Verkostoitumisen vuosi 2016

Tä­män vuo­den ai­ka­na maa­seu­tu­ver­kos­to toi­min­ta por­hal­si täyt­tä vauh­tia koh­ti ta­voit­tei­taan. Syn­ty­neet alut ja idut tuot­ti­vat jo hy­vää sa­toa. Vuo­si ko­ko­nai­suu­des­saan oli hy­vin ta­pah­tu­ma­ri­kas ja moni­puo­li­nen.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton työ­ryh­mien toi­min­ta lu­nas­ti sil­le ase­te­tut odo­tuk­set. Kaik­ki nel­jä työ­ryh­mää: yrit­tä­jyys, nuo­ri­so, ym­pä­ris­tö ja il­mas­to sekä in­no­vaa­ti­ot, toi­mi­vat ak­tii­vi­ses­ti ku­kin sa­ral­laan. Toi­min­taa oli kan­sain­vä­li­ses­tä se­mi­naa­ris­ta Suo­men eri kolk­kiin suun­tau­tu­nee­seen yrit­tä­jyys­kier­tu­ee­seen ja vir­tu­aa­li­ses­ta in­no­vaa­ti­o­a­lus­tas­ta nuor­ten yrit­tä­jien Kar­hun­pe­sään. Työ­ryh­mä­työs­ken­te­ly vah­vis­ti van­ho­ja ver­kos­to­ja, loi uu­sia ja toi mu­kaan uu­sia toi­mi­joi­ta. Tämä uusi toi­min­ta­tapa var­mas­ti pal­ve­lee hy­vin sekä oh­jel­man ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta, mut­ta en­nen muu­ta asi­a­kas­kun­taa ja toi­mi­joi­ta ken­täl­lä.

Pa­ko­lais­aal­to ja ko­tout­ta­mi­nen pu­hut­ti­vat alku­vuo­des­ta suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa. Maa­seu­dun ja maa­seu­tu­oh­jel­man mah­dol­li­suu­det ha­lut­tiin ajan­koh­tai­sen ai­heen käyt­töön. Maa­seu­tu­ver­kos­to yh­dis­ti ja ylit­ti hal­lin­non­alat yh­teis­työ­hön heti tam­mi­kuun alus­sa jär­jes­te­tys­sä se­mi­naa­ris­sa. Ko­tout­ta­mi­sen hy­vät esi­mer­kit oli­vat esil­lä koko vuo­den. Suo­men hyvä toi­min­ta asi­as­sa on huo­mat­tu myös muu­al­la, ja suo­ma­lai­nen han­ke­o­saa­mi­nen pää­si esit­täy­ty­mään muun mu­as­sa ko­mis­si­on jär­jes­tä­mäs­sä Cor­kin kon­fe­rens­sis­sa Ir­lan­nis­sa.

Ver­kos­ton vuo­teen mah­tui mon­ta EU-ta­son ta­pah­tu­maa ja yh­tey­den­pi­toa ym­pä­ri Eu­roop­paa. Tou­ko­kuus­sa hy­viä käy­tän­tö­jä ja ko­ke­muk­sia vaih­det­tiin Ruot­sin maa­seu­tu­ver­kos­ton kans­sa Ru­ral Lab-ta­pah­tu­mas­sa Ah­ve­nan­maan kau­niis­sa mai­se­mis­sa. Yh­tei­siä pu­heen­ai­hei­ta löy­tyi pal­jon bio­ta­lou­des­ta maa­han­muut­ta­jien in­teg­roin­tiin.

Vuo­den ai­ka­na ver­kos­to­toi­min­nas­sa ko­keil­tiin ja otet­tiin käyt­töön mo­nen­lai­sia uu­sia vä­li­nei­tä. Ken­tän toi­mi­jat ovat op­pi­neet pal­ve­lu­pa­ket­tien käy­tön ja osaa­vat ot­taa niis­tä oi­ke­al­la ta­val­la hyö­dyn irti. Vies­tin­näs­sä ver­kos­to käyt­ti so­men mo­nia ka­na­via. Moni­puo­lis­ten vies­tin­tä­vä­li­nei­den hal­tuun­otto so­pii­kin juu­ri tä­män­lai­seen toi­min­taan. Kes­kus­te­lu esi­mer­kik­si Face­boo­kin ryh­mis­sä oli vil­kas­ta, ja uu­den toi­min­ta­suun­ni­tel­man laa­din­nas­sa ide­oi­ta ja toi­vei­ta ke­rät­tiin laa­jal­ta ken­täl­tä Vii­ma-alus­tan sii­vit­tä­mä­nä.

Tee­moit­tai­nen toi­min­ta­tapa osoit­tau­tui kah­den en­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na oi­ke­ak­si va­lin­nak­si.  Sitä pää­te­tiin jat­kaa. Seu­raa­val­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le val­mis­tel­tiin ja kuu­lu­tet­tiin kak­si tee­maa: maa­seu­dun hy­vin­voin­ti ja tu­le­vai­suu­den maa­seu­tu­y­rit­tä­mi­nen. Täl­lä­kin ker­taa tee­moil­le löy­det­tiin hy­vät pu­heen­joh­ta­jat. Työ­ryh­mien en­sim­mäi­nen kak­si­vuo­tis­kau­si au­kai­si mo­nia la­tu­ja ja uu­sien tee­mo­jen käyn­tiin­läh­tö su­juu­kin var­mas­ti sut­jak­kaas­ti.

Vuo­den 2016 toi­min­taa taak­se­päin kat­so­es­sa al­kaa oi­ke­as­taan hen­gäs­tyt­tää. Kuin­ka olem­me­kaan saa­neet näin pal­jon ai­kaan näin ly­hy­es­sä ajas­sa. Te­hon sa­lai­suus tai­taa olla sii­nä, että tätä työ­tä teh­dään tai­dol­la ja an­tau­muk­sel­la. Ja tie­ten­kin sii­nä, että ver­kos­tot ovat voi­man­läh­de!

Tai­na Ve­san­to
maa­seu­tu­ver­kos­ton oh­jaus­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017