Näen organisaation hakemuksen Hyrrässä. Miksi en pääse käsittelemään sitä?

Osio päivitetty 13.11.2019

Vaik­ka oli­sit kir­jau­tu­nut Hyr­rään hen­ki­lö­ha­ki­ja­na, näet han­ke­kir­jas­tos­sa or­ga­ni­saa­ti­o­si ha­ke­muk­set, jois­sa on hen­ki­lö­tun­nuk­se­si. Ha­ke­mus­ten kä­sit­te­le­mi­nen vaa­tii, että olet kir­jau­tu­nut Hyr­rään or­ga­ni­saa­ti­o­si ni­mis­sä.

Jos säh­köi­sen tun­nis­tau­tu­mi­sen jäl­kei­ses­sä kir­jau­tu­mis­ik­ku­nas­sa ei näy or­ga­ni­saa­ti­o­va­lik­koa, on­gel­ma voi joh­tua kah­des­ta syys­tä:

Si­nul­le ei ole vie­lä myön­net­ty Kat­so-pal­ve­lus­sa oi­keuk­sia ky­sei­seen or­ga­ni­saa­ti­oon

Or­ga­ni­saa­ti­on Kat­so-pää­käyt­tä­jä myön­tää si­nul­le Kat­so-pal­ve­lus­sa val­tuu­tuk­sen, jot­ta voit toi­mia Hyr­räs­sä or­ga­ni­saa­ti­on ni­mis­sä. Tie­to­ja val­tuu­tuk­sen an­ta­mi­ses­ta löy­tyy Ruo­ka­vi­ras­ton ja Vero­hal­lin­non oh­jeis­ta. Kat­so-tuki neu­voo nu­me­ros­sa 029 497 040. Vero­hal­lin­non si­vuil­la on myös chat Kat­so-pal­ve­luun liit­ty­viä ky­sy­myk­siä var­ten.

Huom! Muis­ta säi­lyt­tää Kat­so-pal­ve­lun käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si, sala­sa­na­si ja avain­luku­lis­ta­si. Voit tar­vi­ta nii­tä myö­hem­min.

Kat­so-tun­nuk­sen ja Hyr­rän vä­li­nen yh­teys on pas­si­voi­tu­nut

Jos olet ai­em­min pääs­syt kir­jau­tu­maan or­ga­ni­saa­ti­on ni­mis­sä Hyr­rään, mut­ta et pää­se enää, on Kat­so-tun­nuk­sen ja Hyr­rän vä­li­nen yh­teys pas­si­voi­tu­nut.

Kir­jau­du Kat­so-pal­ve­luun omil­la Kat­so-tun­nuk­sil­la­si. Kun olet kir­jau­tu­nut pal­ve­luun, voit kir­jau­tua heti ulos, sil­lä pelk­kä si­sään­kir­jau­tu­mi­nen ak­ti­voi yh­tey­den. Nyt pää­set taas kir­jau­tu­maan Hyr­rään.

Li­sää ai­hees­ta tääl­lä.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016