HAKEMUKSEN POISTAMINEN (EMKR-haku)

Voit pois­taa te­ke­män­sä hank­keen, jos sen tila on jo­kin seu­raa­vis­ta:

Jos vi­ran­o­mai­nen on ot­ta­nut ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn, et voi enää pois­taa sitä.

Näi­tä ti­lo­ja ovat:

Vi­ran­o­mai­sen kä­sit­te­lyyn ot­ta­man ha­ke­muk­sen pe­ru­mi­seen liit­ty­vä toi­min­to tu­lee Hyr­rään myö­hem­min.

Aloitetun ja keskeneräisen hakemuksen poistaminen

Han­ke­kir­jas­tos­ta näet kaik­ki kir­jau­tu­mis­ti­lan­tees­sa va­lit­se­ma­si or­ga­ni­saa­ti­on ha­ke­muk­set ja nii­den ti­lat. Kat­so ohje kir­jas­ton käy­tös­tä ar­tik­ke­lis­ta Han­ke­kir­jas­to.

Jos ha­ke­muk­sen tila on aloi­tet­tu tai kes­ken­e­räi­nen, on han­ke­laa­ti­kos­sa va­lin­ta Pois­ta, jos­ta ha­ke­muk­sen saa pois­tet­tua.

Jär­jes­tel­mä var­mis­taa vie­lä, että ha­lu­at var­mas­ti pois­taa ha­ke­muk­sen. Jos va­lit­set Pois­ta han­ke, ha­ke­mus pois­tuu jär­jes­tel­mäs­tä. Jos et ha­lua pois­taa ha­ke­mus­ta va­lit­se Pe­ruu­ta.

Jätetyn hakemuksen poistaminen

Jos vi­ran­o­mai­nen on ot­ta­nut ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn, et pys­ty enää pe­ru­maan etkä näin ol­len myös­kään pois­ta­maan ha­ke­mus­ta.

Hyr­rä-oh­jeet Meri- ja kala­ta­lous­ra­has­tol­le 16.1.2017