LISÄTIETOPYYNTÖÖN VASTAAMINEN (EMKR-haku)

Pys­tyt seu­raa­maan ha­ke­muk­se­si kä­sit­te­lyn ete­ne­mis­tä Han­ke­kir­jas­tos­sa. Jos vir­kai­li­ja to­te­aa ha­ke­muk­sen puut­teel­li­sek­si tai vir­heel­li­ses­ti täy­te­tyk­si, hän pa­laut­taa ha­ke­muk­sen ha­ki­jan täy­den­net­tä­väk­si.

Ha­ke­muk­sel­la il­moi­tet­tu vas­tuu­hen­ki­lö ja yh­teys­hen­ki­lö (jos ovat eri hen­ki­lö) saa­vat täs­tä il­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tiin­sa.

Han­ke­kir­jas­tos­ta näet, että ha­ke­muk­sen tila on muut­tu­nut Jä­tet­ty -> Kes­ken­e­räi­nen. Kun avaat ha­ke­muk­sen, näet ha­ke­muk­sen ylä­reu­nas­sa Vi­reil­le­tu­lopvm-koh­das­sa pu­nai­sen teks­tin Pa­lau­tuk­sen syy: (kä­sit­te­li­jän kir­joit­ta­ma syy pa­lau­tuk­sel­le). Ta­val­li­sim­min pa­lau­tuk­sen syy on puut­tu­vat liit­teet. Myös esi­mer­kik­si ha­ke­mi­nen vää­räs­tä ra­has­tos­ta tai ha­ke­mi­nen haus­sa, joka on mää­rä­ai­kai­nen eikä par­hail­laan ha­et­ta­vis­sa, ai­heut­taa pa­lau­tuk­sen.

Kes­kus­te­le pa­lau­tuk­sen syis­tä tar­vit­ta­es­sa li­sää ha­ke­muk­sen pa­laut­ta­neen ELY-kes­kuk­sen tai kala­ta­lous­ryh­män kans­sa. Tee an­net­tu­jen oh­jei­den pe­rus­teel­la tar­vit­ta­vat kor­jauk­set/täy­den­nyk­set ja alle­kir­joi­ta ha­ke­mus uu­des­taan. Jos alle­kir­joit­ta­jia on use­am­pi, pi­tää kaik­kien alle­kir­joit­taa ha­ke­mus uu­del­leen en­nen kuin sen lä­het­tä­mi­nen uu­del­leen kä­sit­te­lyyn on mah­dol­lis­ta.

Lisätietopyyntö

Kun ha­ke­mus on otet­tu ELY-kes­kuk­ses­sa kä­sit­te­lyyn, ha­ke­muk­sel­le ase­te­taan kä­sit­te­li­jä ja ar­vio kä­sit­te­ly­a­jas­ta. Jos ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lys­sä ha­vai­taan puut­tei­ta tai vir­hei­tä, lä­het­tää vir­kai­li­ja sii­tä ha­ki­jal­le lisä­tie­to­pyyn­nön. Täs­tä pyyn­nös­tä me­nee tie­to ha­ke­muk­sel­la il­moi­te­tul­le vas­tuu­hen­ki­löl­le ja yh­teys­hen­ki­löl­le (jos ovat eri hen­ki­löi­tä) säh­kö­pos­tit­se.

Han­ke­kir­jas­tos­sa ha­ke­mus, jol­le on teh­ty lisä­tie­to­pyyn­tö, on ti­las­sa Avat­tu täy­den­net­tä­väk­si.

Kun avaat ha­ke­muk­sen, näet ha­ke­muk­sen ylä­puo­lel­la si­ner­tä­vän lisä­tie­to­pyyn­tö­laa­ti­kon. Ylä­o­sas­sa näet kä­sit­te­li­jän kir­jaa­man saa­te­teks­tin, taka­raja­päi­vä­mää­rän lisä­tie­to­pyyn­nön an­ta­mi­sel­le sekä alem­pa­na ne ha­ke­muk­sen koh­dat, jot­ka vaa­ti­vat kor­jaus­ta.

