Ympäristökorvaus: Ympäristösopimukset

HUO­MI­OI­TA­VAA:

Ha­et­ta­vis­sa ole­vat so­pi­muk­set vuon­na 2017:

1. Kasvilajien ilmoittaminen tukihaussa

Oh­jel­ma­kau­den 2014-2020 so­pi­mus­ten kas­vit

Il­moi­ta kas­vit Vipu-pal­ve­lun kas­vu­loh­ko­tie­dois­sa tai lo­mak­keel­la 102 B alla ole­van mu­kai­ses­ti, vuo­sit­tain ja en­sim­mäi­sen ker­ran sinä vuon­na, kun so­pi­mus al­kaa. Pa­lau­ta kas­vu­loh­ko­tie­dot vii­meis­tään pää­tuki­haun vii­mei­se­nä pa­lau­tus­päi­vä­nä.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Van­hat eri­tyis­tuki­so­pi­muk­set, oh­jel­ma­kau­det 1995–2010

Il­moi­ta kas­vit Vipu-pal­ve­lun kas­vu­loh­ko­tie­dois­sa tai lo­mak­keel­la 102 B vuo­sit­tain. Il­moi­ta sa­mat kas­vit, kuin olet il­moit­ta­nut tä­hän­kin asti. Muu­ta kas­vi loh­kol­le, jos van­ha so­pi­mus on lop­pu­nut ja olet ha­ke­nut uu­den kau­den mu­kais­ta ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­ta, joka on al­ka­nut 2015 tai sen jäl­keen.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

2. Vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen sopimusten muutokset

So­pi­mus­alan tu­lee py­syä pää­sään­töi­ses­ti sa­ma­na koko so­pi­mus­kau­den. So­pi­mus­alaa ei voi suu­ren­taa. Jos jou­dut te­ke­mään muu­tok­sia so­pi­mus­loh­koi­hin, ota yh­teyt­tä ELY-kes­kuk­seen. Il­moi­ta loh­ko­muu­tok­sis­ta ELY-kes­kuk­seen vii­meis­tään 15.6.2017.

Alan vä­he­ne­mi­nen ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sis­sa

Voit pie­nen­tää so­pi­mus­alaa vä­him­mäis­a­laan saak­ka (0,3/5,0 ha) il­man ta­kai­sin­pe­rin­tää, jos so­pi­mus­ala siir­tyy toi­sen hen­ki­lön hal­lin­taan,. Jos vä­hen­nät so­pi­mus­alaa alle vä­him­mäis­alan, so­pi­mus pu­re­taan, eikä täs­tä ai­heu­du si­nul­le ta­kai­sin­pe­rin­tää. Ky­sees­sä ole­va toi­nen hen­ki­lö/taho voi jat­kaa so­pi­muk­sen to­teut­ta­mis­ta, jos tuen­saa­jan tuki­kel­poi­suu­den edel­ly­tyk­set täyt­ty­vät tai luo­pua so­pi­muk­ses­ta.

Jos si­nul­la on kur­ki-, han­hi- tai jout­sen­pel­to­so­pi­mus, pin­ta-ala voi vä­hen­tyä 5 heh­taa­riin saak­ka il­man ta­kai­sin­pe­rin­tää, jos uus­jako tai ti­lus­jär­jes­te­ly­jen kaut­ta so­pi­muk­seen kuu­lu­vaa alaa siir­tyy toi­sen hen­ki­lön hal­lin­taan. Jos so­pi­mus­ala vä­he­nee alle 5 heh­taa­rin, so­pi­mus pu­re­taan. Täs­tä ei myös­kään ai­heu­du ta­kai­sin­pe­rin­tää.

Voit luo­pua so­pi­muk­ses­ta yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­li­sen olo­suh­teen vuok­si il­man ta­kai­sin­pe­rin­tää.

Jos itse pois­tat so­pi­muk­ses­ta alaa (esim. ta­lon­ra­ken­ta­mi­nen, tien ra­ken­ta­mi­nen, golf­kent­tä tai vas­taa­va maan­käyt­tö­muo­don muu­tos) si­ten, ett­ei pois­tet­ta­vaa alaa kos­ke­via toi­men­pi­tei­tä voi­da enää to­teut­taa, so­pi­muk­ses­ta pois­te­tul­le alal­le mak­se­tut kor­vauk­set pe­ri­tään ta­kai­sin. Jos so­pi­mus­ala tä­män vuok­si pie­ne­nee alle vä­him­mäis­alan, so­pi­mus pu­re­taan ja kaik­ki sii­tä mak­se­tut kor­vauk­set pe­ri­tään ta­kai­sin.

Yk­sit­täi­sen loh­kon pin­ta-ala voi muut­tua ajan­ta­sais­tuk­sen tai val­von­nan joh­dos­ta. Jos loh­kon pin­ta-ala pie­ne­nee, seu­raa­muk­set to­teu­te­taan val­von­ta­sään­tö­jen mu­kaan (ta­kai­sin­pe­rin­tä näy­tön mu­kaan enin­tään 4 vuo­del­ta). Jos pin­ta-ala kas­vaa, kor­vauk­set mak­se­taan muut­tu­neen pin­ta-alan mu­kai­si­na seu­raa­va­na vuon­na.

Pin­ta-ala vir­hei­tä voi­si vä­hen­tää sil­lä, että so­pi­mus­a­lu­eet mi­tat­tai­siin GPS:llä en­nen so­pi­muk­sen te­ke­mis­tä.

Alan tai eläin­mää­rän li­sää­mi­nen so­pi­muk­sis­sa

Jos ha­lu­at li­sä­tä so­pi­mus­alaa kes­ken so­pi­mus­kau­den, si­nun on ha­et­ta­va uu­den alan kat­ta­va so­pi­mus seu­raa­vas­sa pää­tuki­tuki­haus­sa. Uu­des­ta alas­ta teh­dään uusi 5 -vuo­ti­nen so­pi­mus.  Ole­mas­sa ole­vaan so­pi­muk­seen et voi li­sä­tä alaa. Vaih­to­eh­toi­ses­ti voit ha­kea uut­ta, ai­em­man ja uu­den so­pi­mus­alan kat­ta­vaa so­pi­mus­ta. Täl­löin al­kaa kui­ten­kin uusi vii­si­vuo­ti­nen so­pi­mus.

Voit ha­kea si­nul­la jo ole­vaan alku­pe­räis­rotu­so­pi­muk­seen so­pi­mus­e­läin­mää­rän li­säys­tä. Li­säys­e­läi­mil­lä nou­da­te­taan kaik­kia so­pi­mus­e­läi­men eh­to­ja. Vuon­na 2015 al­ka­nee­seen so­pi­muk­seen voit ha­kea eläin­mää­rän li­säys­tä enää tänä vuon­na (2017). Vuon­na 2016 al­ka­nee­seen so­pi­muk­seen voit ha­kea eläin­mää­rän li­säys­tä tänä ja ensi vuon­na (2017 ja 2018).

Ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sen vaih­ta­mi­nen

Voit vaih­taa ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sen/ym­pä­ris­tö­tuen eri­tyis­tuki­so­pi­muk­sen tai sen osan toi­sek­si eri­tyyp­pi­sek­si so­pi­muk­sek­si, jos vaih­toon si­säl­tyy il­mei­siä etu­ja ym­pä­ris­tön kan­nal­ta ja voi­mas­sa ole­va so­pi­mus te­hos­tuu mer­kit­tä­väs­ti. Esi­mer­kik­si maa­ta­lous­luon­non moni­muo­toi­suu­den ja mai­se­man hoi­don so­pi­muk­ses­sa ole­va luon­non­lai­dun­a­lu­ees­ta teh­ty so­pi­mus on mah­dol­lis­ta vaih­taa kos­teik­ko­so­pi­muk­sek­si, jos sii­tä on ym­pä­ris­töl­li­siä etu­ja. Täl­löin van­ha so­pi­mus jat­kuu kui­ten­kin mah­dol­li­ses­ti voi­maan jää­vän so­pi­muk­sen osal­ta lop­puun, mut­ta sen ala pie­ne­nee. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa so­pi­mus­alan pie­ne­ne­mi­nen ei ai­heu­ta si­nul­le ta­kai­sin­pe­rin­tää. Jos kui­ten­kin luo­vut uu­des­ta vaih­ta­mi­sen jäl­keen teh­dys­tä so­pi­muk­ses­ta ko­ko­nai­suu­des­saan ja alku­pe­räi­nen so­pi­mus jää voi­maan, ai­heut­taa so­pi­muk­ses­ta pois­tu­vat alu­eet ta­kai­sin­pe­rin­nän.

Voit ha­kea uut­ta so­pi­mus­ta al­ka­vak­si 1.5. pää­tuki­haun yh­tey­des­sä. Ym­pä­ris­tö­kor­vaus mak­se­taan vaih­ta­mi­sen jäl­keen uu­den so­pi­muk­sen mu­kai­se­na.

Ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sen siir­tä­mi­nen

Voit siir­tää koko ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­alan, osan sii­tä, tai koko maa­ti­lan toi­sel­le hen­ki­löl­le so­pi­muk­sen voi­mas­sa­olo­ai­ka­na. Uusi (eh­dot täyt­tä­vä) so­pi­mus­alan hal­ti­ja voi jat­kaa koko so­pi­mus­ta tai siir­ret­tyä alaa vas­taa­vaa osaa sii­tä sen jäl­jel­lä ole­van voi­mas­sa­olo­ajan tai so­pi­mus voi­daan pur­kaa. Ta­kais­pe­rin­tää ei si­nul­le näis­sä ta­pauk­sis­sa ai­heu­du.

So­pi­mus alku­pe­räis­ro­tu­jen kas­vat­ta­mi­ses­ta ja sii­hen si­säl­ty­neet eläi­met voi­daan siir­tää ko­ko­nai­suu­des­saan eläin­ten uu­del­le omis­ta­jal­le tai hal­ti­jal­le, jos eläin­ten luku­mää­rä ei vä­he­ne so­pi­muk­ses­sa.

3. Haettavissa olevat (ohjelmakauden 2014–2020) ympäristösopimukset ja alkuperäiskasvien ylläpitosopimus:
3.1 Hae uutta sopimusta

Jos täy­tät ak­tii­vi­vil­je­li­jän mää­ri­tel­män, voit ha­kea kaik­kia ha­et­ta­vis­sa ole­via ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sia. Li­säk­si re­kis­te­röi­dyt yh­dis­tyk­set voi­vat ha­kea kos­teik­ko­jen hoi­to­so­pi­mus­ta tai maa­ta­lous­luon­non moni­muo­toi­suu­den ja mai­se­man hoi­to­so­pi­mus­ta. Myös vesi­lain mu­kai­set vesi­oi­keu­del­li­set yh­tei­söt voi­vat ha­kea kos­tei­kon­hoi­to­so­pi­mus­ta.

Voit ha­kea ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­ta, vaik­ka et tee ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta.

So­pi­mus­ten kes­to on 5 vuot­ta. So­pi­mus­kau­si ja –vuo­si al­ka­vat 1.5. haku­vuon­na tai 1.5. ha­kua seu­raa­va­na vuon­na. So­pi­mus­kau­si ja -vuo­si päät­ty­vät 30.4.

So­pi­mus­alan tu­lee olla vä­hin­tään 0,3 ha.

Voit ha­kea ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­ta pa­laut­ta­mal­la ky­sees­sä ole­van so­pi­mus­ha­ke­muk­sen vaa­dit­ta­vi­ne liit­tei­neen ELY-kes­kuk­seen vii­meis­tään 15.6.2017.

Kos­teik­ko­jen hoi­to­so­pi­mus
(ak­tii­vi­vil­je­li­jä, ry:t ja yh­tei­söt )
Lo­ma­ke 262 + liit­teek­si:

Maa­ta­lous­luon­non moni­muo­toi­suu­den ja mai­se­man hoi­to­so­pi­mus
(ak­tii­vi­vil­je­li­jä, ry:t ja yh­tei­söt )
Lo­ma­ke 253 + liit­teek­si:

Alku­pe­räis­kas­vi­la­jik­kei­den yllä­pito­so­pi­mus

Uusi hakija

Muis­ta pa­laut­taa myös alla ole­vat lo­mak­keet tar­peen mu­kaan, jos haet en­sim­mäi­sen ker­ran so­pi­muk­sia etkä ole ha­ke­nut ai­em­min mui­ta vil­je­li­jä­tu­kia:

Hoitosuunnitelman sisältö

Lii­tä ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­ha­ke­muk­seen hoi­to­suun­ni­tel­ma (ei kos­ke alku­pe­räis­ro­tu­jen kas­vat­ta­mis­ta).

Suun­ni­tel­mas­sa on ol­ta­va vä­hin­tään seu­raa­vat tie­dot:

1) Ar­vio hank­keen vai­ku­tuk­sis­ta ym­pä­ris­töön tai mai­se­maan ja hoi­don ta­voit­teet.

2) Suun­ni­tel­lun hank­keen yleis­ku­vaus, jon­ka pe­rus­teel­la voi­daan ar­vi­oi­da onko alu­eel­la sel­lai­sia luon­to- tai mai­se­ma-ar­vo­ja tai mer­ki­tys­tä maa­ta­lou­den ve­sien­suo­je­lus­sa.

3) Suun­ni­tel­ma-alu­een kart­ta, jo­hon on mer­kit­tä­vä ne pe­rus­loh­kot, joi­ta ha­ke­mus kos­kee, ja

  1. jos­ta il­me­ne­vät uu­sien loh­ko­jen ra­jat ja si­jain­ti pe­rus­kar­tal­la.
  2. jos­ta käy ilmi pe­rus­loh­kon muu­tos tai raja­kor­jaus, jos so­pi­muk­sen koh­tee­na ole­va loh­ko on ja­et­tu, yh­dis­tet­ty tai sen ra­jaa on kor­jat­tu so­pi­muk­sen haku­vuon­na.

Kiin­ni­tä huo­mi­o­ta sii­hen, mi­ten mää­ri­tät so­pi­mus­a­lu­een kar­tal­le. Jos olet mää­rit­tä­nyt so­pi­mus­a­lu­een vir­heel­li­ses­ti, se ai­heut­taa val­von­nas­sa pin­ta-ala­vir­hei­tä. Val­von­nas­sa voi olla vai­kea to­den­taa loh­kon ra­jo­ja, jos maas­tos­sa ei ole sel­kei­tä ra­jo­ja näh­tä­vis­sä. Voit eh­käis­tä pin­ta-ala­vir­hei­tä mer­kit­se­mäl­lä so­pi­mus­a­lu­eet py­sy­väl­lä ta­val­la maas­toon tai mit­taa­mal­la ne GPS:llä en­nen so­pi­muk­sen te­ke­mis­tä.

