1 Maaseutuverkoston vuosi 2016

Maa­seu­tu­ver­kos­ton vuo­si 2016 piti si­säl­lään ai­na­kin val­ta­vas­ti yrit­tä­jyyt­tä, bio­ta­lout­ta, ra­vin­tei­den kier­toa, tu­le­vai­suus­työ­tä, vies­tin­tää, kan­sain­vä­li­siä koh­taa­mi­sia ja tu­han­sia ko­kous­pul­lia. Yh­dek­si toi­min­nan pai­no­pis­teek­si va­lit­tu yrit­tä­jyys nä­kyi konk­reet­ti­si­na toi­mi­na mm. ma­te­ri­aa­lin ja ta­pah­tu­mien myö­tä, ja tee­maa tu­et­tiin vah­val­la vies­tin­nän pa­nok­sel­la yrit­tä­jyys­kam­pan­jan kaut­ta. Yrit­tä­jyys­kam­pan­jas­ta li­sää lu­vus­sa 1.3 Vies­ti osui ja up­po­si – eri­tyi­ses­ti yrit­tä­jiin.

Toi­se­na tee­ma­na ol­lut­ta bio­ta­lout­ta kä­si­tel­tiin myös kat­ta­vas­ti, mut­ta usein vä­hän pie­nem­mis­sä osa­sis­sa.  Esi­mer­kik­si use­an alue­ver­kos­to­päi­vän kan­ta­va­na ai­hee­na oli­kin bio­ta­lous ja sen ke­hit­tä­mi­nen omal­la alu­eel­la.

Ver­kos­to­toi­min­ta sai kai­vat­tua sy­ner­gi­aa maa­seu­tu- sekä meri- ja kala­ta­lous­ra­has­to­jen vä­lil­lä, kun meri- ja kala­ta­lous­ver­kos­ton koor­di­noin­ti aloi­tet­tiin ver­kos­to­pal­ve­lut-yk­si­kös­sä huh­ti­kuus­sa. Meri- ja kala­ta­lous­ver­kos­ton vuo­den 2016 toi­min­taan voit tu­tus­tua tar­kem­min sen toi­min­ta­ker­to­muk­sen kaut­ta.

Le­a­der Suo­mes­sa 20-vuot­ta

Le­a­der-työn ar­keen kuu­lui niin juh­laa kuin tu­le­vai­suus­kes­kus­te­lu­ja­kin. Le­a­de­rin 20-vuo­tis­ta tai­val­ta juh­lis­tet­tiin syk­syl­lä Hä­meen­lin­nas­sa. Vuo­den ai­ka­na kat­sot­tiin myös Le­a­de­rin tu­le­vai­suu­teen Le­a­der2030-pro­ses­sin myö­tä. Ta­voit­tee­na oli teh­dä tu­le­vai­suus yh­des­sä: miet­tiä, mitä mah­dol­li­suuk­sia alue­hal­lin­to­uu­dis­tus tuo tul­les­saan ja mi­hin suun­taan suo­ma­lais­ta Le­a­der-työ­tä ha­lu­taan ke­hit­tää. Lue li­sää Le­a­der-työn 20-vuo­tis­juh­las­ta ja tu­tus­tu kuva- ja some-ma­te­ri­aa­liin Maa­seu­tu.fi:n ra­por­tis­ta.

Le­a­de­rin juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si teh­dys­sä ret­ro­sei­nä­mäs­sä seik­kai­li­vat kai­kil­le tu­tut Le­a­der-ih­mi­set sekä tie­tys­ti jä­nis.

En­sim­mäi­set EIP-in­no­vaa­ti­o­työ­ryh­mät va­lit­tiin

Maa­seu­dun in­no­vaa­ti­o­toi­min­nas­sa otet­tiin seu­raa­va as­kel, kun en­sim­mäi­set EIP-in­no­vaa­ti­o­ryh­mät va­lit­tiin. Hank­kei­den käyn­nis­tyt­tyä ne pää­se­vät ver­kos­to­pal­ve­lui­den tu­el­la mu­kaan Eu­roo­pan laa­jui­seen EIP-AGRI-ver­kos­toon.  Kiin­nos­tus uu­siin yh­teis­työ­ta­hoi­hin ja ajan­ta­sai­seen tie­toon nä­kyi kaut­ta lin­jan maa­seu­tu­ver­kos­ton ti­lai­suuk­sis­sa.  Tut­ki­joi­den, neu­vo­jien, ke­hit­tä­jien ja yrit­tä­jien koh­taa­mi­sis­ta pää­tel­len voi­daan hy­vin odot­taa in­no­va­tii­vi­sia hank­kei­ta myös maa­seu­tu­oh­jel­man muis­sa toi­men­pi­teis­sä.

