Miksi hakijan nimenä näkyy Null Null?

Osio päivitetty 13.11.2019

Hyr­rä ha­kee ha­ke­muk­sel­le syö­te­tyl­le hen­ki­lö­tun­nuk­sel­le ni­men Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta. Kun ky­sees­sä on uusi ha­ki­ja, jon­ka tie­dot syö­te­tään Hyr­rään en­sim­mäis­tä ker­taa, ha­kee Hyr­rä var­mis­tus­tie­don sa­mas­ta pai­kas­ta. Jos var­mis­tuk­sen saan­ti kes­tää lii­an kau­an, ha­ki­jan ni­mek­si tu­lee Null Null. Tämä joh­tuu tie­to­lii­ken­ne­ruuh­kas­ta Digi-ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­ton pääs­sä.

Ky­sees­sä on väli­ai­kai­nen ti­lan­ne, joka kor­jaan­tuu it­ses­tään vii­meis­tään seu­raa­vak­si päi­väk­si.  Vaik­ka ha­ki­jan ni­me­nä nä­kyy Null Null, voi ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä jat­kaa nor­maa­lis­ti muil­ta osin, mut­ta Null­Null-hen­ki­löl­le ei pys­ty li­sää­mään säh­kö­pos­ti­o­soi­tet­ta ja pu­he­lin­nu­me­roa en­nen kuin var­men­ne on saa­tu ja nimi nä­kyy ha­ke­muk­sel­la. Ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­mi­nen ja lä­het­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta en­nen kuin ha­ki­jan nimi nä­kyy oi­kein.

Tämä on­gel­ma kos­kee vain nii­tä hen­ki­lö­tun­nuk­sia, joi­ta ei ole ai­kai­sem­min käy­tet­ty Hyr­räs­sä. Kun var­men­nus on saa­tu Digi-ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta, tal­len­ne­taan se Hyr­rän tie­to­kan­taan, jos­ta var­men­ne saa­daan myö­hem­min.

HA­KI­JAN USEIN ESIT­TÄ­MÄT KY­SY­MYK­SET HYR­RÄS­TÄ19.12.2016