4) Hoi­to­suun­ni­tel­ma, jo­hon si­säl­tyy yk­si­löi­dyt pe­rus­ta­mis-, hoi­to- ja muut toi­men­pi­teet loh­ko­koh­tai­ses­ti jo­kai­sel­le so­pi­mus­vuo­del­le ja nii­den to­teu­tus­aika­tau­lu vuo­sit­tain sekä se­los­tus sii­tä, mi­ten toi­men­pi­teet edis­tä­vät so­pi­muk­sel­le ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta.

Ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­seen si­säl­ly­tet­tä­vien toi­men­pi­tei­den on täh­dät­tä­vä so­pi­mus­tyy­pin ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti alu­een moni­muo­toi­suus- tai mai­se­ma-ar­vo­jen tai ve­sien­suo­je­lun suun­ni­tel­mal­li­seen edis­tä­mi­seen ja alu­een laa­dun ta­voit­teel­li­seen pa­ran­ta­mi­seen. Toi­men­pi­teet on pe­rus­tel­ta­va laa­dul­li­ses­ti alu­een ym­pä­ris­tön­suo­je­lun tai luon­to- tai mai­se­ma-ar­vo­jen hoi­don ta­voit­tei­den kan­nal­ta. Vain alu­een laa­dun pa­ran­ta­mi­sel­la pe­rus­tel­tu­jen toi­men­pi­tei­den voi­daan Maa­ta­lous­luon­non moni­muo­toi­suus- ja mai­se­man­hoi­to so­pi­muk­ses­sa ylit­tä­vän­pe­rus­ta­sok­si kat­sot­ta­van maa­ta­lous­maan säi­lyt­tä­mis­vaa­ti­muk­sen. Esi­tä vuo­sit­tai­set toi­men­pi­teet suun­ni­tel­mas­sa ja pe­rus­te­le, mi­ten nii­den odo­te­taan pa­ran­ta­van alu­een luon­to- tai mai­se­ma-ar­vo­ja. Luon­to­ar­vo­jen pa­ran­ta­mis­ta ovat eri­lai­set la­jis­toa ja luon­to­tyyp­pe­jä edis­tä­vät toi­men­pi­teet.

Aloi­ta toi­men­pi­teet jo­kai­sel­la so­pi­muk­seen si­säl­ty­väl­lä loh­kol­la en­sim­mäi­se­nä so­pi­mus­vuon­na, ell­ei hy­väk­syt­ty suun­ni­tel­ma muu­ta edel­ly­tä.

Jos haet so­pi­mus­ta Na­tu­ra 2000 -ver­kos­toon kuu­lu­val­le alu­eel­le, luon­non­suo­je­lu­a­lu­eel­le tai muun lain­sää­dän­nön mu­kaan pe­rus­teel­la suo­jel­lul­le alu­eel­le, si­nul­ta edel­ly­te­tään, että alu­eel­la teh­tä­vät toi­men­pi­teet ylit­tä­vät lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­mät hoi­to­toi­met ja että so­pi­muk­seen kuu­lu­vis­ta toi­men­pi­teis­tä ei mak­se­ta tai ole mak­set­tu kor­vaus­ta muun lain­sää­dän­nön kaut­ta.

Ym­pä­ris­tö­so­pi­mus ei voi si­säl­tää toi­men­pi­tei­tä, joi­den to­teut­ta­mi­ses­ta mak­se­taan jo muu­ta EU:n tai kan­sal­li­sen tuki­jär­jes­tel­män tu­kea tai toi­men­pi­tei­tä, jot­ka si­nun täy­tyy teh­dä muun lain­sää­dän­nön pe­rus­teel­la.

5) Jäl­jen­nös hoi­to­päi­vä­kir­jas­ta tai loh­ko­koh­tai­sis­ta muis­tiin­pa­nois­ta ai­em­mal­ta so­pi­mus­kau­del­ta, jos ha­ke­ma­si alue tai sen osa on kuu­lu­nut ai­em­min suun­ni­tel­maa vaa­ti­vaan so­pi­muk­seen ja jon­ka so­pi­mus­eh­to­na on ol­lut hoi­to­päi­vä­kir­jan pi­tä­mi­nen.

4. Kosteikon hoitosopimus

Kos­tei­kot täy­den­tä­vät pel­loil­la teh­tä­viä ve­sien­suo­je­lu­toi­men­pi­tei­tä maa­ta­lou­den kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­ses­sä. Kos­teik­ko­jen mer­ki­tys ve­sien ti­laa pa­ran­ta­vi­na toi­mi­na voi olla pai­kal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä.

Toi­men­pide edis­tää vil­je­ly­a­lu­ei­den luon­non ja mai­se­man moni­muo­toi­suut­ta, kun pel­to­alueilta kui­va­tus­toi­men­pi­tei­den myö­tä vä­hen­ty­neet kos­te­at elin­ym­pä­ris­töt li­sään­ty­vät. Kos­tei­kot ja luon­tai­sen kal­tai­set uo­mat moni­puo­lis­ta­vat vil­je­ly­a­lu­ei­den elin­ym­pä­ris­tö­jä ja luo­vat mai­se­mal­lis­ta vaih­te­lua. Maa­ta­lous­a­lu­ei­den la­jis­to moni­puo­lis­tuu, yk­si­lö­mää­rät kas­va­vat ja riis­ta-, kala- ja rapu­ta­lous hyö­ty­vät.

Toi­men­pi­det­tä voit to­teut­taa esi­mer­kik­si ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­mis­sa to­det­tu­jen ve­sis­tö­jen va­lu­ma-alu­eil­la, mis­sä toi­men­pi­teel­lä voit mer­kit­tä­väs­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti pie­nen­tää maa­ta­lou­den ai­heut­ta­maa ve­sis­tö­kuor­mi­tus­ta ja/tai li­sä­tä maa­ta­lous­a­lu­ei­den luon­non moni­muo­toi­suut­ta sekä edis­tää riis­ta-, kala- ja rapu­ta­lout­ta.

Kos­tei­kot ovat osin py­sy­väs­ti ja tul­va-alu­eet mah­dol­li­ses­ti vain osan vuot­ta ve­den peit­tä­miä alu­ei­ta, jot­ka toi­mi­vat kiin­to­ai­nek­sen ja ra­vin­tei­den pi­dät­tä­ji­nä, eli­ös­tön, muun mu­as­sa lin­tu­jen pe­si­mä- ja ruo­kai­lu­ym­pä­ris­töi­nä sekä vil­je­ly­mai­se­man moni­puo­lis­ta­ji­na. Luon­non­mu­kai­sik­si muu­te­tut uo­mat voi kun­nos­taa luon­non­mu­kai­sen vesi­ra­ken­ta­mi­sen peri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti. So­pi­mus­a­lu­ee­seen kuu­lu­vat kos­teik­ko­jen, tul­va-alu­ei­den ja kun­nos­tet­tu­jen uo­mien li­säk­si nii­den hoi­don kan­nal­ta tar­peel­li­set suo­ja-alu­eet.

So­pi­muk­seen hy­väk­syt­tä­vät koh­teet

Kos­tei­kon hoi­to­so­pi­mus­ta voit ha­kea kos­tei­kon, tul­va-alu­een tai luon­non­mu­kais­te­tun uo­man alle jää­nees­tä ja hoi­to­toi­mien koh­tee­na ole­vas­ta maa-alas­ta sekä hoi­don kan­nal­ta riit­tä­vis­tä reu­na-alu­eis­ta. Voit il­moit­taa ja hoi­taa reu­na-alu­eet nii­den le­vey­den pe­rus­teel­la joko ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­seen kuu­lu­vi­na suo­ja­kais­toi­na tai suo­ja­vyö­hyk­kei­nä tai so­pi­mus­a­lu­ee­seen si­säl­ty­vä­nä ala­na. Yh­del­lä ha­ke­muk­sel­la voit ha­kea mo­nen­lai­sia kos­teik­ko­tyyp­pe­jä tai kos­teik­ko­ja.

