1.1 Työryhmät yhdistivät toimijoita ja ottivat kentän haltuun

Vuo­si 2016 oli Yrit­tä­jyys-, Nuo­ri­so-, Ym­pä­ris­tö ja il­mas­to – sekä In­no­vaa­tio-työ­ryh­mien kak­si­vuo­tis­kau­den vii­mei­nen vuo­si.  En­sim­mäi­sen toi­min­ta­vuo­den taus­ta­työ tuot­ti­kin nyt tu­los­ta, ja vuo­den ai­ka­na työ­ryh­mät pää­si­vät yhä enem­män kiin­ni var­si­nai­seen kent­tä­työ­hön. Vuo­teen mah­tui huip­pu­se­mi­naa­re­ja, kier­tu­ei­ta, mes­su­ja ja val­ta­va mää­rä työ­ryh­mä­työs­ken­te­lyn ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vää aja­tus­työ­tä, joka pal­ve­lee myös tu­le­vien ryh­mien toi­min­taa.

Esi­mer­kik­si Ym­pä­ris­tö-työ­ryh­mä jär­jes­ti me­nes­tyk­sek­käi­tä kan­sain­vä­li­siä se­mi­naa­re­ja, jois­ta yh­te­nä esi­merk­ki­nä mar­ras­kui­nen Luon­non­hoi­toa yh­des­sä! –se­mi­naa­ri. Se­mi­naa­ri ko­ko­si lä­hes 200 osal­lis­tu­jaa ym­pä­ri Eu­roop­paa eri toi­mi­ja­ken­til­tä. Kak­si­päi­väi­sen ta­pah­tu­man en­sim­mäi­nen päi­vä oli eng­lan­nin­kie­li­nen, ja oh­jel­mas­sa kes­ki­tyt­tiin ulko­mais­ten esi­merk­kien esit­te­lyyn mm. Ro­ma­ni­as­ta, Eng­lan­nis­ta, Es­pan­jas­ta, Bel­gi­as­ta ja Ruot­sis­ta. Toi­nen päi­vä oli suo­men­kie­li­nen, ja sil­loin ha­et­tiin yh­des­sä uu­sia ide­oi­ta ja rat­kai­su­ja luon­non­hoi­to­työn li­sää­mi­sek­si Suo­mes­sa. Eri­tyis­tä kii­tos­ta sai­vat moni­puo­li­set ja in­nos­ta­vat esi­mer­kit ja moni­puo­li­nen se­mi­naa­ri­ma­te­ri­aa­li. Se­mi­naa­rin esi­tyk­set lä­he­tet­tiin myös suo­ra­tois­to­na, ja nii­hin voi pa­la­ta maa­seu­tu­ver­kos­ton You­tu­be-ka­na­val­la.

Yrit­tä­jyys-ryh­män yh­des­sä Suo­men Yrit­tä­jien ja MTK:n kans­sa jär­jes­tä­mä kier­tue ker­toi ja esit­te­li moni­puo­li­ses­ti maa­seu­tu­ra­has­ton yrit­tä­jil­le tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia ym­pä­ri Suo­men.  Ti­lai­suu­det ko­ko­si­vat yh­teen pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä ja toi­mi­joi­ta yh­teen. Vuo­den ai­ka­na jär­jes­tet­tiin 11 ti­lai­suut­ta ym­pä­ri Suo­mea. Ti­lai­suu­det ke­rä­si­vät yh­teen yli 600 yrit­tä­jää ja yrit­tä­jyy­des­tä kiin­nos­tu­nut­ta. Kier­tue oli mer­kit­tä­vä osa myös yrit­tä­jyy­den tee­ma­vuo­den vies­tin­tää, ja se sai hy­vin nä­ky­vyyt­tä myös me­di­as­sa: jät­ti­pot­ti saa­tiin heti kier­tu­een läh­tö­lau­kauk­sen yh­tey­des­sä Suo­men Yrit­tä­jien te­ke­mäs­tä uu­ti­ses­ta, joka nou­si Suo­men Yrit­tä­jien vuo­den 2016 lu­e­tuim­mak­si ju­tuk­si!  Yrit­tä­jil­le tar­jol­la tu­kea tänä vuon­na jopa 700 mil­joo­naa – Har­va tie­tää täyt­tä­vän­sä kri­tee­rit

Maa­seu­tu­ver­kos­ton en­sim­mäi­set työ­ryh­mät osoit­ti­vat, että tä­män­kal­tai­nen toi­min­ta­mal­li so­pii hy­vin maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nan sap­luu­naan: ryh­mät loi­vat uu­sia ala­ver­kos­to­ja ja yh­teyk­siä, jot­ka vah­vis­ta­vat toi­mi­ja­kent­tää myös vas­tai­suu­des­sa. Kaik­kien työ­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat jat­ka­vat myös ver­kos­ton oh­jaus­ryh­män jä­se­ni­nä, jo­ten tee­mo­jen kä­sit­te­ly ei suin­kaan lopu, vaik­ka ryh­mien kak­si­vuo­ti­nen toi­min­ta­kau­si päät­tyi­kin.

