KUSTANNUKSET JA RAHOITUS (EMKR-haku)

Kustannukset

Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus -väli­leh­del­lä il­moi­te­taan hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si ha­et­ta­vat kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tuk­set kus­tan­nus- ja ra­hoi­tus­la­jeit­tain. Il­man näi­tä tie­to­ja ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Tämä si­vun nä­ky­mä vaih­te­lee sen mu­kaan, min­kä tyyp­pis­tä tu­kea olet ha­ke­mas­sa.

Ar­von­lisä­vero si­säl­tyy hank­keen kus­tan­nus­ar­vi­oon -kent­tä on pa­kol­li­nen. Va­lin­nal­la mää­ri­tel­lään ar­von­lisä­vero­koh­te­lu hank­kees­sa.

Kus­tan­nuk­set il­moi­te­taan il­man ar­von­lisä­ve­roa. Mi­kä­li yri­tys ei kui­ten­kaan saa ar­von­lisä­vero­vä­hen­nys­tä (toi­mii toi­mi­a­lal­la, joka ei ole ar­von­lisä­ve­ro­tuk­sen pii­ris­sä), vero voi­daan si­säl­lyt­tää kus­tan­nus­ar­vi­on lu­kui­hin.

Hankkeen kustannusarvio


Täy­tä kus­tan­nus­la­jit­te­lu­e­rit­te­lyn mu­kai­ses­ti hank­keen kus­tan­nus­ar­vio. Har­maa­poh­jai­set laa­ti­kot si­säl­tä­vät las­ken­ta­kaa­vo­ja, joi­ta käyt­tä­jä ei pys­ty muut­ta­maan.

Hankkeen rahoitus

Täy­tä ra­hoi­tus­la­jit­te­lu­e­rit­te­lyn mu­kai­ses­ti tie­dot, mi­ten hank­keen kus­tan­nuk­set on tar­koi­tus ra­hoit­taa. Kus­tan­nus­ar­vio ja ra­hoi­tuk­set yh­teen­sä -sum­mien pi­tää olla yhtä suu­ret. Har­maa­poh­jai­set laa­ti­kot si­säl­tä­vät las­ken­ta­kaa­vo­ja, joi­ta käyt­tä­jä ei pys­ty muut­ta­maan.

Tal­len­na tie­dot pai­na­mal­la lo­mak­keen va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta Tal­len­na. Jos ha­lu­at jat­kaa ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä seu­raa­val­le väli­leh­del­le, va­lit­se Seu­raa­va. Täl­löin lo­mak­keen tie­dot tal­len­tu­vat ja täy­tet­tä­väk­si au­ke­aa Ta­voit­teet-väli­leh­ti.

Hyr­rä-oh­jeet Meri- ja kala­ta­lous­ra­has­tol­le 16.1.2017