke­muk­sen ylä­reu­nas­sa on si­ni­nen Lisä­tie­to­pyyn­tö-laa­tik­ko. Pää­set siir­ty­mään laa­ti­kos­sa ole­van ot­si­kon kaut­ta suo­raan sii­hen koh­taan, jo­hon lisä­tie­toa on pyy­det­ty.

Tar­kis­ta en­nen täy­den­nys­tä, että ha­ke­muk­sel­la ei ole alle­kir­joi­tuk­sia. Jos ha­ke­muk­sel­la on alle­kir­joi­tuk­sia, pois­ta ne Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set  -pai­nik­kees­ta ku­ten edel­lä on ku­vat­tu.

Tä­män jäl­keen toi­mi ku­ten on ku­vat­tu koh­das­sa Ha­ke­muk­sen ti­la­na Aloi­tet­tu tai Kes­ken­e­räi­nen.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016