Yrittäjyys

”Työ­ryh­mä­toi­min­ta on hyvä vä­li­ne si­tout­taa eri ver­kos­tot toi­mi­maan yh­des­sä. Toi­sek­si työ­ryh­mät voi­vat kes­kit­tyä va­paam­min sup­pe­am­man pai­no­pis­te­a­lu­een esil­le nos­ta­mi­seen ja jul­ki­suu­des­sa pi­tä­mi­seen”, Han­nu Uus­i­hon­ko, työ­ryh­män pj.

”Haas­te on aina saa­da ih­mi­set te­ke­mään va­paa­eh­tois­ta tal­koo­työ­tä yh­tei­sen hy­vän eteen.” (Työ­ryh­mien yh­tei­nen koon­ti)

Kat­so työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Han­nu Uu­si­hon­gon ter­vei­set

Tu­tus­tu Yrit­tä­jyys-työ­ryh­män toi­min­ta­ker­to­muk­seen

Ympäristö ja ilmasto

”Työ­ryh­män työn kaut­ta maa­seu­tu­ver­kos­toon saa­tiin kui­ten­kin mu­kaan pal­jon uu­sia toi­mi­joi­ta ja en­nen ko­kei­le­mat­to­mia toi­min­ta­ta­po­ja. —  toi­min­ta oli vies­tin­tä­voit­tois­ta ja vies­tin­tää teh­tiin useil­la ta­soil­la. Sa­mal­la saa­tiin ehkä kir­kas­tet­tua maa­seu­tu­ver­kos­toa ja ver­kos­to­pal­ve­lui­den toi­min­ta­ta­paa myös ym­pä­ris­tö­vä­el­le en­tis­tä pa­rem­min.”

 Tu­tus­tu Ym­pä­ris­tö ja il­mas­to -työ­ryh­män toi­min­ta­ker­to­muk­seen

Nuoriso

”Ko­ko­nai­suu­des­saan työ­ryh­mä on toi­min­nan tu­lok­siin erit­täin tyy­ty­väi­nen. Eri­tyi­ses­ti pää­ta­voit­tees­sa on­nis­tut­tiin hy­vin, ja Kar­hun­pe­sän tu­lok­sia al­kaa jo nyt nä­kyä. Yrit­tä­jil­tä saa­dus­sa pa­laut­tees­sa Kar­hun­pesä ko­et­tiin jopa kään­teen­te­ke­väk­si yri­tys­toi­min­nan ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta. — Toi­min­ta­ton­nit oli­vat erit­täin ket­te­rä ja kus­tan­nus­te­ho­kas tapa ak­ti­voi­da uu­sia toi­mi­joi­ta maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­taan ja tie­toa maa­seu­tu­ra­has­tos­ta saa­tiin ja­et­tua erit­täin laa­jas­ti nuo­ril­le. Kai­ken kaik­ki­aan ta­pah­tu­miin osal­lis­tui yh­teen­sä yli 3000 nuor­ta.”

Pu­heen­joh­ta­ja Hei­di Sii­vo­sen ter­vei­set:


Tu­tus­tu ryh­män toi­min­ta­ker­to­muk­seen

Innovaatiot

”In­no­vaa­ti­o­työ­ryh­män toi­min­nan kan­ta­va aja­tus oli toi­mia aja­tus­hau­to­mo­na ja ide­oi­den vir­tu­aa­li­se­na pi­lo­toin­ti­a­lus­ta­na maa­seu­dun in­no­vaa­ti­o­toi­min­nan edis­tä­mi­ses­sä. Työs­sään In­no­vaa­tio-työ­ryh­mä tar­kas­te­li in­no­vaa­ti­oi­ta ensi­si­jai­ses­ti maa­seu­tu­oh­jel­man näkö­kul­mas­ta.”

Pu­heen­joh­ta­ja Hilk­ka Vi­hi­sen ter­vei­set:

Tu­tus­tu ryh­män toi­min­ta­ker­to­muk­seen

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017