Kos­tei­kon hoi­to­so­pi­mus­ta voit ha­kea myös koh­tees­ta:

1)       joka on pe­rus­tet­tu ei-tuo­tan­nol­lis­ten in­ves­toin­tien tu­el­la/kor­vauk­sel­la.

2)       jota on kos­ke­nut edel­li­sien oh­jel­ma­kau­sien mu­kai­nen so­pi­mus kos­tei­kos­ta tai las­keu­tu­sal­taas­ta tai eri­tyis­tuki­so­pi­mus moni­vai­kut­tei­sen kos­tei­kon hoi­dos­ta.

3)       joka on pie­ni kos­teik­ko tai tul­va­pel­to, jon­ka osal­ta on ol­lut voi­mas­sa edel­li­sien oh­jel­ma­kau­sien mu­kai­nen eri­tyis­tuki­so­pi­mus luon­non moni­muo­toi­suu­den ja mai­se­man edis­tä­mi­ses­tä.

4)       joka on pe­rus­tet­tu muul­la ra­hoi­tuk­sel­la ja joka täyt­tää ei-tuo­tan­nol­lis­ten in­ves­toin­tien kor­vauk­sen mu­kai­sen kor­vaus­kel­poi­sen kos­teik­ko­koh­teen eh­dot.

Et voi ha­kea kos­tei­kon hoi­to­so­pi­mus­ta:

So­pi­mus­ha­ke­muk­sen hy­väk­sy­mi­nen pe­rus­tuu ELY-kes­kuk­sis­sa teh­tä­vään tar­ve­har­kin­taan. Ha­ke­muk­ses­sa esi­te­tyn koh­teen ja sen hoi­to­suun­ni­tel­man tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suut­ta ar­vi­oi­ta­es­sa ELY-kes­kuk­sis­sa ote­taan huo­mi­oon koh­teen hoi­don odo­tet­ta­vis­sa ole­va vai­kut­ta­vuus maa­ta­lou­den ve­sien­suo­je­lu- ja/tai moni­muo­toi­suus­ta­voit­tei­siin, hoi­don kus­tan­nus­te­hok­kuus sekä edel­lä esi­te­tyt ra­jauk­set. Ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mi­sen jäl­keen so­pi­mus­a­la­si ei enää ole maa­ta­lous­käy­tös­sä ole­vaa maa­ta.

So­pi­mus­alan hoi­dol­la edis­tät maa­ta­lou­den ai­heut­ta­man ve­sis­tö­kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mis­tä tai pa­ran­nat luon­nol­taan yksi­puo­li­sen maa­ta­lous­a­lu­een elin­ym­pä­ris­tö­jen moni­muo­toi­suut­ta. Voit pi­tää kos­teik­koa myös kas­te­lu­ve­den va­ras­to­na, luon­non­ra­vin­to­lam­mik­ko­na ka­lan­kas­va­tuk­ses­sa, ra­vun­kas­va­tus­paik­ka­na sekä vir­kis­tys­käy­tös­sä. To­teu­ta hoi­to­toi­men­pi­teet hy­väk­sy­tyn suun­ni­tel­man ja ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti.

Kos­teik­ko­jen vuo­tui­sia hoi­to­toi­men­pi­tei­tä ovat muun mu­as­sa:

Huo­leh­di luon­non­mu­kais­tet­tu­jen uo­mien hoi­dos­sa:

Pois­ta tar­vit­ta­es­sa tul­va-alu­eil­ta kas­vil­li­suut­ta tai sil­le las­keu­tu­nut­ta maa-ai­nes­ta.

So­pi­mus­a­lu­een lai­dun­nus on sal­lit­tua, jos se ei hait­taa luon­non moni­muo­toi­suut­ta tai ve­sien­suo­je­lua, eikä ai­heu­ta eroo­si­o­ta.

Kir­jaa hoi­to­toi­met hoi­to­päi­vä­kir­jaan tai loh­ko­kir­jan­pi­toon vuo­sit­tain kaik­kien toi­men­pi­tei­den osal­ta.

Hoi­to­suun­ni­tel­maan ei ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä voi­da hy­väk­syä toi­men­pi­tei­tä, joi­den voi­daan ar­vi­oi­da ai­heut­ta­van hait­to­ja toi­men­pide­a­lu­een ulko­puo­lel­la, ku­ten vil­jel­tä­vien pel­to­jen kui­va­tus­ti­lan­teen heik­ke­ne­mis­tä tai Na­tu­ra 2000 -alu­eil­le, luon­to­di­rek­tii­vin liit­teis­sä 2, 4 ja 5 lis­ta­tuil­le la­jeil­le, lin­tu­di­rek­tii­vin liit­tees­sä 1 lis­ta­tuil­le la­jeil­le, uhan­a­lai­sil­le la­jeil­le tai luon­to­tyy­peil­le.

5. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus

Toi­men­pide on luon­non moni­muo­toi­suut­ta ja mai­se­maa edis­tä­vä loh­ko­koh­tai­nen ym­pä­ris­tö­so­pi­mus. Toi­men­pi­teen ta­voit­tee­na on yllä­pi­tää ja edis­tää luon­non moni­muo­toi­suut­ta sekä mai­se­man­hoi­toa maa­ta­lous­ym­pä­ris­töis­sä. Toi­men­pide luo edel­ly­tyk­set maa­ta­lous­a­lu­ei­den hoi­toa vaa­ti­vien elin­ym­pä­ris­tö­jen, niil­le omi­nai­sen moni­puo­li­sen la­jis­ton sekä maa­ta­lous­a­lu­ei­den mai­se­ma-ar­vo­jen suun­ni­tel­mal­li­sel­le edis­tä­mi­sel­le. Ta­voit­tee­na on saa­da hoi­don pii­riin mah­dol­li­sim­man suu­ri osa ar­vok­kaak­si luo­ki­tel­luis­ta pe­rin­ne­bio­too­peis­ta, li­sä­tä hoi­det­tu­jen pe­rin­ne­bi­o­toop­pien ja luon­non­lai­dun­ten koko­nais­alaa, yllä­pi­tää ja pa­ran­taa hoi­don laa­tua sekä uhan­a­lais­ten la­jien säi­ly­mis­tä. Li­säk­si toi­men­pi­teel­lä voi myös edis­tää pel­to­jen reu­na-alu­ei­den mai­se­ma- ja moni­muo­toi­suus­ar­vo­ja.

So­pi­muk­seen hy­väk­syt­tä­vät alu­eet

Voit to­teut­taa toi­men­pi­det­tä

·         pe­rin­ne­bio­too­peil­la,

·         luon­non­lai­tu­mil­la,

·         luon­to­arvoil­taan moni­muo­toi­sil­la tai mai­se­mal­taan mer­kit­tä­vil­lä pel­to­jen reu­na-alu­eil­la,

·         pel­lon ja tien tai pel­lon ja ve­sis­tön vä­li­sil­lä reu­na-alu­eil­la,

·         pel­to­a­lu­ei­den met­sä­saa­rek­keil­la,

·         maa­ta­lous­ym­pä­ris­tön uhan­a­lais­ten la­jien edis­tä­mi­ses­sä,

·         maa­ta­lous­ym­pä­ris­tön mui­nais­muis­to­koh­teil­la sekä

·         pit­kä­ai­kai­seen maan­käyt­töön liit­ty­vän maa­seu­dun kult­tuu­ri­pe­rin­nön hoi­dos­sa.

