MAKSUHAKEMUKSEN TEKEMINEN (EMKR-haku)

Kun ELY-kes­kus on teh­nyt hank­keel­le myön­tei­sen tuki­pää­tök­sen, voit ha­kea mak­sua KEHA-kes­kuk­sel­ta, eli teh­dä mak­su­ha­ke­muk­sen. Säh­köi­nen mak­su­ha­ke­mus tu­lee vi­reil­le, kun se on alle­kir­joi­tet­tu Hyr­rä-jär­jes­tel­mäs­sä eli jä­tet­ty tuen myön­tä­neel­le vi­ran­o­mai­sel­le.

En­nen mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mis­tä lue huo­lel­la hank­keen voi­mas­sa ole­va tuki­pää­tös sekä tuki­pää­tök­ses­tä mak­sun eh­dot.

KEHA-kes­kus pyy­tää si­nua tar­vit­ta­es­sa täy­den­tä­mään mak­su­hake­mus­ta. Puut­teel­li­nen ha­ke­mus tu­lee täy­den­tää vi­ran­o­mai­sen an­ta­mas­sa mää­rä­a­jas­sa. Muus­sa ta­pauk­ses­sa ha­ke­mus saa­te­taan hy­lä­tä puut­teel­lis­ten tie­to­jen vuok­si. Mää­rä­ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen KEHA-kes­kus te­kee asi­as­sa pää­tök­sen.

Maksuhakemuksen tekeminen

Mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan Hank­keet-osi­on kaut­ta. Klik­kaa hii­rel­lä Hank­keet-osi­os­sa ha­lut­tua han­ket­ta,  min­kä jäl­keen avau­tuu ha­ke­muk­sen tie­to­ik­ku­na. Avaa tuki­ha­ke­mus koh­das­ta Tuki­pää­tös.

Hank­keel­le on pää­tök­sen­teon yh­tey­des­sä tul­lut uusi Pää­tös-väli­leh­ti. Mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan Pää­tös-väli­leh­del­lä.

Tar­kis­ta en­sin, että tuki­pää­tös on Hy­väk­syt­ty. Näet sen Pää­tös-laa­ti­kos­ta. Pää­tös-väli­leh­den ala­o­sas­sa on toi­min­not mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­sen aloit­ta­mi­sek­si. Va­lit­se en­sin mak­su­ha­ke­muk­sen tyyp­pi: Mak­su­erä tai Lop­pu­mak­su. Va­lin­ta­lis­ta au­ke­aa va­lin­ta­laa­ti­kon vie­räs­sä ole­vas­ta nuo­les­ta.

Lop­pu­mak­su va­li­taan sil­loin, kun ha­e­taan vii­meis­tä mak­sua hank­keel­le. En­sim­mäi­nen­kin mak­su voi olla Lop­pu­mak­su, jos han­ke on val­mis ja hank­keen kaik­ki kus­tan­nuk­set ovat jo syn­ty­neet en­sim­mäis­tä mak­sua ha­et­ta­es­sa. Muus­sa ta­pauk­ses­sa va­lit­se tyy­pik­si Mak­su­erä.

Kun olet va­lin­nut mak­su­tyy­pin, ak­ti­voi­tuu pai­ni­ke Tee mak­su­ha­ke­mus. Tä­män jäl­keen avau­tu­va mak­su­ha­ke­mus si­säl­tää kol­me tai nel­jä väli­leh­teä riip­pu­en sii­tä, onko ky­sy­myk­ses­sä mak­su­erä vai lop­pu­mak­su.

Jos olet va­lin­nut mak­su­ha­ke­muk­sen tyy­pik­si mak­su­erä, avau­tuu väli­leh­det Pe­rus­tie­dot, Kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tus sekä Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys.

Jos olet va­lin­nut mak­su­ha­ke­muk­sen tyy­pik­si lop­pu­mak­su, avau­tuu väli­leh­det: Pe­rus­tie­dot, Kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tus, Ta­voit­teet sekä Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys.

Perustiedot-välilehti

Mak­su­ha­ke­muk­sen aika­väli

Va­lit­se ka­len­te­ris­ta ne päi­vä­mää­rät, joi­den vä­lis­tä ajan­jak­soa mak­su­ha­ke­mus kos­kee.

Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­jan tie­dot tu­le­vat suo­raan YTJ:stä. Voit muo­ka­ta www-osoi­tet­ta Muok­kaa-pai­nik­keel­la. Klik­kauk­sen jäl­keen Muok­kaa-pai­ni­ke muut­tuu Tal­len­na-pai­nik­keek­si, jota klik­kaa­mal­la tie­dot tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään.

Tili­nu­me­ro-alas­veto­va­li­kos­ta il­moi­te­taan pank­ki­ti­lin nu­me­ro,  jon­ne mak­su suo­ri­te­taan. Jos olet jo ai­kai­sem­min tal­len­ta­nut tili­nu­me­ron jär­jes­tel­mään, se nä­kyy alas­veto­va­li­kos­sa. Jos et ole ai­kai­sem­min tal­len­ta­nut tili­nu­me­roa tai ha­lu­at tal­len­taa jär­jes­tel­mään uu­den tili­nu­me­ron, va­lit­se koh­ta Li­sää uusi tili­nu­me­ro. Kir­joi­ta tili­nu­me­ro IBAN-muo­dos­sa (esim. FI12 3456 7890 1234 56) Uusi tili­nu­me­ro -kent­tään. Tili­nu­me­ron BIC-koo­din jär­jes­tel­mä an­taa au­to­maat­ti­ses­ti.

Muis­ta tal­len­taa täy­den­tä­mä­si tie­dot klik­kaa­mal­la Tal­len­na-pai­ni­ket­ta.

Vastuuhenkilö

Mak­su­ha­ke­muk­sen vas­tuu­hen­ki­lö­nä nä­kyy au­to­maat­ti­ses­ti jär­jes­tel­mään kir­jau­tu­nut hen­ki­lö.

Vas­tuu­hen­ki­lön voi vaih­taa/li­sä­tä Li­sää vas­tuu­hen­ki­lö he­tul­la -pai­nik­kees­ta tai alas­veto­va­li­kos­ta. Pai­nik­keen ylä­puo­lel­le avau­tuu laa­tik­ko, jos­sa lu­kee Syö­tä hen­ki­lö­tun­nus. Li­sää vas­tuu­hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nus laa­tik­koon, min­kä jäl­keen Hae-pai­ni­ke ak­ti­voi­tuu. Klik­kaa pai­ni­ket­ta, ja jär­jes­tel­mä ha­kee uu­den vas­tuu­hen­ki­lön tie­dot ha­ke­muk­sel­le Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.

Mää­ri­tä vas­tuu­hen­ki­lön roo­lik­si alle­kir­joit­ta­ja. Klik­kaa Alle­kir­joit­ta­jan edes­sä ole­vaa va­lin­ta­ruu­tua niin, että sii­hen il­mes­tyy täp­pä. Vas­tuu­hen­ki­lös­tä tu­lee näin ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja. Alle­kir­joit­ta­jal­la tu­lee olla Kat­so-pal­ve­lun myön­tä­mät Hyr­rä-ha­ki­ja-oi­keu­det.

Jos alle­kir­joit­ta­jia on use­am­pi, li­sää hei­dät koh­taan Muut alle­kir­joi­tus­oi­keu­den omaa­vat hen­ki­löt. Näil­lä­kin hen­ki­löil­lä tu­lee olla Kat­so-pal­ve­lun myön­tä­mät Hyr­rä-ha­ki­ja-oi­keu­det.

Pu­he­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­ti­o­soit­teen pää­set li­sää­mään/muok­kaa­maan sitä klik­kaa­mal­la Muok­kaa-pai­ni­ket­ta. Klik­kauk­sen jäl­keen pai­ni­ke muut­tuu Tal­len­na-pai­nik­keek­si, jota klik­kaa­mal­la tie­dot tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään.

Huom! Ha­ke­muk­sel­la pi­tää olla säh­kö­pos­ti­o­soi­te, jon­ne tie­dot­teet ha­ke­mus­ta kos­kien lä­he­te­tään.

Maksuhakemuksesta lisätietoja antavan henkilön tiedot

Täy­tä mak­su­ha­ke­muk­ses­ta lisä­tie­to­ja an­ta­van hen­ki­lön nimi, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te nii­tä var­ten va­rat­tui­hin teks­ti­kent­tiin.

Kirjanpito

Täy­tä kir­jan­pi­dos­ta vas­taa­van kir­jan­pi­tä­jän tie­dot sil­le va­rat­tui­hin teks­ti­kent­tiin.

