Luonnonmukaisen tuotannon korvaus

HUO­MI­OI­TA­VAA:

Uudet luomusitoumukset, lisäalojen liittäminen vuonna 2017 ja tilatyypin vaihtaminen

Uu­den luo­mu­si­tou­mus­ta ha­ke­van ti­lan on ha­keu­dut­ta­va luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non val­von­ta­jär­jes­tel­mään vii­meis­tään 2.5.2017, jot­ta si­tou­mus voi­daan hy­väk­syä.

Voit vaih­taa si­tou­muk­se­si tila­tyyp­piä tai muut­taa eläin­la­jia lo­mak­keel­la 215. Uu­den eläin­la­jin osal­ta on ha­keu­dut­ta­va luo­mu­val­von­taan vii­meis­tään 2.5.2017, jot­ta si­tou­mus­tyy­pin vaih­to voi­daan hy­väk­syä. Kas­vi­ti­lak­si muu­tet­ta­es­sa il­moi­te­taan asi­as­ta sa­mal­la lo­mak­keel­la.

Voit an­taa luo­mu­si­tou­muk­sen tai ha­kea lisä­a­lo­jen liit­tä­mis­tä ai­em­min an­ta­maa­si si­tou­muk­seen pa­pe­ri­lo­mak­keel­la 215. Pa­lau­ta lo­ma­ke ELY-kes­kuk­seen vii­meis­tään 15.6.2017.

Ai­em­paan si­tou­muk­seen voit tänä vuon­na liit­tää enin­tään 5 ha sel­lais­ta kor­vaus­kel­pois­ta tai kor­vaus­kel­poi­sek­si vuon­na 2017 hy­väk­syt­tä­vää alaa, joka ei ole ol­lut luo­mu­si­tou­muk­sel­la vuon­na 2016. Jos alaa on yli 5 ha, voit an­taa uu­den vii­si­vuo­ti­sen luo­mu­si­tou­muk­sen. Vii­me vuon­na jon­kun vil­je­li­jän luo­mu­si­tou­muk­sel­la ol­lei­ta loh­ko­ja voi liit­tää ra­joi­tuk­set­ta.

Kor­vaus­kel­poi­sek­si vuon­na 2017 hy­väk­syt­tä­vis­tä alois­ta voit lu­kea li­sää Tuen­ha­ki­jan perusop­paan lu­vus­ta Pe­rus­loh­ko­jen kor­vaus­kel­poi­suus.

Yleistä luomusitoumuksesta

Luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vaus on kor­vaus­ta luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­to­ta­van nou­dat­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vis­ta ku­luis­ta ja tu­lon­me­ne­tyk­sis­tä. Luo­mu­tuo­tan­to edis­tää tur­val­lis­ten or­gaa­nis­ten lan­noi­tus­ai­nei­den kier­rä­tys­tä ja li­sää kas­vi- ja eläin­la­jien moni­muo­toi­suut­ta sekä eläin­ten la­jin­mu­kai­sem­paa hoi­toa.

Luon­non­mu­kais­ta tuo­tan­toa tu­e­taan oh­jel­ma­kau­del­la 2014-2020 vii­si­vuo­ti­sen luo­mu­si­tou­muk­sen pe­rus­teel­la. Luo­mu­si­tou­muk­sen an­ta­mi­nen ei edel­ly­tä ym­pä­ris­tö­si­tou­mus­ta. Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen an­ta­mi­nen sa­man­ai­kai­ses­ti luo­mu­si­tou­muk­sen kans­sa on mah­dol­lis­ta tie­tyin ra­joi­tuk­sin.

Seu­raa­vas­sa ker­ro­taan kes­kei­sim­piä asi­oi­ta luo­mu­si­tou­muk­ses­ta. Tu­tus­tu en­nen ha­ke­mis­ta luo­mu­si­tou­muk­sen eh­toi­hin, jot­ka löy­ty­vät osoit­tees­ta www.mavi.fi → Tuet ja pal­ve­lut → Vil­je­li­jä → Luon­non­mu­kai­nen tuo­tan­to.