Hoi­to­suun­ni­tel­ma­si tu­lee edis­tää alu­een luon­to- tai mai­se­ma-ar­vo­ja ja olla tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen luon­non­va­ro­jen kes­tä­vän käy­tön ja ym­pä­ris­tön ti­lan kan­nal­ta.

Pe­rin­ne­bi­o­too­pil­la tar­koi­te­taan ke­toa, niit­tyä, ran­ta­niit­tyä, leh­des­niit­tyä, haka­maa­ta, met­sä­lai­dun­ta tai num­mea, jos­sa on näh­tä­vis­sä sel­viä merk­ke­jä ai­em­mas­ta lai­dun­nuk­ses­ta tai alu­een käy­tös­tä kar­jan re­hun­tuo­tan­toon.

Ran­ta­nii­tyl­lä, joka ote­taan lai­dun­käyt­töön, tu­lee olla jäl­jel­lä ran­ta­nii­tyil­le omi­nais­ten la­jien esiin­ty­miä ja alu­eel­la on ol­ta­va edel­ly­tyk­set pa­lau­tua ran­ta­nii­tyk­si.

Met­sä­lai­dun on pe­rin­ne­bi­o­toop­pi, jos

·         puus­to koos­tuu eri ikäi­sis­tä leh­ti- tai havu­puis­ta ja laho- ja kolo­pui­ta on enem­män kuin ta­lous­met­säs­sä yleen­sä;

·         met­sä­lai­tu­mel­la on va­loi­sia auk­ko­koh­tia, jois­sa kas­vaa niit­ty­kas­ve­ja;

·         met­sä­lai­tu­mel­la esiin­tyy ruo­ho­ja ja hei­niä enem­män kuin vas­taa­val­la met­sä­tyy­pil­lä yleen­sä. tämä pe­rus­te­lui­hin

Met­sä­lai­tu­mia ovat edel­lä mai­nit­tu­jen koh­tei­den li­säk­si van­hat kas­ki­koi­vi­kot, jol­le on tyy­pil­lis­tä koi­vu­val­tai­suus ja kas­ke­a­mi­seen liit­ty­vät kivi­röyk­ki­öt sekä lai­dun­käy­tös­tä pois­tu­neet met­sät, joil­la on ol­lut pit­kään jat­ku­nut lai­dun­his­to­ria ja jot­ka ovat kun­nos­tet­ta­vis­sa edel­ly­tyk­set täyt­tä­väk­si met­sä­lai­tu­mek­si.

Luon­non­lai­tu­mel­la tar­koi­te­taan pel­lon ulko­puo­lis­ta lai­dun­ta, jota käy­te­tään kar­jan re­hun­tuot­toon ja jota ei nyky­ti­las­saan voi­da luo­ki­tel­la pe­rin­ne­bi­o­too­pik­si tai kun­nos­tet­ta­vak­si pe­rin­ne­bi­o­too­pik­si. Luon­non­lai­tu­mes­ta voit ha­kea maa­ta­lous­luon­non ja mai­se­man hoi­toa kos­ke­va so­pi­mus­ta, jos sil­lä on muus­ta ym­pä­ris­tös­tä erot­tu­via luon­to- tai mai­se­ma-ar­vo­ja, joi­ta voi­daan edis­tää lai­dun­nuk­sel­la. Luon­non­lai­tu­men tu­lee si­jai­ta maa­ta­lous­ym­pä­ris­töön kuu­lu­vas­sa mai­se­ma­ko­ko­nai­suu­des­sa. Luon­non­lai­tu­mik­si lu­e­taan nyt myös reu­na­vyö­hyk­keet ja met­sä­saa­rek­keet, joi­den luon­to- ja mai­se­ma-ar­vo­ja hoi­de­taan lai­dun­ta­mal­la tai rai­vaa­mal­la ja niit­tä­mäl­lä.

Reu­na­vyö­hyk­kei­den on si­jait­ta­va maa­ta­lous­ym­pä­ris­tös­sä pel­lon ja met­sän, pel­lon ja tien tai pel­lon ja ve­sis­tön vä­li­sel­lä, pel­lon ulko­puo­li­sel­la alu­eel­la. Reu­na­vyö­hy­ke voi olla kes­ki­mää­rin enin­tään 20 met­riä le­veä, mut­ta mai­se­mal­li­ses­ta syys­tä pel­lon ja ve­sis­tön tai pel­lon ja tien vä­li­nen rai­vaa­mal­la hoi­det­ta­va alue voi olla kes­ki­mää­rin enin­tään 40 met­riä le­veä. Pel­to­a­lu­eil­la si­jait­se­vien rai­vaa­mal­la tai niit­tä­mäl­lä hoi­det­ta­vien met­sä­saa­rek­kei­den enim­mäis­koko voi olla enin­tään yksi heh­taa­ri. Jos reu­na­vyö­hy­ke hoi­de­taan lai­dun­ta­mal­la eli ky­sees­sä on luon­non­lai­dun, ala voi olla le­ve­äm­pi kuin 20 tai 40 m. Luon­non­lai­dun­a­lu­ee­seen ei voi liit­tää sel­lai­sia alu­ei­ta, joi­den luon­to- tai mai­se­ma-ar­vo­ja lai­dun­nus ei edis­tä.

Alu­eet, joi­ta et voi ha­kea so­pi­muk­seen ovat mm. vil­jel­lyt piha­nur­mi­kot tai puu­tar­ha- ja puis­to­käy­tös­sä ole­vat alu­eet tai laa­jat yh­te­näi­set avo­kal­li­ot. Suun­ni­tel­maan et voi lait­taa toi­men­pi­teik­si myös­kään la­to­jen säi­lyt­tä­mis­tä, yllä­pi­tä­mis­tä tai kun­nos­ta­mis­ta. So­pi­mus­ta ei voi­da teh­dä koh­teis­ta, joil­la ei ole sel­viä edel­ly­tyk­siä maa­ta­lous­ym­pä­ris­tön la­jis­ton tai mai­se­man tu­lok­sel­li­seen edis­tä­mi­seen hoi­to­toi­men­pi­teil­lä, eikä koh­teis­ta, jot­ka ovat ensi­si­jai­ses­ti met­sä­ta­lous­käy­tös­sä. Koh­teis­ta löy­dät tar­kem­man lis­tan so­pi­mus­eh­dois­ta (Ma­vin net­ti­sivuilta mavi.fi ja suo­mi.fi).

