1.2 Verkostolaiset löysivät palvelupaketit

Vuo­si 2016 näyt­ti, että edel­li­se­nä vuon­na lan­see­rat­tu pal­ve­lu­pa­ket­ti­kon­sep­ti on toi­mi­va tapa ak­ti­voi­da ver­kos­toa ja mah­dol­lis­taa tar­peel­lis­ten ta­pah­tu­mien to­teut­ta­mi­nen. Niin­pä pal­ve­lu­pa­ket­ti­tar­jon­taa pää­dyt­tiin laa­jen­ta­maan kou­lu­tus­ta­pah­tu­mis­ta myös kv-toi­min­nan li­sää­mi­sen sekä in­no­vaa­ti­o­lei­rin jär­jes­tä­mi­sen tu­ek­si.

Vuo­den ai­ka­na to­teu­tet­tiin yh­teen­sä 51 kou­lu­tus­pal­ve­lu­pa­ket­ti­ta­pah­tu­maa, kuu­si kv-toi­min­nan pal­ve­lu­pa­ket­tia sekä yksi in­no­vaa­ti­o­lei­rin pal­ve­lu­pa­ket­ti, joka to­teu­tet­tiin jo ke­säl­lä pi­lot­ti­toi­min­ta­na tu­le­vaa kon­sep­tia tes­ta­ten. Ken­täl­tä saa­tu pa­lau­te oli oi­kein po­si­tii­vis­ta. Suun­ni­tel­mia esi­tet­tiin kaik­ki­aan 82. Ylei­sin syy sii­hen että ta­pah­tu­maa ei pal­ve­lu­pa­ke­til­la voi­tu to­teut­taa joh­tui sii­tä, että ta­pah­tu­man to­teu­tuk­seen oli­si voi­tu hyö­dyn­tää esim. han­ke­ra­hoi­tus­ta, muu­ta tek­nis­tä tu­kea tai toi­min­ta­ra­haa tai esi­tet­ty suun­ni­tel­ma muu­ten oli osa to­teut­ta­jan ta­van­o­mais­ta toi­min­taa.

Kou­lu­tuk­sen pal­ve­lu­pa­ket­tien li­säk­si to­teu­tet­tiin li­säk­si 26 nuo­ri­so-työ­ryh­män pal­ve­lu­pa­ket­ti­ta­pah­tu­maa, jot­ka suun­nat­tiin eri­tyi­ses­ti nuor­ten yrit­tä­jyy­den ja työl­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­seen.

Mat­ka men­nee­seen – his­to­ri­a­mat­kai­lua Här­kä­tiel­lä ja Hä­mees­sä (Kult­tuu­ri­yh­dis­tys Ku­vio ry):

Ti­lai­suu­des­sa kar­toi­tet­tiin, mitä his­to­ri­as­ta am­men­ta­via pal­ve­lui­ta, ta­pah­tu­mia ja käyn­ti­koh­tei­ta alu­eel­la on ny­ky­ään tar­jol­la. Tä­män poh­jal­ta mie­tit­tiin, mi­ten kes­ki­ai­kai­ses­ta Hä­meen Här­kä­ties­tä muo­ka­taan mo­der­ni mat­kai­lu­tuo­te. Tien var­ren väki poh­ti ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta ja toi­vei­ta sekä uu­sia ide­oi­ta ja yh­teis­työ­ku­vi­oi­ta.

Pie­tar­saa­ren ver­kos­toi­tu­mis­päi­vä:

(Kuva, Kir­si Tik­ka­nen)

Maa­seu­tu­oh­jel­man hank­kei­den ver­kos­toi­tu­mis­päi­vä – Nät­verks­dag för Lands­bygdsp­rog­ram­mets pro­jekt (Poh­jan­maan ELY-kes­kus) Pie­tar­saa­ren ver­kos­toi­tu­mis­päi­väs­sä ja­et­tiin tie­toa ajan­koh­tai­sis­ta hank­keis­ta, ELY-kes­kuk­sen tuis­ta ja mak­sa­tuk­ses­ta sekä tie­ten­kin ver­kos­toi­dut­tiin.  Ro­sen­lun­din pap­pi­lan pi­has­sa pääs­tiin ver­kos­toi­tu­maan ihan kä­des­tä pi­tä­en.

Kesä­työ­kah­vi­la PYÖR­RE, (toi­min­ta­ton­nin kaut­ta to­teut­ta­nut Jäm­sän 4H-yh­dis­tys):

Pyör­teen myö­tä edis­tet­tiin nuor­ten työl­lis­tä­mis­toi­min­taa Jäm­säs­sä. Kah­vit­te­lun lo­mas­sa lei­vot­tiin pal­jon uu­sia kesä­työ­paik­ka­ha­ke­muk­sia tar­joi­le­mal­la kesä­työn­haus­sa tar­vit­ta­via kal­lis­ar­voi­sia neu­vo­ja.