Haku­e­del­ly­tyk­set
Voit an­taa luo­mu­si­tou­muk­sen, jos täy­tät ak­tii­vi­vil­je­li­jän mää­ri­tel­män ja olet vä­hin­tään 18-vuo­ti­as. Si­tou­mus edel­lyt­tää li­säk­si, että suo­ri­tat luo­mu­kurs­sin. Jos si­nul­la on kas­vin­vil­je­ly­tila, vaa­di­taan 5-päi­väi­nen ja koti­e­läin­ti­loil­ta 7-päi­väi­nen kurs­si luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non pe­rus­teis­ta. Tie­to­ja kurs­sien jär­jes­tä­jis­tä saat esi­mer­kik­si alu­ee­si ELY-kes­kuk­ses­ta tai alu­ee­si neu­vo­jil­ta.

Kou­lu­tus­ta ei vaa­di­ta, jos si­nul­la on ol­lut voi­mas­sa oh­jel­ma­kau­den 2007–2013 eri­tyis­tuki­so­pi­mus luon­non­mu­kai­ses­ta tuo­tan­nos­ta tai luon­non­mu­kai­ses­ta koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta ja jat­kat sa­mal­la tuo­tan­to­suun­nal­la. Kurs­sin voi myös kor­va­ta esim. oppi­lai­tok­ses­sa suo­ri­te­tuil­la opin­noil­la luon­non­mu­kai­ses­ta tuo­tan­nos­ta ja/tai -koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta

Si­tou­mus­tyy­pit
Toi­men­pide ja­kau­tuu kah­teen si­tou­mus­tyyp­piin, kas­vi­ti­lan ja koti­e­läin­ti­lan si­tou­muk­seen. Koti­e­läin­ti­lan si­tou­mus si­säl­tää sekä pel­to­vil­je­lyn että koti­e­läin­tuo­tan­non. Mo­lem­mis­sa pin­ta-alan vä­him­mäis­vaa­ti­mus on 5 heh­taa­ria kor­vaus­kel­poi­sia loh­ko­ja tai joka vuo­si vä­hin­tään 1 heh­taa­ri puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lys­sä ole­vaa kor­vaus­kel­pois­ta pel­toa. Kor­vaus­kel­poi­suu­des­ta on ker­rot­tu enem­män lu­vus­sa Pe­rus­loh­ko­jen kor­vaus­kel­poi­suus.

Koti­e­läin­ti­lal­la on ol­ta­va pel­to­ala­vaa­ti­muk­sen li­säk­si vä­hin­tään 0,3 eläin­yk­sik­köä luon­non­mu­kai­ses­ti kas­va­tet­tu­ja eläi­miä si­tou­mus­heh­taa­ria koh­ti si­tou­mus­vuo­den kes­ki­ar­vo­na. Eläin­ti­hey­teen voi­daan las­kea nau­dat, siat, vuo­het, lam­paat ja sii­pi­kar­ja. Eläin­ten las­ken­ta-aika on en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na 1.5.–31.12. ja myö­hem­pi­nä vuo­si­na ka­len­te­ri­vuo­si.

Pää­sään­töi­ses­ti si­nun on lii­tet­tä­vä kaik­ki ti­lan loh­kot luo­mu­si­tou­muk­seen. Voit jät­tää si­tou­muk­sen ulko­puo­lel­le loh­kot, joil­la ns. myyn­ti­kas­vien, vil­je­ly on vai­ke­aa loh­ko­jen si­jain­nin tai omi­nai­suuk­sien vuok­si. Si­tou­muk­sen ulko­puo­lel­le jä­tet­tä­vis­tä alois­ta ker­ro­taan tar­kem­min si­tou­mus­eh­dois­sa.

Kas­vin­vil­je­ly­ti­lal­la on vil­jel­tä­vä myyn­ti­kas­ve­ja, ku­ten vil­jo­ja tai öljy­kas­ve­ja kes­ki­mää­rin 30 %:lla si­tou­mus­a­las­ta si­tou­mus­kau­den ai­ka­na. Luo­muun siir­ty­vän ja si­tou­muk­sen an­ta­van ti­lan on vil­jel­tä­vä myyn­ti­kas­ve­ja vas­ta 4. ja 5. si­tou­mus­vuon­na. Myyn­ti­kas­vit ja nii­den tuot­ta­mi­seen liit­ty­vät tar­kem­mat eh­dot on ker­rot­tu si­tou­mus­eh­dois­sa. Koko si­tou­mus­a­la­si voi olla nur­mel­la vain, jos käy­tät sa­don pää­osin oman kar­ja­si re­huk­si tai kans­sa­si sään­nöl­lis­tä yh­teis­työ­tä te­ke­vien luon­non­mu­kai­sen koti­e­läin­ti­lan si­tou­muk­sen an­ta­nei­den ti­lo­jen kar­jan re­huk­si.

