TIETOA MAKSAMISESTA (EMKR-haku)

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020 myönnettyjen tukien maksuhakemuksen jättäminen

Tä­hän tii­vis­tel­mään on koot­tu asi­oi­ta, joi­hin tu­lee kiin­nit­tää huo­mi­o­ta myön­ne­tyn tuen mak­sua ha­et­ta­es­sa. tu­tus­tu tuki­pää­tök­seen, hy­väk­syt­ty­jen toi­men­pi­tei­den ja kus­tan­nus­ten erit­te­lyyn sekä mui­hin pää­tös­eh­toi­hin huo­lel­la. Tuki­pää­tös löy­tyy Hyr­rä-asi­oin­ti­si­vul­ta­si, tai se on toi­mi­tet­tu kir­jal­li­se­na, mi­kä­li olet niin ha­lun­nut.

Kustannukset ja tuen maksaminen

Hy­väk­syt­tä­viä kus­tan­nuk­sia ovat vain tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­sy­tyt kus­tan­nuk­set, jot­ka ovat to­teu­tu­neet tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­syt­ty­nä to­teu­tus­ai­ka­na. Tuki mak­se­taan jäl­ki­kä­teen osoit­ta­mie­si me­no­jen mu­kaan yh­des­sä tai use­am­mas­sa eräs­sä. Tuki voi­daan mak­saa vain, mi­kä­li tuen myön­tö­vai­hees­sa ol­leet myön­tä­mis­e­del­ly­tyk­set ovat voi­mas­sa mak­su­vai­hees­sa. Tuki mak­se­taan tuki­pää­tök­sen eh­to­jen mu­kai­ses­ti.

Han­ke on to­teu­tet­ta­va ja ha­et­ta­va mak­suun tuki­pää­tök­ses­sä mai­ni­tun ajan ku­lu­es­sa. Tuki­pää­tök­ses­sä mai­ni­taan myös, mil­loin mak­sa­mis­ta vii­meis­tään tu­lee ha­kea. Hank­keen mah­dol­li­ses­ta jat­ko­a­jas­ta on teh­tä­vä kir­jal­li­nen ha­ke­mus ELY-kes­kuk­sel­le en­nen an­net­tu­jen mää­rä­ai­ko­jen päät­ty­mis­tä. Jos hank­keen to­teu­tus vai­kut­taa muut­tu­van alku­pe­räi­ses­tä hy­väk­sy­tys­tä han­ke­suun­ni­tel­mas­ta, ota yh­teyt­tä ELY-kes­kuk­seen ja sel­vi­teä mah­dol­li­sen muu­tos­pää­tök­sen tar­ve en­nen hank­kees­sa ta­pah­tu­via muu­tok­sia. Muu­tos­ta tu­lee ha­kea en­nen kuin muu­tos­ta ryh­dy­tään to­teut­ta­maan.

Tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tys on, että me­not ovat tuen­saa­jal­le osoi­tet­tu­ja, tuen­saa­jan mak­sa­mia ja kir­jan­pi­toon vie­ty­jä tai niis­tä on koot­tu meno­e­rit­te­ly. Tuen­saa­jan tu­lee läh­tö­koh­tai­ses­ti han­kin­to­ja teh­des­sään mak­saa kus­tan­nuk­set ti­lil­tä. Kä­teis­os­tot hy­väk­sy­tään, mi­kä­li ne voi­daan to­den­taa esi­mer­kik­si kas­sa­tili­ot­teel­ta ja kus­tan­nuk­set on lii­tet­ty tuen­saa­jan kir­jan­pi­toon. Tu­es­ta voi­daan mak­saa pää­tök­sen mu­kai­sis­sa eris­sä en­nen lop­pu­mak­sua enin­tään 80 %.

Mat­ka­kus­tan­nuk­set las­ke­taan val­ti­on mat­kus­tus­sään­nön mu­kai­ses­ti. Jos hank­kees­sa on syn­ty­nyt tu­lo­ja, ne on vä­hen­net­tä­vä mak­su­jak­son kus­tan­nuk­sis­ta, ell­ei nii­tä ole tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­syt­ty hank­keen yk­si­tyi­sek­si ra­hoi­tus­o­suu­dek­si. Mak­sa­tuk­ses­sa ei hy­väk­sy­tä muun mu­as­sa hank­kei­den ra­hoi­tus­ku­lu­ja eikä hank­kei­den vä­li­siä kus­tan­nus­ten siir­to­ja.

Maksuhakemuksen jättäminen

Hae mak­sua ensi­si­jai­ses­ti säh­köi­ses­ti Hyr­räs­sä. Mi­kä­li Hyr­rän käyt­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, toi­mi­ta alle­kir­joi­tet­tu mak­su­ha­ke­mus ELY-kes­kus­ten sekä TE-toi­mis­to­jen ke­hit­tä­mis- ja hal­lin­to­kes­kuk­seen säh­kö­pos­til­la tai kir­jal­li­ses­ti (yh­teys­tie­dot oh­jeen lo­pus­sa). Il­moi­ta ha­ke­muk­ses­sa, mi­kä­li kus­tan­nuk­set esi­te­tään ar­von­lisä­ve­rol­li­si­na.

Mak­su­ha­ke­mus­lo­mak­keel­le on mer­kit­ty tar­vit­ta­vat liit­teet. Toi­mi­ta liit­teet säh­köi­si­nä do­ke­ment­tei­na. Vält­tä­mät­tö­mien liit­tei­den puut­tu­mi­nen ai­heut­taa vii­väs­tys­tä mak­sa­mi­seen. Mi­kä­li Hyr­rän kaut­ta asi­oin­tiin ei ole mah­dol­li­suut­ta, mak­su­ha­ke­mus löy­tyy osoit­tees­ta www.keha-kes­kus.fi/yh­teys­tie­dot/hae-mak­sa­tus­ta/.