Alue­ver­kos­to­päi­vät tu­ki­vat alue­ver­kos­to­jen ak­ti­voin­tia pal­ve­lu­pa­ket­tia hyö­dyn­tä­en

Maa­seu­tu­ver­kos­ton alue­ver­kos­to­kier­tu­een ta­pah­tu­ma­na Kaak­kois-Suo­men ELY-kes­kus jär­jes­ti 17.11.2015 Lap­peen­ran­nas­sa Vauh­tia yrit­tä­jyy­teen -ti­lai­suu­den, jos­sa osal­lis­tu­jien teh­tä­vä­nä oli miet­tiä, kuin­ka yrit­tä­jyyt­tä edis­te­tään Kaak­kois-Suo­mes­sa 6 päi­väs­sä, 6 vii­kos­sa ja 6 kuu­kau­des­sa. Työ­ryh­mäm­me, jo­hon kuu­lui edus­ta­jat Met­sä­kes­kuk­ses­ta, Ete­lä-Kar­ja­lan lii­tos­ta, Pa­rik­ka­lan kun­nas­ta, yrit­tä­jis­tä ja Suo­men 4H-lii­tos­ta, päät­ti ryh­tyä edis­tä­mään nuor­ten luon­non­vara-alan yrit­tä­jyyt­tä ja työl­li­syyt­tä Pa­rik­ka­lan seu­dul­la. Pää­tim­me sa­mal­la, että ha­em­me se­mi­naa­ris­sa esi­tel­tyä kou­lu­tuk­sen pal­ve­lu­pa­ket­tia. Työ­ryh­mä sopi seu­raa­van ta­paa­mi­sen kuu­den päi­vän pää­hän Pa­rik­ka­laan. Ko­koon­nuim­me Pa­rik­ka­las­sa 23.11. ja pai­kal­la oli myös kak­si nuor­ta maa­ta­lous­y­rit­tä­jää, Pa­rik­ka­lan kun­nan yri­tys­neu­vo­ja ja 4H-yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­oh­jaa­ja. Ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin, että ryh­mä läh­tee ak­tii­vi­ses­ti et­si­mään nuo­ril­le töi­tä luon­non­vara-alal­ta ke­säk­si 2016.

Nuo­ri voi työs­ken­nel­lä yrit­tä­jä­mäi­ses­ti 4H-yrit­tä­jä­nä, teh­dä töi­tä 4H-yh­dis­tyk­sen kaut­ta tai työl­lis­tyä suo­raan ti­lal­le/yri­tyk­seen. En­sim­mäi­nen teh­tä­vä oli saa­da nuo­ret ja työ koh­taa­maan. Tuot­ta­jat ja vil­je­li­jät piti saa­da in­nos­tu­maan ja kek­si­mään, mitä töi­tä hei­dän ti­lal­laan nuo­ret voi­si­vat teh­dä. Li­säk­si nuo­ril­le piti saa­da tie­to työ­pai­kois­ta ja hei­dät piti oh­jeis­taa työ­teh­tä­viin.

Pa­rik­ka­lan seu­dul­la jär­jes­tet­tiin vuon­na 2016 pal­ve­lu­pa­ke­tin myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la kuu­si osa­päi­väis­tä ”Luon­non­vara-alan yrit­tä­jyyt­tä ja työl­li­syyt­tä nuo­ril­le Pa­rik­ka­lan seu­dul­la” info­ti­lai­suut­ta tuot­ta­jil­le, vil­je­li­jöil­le, maa­seu­tu­y­rit­tä­jil­le, nuo­ril­le ja opet­ta­jil­le. Ti­lai­suu­det tu­ki­vat maa­seu­tu­oh­jel­maa li­sää­mäl­lä yrit­tä­jyyt­tä, työl­li­syyt­tä sekä maa­seu­dun elin­voi­mai­suut­ta. Ti­lai­suus li­sä­si luon­non­vara-alan osaa­mis­ta ja ha­keu­tu­mis­ta alal­le sekä juur­rut­ti nuo­ria koti­seu­tuun. Jat­ko­ta­voit­tee­na on ha­kea pai­kal­lis­ta Le­a­der-han­ket­ta sekä myös alu­ei­den vä­li­sen Bio­ta­lou­den nuo­ret osaa­jat –hank­keen val­mis­te­lua ko. ti­lai­suuk­sis­ta saa­tu­jen ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la. Ti­lai­suuk­sis­ta tie­do­tet­tiin laa­jas­ti ja hyö­dyn­net­tiin myös so­si­aa­lis­ta me­di­aa.

Ta­pah­tu­mat on­nis­tui­vat hy­vin. Nuo­ret in­nos­tui­vat kesä­töis­tä ja yrit­tä­mi­ses­tä. Työ­teh­tä­viä löy­tyi eten­kin nuo­rem­pien vil­je­li­jöi­den ja maa­ta­lous­tuot­ta­jien ti­loil­ta. MTK-nuo­ret oli­vat erit­täin ak­tii­vi­sia ja oli­vat mo­ti­voi­tu­nei­ta työl­lis­tä­mään hy­väl­lä asen­teel­la va­rus­tet­tu­ja nuo­ria. Läh­tö­o­saa­mis­ta­sol­la ei ol­lut suur­ta vä­liä. Työ opet­taa te­ki­jään­sä.

Nuo­ret op­pi­vat yrit­tä­mi­ses­tä ja työ­e­lä­mä­val­miuk­sis­ta ja osa, noin 10 nuor­ta, työl­lis­tyi ke­säk­si. Pai­kal­li­set toi­mi­jat sai­vat kesä­työn­te­ki­jöi­tä ja uu­sia nuo­ria yrit­tä­jiä. Nuor­ten työl­lis­tä­mi­sen ja nuor­ten 4H-yri­tys­ten pe­rus­ta­mi­nen sai vauh­tia ti­lai­suuk­sis­ta. Uut­ta yh­teis­työ­tä ja ver­kos­to­ja luo­tiin ti­lai­suuk­sien kaut­ta. Ra­hoi­tus mah­dol­lis­ti ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sen. Tämä oli erit­täin hyvä yh­teis­työn muo­to, jos­ta voi ke­hit­tää py­sy­väm­pää toi­min­ta­mal­lia nuor­ten työl­lis­tä­mi­seen ja yrit­tä­mi­seen luon­non­vara-alal­la Pa­rik­ka­lan seu­dul­la. (Läh­tei­nä 4H-lii­ton pal­ve­lu­pa­ket­ti­suun­ni­tel­ma sekä ta­pah­tu­ma­ra­port­ti.)

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017