Liitteet

Va­lit­se Ha­ke­mus­tyyp­piin liit­ty­vät liit­teet -alas­veto­va­li­kos­ta mak­su­ha­ke­muk­sel­le­si tar­peel­li­nen lii­te yksi ker­ral­laan. Saat li­sät­tyä liit­teen Li­sää lii­te -pai­nik­keel­la. Yh­den liit­teen mak­si­mi­koko on 10 Mt.

Ni­meä lii­te si­ten, että se voi­daan mak­su­hake­mus­ta kä­si­tel­les­sä hel­pos­ti koh­dis­taa oi­ke­aan asi­aan. Huo­leh­di, että lii­te si­säl­tää asi­an­mu­kai­set tun­nis­te­tie­dot.

Kustannus ja rahoitus -välilehti

Hankkeen kustannuksiin liittyvä arvonlisävero

Mer­kit­se Kus­tan­nuk­siin liit­ty­vä ar­von­lisä­vero -koh­taan, esi­te­tään­kö kus­tan­nuk­set il­man ar­von­lisä­ve­roa vai si­säl­tä­en ar­von­lisä­ve­ron. Mak­su­ha­ke­muk­ses­sa esi­tet­tä­viin kus­tan­nuk­siin ei tule si­säl­lyt­tää ar­von­lisä­ve­roa, jos saat kus­tan­nuk­siin liit­ty­vän ar­von­lisä­ve­ron vä­hen­nyk­se­nä tai pa­lau­tuk­se­na ta­kai­sin.

Kustannukset

Kus­tan­nus­e­rit­te­lys­sä esi­te­tään hank­kees­ta ai­heu­tu­neet tuki­kel­poi­set kus­tan­nuk­set.

Rahoitus

Il­moi­ta Ra­hoi­tus-tau­lu­kos­sa KEHA-kes­kuk­sel­ta mak­suun ha­et­ta­va tuki/avus­tus (EU:n ja val­ti­on osuus yh­teen­sä) sekä hank­keen muu to­teu­tu­nut ra­hoi­tus. Mak­su­pää­tök­ses­sä KEHA-kes­kus hy­väk­syy mak­set­ta­van tuen mää­rän (EU:n ja val­ti­on osuus) sekä hank­keen muun ra­hoi­tuk­sen. Tu­kea (EU ja val­tio) voi­daan mak­saa enin­tään tuki­pää­tök­sel­lä hy­väk­syt­ty­jen ra­hoi­tus­suh­tei­den mu­kai­se­na (ks. tuki­pää­tök­ses­tä ELY-kes­kuk­sen rat­kai­su sekä hank­keen hy­väk­syt­ty ra­hoi­tus­suun­ni­tel­ma). Mak­set­ta­van tuen (EU ja val­tio) mää­rä eu­rois­sa ei voi olla suu­rem­pi kuin myön­ne­tyn tuen mää­rä eu­rois­sa.

Tuen­saa­ja il­moit­taa Ra­hoi­tus­tau­lu­kos­sa mak­su­ha­ke­muk­sen aika­vä­lil­tä to­teu­tu­neen muun ra­hoi­tuk­sen.

Läh­tö­koh­ta­na on, että tuki mak­se­taan ja hank­keen muu ra­hoi­tus hy­väk­sy­tään tuki­pää­tök­sen ra­hoi­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­sa suh­tees­sa.

Poik­ke­a­mat tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­sy­tyn ra­hoi­tus­suun­ni­tel­man to­teu­tu­mi­ses­sa vai­kut­ta­vat mak­set­ta­van tuen mää­rään! Tuen­saa­jal­la on vel­vol­li­suus il­moit­taa hank­kee­seen saa­dus­ta tai ha­e­tus­ta muus­ta tu­es­ta tai ra­hoi­tuk­ses­ta.

To­si­te­lu­et­te­lo

Täy­tä to­si­te­lu­et­te­loon to­si­te­koh­tai­ses­ti han­kin­nan mak­su­päi­vä, kir­jan­pi­don to­si­te­nu­me­ro, kus­tan­nuk­sen koh­de, koko­nais­kus­tan­nus eu­roa sekä alv-osuus eu­roa. Li­sää-pai­nik­keel­la saa li­sät­tyä ri­ve­jä.

Ta­voit­teet-väli­leh­ti (lop­pu­mak­sa­tuk­sen yh­tey­des­sä)

Täy­tä to­teu­tu­neet in­di­kaat­to­ri­tie­dot.