Lue Maa­seu­tu.fi:n uu­ti­nen va­li­tuis­ta in­no­vaa­ti­o­ryh­mis­tä ja tu­tus­tu ryh­mien toi­min­taan.

Jos­kus vies­ti ta­voit­taa par­hai­ten, jos sitä ei lä­he­tä itse

Vuo­den 2016 yrit­tä­jyys­tee­maa vies­tit­tiin mo­nel­la ta­voin, jois­ta kak­si oli yli mui­den. Huo­ma­sim­me, että usein vies­ti ta­voit­taa par­hai­ten, kun se lä­he­te­tään sel­lai­sen ta­hon kaut­ta, jol­la on jo val­miit yh­tey­det juu­ri näi­hin ta­voi­tel­ta­viin koh­de­ryh­miin. Näin toi­mit­tiin, kun maa­seu­dun yri­tys­tuis­ta vies­tit­tiin yh­des­sä Suo­men Yrit­tä­jien kans­sa – niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin muu­ta­mal­la alu­eel­la­kin. Oli tee­ma mikä ta­han­sa, kan­nat­taa jat­kos­sa­kin miet­tiä, mil­lä or­ga­ni­saa­ti­ol­la tai toi­mi­jal­la on par­haat yh­tey­det hei­hin, jot­ka ha­lu­am­me vies­til­läm­me ta­voit­taa . Ver­kos­toi­tu­mi­nen kan­nat­taa! Toi­nen vies­tin­näl­li­nen hyvä huo­mio oli se, että Yleis­ra­dio an­taa tie­to­is­ku­jen muo­dos­sa tele­vi­si­o­ai­kaa yh­teis­tä hy­vää edus­ta­vil­le asi­oil­le. Tar­tuim­me tä­hän mah­dol­li­suu­teen ja saim­me maa­seu­dun yri­tys­tuil­le reip­paas­ti li­sää nä­ky­vyyt­tä.

Yk­sin­ker­tai­set rat­kai­sut toi­mi­vat

Vuo­den ai­ka­na ver­kos­ton toi­min­nas­sa esiin nou­si kak­si erit­täin yk­sin­ker­tais­ta ja te­ho­kas­ta toi­min­ta­ta­paa vies­tin­nän ja ver­tais­tuen avuk­si. Ruot­sin ver­kos­to­yk­si­kön kans­sa pi­de­tyt kuu­kau­sit­tai­set vi­de­o­kah­vit hel­pot­ta­vat suu­res­ti ver­kos­to­jen vä­li­sen yh­teis­työn li­sää­mis­tä ja hy­vien esi­merk­kien ja käy­tän­tö­jen ja­ka­mis­ta. Laa­jen­net­tui­na yk­sik­kö­ko­kouk­si­na to­teu­te­tut kah­vi­tuo­ki­ot ovat saa­mas­sa jat­koa myös koko Eu­roo­pan ver­kos­to­jen pa­ris­sa.

Toi­nen, eri­tyi­ses­ti alue­ver­kos­to­jen toi­min­taa pal­ve­le­va help­po rat­kai­su, on alu­eel­lis­ten Face­book-ryh­mien pe­rus­ta­mi­nen. Ete­lä-Poh­jan­maan alue­ver­kos­to­päi­väs­sä pe­rus­te­tus­sa ryh­mäs­sä on nyt jo pit­käl­ti yli 100 jä­sen­tä, jot­ka ja­ka­vat tu­kea ja tie­toa toi­sil­leen. Sa­maa rat­kai­sua on hyö­dyn­net­ty laa­jas­ti myös muil­la alu­eil­la.

Yh­teis­työ­tä ver­kos­to­jen kes­ken

Eri­lais­ten ver­kos­to­jen yh­teis­työ on yksi maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­nan pe­rus­e­le­men­teis­tä.  Fik­su yh­teis­työ tuo lisä­ar­voa, te­hos­taa toi­min­taa ja pois­taa pääl­lek­käi­syyk­siä. Maa­seu­tu­po­li­tii­kan neu­vos­ton ja maa­seu­tu­oh­jel­man koor­di­naa­ti­o­hank­kei­den tee­ma­ver­kos­tot ovat ol­leet tär­kei­tä yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta. Maa­seu­tu­po­li­tii­kan neu­vos­ton kans­sa aloi­tet­tiin suun­nit­te­lu­työ vuo­den 2017 suur­ta­pah­tu­maa, Maa­seu­tu­par­la­ment­tia, var­ten. Vuo­ro­pu­he­lu maa­seu­tu­oh­jel­man koor­di­naa­ti­o­hank­kei­den kans­sa on jat­ku­vaa. Vuo­den ai­ka­na olem­me pyr­ki­neet myös var­mis­ta­maan, että tie­to koor­di­naa­ti­o­hank­kei­den työs­tä vä­lit­tyy myös ken­täl­le.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017