Mak­su­ha­ke­muk­ses­sa on ol­ta­va riit­tä­vä sel­vi­tys hank­keen edis­ty­mi­ses­tä han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti sekä suo­ri­te­tuis­ta me­nois­ta, myös yk­si­tyi­sen ra­hoi­tuk­sen osal­ta. Riit­tä­väk­si sel­vi­tyk­sek­si kat­so­taan yleen­sä ote kir­jan­pi­don pro­jek­ti­seu­ran­nas­ta (päi­vä- ja pää­kir­ja).

Maksuhakemuksessa useimmiten tarvittavia liitteitä

To­sit­tei­ta ei tar­vit­se toi­mit­taa mak­su­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä, mi­kä­li nii­tä ei erik­seen pyy­de­tä. Kaik­ki to­sit­teet on kui­ten­kin säi­ly­tet­tä­vä osa­na kir­jan­pi­toa ja toi­mi­tet­ta­va, jos niin pyy­de­tään. Mi­kä­li päi­vä- ja pää­kir­jaa ei ole saa­ta­vil­la, riit­tä­väk­si sel­vi­tyk­sek­si me­nois­ta kat­so­taan las­ku­jäl­jen­nök­set ja tili­ote tai mak­su­kuit­ti­jäl­jen­nök­set. Las­ku­jäl­jen­nök­sis­sä on ol­ta­va kir­jan­pi­don to­si­te­nu­me­rot, tai ne on toi­mi­tet­ta­va vi­ran­o­mai­sel­le kir­jan­pi­don val­mis­tut­tua.

Loppumaksu (viimeinen maksuerä)

Huo­lel­li­ses­ti teh­ty mak­su­ha­ke­mus no­peut­taa kä­sit­te­lyä ja mak­sua.

Kirjanpidosta

Tuen­saa­jan on nou­da­tet­ta­va kir­jan­pito­la­kia, vaik­ka ei oli­si kir­jan­pito­vel­vol­li­nen. Tuen­saa­jan tu­lee kir­ja­ta hank­keen me­not kir­jan­pi­toon­sa tai laa­tia meno­e­rit­te­ly kus­tan­nuk­sis­ta. Tu­et­ta­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta tu­lee tar­vit­ta­es­sa löy­tyä yk­si­löi­ty las­ku/kuit­ti ja to­si­te sen mak­sa­mi­ses­ta. Kir­jan­pi­dos­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le on syy­tä toi­mit­taa ko­pio tuki­pää­tök­ses­tä eh­toi­neen sekä kes­kei­set oh­jeet (myös tämä ohje).

Tu­et­ta­vaa toi­min­taa kos­ke­va kir­jan­pito­ai­neis­to on säi­ly­tet­tä­vä vä­hin­tään vuo­den 2027 lop­puun.

Tarkastukset                    

KEHA-kes­kus tar­kas­taa kaik­ki mak­su­ha­ke­mus­ten asia­kir­jat en­nen tuen mak­sa­mis­ta. Sen li­säk­si osaan tu­kea saa­neis­ta hank­keis­ta teh­dään tar­kas­tus pai­kan pääl­lä tuen­saa­jan luo­na. Tar­kas­tet­ta­vat hank­keet va­li­taan sa­tun­nai­ses­ti. Tuen­saa­jal­la on vel­vol­li­suus avus­taa hank­keen tar­kas­tuk­ses­sa, jol­loin muun mu­as­sa tar­kas­te­taan tu­et­tua han­ket­ta kos­ke­va tuen­saa­jan kir­jan­pito sekä tu­e­tun koh­teen fyy­si­nen ole­mas­sa­olo ja että tu­et­tua koh­det­ta käy­te­tään pel­käs­tään tu­et­tuun tar­koi­tuk­seen.

KE­HAn li­säk­si tu­kea saa­nei­ta hank­kei­ta tar­kas­ta­vat sa­tun­nai­ses­ti Ruo­ka­vi­ras­to ja ELY-kes­kus. Jois­sain ta­pauk­sis­sa on mah­dol­lis­ta, että tar­kas­tuk­sen te­kee myös Eu­roo­pan ko­mis­sio tai maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö.

Mikäli maksua haetaan kirjallisesti, maksuhakemus toimitetaan KEHA-keskukseen:

Säh­kö­pos­ti: kala­ta­lous­mak­sut.keha@ely-kes­kus.fi

Uu­den­maan mak­sa­tus­alue, PL 1002, 00521 Hel­sin­ki (Uu­si­maa)

Ete­läi­nen mak­sa­tus­alue, PL 3300, 45101 Kou­vo­la (Häme, Kaak­kois-Suo­mi)

Län­ti­nen mak­sa­tus­alue, PL 1010, 20101 Tur­ku (Var­si­nais-Suo­mi, Sata­kun­ta)

Kes­ki­nen mak­sa­tus­alue, PL 136, 33101 Tam­pe­re (Pir­kan­maa, Kes­ki-Suo­mi, Ete­lä-Poh­jan­maa, Poh­jan­maa)

Itäi­nen mak­sa­tus­alue, PL 1000, 80101 Joen­suu (Ete­lä-Savo, Poh­jois-Kar­ja­la, Poh­jois-Savo)

Poh­joi­nen mak­sa­tus­alue, PL 200, 90101 Oulu (Kai­nuu, Lap­pi, Poh­jois-Poh­jan­maa)

Hyr­rä-oh­jeet Meri- ja kala­ta­lous­ra­has­tol­le 16.1.2017