So­pi­mus­alan hoi­to

Hoi­da ja kun­nos­ta so­pi­mus­alue eril­li­sen hy­väk­sy­tyn suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Suun­ni­tel­maan hy­väk­syt­ty­jen hoi­to­toi­men­pi­tei­den tu­lee edis­tää toi­men­pi­teen ta­voit­tei­ta ja olla riit­tä­viä laa­duk­kaan hoi­don var­mis­ta­mi­sek­si. Hoi­to­toi­men­pi­teil­lä säi­ly­tät tai edis­tät so­pi­mus­a­lu­een ta­van­o­mai­ses­ta poik­ke­a­via luon­to- tai mai­se­ma-ar­vo­ja hoi­ta­mal­la kas­vi- ja eläin­la­jien säi­ly­mi­sen ja li­sään­ty­mi­sen sekä vil­je­ly­mai­se­man kan­nal­ta tär­kei­tä alu­ei­ta tai koh­tei­ta. To­teut­ta­mie­si toi­men­pi­tei­den on pe­rus­tut­ta­va pai­kal­li­sen luon­non edel­ly­tyk­siin ja to­teu­tuk­ses­sa si­nun on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mi­o­ta alu­eel­li­siin eri­tyis­piir­tei­siin, mai­se­maan ja kult­tuu­ri­pe­rin­tee­seen.

Suun­nit­te­le ja to­teu­ta pe­rin­ne­bi­o­too­pik­si luo­ki­tel­lun alu­een ja uhan­a­lai­sen la­jin esiin­ty­män hoi­to­toi­men­pi­teet si­ten, että ne ovat ensi­si­jai­ses­ti eduk­si alu­een maa­ta­lous­luon­non moni­muo­toi­suu­del­le. Muun­lai­sil­la koh­teil­la voit pi­tää mai­se­man hoi­toa ensi­si­jai­se­na ta­voit­tee­na. Voit si­säl­lyt­tää so­pi­muk­seen vil­je­ly­his­to­ri­aan kuu­lu­vien ra­ken­nel­mien, mui­nais­muis­to­jen sekä nii­den lähi­ym­pä­ris­tö­jen hoi­toa. Pe­rin­tei­siä kar­ja­ta­lou­teen liit­ty­viä ra­ken­tei­ta ja ra­ken­nel­mia ovat esi­mer­kik­si kivi­ai­dat, kivi­saa­rek­keet, riu­ku­ai­dat, por­tit, ve­rä­jät, eri­lai­set hei­nän kui­va­tus­te­li­neet, suo­vat ja pie­lek­set, kar­ja­sil­lat ja suo­niit­ty­jen pato­ra­ken­teet. Kun­nos­ta­es­sa­si ra­ken­nel­mia säi­ly­tä pai­kal­li­set tyyp­pi­rat­kai­sut ja käy­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan alku­pe­räi­siä ma­te­ri­aa­le­ja ja työ­ta­po­ja.

Jos alu­eel­la on tie­dos­sa ole­va luon­non­suo­je­lu­lais­sa tar­koi­te­tun uhan­a­lai­sen kas­vi- tai eläin­la­jin tai luon­to­di­rek­tii­vin liit­teen IV a mu­kai­sen tiu­kas­ti suo­jel­lun eläin­la­jin esiin­ty­mis­paik­ka tai so­pi­mus­alue si­jait­see Na­tu­ra 2000 -alu­eel­la, so­pi­mus­a­lu­eel­le suun­ni­tel­tu­jen hoi­to­toi­men­pi­tei­den pi­tää so­vel­tua suo­je­lun pe­rus­tee­na ole­vil­le la­jeil­le.

Pe­rin­ne­bi­o­toop­pien ja luon­non­lai­dun­ten hoi­to­toi­met

Hoi­to­toi­mia voi­vat olla muun mu­as­sa lai­dun­nus, niit­to, pui­den ja pen­sai­den rai­vaus sekä leh­ti­pui­den leh­des­tys.

Kiin­ni­tä huo­mi­o­ta sii­hen, että koh­teel­la on so­pi­va lai­dun­nus­pai­ne. So­pi­va lai­dun­nus­pai­ne eli lai­dun­nus­kau­den ai­kai­nen eläin­mää­rä tiet­tyä pin­ta-alaa koh­den on var­mis­tet­ta­va ta­paus­koh­tai­ses­ti. Voit an­taa eläi­mil­le ki­ven­näi­siä ja vi­ta­mii­ne­ja, jos ne si­säl­tä­vät vä­hän fos­fo­ria ja eikä nii­den käy­tös­tä ai­heu­du alu­een re­he­vöi­ty­mis­tä. Jos koh­de on al­tis re­he­vöi­ty­mi­sel­le, voi­daan so­pi­muk­sen­teon yh­tey­des­sä mää­rä­tä lisä­toi­mia esi­mer­kik­si ki­ven­näis­ten ja vi­ta­mii­nien si­joi­tus­pai­kat tai ruo­kin­ta­pis­teen kat­ta­mi­nen.

To­teu­ta lai­dun­nus si­ten, ett­ei se ai­heu­ta alu­een kas­vil­li­suu­den hai­tal­lis­ta re­he­vöi­ty­mis­tä tai maa­pe­rän eroo­si­o­ta. Ero­ta lai­dun­net­ta­va pe­rin­ne­bi­o­toop­pi tai pe­rin­ne­bi­o­too­pik­si kun­nos­tet­ta­va alue ai­dal­la muis­ta lai­dun­nur­mis­ta. ELY-kes­kus voi ta­paus­koh­tai­ses­ti sal­lia pe­rin­ne­bi­o­too­pin lai­dun­nuk­sen van­ho­jen niuk­ka­ra­vin­teis­ten nur­mien, ku­ten luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mien tai suo­ja­vyö­hyk­kei­den yh­tey­des­sä, jos so­pi­mus­alue ei ole re­he­vöi­ty­mi­sel­le al­tis.  So­vi­ta pe­rin­ne­bio­too­peil­la ja luon­non­lai­tu­mil­la eläin­ten luku­mää­rää tiet­tyä lai­dun­alaa koh­ti niin, että eläi­met pää­sään­töi­ses­ti elä­vät lai­tu­men tuo­ton va­ras­sa il­man lisä­re­hua tai jär­jes­tä lai­dun­kier­to niin, että lai­tu­men ol­les­sa lop­puun syö­ty eläi­met siir­re­tään toi­sel­le lai­tu­mel­le. ELY-kes­kus voi ta­paus­koh­tai­ses­ti sal­lia va­si­koi­den ruok­ki­mi­sen 1.8. al­ka­en. Älä käy­tä pe­rin­ne­bi­o­toop­pe­ja pel­käs­tään yö­lai­tu­mi­na.

Li­säk­si voit to­teut­taa mui­ta eri­tyi­siä hoi­to­kei­no­ja, ku­ten ku­lo­tus­ta. Si­nun tu­lee kor­ja­ta nii­tet­ty kas­vil­li­suus pois, ell­ei hy­väk­syt­ty suun­ni­tel­ma pe­rus­tel­lus­ti muu­ta edel­ly­tä.

Jos so­pi­mus­a­lu­ee­si koos­tuu reu­na­vyö­hyk­keis­tä tai met­sä­saa­rek­keis­ta, nii­tä tai rai­vaa ne vä­hin­tään joka toi­nen vuo­si. Hoi­to­toi­men­pi­tei­siin voi kuu­lua myös vie­ras­laji­kas­vil­li­suu­den pois­to.

6.  Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimus

Tätä so­pi­mus­ta et voi ha­kea vuon­na 2017.