Ti­lan osas­ta an­net­ta­va si­tou­mus vi­han­nes­tuo­tan­nos­sa
Jos vil­je­let avo­maan vi­han­nek­sia  voit an­taa si­tou­muk­sen myös pel­käs­tään niis­tä loh­kois­ta, joil­la si­nul­la on si­tou­mus­kau­den ai­ka­na vil­je­ly­kier­ros­sa avo­maan­vi­han­nek­sia. Vil­je­ly­kier­ros­sa voi olla kui­ten­kin mui­ta­kin kas­ve­ja. Si­tou­muk­sen ulko­puo­li­sia loh­ko­ja voi­daan vil­jel­lä täl­löin ta­van­o­mai­ses­ti. Ti­lal­la­si ei voi olla usei­ta luon­non­mu­kais­ta tuo­tan­toa kos­ke­via si­tou­muk­sia. Myös ti­lan osan si­tou­muk­ses­sa vä­him­mäis­ala­vaa­ti­mus on 5 heh­taa­ria si­tou­mus­loh­ko­ja tai vä­hin­tään 1 ha puu­tar­ha­kas­ve­ja jo­kai­se­na si­tou­mus­vuon­na.

Hakeudu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Jos haet uut­ta si­tou­mus­ta, si­nun on ha­keu­dut­ta­va vii­meis­tään 2.5. luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non val­von­ta­jär­jes­tel­mään. Si­tou­mus­ha­ke­muk­sen (lo­ma­ke 215) voi pa­laut­taa 15.6. asti.

Val­von­ta­jär­jes­tel­män mu­kai­nen en­sim­mäi­nen tuo­tan­to­tar­kas­tus­käyn­ti on ol­ta­va teh­ty­nä vii­meis­tään 15.6. en­sim­mäi­se­nä si­tou­mus­vuon­na. Ti­la­si on kuu­lut­ta­va val­von­ta­jär­jes­tel­mään pel­to­kas­vi- ja kas­vi­huo­ne­tuo­tan­non osal­ta ja kaik­kien ti­lan loh­ko­jen on ol­ta­va luon­non­mu­kai­ses­sa vil­je­lys­sä vii­meis­tään toi­se­na si­tou­mus­vuon­na. Jos haet li­säk­si koti­e­läin­ti­lan si­tou­mus­ta, si­nun on kuu­lut­ta­va val­von­ta­jär­jes­tel­mään sen eläin­la­jin osal­ta, jota si­tou­mus kos­kee.

Huom! Voit ha­keu­tua val­von­ta­jär­jes­tel­mään jo en­nen kun haet si­tou­muk­sen ja se on myös suo­si­tel­ta­vaa. Eri­tyi­ses­ti koti­e­läin­tuo­tan­non si­tou­mus­ta ha­et­ta­es­sa, on hyvä saa­da tie­to koti­e­läin­ra­ken­nus­ten so­vel­tu­vuu­des­ta luo­mu­tuo­tan­toon hy­vis­sä ajoin. Lisä­tie­to­ja saat omas­ta ELY-kes­kuk­ses­ta­si.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Maksaminen ja rajoitukset

Luo­mu­kor­vaus mak­se­taan niil­tä si­tou­mus­loh­kol­la ole­vil­ta kas­vu­loh­koilta, jot­ka il­moi­tat siir­ty­mä­vai­hee­seen tai luon­non­mu­kai­ses­ti vil­jel­lyik­si. Tu­tus­tu ha­ke­mus­ta teh­des­sä­si oh­jeis­tuk­seen siir­ty­mä­vai­hei­den il­moit­ta­mi­ses­ta. Oh­jeet löy­ty­vät alem­pa­na koh­das­ta Luo­mun vai­heen il­moit­ta­mi­nen.

