ALLEKIRJOITUS JA LÄHETTÄMINEN (EMKR-haku)

Myös alle­kir­joi­tus ja lä­het­tä­mi­nen ta­pah­tu­vat säh­köi­ses­ti.

Pe­rus­tie­dot-väli­leh­del­lä alle­kir­joit­ta­jik­si mer­kit­ty­jen hen­ki­löi­den pi­tää alle­kir­joit­taa ha­ke­mus omil­la tun­nuk­sil­laan en­nen kuin ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Jo­kai­sel­la alle­kir­joit­ta­jal­la tu­lee olla hen­ki­lö­koh­tai­set, or­ga­ni­saa­ti­on pää­käyt­tä­jän myön­tä­mät Kat­so-tun­nuk­set, joil­le on myön­net­ty Hyr­rä-ha­ki­ja-oi­keus (kat­so Kat­so-tun­nis­te) sekä käy­tös­sä jo­kin tun­nis­tau­tu­mis­ta­pa (mo­bii­li­var­men­ne, pank­ki­tun­nis­te tai var­men­ne­kort­ti). Jos ha­ki­ja­na on hen­ki­lö, kir­jau­du­taan si­sään mo­bii­li­var­men­teel­la, pank­ki­tun­nuk­sil­la tai var­men­ne­kor­til­la.

Alle­kir­joit­ta­mi­nen ta­pah­tuu klik­kaa­mal­la Alle­kir­joi­tan yllä mai­ni­tut tie­dot oi­keik­si -teks­tin edes­sä ole­vaa ruu­tua. Ruu­tuun il­mes­tyy täp­pä ja laa­tik­ko, jos­sa lu­kee Alle­kir­joi­ta. Pai­na sitä, ja ha­ke­mus on alle­kir­joi­tet­tu. Alle­kir­joi­tuk­sen alle il­mes­tyy Lä­he­tä-pai­ni­ke. Jos alle­kir­joit­ta­jia on use­am­pia, il­mes­tyy pai­ni­ke vas­ta, kun kaik­ki alle­kir­joit­ta­jat ovat alle­kir­joit­ta­neet ha­ke­muk­sen. Pai­na Lä­he­tä, ja ha­ke­mus läh­tee kä­sit­te­lyyn. Saat il­moi­tuk­sen, kun ha­ke­muk­se­si on lä­he­tet­ty on­nis­tu­nees­ti.

Voit muo­ka­ta ha­ke­mus­ta, joka on alle­kir­joi­tet­tu, mut­ta jota ei ole vie­lä lä­he­tet­ty. En­nen muok­kaus­ta ha­ke­muk­sel­ta täy­tyy pois­taa kaik­ki alle­kir­joi­tuk­set.  Tämä ta­pah­tuu Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­kees­ta. Muis­ta, että jos pois­tat alle­kir­joi­tuk­set muok­kaus­ta var­ten, pi­tää kaik­kien alle­kir­joit­ta­jien alle­kir­joit­taa ha­ke­mus uu­des­taan en­nen kuin sen lä­het­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Voit muo­ka­ta ha­ke­mus­ta, joka on lä­he­tet­ty, mut­ta jota vi­ran­o­mai­nen ei ole vie­lä ot­ta­nut kä­sit­te­lyyn. Tämä ta­pah­tuu va­sem­man reu­nan Toi­min­not-ot­si­kon alla ole­vas­ta Pa­lau­ta ja muok­kaa -pai­nik­kees­ta. Pää­set muok­kaa­maan ha­ke­mus­ta, kun olet en­sin pois­ta­nut kaik­ki alle­kir­joi­tuk­set edel­lä ole­van oh­jeen mu­kai­ses­ti. Muis­ta, että jos pois­tat alle­kir­joi­tuk­set muok­kaus­ta var­ten, pi­tää kaik­kien alle­kir­joit­ta­jien alle­kir­joit­taa ha­ke­mus uu­des­taan en­nen kuin sen lä­het­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Huom! Jos pa­lau­tat ha­ke­muk­sen it­sel­le­si pai­na­mal­la Pa­lau­ta ja muok­kaa -pai­ni­ket­ta, ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lo­päi­vä muut­tuu.

Kun ha­ke­muk­se­si on tal­len­tu­nut Hyr­rään, saat ha­ke­muk­sen vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta vie­lä vi­reil­le­tu­loil­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tii­si. Kun ELY-kes­kus tai kala­ta­lous­ryh­mä on ot­ta­nut ha­ke­muk­se­si kä­sit­te­lyyn, saat sii­tä­kin il­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tii­si.

Hyr­rä-oh­jeet Meri- ja kala­ta­lous­ra­has­tol­le 16.1.2017