JOHDANTO Meri- ja kalatalousrahaston Hyrrä-järjestelmään

Meri- ja kalatalousrahaston tukien sähköinen haku

Pa­pe­ri­työ hel­pot­tuu, kun yhä use­am­pia tu­kia voi ha­kea säh­köi­ses­ti. Eu­roo­pan meri- ja kala­ta­lous­ra­has­ton tu­kia voit ha­kea  säh­köi­ses­ti Hyr­rä-verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta.

Verk­ko­pal­ve­lu oh­jaa ja opas­taa ha­ke­muk­sen te­os­sa. Voit jät­tää ha­ke­muk­sen mi­hin vuo­ro­kau­den ai­kaan ta­han­sa, mil­tä ta­han­sa ko­neel­ta, jos­sa on verk­ko­yh­teys. Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen on vai­va­ton­ta, kun sitä var­ten ei tar­vit­se läh­teä pos­ti­laa­ti­kol­le tai ELY-kes­kuk­sen tai kala­ta­lous­ryh­män toi­mis­tol­le. Myös tar­vit­ta­vat lisä­tie­dot ja mak­su­ha­ke­muk­set voit toi­mit­taa no­pe­as­ti ver­kon kaut­ta. Pys­tyt seu­raa­maan ha­ke­muk­se­si kä­sit­te­lyn ete­ne­mis­tä Hyr­räs­sä.

Rahaston toimenpidekohtaiset hakuohjeet

Meri- ja kala­ta­lous­ra­has­tos­ta voit ha­kea usei­ta kala­ta­lou­teen ja meri­po­li­tiik­kaan liit­ty­viä tu­kia. Osa haku­a­jois­ta on jat­ku­via, ja joi­ta­kin tu­kia voi ha­kea vain mää­rä­ai­kai­sis­sa hauis­sa. Ajan­ta­sal­la ole­vat toi­men­pide­koh­tai­set haku­oh­jeet löy­ty­vät verk­ko­por­taa­lis­ta http://www.me­ri­ja­ka­la­ta­lous.fi/tuen-ha­ke­mi­nen.

Näin hakemusprosessi etenee:
  1. Täy­tä ha­ke­mus ja lä­he­tä se vi­ran­o­mai­sel­le Hyr­räs­sä. Hyr­rä oh­jaa ja opas­taa si­nua ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä, tar­vit­ta­vien liit­tei­den li­sää­mi­ses­sä ja lä­het­tä­mi­ses­sä. Ha­ke­mus alle­kir­joi­te­taan säh­köi­ses­ti. HUOM! Muis­ta lait­taa täp­pä ”Alle­kir­joi­tan yllä mai­ni­tut tie­dot oi­keik­si”-koh­taan! Tämä on ylei­sin vir­he, jon­ka vuok­si ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen ei on­nis­tu!
  2. Saat il­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tiin, kun ha­ke­muk­se­si on jä­tet­ty Hyr­rä-jär­jes­tel­mään. Ha­ke­muk­se­si tu­lee sa­mal­la vi­reil­le. Huo­maa, että en­nen ha­ke­muk­sen jät­tä­mis­tä syn­ty­nei­tä ku­lu­ja ei voi­da hy­väk­syä tuki­kel­poi­sik­si!
  3. Kun vi­ran­o­mai­nen ot­taa ha­ke­muk­se­si työ­jo­nos­ta kä­sit­te­lyyn, saat il­moi­tuk­sen, että ha­ke­muk­se­si on otet­tu kä­sit­te­lyyn. Sa­mal­la saat tie­don ha­ke­muk­sen kä­sit­te­li­jäs­tä ja ar­vi­on kä­sit­te­ly­a­jas­ta.
  4. Kun ha­ke­muk­se­si on kä­si­tel­ty, saat tuki­pää­tök­sen Hyr­rän kaut­ta. Jos ha­ke­mus­ta tar­vit­see täy­den­tää, saat asi­as­ta lisä­tie­to­pyyn­nön ELY-kes­kuk­ses­ta.
  5. Kun olet aloit­ta­nut hank­keen, mis­tä on syn­ty­nyt kus­tan­nuk­sia, hae mak­sua Hyr­räs­sä. Jos mak­su­hake­mus­ta tar­vit­see täy­den­tää, toi­mi­ta pyy­de­tyt täy­den­nyk­set Hyr­rän kaut­ta. Kun mak­su­pää­tös on teh­ty, saat tie­don sii­tä Hyr­rään ja ra­hat tu­le­vat ti­lil­le.

Kaik­ki toi­mit­ta­ma­si ha­ke­muk­set tie­toi­neen tal­len­tu­vat Hyr­rään, jos­ta ne ovat myö­hem­min­kin sekä si­nun että vi­ran­o­mai­sen saa­ta­vil­la.

Vaik­ka ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu jat­kos­sa säh­köi­ses­ti, suo­si­tel­laan ha­ki­jaa ole­maan yh­tey­des­sä joko ELY-kes­kuk­seen tai kala­ta­lous­ryh­mään ja kes­kus­te­le­maan hank­keen ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta ra­hoit­ta­jan kans­sa en­nen ha­ke­muk­sen te­ke­mis­tä.

Hyr­rä-oh­jeet Meri- ja kala­ta­lous­ra­has­tol­le 16.1.2017