Allekirjoitus ja lähetys -välilehti

Alle­kir­joi­ta ja lä­he­tä -väli­leh­del­lä voit lä­het­tää ha­ke­muk­sen ELY-kes­kuk­sen kä­si­tel­tä­väk­si. Klik­kaa va­lin­ta­ruu­tua Alle­kir­joi­tan yllä mai­ni­tut tie­dot oi­keik­si, min­kä jäl­keen ak­ti­voi­tuu Alle­kir­joi­ta-pai­ni­ke. Voit tar­vit­ta­es­sa pois­taa alle­kir­joi­tuk­set ha­ke­muk­sen tie­to­jen muok­kaa­mis­ta var­ten Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­keel­la.

Lä­he­tä ha­ke­mus -pai­nik­keel­la lä­he­tät ha­ke­muk­se­si kä­sit­te­lyyn. Mi­kä­li ha­lu­at pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen, on se mah­dol­lis­ta klik­kaa­mal­la Toi­min­not-ot­si­kon alla ole­vaa Pe­ruu­ta ja muok­kaa -pai­ni­ket­ta. Voit pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen vain, jos sitä ei ole otet­tu kä­sit­te­lyyn.

Jos alle­kir­joit­ta­jia on usei­ta, pi­tää jo­kai­sen heis­tä alle­kir­joit­taa ha­ke­mus omil­la tun­nuk­sil­laan. Vas­ta kun vii­mei­nen­kin alle­kir­joit­ta­ja on alle­kir­joit­ta­nut ha­ke­muk­sen, il­mes­tyy Lä­he­tä ha­ke­mus -pai­ni­ke.

Keskeneräisen maksuhakemuksen avaaminen

Voit kes­keyt­tää mak­su­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­sen ja pa­la­ta täy­den­tä­mään sitä myö­hem­min. Muis­ta tal­len­taa kes­ken­e­räi­nen mak­su­ha­ke­mus en­nen pois­tu­mis­ta ha­ke­muk­sel­ta.

Hyr­rän han­ke­kir­jas­tos­sa (Koh­das­sa Hank­keet)  näet kaik­ki ne hank­keet, jot­ka si­nul­la on käyn­nis­sä. Euro-mer­kin pe­räs­sä ole­va luku ker­too mak­su­ha­ke­muk­sen nu­me­ron.

Klik­kaa han­ket­ta, jol­loin ha­ke­muk­sen tie­dot avau­tu­vat. Voit tar­kas­tel­la joko Tuki­hake­mus­ta tai Mak­su­hake­mus­ta.

Näy­tä-ri­vil­lä näet kaik­ki ha­ke­muk­sen läpi­käy­mät vai­heet. Va­lit­se Näy­tä-koh­das­ta ha­lu­a­ma­si mak­su­ha­ke­mus. Hank­keel­la voi olla myös use­am­pi mak­su­ha­ke­mus, jol­loin ku­kin mak­su­ha­ke­mus nä­kyy oma­na laa­tik­ko­naan Näy­tä-ri­vil­lä.

Mak­su­ha­ke­mus ava­taan ylim­mäi­ses­tä kä­sit­te­ly­tie­dos­ta, jon­ka taus­ta nä­kyy har­maa­na.

Jos ha­lu­at pois­taa kes­ken­e­räi­sen mak­su­ha­ke­muk­sen, klik­kaa Pois­ta mak­su­ha­ke­mus -pai­ni­ket­ta. Jär­jes­tel­mä var­mis­taa, ha­lu­at­ko var­mas­ti pois­taa ha­ke­muk­sen.

Ha­ki­ja voi pois­taa mak­su­ha­ke­muk­sen, jon­ka tila on Mak­su­ha­ke­muk­sen en­sim­mäi­nen tal­len­nus ja Mak­su­ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­nen ELY-kes­kuk­seen (en­nen pois­ta­mis­ta on pois­tet­ta­va alle­kir­joi­tus/ alle­kir­joi­tuk­set en­nen kuin pois­ta­mi­nen on­nis­tuu). Kun vi­ran­o­mai­nen on ot­ta­nut mak­su­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn, ei sitä voi enää pois­taa.

Jos mak­su­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä il­me­nee on­gel­mia, ota yh­teyt­tä KEHA-kes­kuk­seen (Yh­teys­tie­dot: kala­ta­lous­mak­sut.keha@ely-kes­kus.fi)

Hyr­rä-oh­jeet Meri- ja kala­ta­lous­ra­has­tol­le 16.1.2017