Terveisiä kentältä

Le­a­der-toi­min­nas­sa muis­tel­tiin men­nei­tä ja kur­kit­tiin tu­le­vai­suu­teen

Le­a­der-toi­min­nan 20-vuo­tis­juh­lien suun­nit­te­lu­työ­tä oli an­toi­sa teh­dä yh­des­sä Maa­seu­tu­ver­kos­ton kans­sa, ja to­teu­tus meni nap­piin. Juh­lat Au­lan­gol­la oli­vat toi­mi­va yh­dis­tel­mä men­nyt­tä ja tu­le­vaan kat­so­mis­ta sekä tiuk­kaa asi­aa ja ren­toa juh­lin­taa. Mi­nis­te­rin ja ko­mis­si­on edus­ta­jan juh­la­pu­heet toi­vat Le­a­der-toi­min­nan an­sait­se­man ar­vos­tuk­sen päi­vään, ja ilta­juh­las­sa kans­li­a­pääl­li­kön ter­veh­dys va­loi us­koa tu­le­vaan.

Toi­min­ta­vuo­den al­ka­es­sa Maa­seu­tu­ver­kos­to tart­tui na­pa­kas­ti esiin nous­sei­siin ajan­koh­tai­siin, Le­a­der-työn toi­min­ta­ym­pä­ris­töön vai­kut­ta­viin pro­ses­sei­hin, ni­mit­täin uu­den oh­jel­ma­kau­den suun­nit­te­lun käyn­nis­ty­mi­seen ko­mis­si­on ta­hol­ta sekä Suo­men alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen. Le­a­der-toi­min­nan tu­le­vai­suus­työ oli syy­tä käyn­nis­tää pi­kim­mi­ten.  Le­a­der2030- työ­ni­men saa­nut pro­ses­si to­teu­tet­tiin sekä säh­köi­sil­lä alus­toil­la että tii­vii­nä työ­paja­päi­vi­nä osal­lis­ta­en liki sata hen­ki­löä. Il­man Maa­seu­tu­ver­kos­toa Le­a­der-toi­min­nan vi­sio ja mis­sio oli­si var­mas­ti jää­nyt syn­ty­mät­tä näin tii­viil­lä aika­tau­lul­la, ja jat­ko­työ­nä saa­tiin kau­pan pääl­le Le­a­der-pal­ve­lu­lu­paus uu­sil­le kun­nil­le ja maa­kun­nil­le. Työ sai myös jat­koa kylä­toi­min­nan puo­lel­la, Ky­lät2030- tu­le­vai­suus­pro­ses­siin suun­nit­te­lul­la, sitä tar­vi­taan pai­kal­lis­ke­hit­tä­mi­sen laa­je­ne­vas­sa ken­täs­sä.

Uu­sien Le­a­der-työn­te­ki­jöi­den kou­lu­tus­ten käyn­nis­tä­mi­nen uu­del­leen oli tar­peel­lis­ta. Hen­ki­lös­tö­vaih­dok­sia on tul­lut yl­lät­tä­vän pal­jon, jo­ten spar­raus­ta tar­vi­taan. Hal­li­tus­työn kou­lu­tuk­sis­ta on tul­lut hy­vää pa­lau­tet­ta asia­mie­hel­le­kin, sel­väs­ti­kin kou­lu­tus­päi­vil­lä on pääs­ty pu­reu­tu­maan ai­em­paa sy­vem­mäl­le Le­a­der-ryh­män toi­min­ta­ta­poi­hin ja hal­li­tuk­sen roo­liin stra­te­gi­ses­sa ke­hit­tä­mis­työs­sä.