Toi­men­pide on luon­non moni­muo­toi­suut­ta edis­tä­vä loh­ko­koh­tai­nen ym­pä­ris­tö­so­pi­mus. Sen avul­la edis­te­tään kur­kien, han­hien ja jout­sen­ten ra­vin­non­han­kin­nan ja pel­to­vil­je­lyn yh­teen­so­vit­ta­mis­ta mer­kit­tä­vil­lä sään­nöl­li­sil­lä ke­rään­ty­mis­a­lu­eil­la, ku­ten ruo­kai­lu-, muut­to- ja le­väh­dys­a­lu­eil­la. Ta­voit­tee­na on oh­ja­ta lin­tu­jen esiin­ty­mis­tä ke­rään­ty­mis­a­lu­ei­den pel­to­au­keil­la tar­jo­a­mal­la hou­ku­tus­kas­vus­to­ja ja ruo­kin­taa. Toi­men­pi­teel­lä py­rit vä­hen­tä­mään mas­sa­e­siin­ty­mien ai­heut­ta­mia sato­va­hin­ko­ja ja var­mis­ta­maan lin­nuil­le so­vel­tu­vien kas­vus­to­jen tar­jon­ta tär­keil­lä ke­rään­ty­mis­a­lu­eil­la.

Lin­tu­jen ruo­kai­lu-, le­väh­dys- ja muut­to­a­lu­eil­le teh­tä­vän so­pi­muk­sen tu­lee si­säl­tää edis­tet­tä­vil­le lin­tu­la­jeil­le so­vel­tu­van, sie­men­sa­toa tuot­ta­van kas­vus­ton vil­je­lyä sekä alu­een hou­kut­te­le­vuu­den li­sää­mi­sek­si lin­tu­jen ruo­kin­taa.

So­pi­mus­a­lu­een pe­rus­ta­mi­nen

Pe­rus­ta so­pi­mus­a­lu­een kes­ki­o­siin tai muu­hun lin­tu­jen las­keu­tu­mis­ta edes­aut­ta­vaan koh­taan nur­mi­alue tai nur­mi­kais­to­ja, sen ym­pä­ril­le ohra­kas­vus­to ja uloim­mak­si kau­ra­kas­vus­to, joka on vä­hem­män lin­tu­jen suo­si­os­sa. Pe­rus­ta kas­vus­to ja to­teu­ta ruo­kin­ta si­ten, että se hou­kut­te­lee lin­tu­ja so­pi­mus­a­lu­eel­le lä­heis­ten vil­jel­mien si­jaan. Pe­rus­ta kas­vus­to sa­don­tuo­tan­to­tar­koi­tuk­ses­sa ta­van­o­mai­sel­la riit­tä­väl­lä sie­men­mää­räl­lä. Lan­noi­ta ja hoi­da kas­vus­toa si­ten, että sil­lä on edel­ly­tyk­set sa­don tuot­ta­mi­seen. Jos pe­rus­loh­ko ra­joit­tuu ve­sis­töön, jätä loh­kon ve­sis­tön puo­lei­sel­le reu­nal­le kes­ki­mää­rin vä­hin­tään kol­me met­riä le­veä suo­ja­kais­ta. Suo­ja­kais­tan on ol­ta­va moni­vuo­ti­sen nur­mi-, hei­nä- tai niit­ty­kas­vil­li­suu­den peit­tä­mä.

Huo­mi­oi, että so­pi­mus­a­lu­een lan­noi­tuk­ses­sa on nou­da­tet­ta­va ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen lan­noit­tei­den käy­tön vä­him­mäis­vaa­ti­mus­ten lan­noi­te­ra­joi­tuk­sia. Kiin­ni­tä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta huk­ka­kau­ran tai mui­den vas­taa­vien vai­kei­den, lin­tu­jen mu­ka­na le­vi­ä­vien rik­ka­kas­vien tor­jun­taan.

Pe­rus­ta kas­vus­to vii­meis­tään 30.6 moni­vuo­ti­sel­la tai yksi­vuo­ti­sel­la nur­mi­sie­men­se­ok­sel­la ja vil­jal­la. Ota nur­mi­kais­to­jen si­joit­ta­mi­ses­sa huo­mi­oon vie­rei­set loh­kot. Tuo­tan­to­käy­tös­sä ole­vien loh­ko­jen vie­reen ei kan­na­ta pe­rus­taa nur­mi­kais­taa.  Pe­rus­ta yksi­vuo­ti­nen sie­men­tä tuot­ta­va kas­vus­to vuo­sit­tain. Voit pe­rus­taa nur­mi­kas­vus­ton jo edel­li­se­nä vuon­na suo­ja­vil­jan tai muun suo­ja­kas­vin kans­sa tai sän­keen kyl­vä­mäl­lä. Myös ai­em­min pe­rus­te­tut nur­mi­a­lu­eet sekä moni­la­ji­sik­si ke­hit­ty­neet nur­met hy­väk­sy­tään. Alu­een oli­si hyvä ra­jau­tua ve­sis­töön tai val­ta­o­jaan, jot­ta lin­nut pää­se­vät juo­maan.

So­pi­mus­a­lu­een hoi­to

Kor­jaa tai nii­tä pe­rus­tet­tu kas­vus­to syk­syl­lä lin­tu­jen ruo­kai­lun hel­pot­ta­mi­sek­si. Nii­tä nur­mi­kas­vus­to joka vuo­si vii­meis­tään 30.8. Ota huo­mi­oon nii­ton ajan­koh­das­sa ja to­teu­tuk­ses­sa luon­non­va­rais­ten la­jien elin­olot, niin ett­ei lin­tu­jen pe­sin­tö­jä ja ni­säk­käi­den poi­ka­sia vaa­ran­ne­ta. Niit­to­jät­teen saat kor­ja­ta pois ja hyö­dyn­tää ta­lou­del­li­ses­ti. Voit kor­ja­ta nur­mel­ta sa­don ta­van­o­mai­se­na sa­don­kor­juu­ai­ka­na. Pui ohra­kas­vus­to en­nen muu­ta kas­vus­toa ja joh­da osa vil­jas­ta maa­han. Oh­ran puin­ti on suo­si­tel­ta­vaa teh­dä en­nen ym­pä­röi­vien loh­ko­jen puin­tia. Loh­kon reu­nan, jol­la kas­vaa kau­raa voit pui­da nor­maa­liin puin­ti­ai­kaan.

Ve­sis­töön ra­joit­tu­vaa suo­ja­kais­taa et saa muo­ka­ta, lan­noit­taa tai kä­si­tel­lä kas­vin­suo­je­lu­ai­neil­la. Voit hä­vit­tää ja uu­sia kas­vus­ton poik­keuk­sel­li­sen vai­keis­sa rik­ka­kas­vi­ta­pauk­sis­sa.

Mer­kit­se teh­dyt toi­men­pi­teet loh­ko­koh­tai­siin muis­tiin­pa­noi­hin.

7.  Alkuperäisrotujen kasvattamissopimus

Tätä so­pi­mus­ta et voi ha­kea vuon­na 2017.

So­pi­muk­seen hy­väk­syt­tä­vät eläi­met

Voit ha­kea so­pi­mus­ta itä-, län­si- ja poh­jois­suo­men­kar­jal­le, suo­men­lam­pail­le, ah­ve­nan­maan­lam­pail­le ja kai­nuun­har­mas­lam­pail­le, suo­men­vuo­hil­le, suo­men­he­vo­sil­le ja maa­ti­ais­ka­noil­le. Si­tou­dut koko so­pi­mus­kau­den ajan kas­vat­ta­maan maa­ti­lal­la­si so­pi­muk­ses­sa mai­ni­tun alku­pe­räis­rotu­e­läin­mää­rän ja li­sää­mään ky­seis­tä ro­tua.

