Miksi en pysty lisäämään tilinumeroa maksuhakemukselle?

Osio päivitetty 13.11.2019

Tal­len­na pank­ki­tili­tie­dot mak­su­ha­ke­muk­sen Ha­ki­ja-kent­tään Pe­rus­tie­dot-väli­leh­del­lä. Jos olet jo ai­kai­sem­min teh­nyt mak­su­ha­ke­muk­sen ky­sei­sel­le Y-tun­nuk­sel­le tai hen­ki­lö­tun­nuk­sel­le, löy­dät tili­nu­me­ron val­miik­si Tili­nu­me­ro-koh­dan alas­veto­va­li­kos­ta. Va­lit­se sil­loin lu­et­te­los­ta oi­kea tili­nu­me­ro klik­kaa­mal­la sitä.

Aloi­ta uu­den tili­nu­me­ron li­sää­mi­nen va­lit­se­mal­la Tili­nu­me­ro-koh­dan alas­veto­laa­ti­kos­ta Uusi/Li­sää tili­nu­me­ro. Kir­joi­ta Uusi tili­nu­me­ro -kent­tään tili­nu­me­ro IBAN-muo­dos­sa. Jos tili­nu­me­ro on oi­kein kir­joi­tet­tu, an­taa jär­jes­tel­mä au­to­maat­ti­ses­ti BIC-koo­din laa­ti­kon ala­puo­lel­le.

Klik­kaa Li­sää-pai­ni­ket­ta li­sä­täk­se­si tili­nu­me­ron lu­et­te­loon. Va­lit­se tal­len­net­tu tili­nu­me­ro alas­veto­va­li­kos­ta.

Jos tili­nu­me­ron tal­len­ta­mi­nen ei on­nis­tu, saat­taa jär­jes­tel­mä vaa­tia myös www-osoi­tet­ta. Täl­löin tal­len­nus on­nis­tuu, kun tal­len­nat tili­nu­me­ron yh­tey­des­sä www-osoit­teen. Jos or­ga­ni­saa­ti­ol­la ei ole www-osoi­tet­ta, kir­joi­ta koti­kun­nan osoi­te tai kek­si www-osoi­te. Voit pois­taa tä­män sen jäl­keen, kun tili­nu­me­ro on tal­len­tu­nut.

Toi­mi näin:

Klik­kaa www-osoi­te kent­tä auki Muok­kaa-pai­nik­kees­ta ja kir­joi­ta tä­hän www-osoi­te, mut­ta ÄLÄ pai­na Tal­len­na. Sen jäl­keen kir­joi­ta tili­nu­me­ro yl­läo­le­van oh­jeen mu­kai­ses­ti, mut­ta ÄLÄ klik­kaa vie­lä Li­sää-pai­ni­ket­ta. Tal­len­na www-osoi­te Tal­len­na-pai­nik­kees­ta ja li­sää tili­nu­me­ro Li­sää-pai­nik­kees­ta. Kun tili­nu­me­ro on saa­tu tal­len­net­tua, voit pois­taa www-osoit­teen sa­mal­la ta­val­la kuin sen li­sä­sit.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016