Mitä oli­si voi­nut teh­dä pa­rem­min? Laa­tu­työn spar­raa­mi­nen ja ryh­mien ris­tii­nau­di­toin­nin edis­tä­mi­nen jäi Le­a­de­rin juh­la­vuon­na vä­hem­mäl­le, tä­hän täy­tyy tart­tua ri­va­kam­min jat­kos­sa, jot­ta laa­tu­työ ei jää pö­lyyn­ty­väk­si käsi­kir­jak­si map­pi­hyl­lyi­hin vaan oi­ke­as­ti tu­kee ja aut­taa ryh­miä ar­jen työs­sä. Le­a­der-brän­diin liit­ty­en Le­a­der-ryh­mil­le tee­tet­ty ky­se­ly pal­jas­ti sel­ke­än tar­peen ryh­mien yh­tei­sel­le val­ta­kun­nal­li­sel­le vies­tin­näl­le. Tämä on luon­te­va jat­ko brän­di­työl­le, jota tu­lee vie­dä yh­des­sä eteen­päin. Vies­tin­tä on ver­kos­tois­sa aina haas­te, ja tie­don vä­li­tys Le­a­der-ryh­mil­le ajan­ta­sai­se­na eri­to­ten asi­oi­den mo­ni­nai­suu­den vuok­si. Kou­lu­tus­ka­len­te­riin on hyvä saa­da tie­toa tu­le­vis­ta kou­lu­tuk­sis­ta riit­tä­vän ajois­sa, aika ajoin täs­sä on ol­lut pa­ran­net­ta­vaa, to­sin vain ajoit­tain. Haas­teet oli­vat toi­min­ta­vuon­na kui­ten­kin vä­häi­siä, ja on­nis­tu­mi­sia pal­jon.

Yh­teis­työ on ol­lut an­toi­saa Maa­seu­tu­ver­kos­ton väen kans­sa.

Heli Walls

Le­a­der-asia­mies, Suo­men Kylä­toi­min­ta ry

La­pis­sa puh­ku­taan yh­teen hii­leen

Po­si­tii­vi­sen pö­hi­nän tu­lok­se­na La­pis­sa saa­tiin vuon­na 2016 ai­kai­sek­si pal­jon ja ke­hit­tä­mis­työ jat­kuu yhä. Maa­seu­tu­klus­te­ri on pa­nos­ta­nut eri­tyi­ses­ti bio­ta­lou­den ke­hit­tä­mi­seen La­pis­sa. Laa­jas­sa yh­teis­työs­sä ol­laan laa­ti­mas­sa bio­ta­lou­den ke­hit­tä­mis­oh­jel­maa, joka lis­taa konk­reet­ti­set suun­ta­vii­vat vuo­teen 2025 koko bio­ta­lou­den ken­tän huo­mi­oon ot­ta­en. Myös elin­tar­vik­keis­ta sekä ha­jau­te­tus­ta uu­siu­tu­vas­ta ener­gi­as­ta laa­di­taan oma oh­jel­man­sa konk­reet­ti­si­ne ta­voit­tei­neen ja toi­men­pi­tei­neen. La­pis­sa ol­laan­kin jo pi­lo­toi­mas­sa ener­gi­a­oma­va­rai­sia ky­liä ja elin­tar­vik­kei­den osal­ta ai­om­me nos­taa oma­va­rai­suus­as­teen 30 %:iin jat­ko­ja­los­ta­mal­la elin­tar­vik­kei­ta alu­eel­la.

Elin­tar­vik­kei­den osal­ta maa­kun­nas­sam­me on ke­hi­tet­ty kak­si tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta tär­ke­ää toi­min­ta­mal­lia: So­dan­ky­län kes­kus­keit­tiö ja elin­tar­vi­ke­ta­lon kon­sep­ti. Kes­kus­keit­tiö on So­dan­ky­läs­sä ra­ken­net­tu lähi­ruo­ka­peri­aat­teel­le ja sen tar­koi­tuk­se­na on tu­kea alu­eel­lis­ta yrit­tä­jyyt­tä ja py­säyt­tää pää­oma­pako elin­tar­vik­kei­den osal­ta. So­dan­ky­län kun­ta sai myös Vuo­den lähi­ruo­ka­teko 2016 -pal­kin­non toi­min­nas­taan. Elin­tar­vi­ke­talo­mal­lin tar­koi­tus on puo­les­taan koo­ta yh­teen elin­tar­vik­kei­den raa­ka-aine­toi­mit­ta­jat, vas­taan­ot­ta­jat, ja­los­ta­jat ja lu­kui­sat muut toi­mi­jat eri kun­nis­ta yh­tei­sen ver­kos­to­mai­sen toi­min­nan mer­keis­sä.

Myös kan­sain­vä­li­sel­lä puo­lel­la on ol­lut vi­li­nää ja vils­ket­tä lap­pi­lai­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Asi­an­tun­ti­jat Eu­roo­pan Par­la­ment­tia myö­ten ha­lu­a­vat tul­la konk­reet­ti­ses­ti pai­kan pääl­le tu­tus­tu­maan La­pis­sa teh­tyyn ke­hit­tä­mis­työ­hön ja kut­sua mei­tä eri­lai­siin ti­lai­suuk­siin ker­to­maan me­nes­tys­ta­ri­noi­tam­me. Olem­me siis suun­nan­näyt­tä­jiä Suo­men ulko­puo­lel­la­kin!

