1.3 Viesti osui ja upposi - erityisesti yrittäjiin

Maa­seu­tu­ver­kos­ton yh­te­nä vies­tin­nän pää­tee­ma­na oli alku­vuo­des­ta 2016 lan­see­rat­tu Mah­dol­li­suuk­sien maa –kam­pan­ja, jol­la ta­voi­tel­tiin yrit­tä­jiä ja esi­tel­tiin maa­seu­tu­ra­has­ton tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia yri­tys­ten kas­vuun ja ke­hit­ty­mi­seen.

Mah­dol­li­suuk­sien­maa.fi-verk­ko­si­vus­to luo­tiin tar­jo­a­maan tie­toa ni­men­o­maan yrit­tä­jän tar­pei­siin vas­ta­ten: mikä on yrit­tä­jän on­gel­ma ja löy­tyy­kö maa­seu­dun yri­tys­tuis­ta on­gel­maan rat­kai­su? Si­vus­tol­la nos­tet­tiin esiin myös yrit­tä­jyys­ta­ri­noi­ta eri puo­lil­ta Suo­mea vi­de­oi­den ja kir­joi­tet­tu­jen jut­tu­jen kaut­ta. Si­vus­tol­la ol­lut yh­tey­den­otto­lo­ma­ke tar­jo­si kiin­nos­tu­neil­le suo­ran väy­län pääs­tä asi­an­sa kans­sa eteen­päin, vies­ti läh­ti oman ELY-kes­kuk­sen yri­tys­a­si­an­tun­ti­jal­le.

Eri­tyi­ses­ti Yleis­ra­di­on tv-ka­na­vil­la esi­tet­ty tie­to­isku maa­seu­dun yri­tys­tuis­ta sai yrit­tä­jyy­des­tä kiin­nos­tu­neet lait­ta­maan yri­tys­i­de­oi­taan eteen­päin yh­tey­den­otto­lo­mak­keen kaut­ta. Yleis­ra­di­on tie­to­isku oli muu­ten­kin erin­o­mai­nen vies­tin­tä­teko, sen avul­la saim­me Mah­dol­li­suuk­sien maa –vi­de­ol­le il­mais­ta tele­vi­si­o­ai­kaa muun mu­as­sa en­nen il­lan le­gen­daa­ri­sia puo­li yh­dek­sän uu­ti­sia.

Hu­mo­ris­ti­nen Mil­lai­nen maa­seu­dun yrit­tä­jä oli­sit –tes­ti oli tar­koi­tet­tu so­si­aa­li­seen me­di­aan. Sen ta­voit­tee­na oli tuo­da epä­suo­ras­ti tie­toa maa­seu­dun yrit­tä­jyy­des­tä ja maa­seu­tu­oh­jel­man yri­tys­tuis­ta niil­le­kin, kei­tä in­for­maa­tio ei suo­raan on­nis­tu ta­voit­ta­maan. Tes­tis­sä vie­rai­li yli 10 000 tu­hat­ta kä­vi­jää.