So­pi­mus­e­läin­ten on ol­ta­va tun­nis­tet­tu­ja ja kuu­lut­ta­va luo­tet­ta­vaan tark­kai­lu- tai re­kis­te­röin­ti­jär­jes­tel­mään jos­ta il­me­nee eläin­ten pol­veu­tu­mi­nen. Eläin­ten on ol­ta­va puh­das­ro­tui­sia. Voit ha­kea so­pi­mus­ta sekä uros- että naa­ras­puo­li­sis­ta eläi­mis­tä. Ka­no­jen ja kuk­ko­jen on ol­ta­va vä­hin­tään puo­len vuo­den ikäi­siä ja nau­to­jen, lam­pai­den ja vuo­hien vä­hin­tään vuo­den ikäi­siä so­pi­mus­kau­den alus­sa. Suo­men­he­vos­ten tu­lee olla so­pi­mus­kau­den alus­sa suo­men­he­vo­sen re­kis­te­riin mer­kit­ty sii­tos­tam­ma, joka on var­so­nut, as­tu­tet­tu tai kei­no­sie­men­net­ty edel­li­se­nä vuon­na tai kan­ta­kir­jat­tu ori. Voit ha­kea so­pi­mus­ta, jos si­nul­la on:

Eri alku­pe­räis­e­läin­ro­duis­ta teh­dään eril­li­set so­pi­muk­set, kui­ten­kin kaik­ki lam­mas­ro­dut ja kaik­ki nau­ta­ro­dut voi­daan teh­dä sa­moil­le so­pi­muk­sil­le.

So­pi­mus voi­daan teh­dä ha­ki­jan tai hä­nen per­heen­jä­se­nen­sä omis­ta­mis­ta tai hal­lin­nas­sa ole­vis­ta eläi­mis­tä. So­pi­muk­seen ha­et­tu­jen eläin­ten tu­lee olla ha­ki­jan tai hä­nen per­heen­jä­se­nen­sä hal­lin­nas­sa koko so­pi­mus­kau­den ajan.

Jos so­pi­mus­e­läin kuo­lee, pois­te­taan tai se ei pys­ty tuot­ta­maan jäl­ke­läi­siä, jou­dut kor­vaa­maan sen toi­sel­la ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sen eh­dot täyt­tä­väl­lä sa­man­ro­tui­sel­la eläi­mel­lä. Tie­dot kor­va­tuis­ta ja pois­te­tuis­ta eläi­mis­tä sekä kor­vaa­van eläi­men to­dis­tus pol­veu­tu­mi­ses­ta on toi­mi­tet­ta­va elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sel­le vii­meis­tään 15 työ­päi­vän ku­lut­tua sii­tä, kun kor­vaa­va eläin on tul­lut maa­ti­lal­le. Mi­kä­li tie­to­ja kor­vaa­mi­ses­ta ei toi­mi­te­ta ajois­sa ELY-kes­kuk­seen, seu­rauk­se­na voi olla kor­vauk­sen me­ne­tys­tä.

So­pi­muk­sen eläin­mää­rää voit li­sä­tä so­pi­mus­kau­den ai­ka­na 2. ja 3. so­pi­mus­vuo­te­na (val­ti­on mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa). Eläin­mää­rän li­sää­mis­tä ha­e­taan vii­meis­tään 15.6. ELY-kes­kuk­ses­ta. Jos li­säät so­pi­mus­e­läi­miä tä­män jäl­keen, hae uu­sis­ta eläi­mis­tä uut­ta so­pi­mus­ta.

Käy­tä so­pi­mus­e­läi­miä so­pi­mus­kau­den ai­ka­na vuo­sit­tain sii­tok­seen. He­vos­ten, nau­to­jen ja vuo­hien on tuo­tet­ta­va jäl­ke­läi­siä vä­hin­tään kah­des­ti so­pi­mus­kau­den ai­ka­na, lam­pai­den on tuo­tet­ta­va jäl­ke­läi­siä vä­hin­tään kol­me ker­taa so­pi­mus­kau­den ai­ka­na. Ka­no­jen on tuo­tet­ta­va jäl­ke­läi­siä vuo­sit­tain so­pi­mus­kau­den ai­ka­na.

Vii­meis­tään kuu­kau­den ku­lu­es­sa so­pi­mus­kau­den päät­ty­mi­ses­tä si­nun tu­lee lä­het­tää ELY-kes­kuk­seen lo­mak­keel­la 254 sel­vi­tys sii­tä, mi­ten so­pi­mus­e­läin­tä on käy­tet­ty so­pi­mus­kau­del­la ky­sei­sen ro­dun li­sää­mi­seen. Mi­kä­li sel­vi­tys­tä ei toi­mi­te­ta ajois­sa ELY-kes­kuk­seen, seu­rauk­se­na voi olla tuen me­ne­tys­tä.

8.  Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito (geenipankkisäilytyksen toimenpide)

Toi­men­pide on ge­neet­tis­tä moni­muo­toi­suut­ta edis­tä­vä gee­ni­pank­ki­säi­ly­tys­toi­men­pide. Ta­voit­tee­na on edis­tää kes­tä­vien ja Suo­men poh­joi­siin il­mas­to-olo­suh­tei­siin so­peu­tu­nei­den maa­ti­ais­la­jik­kei­den ja van­ho­jen uhan­a­lais­ten kaup­pa­la­jik­kei­den suo­je­lua. Li­säk­si toi­men­pide tu­kee suo­ma­lai­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön säi­lyt­tä­mis­tä, vil­je­ly­kas­vien la­ji­ke­mää­rit­te­lyä ja yllä­pito­vil­je­lyä sekä Suo­men kan­sain­vä­li­siä vel­voit­tei­ta maa­ta­lou­den ja sii­tä riip­pu­vai­sen eli­ös­tön bi­o­lo­gi­sen moni­muo­toi­suu­den yllä­pi­tä­mi­sek­si.

Kor­vauk­seen ovat oi­keu­tet­tu­ja vain sel­lai­set la­jik­keet, jot­ka on hy­väk­syt­ty Suo­men kan­sal­li­ses­sa kas­vi­la­ji­ke­lu­et­te­los­sa alku­pe­räis­kas­vi­la­jik­kee­na. Lu­et­te­loa yllä­pi­tää ja päi­vit­tää Evi­ra.

Kor­vaus­ta mak­se­taan nur­mi- ja rehu­kas­vien, vil­ja­kas­vien, juu­rik­kai­den, sie­men­pe­ru­noi­den, öljy- ja kui­tu­kas­vien sekä vi­han­nes­ten maa­ti­ais­la­jik­kei­den ja uhan­a­lais­ten van­ho­jen kaup­pa­la­jik­kei­den ja nii­den muun­tu­nei­den kan­to­jen yllä­pi­dos­ta ai­heu­tu­neis­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Mak­set­ta­va kor­vaus on 400 €/la­ji­ke/vuo­si.

So­pi­mus­kas­via on yllä­pi­det­tä­vä Evi­ran yllä­pito­pito­pää­tök­sen edel­ly­tys­ten mu­kai­ses­ti koko 5-vuo­ti­sen so­pi­mus­kau­den ajan. Li­säk­si si­nun on va­ras­toi­ta­va ja säi­ly­tet­tä­vä vä­hin­tään kah­den vuo­den sie­men­tar­vet­ta vas­taa­va mää­rä alku­pe­räis­kas­vin kyl­vö­kel­pois­ta sie­men­tä maa­ti­lal­la.

Evi­ra val­voo la­jik­kei­den yllä­pi­toa so­pi­muk­sen teh­neen vil­je­li­jän kir­jan­pi­don pe­rus­teel­la.

Pää­tuki­haun tuet 201716.2.2017