Luo­mu­si­tou­muk­sel­le voit il­moit­taa vuo­sit­tain ke­san­to­ja ja luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mia yh­teen­sä enin­tään 25 % si­tou­mus­a­las­ta, jos ti­la­si on luo­mu­tila. Jos il­moi­tat ke­san­toa ja LHP-nur­mea tätä enem­män, niis­tä mak­se­taan sil­le alal­le, joka saa­daan ja­et­ta­es­sa mui­den luo­mu­kor­vauk­seen oi­keut­ta­vien loh­ko­je­si ala kol­mel­la. Esim. jos olet il­moit­ta­nut ke­san­toa 50 % si­tou­mus­loh­kois­ta ja lop­pu on kau­raa, voi­daan ke­san­nos­ta kor­vaus mak­saa 16,67 %:lle.

Luo­mu­si­tou­muk­sen teh­neel­le ei mak­se­ta ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen vi­her­lan­noi­tus­nur­mien kor­vaus­ta (54 e/ha).

Ener­gi­an­tuo­tan­to­tar­koi­tuk­seen kas­va­tet­ta­vas­ta ruo­ko­hel­ves­tä ei mak­se­ta luo­mu­kor­vaus­ta. Re­huk­si tai kui­vik­keek­si vil­jel­tä­väl­le ruo­ko­hel­vel­le voi­daan kui­ten­kin mak­saa kor­vaus. Il­moi­ta täl­lai­set alat kas­vi­koo­dil­la Ruo­ko­hel­pi (rehu/kui­vi­ke). Ener­gi­an­tuo­tan­toon käy­tet­tä­vät alat il­moi­te­taan koo­dil­la Ruo­ko­hel­pi (ener­gia)

Luo­mu­kor­vaus­ta ei mak­se­ta mm. ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mäs­tä alas­ta, suo­ja­vyö­hyk­keis­tä tai kur­ki-, han­hi- ja jout­sen­pel­lois­ta. Si­tou­mus­eh­dois­sa ker­ro­taan tar­kem­min alat, joil­le luo­mu­kor­vaus­ta ei mak­se­ta.

Luo­mu­si­tou­mus koti­e­läin­tuo­tan­nos­ta ra­joit­taa mah­dol­li­suuk­si­a­si va­li­ta sa­man eläin­la­jin toi­men­pi­tei­tä eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­ses­ta. Et voi myös­kään va­li­ta ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen toi­men­pi­det­tä puu­tar­ha­kas­vien vaih­to­eh­toi­sis­ta kas­vin­suo­je­lu­me­ne­tel­mis­tä.

Luomun vaiheen ilmoittaminen

Kiin­ni­tä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta kas­vu­loh­ko­jen luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non siir­ty­mä­vai­hei­den il­moit­ta­mi­seen. Täy­tä luo­mun siir­ty­mä­vai­he kai­kis­ta ti­lan kas­vu­loh­kois­ta, riip­pu­mat­ta sii­tä, kuu­lu­vat­ko ne luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non si­tou­muk­seen. Il­moi­tus tar­vi­taan luo­mu­kor­vauk­sen mak­sa­mi­seen, luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non tar­kas­tus­jär­jes­tel­mää var­ten ja vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta va­pau­tu­mi­sek­si luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non pe­rus­teel­la.

Luo­mu­tuot­tee­na käyt­tö tai mark­ki­noin­ti:
Siir­ty­mä­vai­heel­la tar­koi­te­taan ai­kaa, jol­loin loh­ko­ja vil­jel­lään luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non vaa­ti­muk­sin, mut­ta tuot­tei­den mark­ki­noi­mi­nen luon­non­mu­kai­seen tuo­tan­toon viit­taa­vin mer­kin­nöin ei ole vie­lä mah­dol­lis­ta.

Yksi­vuo­ti­sil­la kas­veil­la siir­ty­mä­vai­heen pi­tuus on kak­si vuot­ta en­nen kyl­vöä. Nur­mi­kas­veil­la aika on kak­si vuot­ta en­nen sa­don­kor­juu­ta. Muil­la moni­vuo­ti­sil­la kas­veil­la, ku­ten ra­par­pe­ri, man­sik­ka ja ome­na siir­ty­mä­aika on kol­me vuot­ta en­nen sa­don­kor­juu­ta.

