Miksi en pysty muokkaamaan hakemuksen tietoja?

Osio päivitetty 13.11.2019

Jos et pys­ty muok­kaa­maan ha­ke­mus­ta, tar­kis­ta seu­raa­vat:

Olet­ko jo jät­tä­nyt ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn?

Pää­set muok­kaa­maan jä­te­tyn ha­ke­muk­sen tie­to­ja joko pe­ruut­ta­mal­la lä­he­te­tyn ha­ke­muk­sen tai pyy­tä­mäl­lä vi­ran­o­mais­ta avaa­maan ha­ke­muk­sen täy­den­tä­mis­tä var­ten. Täl­löin vi­ran­o­mai­nen te­kee sii­tä lisä­tie­to­pyyn­nön.

Jos ha­ke­muk­sen tila on Jä­tet­ty, voit pe­ruut­taa sen ha­ke­muk­sen va­sem­mal­la puo­lel­la Toi­min­not-ot­si­kon alla ole­vas­ta pai­nik­kees­ta Pe­ruu­ta ja muok­kaa.

Jär­jes­tel­mä var­mis­taa vie­lä, että ha­lu­at var­mas­ti pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen. Huo­mi­oi sa­mal­la, että ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lo­päi­vä tu­lee muut­tu­maan sen päi­vä­mää­rän mu­kai­sek­si, jol­loin jä­tät ha­ke­muk­sen uu­del­leen kä­sit­te­lyyn.

Kun olet pe­ruut­ta­nut ha­ke­muk­sen, pois­ta ha­ke­muk­sel­ta alle­kir­joi­tuk­set Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä ole­vas­ta Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­kees­ta. Tä­män jäl­keen pää­set muok­kaa­maan ha­ke­mus­ta. Muu­tos­ten jäl­keen muis­ta alle­kir­joit­taa ja lä­het­tää ha­ke­mus uu­del­leen.

Jos ha­ke­mus on ti­las­sa Ha­ke­muk­sen läpi­käyn­ti tai Ha­ke­muk­sen läpi­käyn­ti (TR), pää­set muok­kaa­maan ha­ke­mus­ta vas­ta, kun vi­ran­o­mai­nen on teh­nyt sii­tä lisä­tie­to­pyyn­nön. Lisä­tie­to­pyyn­nöl­lä voit kor­ja­ta myös mui­ta kuin pyy­det­ty­jä koh­tia.

Olet­ko jo alle­kir­joit­ta­nut ha­ke­muk­set, mut­ta et ole lä­het­tä­nyt sitä?

Alle­kir­joi­tet­tua ha­ke­mus­ta ei voi enää täy­den­tää. Pois­ta ha­ke­muk­sel­ta alle­kir­joi­tuk­set Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys – väli­leh­del­lä ole­vas­ta Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­kees­ta.

Tä­män jäl­keen pää­set täy­den­tä­mään ha­ke­mus­ta. Muis­ta alle­kir­joit­taa ja lä­het­tää ha­ke­mus uu­del­leen.

Onko oi­kea se­lain käy­tös­sä?

Jär­jes­tel­mä toi­mii par­hai­ten Mo­zil­la Fire­fo­xil­la sekä Goog­le Chro­mel­la ja näi­den uu­si­mil­la ver­si­ol­la. In­ter­net Exp­lo­re­ria emme suo­sit­te­le käy­tet­tä­väk­si, kos­ka ky­sei­sel­lä se­lai­mel­la on on­gel­mia liit­tei­den li­sää­mi­ses­sä ja nä­ky­vyys­on­gel­mia ha­ke­mus­tie­dois­sa.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016