Sain pyynnön täydentää hakemustani. Mitä teen?

Osio päivitetty 2.2.2021

Jos vi­ran­o­mai­nen ha­lu­aa, että säh­köi­ses­ti teh­tyä ha­ke­mus­ta täy­den­ne­tään, saa ha­ke­muk­sel­la il­moi­tet­tu vas­tuu­hen­ki­lö ja mah­dol­li­nen yh­teys­hen­ki­lö täs­tä tie­don ha­ke­muk­sel­la il­moi­tet­tuun säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen.

Ha­ke­mus­ta voi­vat täy­den­tää ne hen­ki­löt, joil­le on suo­mi.fi val­tuu­des­sa myön­net­ty oi­keus täy­den­tää or­ga­ni­saa­ti­on ha­ke­mus­ta. Nämä oi­keu­det ovat Hyr­rä-ha­ki­ja ja Hyr­rä-avus­ta­ja. Hen­ki­lö­ha­ki­ja voi täy­den­tää vain itse ha­ke­mus­taan.

Löy­dät lisä­tie­to­pyyn­nön Hyr­räs­tä avaa­mal­la ha­ke­muk­sen, jol­le pyyn­tö on teh­ty. Hank­keet nä­ky­vät han­ke­kir­jas­tos­sa, jon­ka saat nä­ky­vil­le koh­das­ta Hank­keet. Lisä­tie­to­pyyn­tö nä­kyy ava­tun ha­ke­muk­sen ylä­reu­nas­sa ole­vas­sa si­ni­ses­sä laa­ti­kos­sa.

En­nen kuin alat täy­den­tää ha­ke­mus­ta, tar­kis­ta, että Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä ei ole alle­kir­joi­tuk­sia. Jos alle­kir­joi­tuk­set vie­lä nä­ky­vät (päi­vä­mää­rät ni­men/ni­mien pe­räs­sä), klik­kaa Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set. Et voi muo­ka­ta alle­kir­joi­tet­tua ha­ke­mus­ta.

Täy­den­net­tä­vät koh­dat näet lisä­tie­to­pyyn­nöl­tä. Lisä­tie­to­pyyn­nös­sä on lin­kit kor­jat­ta­viin koh­tiin. Myös väli­leh­den pu­nai­nen väri ker­too, että koh­ta vaa­tii täy­den­nys­tä.

Voit täy­den­tää ha­ke­muk­sel­la myös nii­tä koh­tia, joi­ta ei ole pyy­det­ty täy­den­tä­mään.

Kun olet täy­den­tä­nyt lisä­tie­toa vaa­ti­van tie­dot, pois­tuu pu­nai­nen taus­ta­väri ot­si­kos­ta ja ri­vil­le tu­lee teks­ti Kor­jat­tu pyyn­nös­tä.

Jos täy­den­nät koh­taa, jo­hon täy­den­nys­tä ei ole pyy­det­ty, il­mes­tyy ot­sik­ko ri­vil­le teks­ti Huom! Kor­jat­tu il­man lisä­tie­to­pyyn­töä.

Täy­den­nä kaik­ki lisä­tie­to­pyyn­nöl­lä pyy­de­tyt koh­dat. Mi­kä­li et pyyn­nös­tä huo­li­mat­ta ha­lua täy­den­tää jo­tain koh­taa, kir­joi­ta jo­kin merk­ki uu­des­taan, jot­ta Kor­jat­tu pyyn­nös­tä -mer­kin­tä tu­lee nä­ky­viin.

Kun olet täy­den­tä­nyt kaik­ki pyy­de­tyt koh­dat, alle­kir­joi­ta ha­ke­mus Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä ja klik­kaa Lä­he­tä.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016