Siir­ty­mä­vai­he­tuot­tee­na käyt­tö tai mark­ki­noin­ti.
Kas­vi­la­jis­ta riip­pu­mat­ta vaa­ti­muk­se­na on, että siir­ty­mä­aika on kes­tä­nyt vä­hin­tään 12 kuu­kaut­ta en­nen kor­jat­ta­vaa sa­toa. Huom! 1. vuo­den siir­ty­mä­vai­hees­sa ole­van kas­vu­loh­kon tuot­tei­ta ei voi mark­ki­noi­da siir­ty­mä­vai­heen tuot­tei­na.

Siir­ty­mä­vai­heen las­ke­mi­nen voi­daan aloit­taa ai­kai­sin­taan sii­tä päi­vä­mää­räs­tä, jol­loin ha­ke­mus val­von­ta­jär­jes­tel­mään liit­ty­mi­ses­tä on saa­pu­nut ELY-kes­kuk­sel­le.

Il­moi­ta kas­vu­loh­kon ti­lan­ne seu­raa­vin nu­me­roin:

1 = 1. vuo­den siir­ty­mä­vai­hees­sa
2 = 2. vuo­den siir­ty­mä­vai­hees­sa
3 = 3. vuo­den siir­ty­mä­vai­hees­sa
4 = Luon­non­mu­kai­ses­sa vil­je­lys­sä
5 = Vil­je­ly­suun­ni­tel­man mu­kaan luon­non­mu­kai­seen vil­je­lyyn siir­ret­tä­vä, mut­ta tois­tai­sek­si ta­van­o­mai­ses­ti vil­jel­ty kas­vu­loh­ko
9 = Py­sy­väs­ti ta­van­o­mai­ses­sa vil­je­lys­sä

Esi­merk­ki 1.
Olet ha­ke­nut ti­lal­le vuon­na 2017 luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non si­tou­mus­ta. Vil­je­ly­suun­ni­tel­man mu­kaan siir­ty­mä­vai­he luon­non­mu­kai­seen vil­je­lyyn kas­vu­loh­kol­la ai­o­taan aloit­taa vas­ta vuon­na 2018. Kas­vu­kau­del­la 2017 kas­vu­loh­kol­la vil­jel­lään ta­van­o­mai­ses­ti pe­ru­naa. Il­moi­ta täl­löin koo­di 5.

Esi­merk­ki 2.
Olet liit­ty­nyt luo­mu­val­von­taan ke­vääl­lä 2015. Loh­kon siir­ty­mi­nen luo­mu­vil­je­lyyn on aloi­tet­tu tou­ko­kuus­sa 2015. Siir­ty­mä­vai­heen pi­tuus yksi­vuo­ti­sil­la kas­veil­la on kak­si vuot­ta en­nen en­sim­mäis­tä luo­mu­tuot­tee­na mark­ki­noi­ta­van kas­vin kyl­vöä. Kyl­vät loh­kol­le kau­raa tou­ko­kuus­sa 2017. Il­moi­ta vuon­na 2017 koo­di 4.

Esi­merk­ki 3.
Olet liit­ty­nyt luo­mu­val­von­taan ke­vääl­lä 2015. Loh­kol­la on vil­jel­ty nur­mea vuon­na 2015 ja 2016 luo­mu­eh­to­jen mu­kai­ses­ti. Siir­ty­mä­vai­heen pi­tuus moni­vuo­ti­sil­la nur­mi­kas­veil­la on kak­si vuot­ta en­nen sa­don­kor­juu­ta. Il­moi­ta täl­löin vuon­na 2017 koo­di 4.

Luomukorvaus ja viherryttämistuki

Luo­mu­tila on au­to­maat­ti­ses­ti va­pau­tet­tu vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta. Täl­löin si­nun ei tar­vit­se nou­dat­taa vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sia niil­lä loh­koil­la, jot­ka kuu­lu­vat luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non val­von­ta­jär­jes­tel­mään. Vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­set kos­ke­vat kui­ten­kin nii­tä loh­ko­ja, joi­ta vil­je­let ta­van­o­mai­ses­ti. Lue li­sää vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta Vi­her­ryt­tä­mis­tu­en lu­vus­ta.

Pää­tuki­haun tuet 201716.2.2017