Hakemuksen tekstilaatikot ovat liian pienet. Miten suurennan niitä?

Osio päivitetty 13.11.2019

Jos teks­ti­laa­tik­koi­hin tu­lee pal­jon teks­tiä, on ehkä tar­vet­ta näh­dä jo kir­joi­tet­tua teks­tiä enem­män. Sil­loin laa­ti­kon ko­koa voi muut­taa laa­ti­kon oi­ke­as­sa ala­nur­kas­sa ole­vas­ta mer­kis­tä.. Kun viet hii­ren mer­kin pääl­le, muut­tuu se kak­si­päi­sek­si nuo­lek­si. Pidä sil­loin hii­ren oi­ke­aa pai­ni­ket­ta poh­jas­sa ja ve­ny­tä laa­tik­ko ha­lut­tuun ko­koon. Kun olet tyy­ty­väi­nen ko­koon, pääs­tä hii­ren pai­nik­kees­ta irti.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016