Pii­lo­ta lisä­tie­to­pyyn­tö -pai­nik­kees­ta voit pii­lot­taa lisä­tie­to­pyyn­nön. Pii­lot­ta­mi­sen jäl­keen ha­ke­muk­sen va­sem­mal­le puo­lel­le Toi­min­not-ot­si­kon ylä­puo­lel­le il­mes­tyy Näy­tä lisä­tie­to­pyyn­tö -pai­ni­ke, jos­ta saat lisä­tie­to­pyyn­nön ta­kai­sin nä­ky­viin.

Kä­sit­te­li­jä on mer­kin­nyt ha­ke­muk­sel­le ne koh­dat, jot­ka vaa­ti­vat kor­jaus­ta/täy­den­nys­tä. Nämä koh­dat sekä kä­sit­te­li­jän an­ta­mat oh­jeet kor­jauk­sen/täy­den­nyk­sen te­ke­mis­tä var­ten löy­ty­vät lisä­tie­to­pyyn­nös­tä.

Kor­jaus­ta/täy­den­nys­tä vaa­ti­va koh­ta erot­tuu ha­ke­muk­sel­la si­ten, että ky­sei­sen ken­tän ot­si­kon taus­ta­väri on muut­tu­nut pu­nai­sek­si.

En­nen ha­ke­muk­sen muut­ta­mi­ses­ta tar­kis­ta, että alle­kir­joi­tuk­set ovat pois­tu­neet Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä. Jos näin ei ole, pois­ta ne. Kat­so li­sää oh­jees­ta Alle­kir­joi­tus ja lä­het­tä­mi­nen.

Tee tar­vit­ta­vat muu­tok­set ha­ke­muk­sel­le. Si­nun on teh­tä­vä muu­tok­sia jo­kai­seen koh­taan, jos­ta lisä­tie­toa on pyy­det­ty, en­nen kuin jär­jes­tel­mä an­taa alle­kir­joit­taa ja lä­het­tää täy­den­ne­tyn ha­ke­muk­sen ta­kai­sin kä­sit­te­lyyn. Jos et ha­lua pyyn­nös­tä huo­li­mat­ta muut­taa mi­tään pyy­de­tys­sä koh­das­sa, kir­joi­ta jo­kin merk­ki tai sana uu­des­taan. Näin jär­jes­tel­mä tul­kit­see sen kor­ja­tuk­si.

Kun olet teh­nyt kor­jauk­sen pyy­det­tyyn koh­taan, il­mes­tyy ot­si­kon vie­reen teks­ti Kor­jat­tu pyyn­nös­tä. Tämä tar­koit­taa sitä, että jär­jes­tel­mä on hy­väk­sy­nyt kor­jauk­sen.

Voit myös kor­ja­ta sel­lai­sia koh­tia, jois­ta ei ole pyy­det­ty lisä­tie­toa.

Täl­löin ot­si­kon taus­ta muut­tuu kel­tai­sek­si ja ot­si­kon vie­reen il­mes­tyy teks­ti Huom! Muu­tet­tu il­man lisä­tie­to­pyyn­töä.

Kun olet teh­nyt kaik­ki muu­tok­set, ha­ke­mus pi­tää alle­kir­joit­taa uu­des­taan. Jos alle­kir­joit­ta­jia on usei­ta, täy­tyy kaik­kien alle­kir­joit­taa ha­ke­mus. Kun jo­kai­nen on alle­kir­joit­ta­nut ha­ke­muk­sen, il­mes­tyy Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­le alle­kir­joi­tus­ten ala­puo­lel­le Lä­he­tä lisä­tie­to­pyyn­tö -pai­ni­ke, jos­ta lä­he­tät vas­tauk­sen lisä­tie­to­pyyn­töön.

Jär­jes­tel­mä an­taa si­nul­le vie­lä il­moi­tuk­sen, että Lisä­tie­to­pyyn­tö on pa­lau­tet­tu. Pois­tu ik­ku­nas­ta va­lit­se­mal­la Sul­je.

Hyr­rä-oh­jeet Meri- ja kala­ta­lous­ra­has­tol­le 16.1.2017