Pa­lau­te toi­min­nas­ta on ol­lut var­sin hy­vää ja roh­kai­se­vaa. Täl­lais­ta te­ke­mi­sen mei­nin­kiä on kai­vat­tu jo kau­an Lap­piin ja nyt hom­mat rul­laa­vat eteen­päin hy­väl­lä tah­dil­la. Tu­le­vai­suu­des­sa ta­voit­tee­nam­me on yhä elin­voi­mai­sem­pi, oma­va­rai­sem­pi ja viih­tyi­säm­pi Lap­pi. Ei muu­ta kuin kää­ri­tään hi­hat ja te­he­mä yhes­sä pois!

Tan­ja Häy­ry­nen Pro­jek­ti­pääl­lik­kö

Ark­ti­nen bio­ta­lous

La­pin liit­to

Meil­le tuli täl­lai­nen idea, mitä miel­tä olet­te?

Teim­me maa­seu­tu­ver­kos­ton kans­sa mo­nia yh­tei­siä pro­jek­te­ja vuon­na 2016. Yrit­tä­jyy­den ja uu­den lii­ke­toi­min­nan edis­tä­mi­sek­si maa­seu­tu­oh­jel­ma nä­kyi muun mu­as­sa Kek­sin­tö­jen vii­kol­la ja bio­kaa­su­au­toi­lun ylei­sö­ta­pah­tu­mas­sa. In­nos­ta­va yh­teis­työ­pro­jek­ti oli myös ide­oi­mam­me kat­saus maa­ti­lo­jen arki­päi­vään. Ku­va­sim­me kes­ki­suo­ma­lai­sil­la maa­ti­loil­la ta­ri­nan, jon­ka lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyi val­ta­kun­nal­li­seen käyt­töön So­mea ja suu­ria tun­tei­ta –vi­deo.

Yh­teis­työ Jy­väs­ky­län ja Sei­nä­joen vä­lil­lä on ol­lut erit­täin mut­ka­ton­ta ja su­ju­vaa. No­pea re­a­goin­ti ja re­hel­li­nen aja­tus­ten­vaih­to vie­vät asi­oi­ta ri­pe­äs­ti eteen­päin. Val­ta­kun­nal­li­sen näkö­kul­man ja tuen saa­mi­sel­la on iso mer­ki­tys alu­eel­li­ses­sa työs­sä. Ilah­dut­ta­vaa on ol­lut eri­tyi­ses­ti se, että il­maan hei­tet­tyi­hin ide­oi­hin on suh­tau­dut­tu in­nos­tu­nees­ti ja nii­tä on ke­hi­tel­ty yh­des­sä eteen­päin. Kii­tos sii­tä kai­kil­le!

Ver­kos­ton vah­vuus nä­kyy mie­les­tä­ni sen ky­vys­sä jat­kaa ja ja­los­taa ide­oi­ta. Vies­tin­tä­ver­kos­tol­la on use­am­pia ka­na­via, jois­sa ja­e­taan hy­viä ko­ke­muk­sia, ky­sy­tään neu­vo­ja ja an­ne­taan vink­ke­jä. Jou­lu­kuun vies­tin­tä­lei­ri tyrk­kä­si liik­keel­le myös laa­jem­man yh­tei­sen tah­to­ti­lan tut­kis­ke­lun, mikä oli mai­nio alku. Yh­tei­sil­lä verk­ko­pa­la­ve­reil­la on tär­keä roo­li alu­ei­den vä­li­sen tie­don vaih­dos­sa. Alu­eel­lis­ten kuu­lu­mis­ten ker­to­mis­ta yh­tei­seen do­ku­ment­tiin voi­si vie­lä tii­vis­tää ja sään­nöl­lis­tää, jot­ta yh­teis­työl­le ja ide­oi­den kier­rä­tyk­sel­le luo­tai­siin vie­lä enem­män ti­lai­suuk­sia.

Tiia Ran­ta­nen

maa­seu­tu­tie­dot­ta­ja Kes­ki-Suo­men ELY-kes­kus

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017