Eri­to­ten Yleis­ra­di­on tie­to­isku ja jut­tu Suo­men Yrit­tä­jien leh­des­sä toi­vat­kin maa­seu­tu­oh­jel­man yri­tys­tuet mo­nen sel­lai­sen tie­toon, jot­ka ei­vät ai­kai­sem­min ol­leet niis­tä kuul­leet­kaan. Suu­ri ylei­sö ta­voi­tet­tiin siis erin­o­mai­ses­ti. Suur­ta ylei­söä ta­voi­tet­tiin myös TV-oh­jel­ma Eli­xi­rin kans­sa teh­dyn yh­teis­työn kaut­ta. Eli­xir on koko per­heen lii­kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­oh­jel­ma, jota esi­te­tään val­ta­kun­nal­li­sel­la MTV3- ja AVA-ka­na­vil­la kol­me ker­taa vii­kos­sa. Li­säk­si oh­jel­mal­la on kat­ta­va si­vus­to MTV3.fi-verk­ko­por­taa­lis­sa sekä You­Tu­bes­sa. Eli­xir-oh­jel­ma ku­va­taan lä­hes aina maa­seu­dul­la ja haim­me yh­teis­työs­sä so­pi­via ku­vaus­koh­tei­ta kul­ta­kin eri paik­ka­kun­nil­ta. Li­säk­si Eli­xir toi­mit­ti vi­de­o­sar­jan tee­mal­la Hy­vin­voin­tia koko Suo­mel­le.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton so­me­vies­tin­tä jat­koi hy­vää kas­vu­aan myös vuo­den 2016 ai­ka­na. Maa­seu­tu.fi-si­vus­ton tek­ni­set on­gel­mat jat­kui­vat pa­hoi­na, jo­ten so­me­vies­tin­nän roo­li nou­si en­tis­tä mer­kit­tä­väm­pään ase­maan. Face­boo­kis­sa saa­tiin vuo­den ai­ka­na hie­man yli 1300 uut­ta sivu­tyk­kää­jää, jois­ta moni seu­raa si­vun si­säl­töä hy­vin­kin ak­tii­vi­ses­ti.  Face­book-si­vul­la tar­joil­tiin pait­si ver­kos­to­toi­mi­joil­le ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta, myös run­saas­ti esi­merk­ke­jä ja tie­do­tus­ta maa­seu­tu­ra­has­ton tuki­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Par­haim­mat pos­tauk­set ta­voit­ti­vat Face­boo­kis­sa lä­hes 10 000  käyt­tä­jää.

Twit­te­ris­sä va­kiin­nu­tet­tiin vuo­den 2016 ai­ka­na to­del­la hy­vin tun­nis­te #maa­seu­tu2020 koko maa­seu­tu­ver­kos­ton käyt­töön, ja ver­kos­to­kuu­lu­mi­sil­le saa­tiin­kiin ai­kai­sek­si hie­no­ja jat­kot­wiit­taus­ten ke­hiä. Tun­nis­te ko­ko­si vuo­den ai­ka­na tu­han­sit­tain ter­vei­siä se­mi­naa­reis­ta, ta­pah­tu­mis­ta, hy­vis­tä käy­tän­nöis­tä ja kuu­lu­mi­sis­ta. Maa­seu­tu­Fi-ti­lin yk­sit­täi­set­kin twii­tit ta­voit­ti­vat sään­nön­mu­kai­ses­ti usei­ta tu­han­sia näyt­tö­ker­to­ja.

You­tu­been tal­ti­oi­tiin vuo­den mit­taan tal­len­net­tu­ja se­mi­naa­ri- ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia, ja myös alu­eel­li­set kuu­lu­mi­set nä­kyi­vät en­tis­tä enem­män, kun maa­seu­tu­ver­kos­toi­mi­joi­den kans­sa tee­tet­tiin il­meel­tään yh­te­näi­siä vi­de­oi­ta.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton kuva­pank­ki uu­dis­tet­tiin täy­sin vuo­den 2016 ke­vääl­lä, ja uu­dis­tus sai val­ta­vas­ti hy­vää pa­lau­tet­ta. Uu­dis­tuk­ses­sa ku­vien mää­rää kar­sit­tiin ja pa­nos­tet­tiin enem­män laa­tuun. Ku­vi­tus­ku­vi­na toi­mi­vat valo­ku­vat ja­o­tel­tiin nyt nel­jään eri tee­maan: Yrit­tä­jyys, Maa- ja met­sä­ta­lous, Luon­to ja Ih­mi­set. Näi­den li­säk­si ku­va­pan­kiin koot­tin ylei­sis­tä ku­vi­tus­ku­vis­ta koos­tu­va kan­sio sekä Lo­got ja lo­ma­ke­poh­jat –kan­sio. So­pi­van ku­van löy­det­tä­vyyt­tä li­sä­si mah­dol­li­suus asia­sa­noi­hin pe­rus­tu­vaan ha­kuun.

Vies­tin­tä­ver­kos­ton toi­min­ta va­kiin­tui vuo­den ai­ka­na uo­miin­sa. Kau­den vaih­tu­mi­sen mu­ka­naan tuo­mat muu­tok­set ol­tiin omak­sut­tu jo hy­vin, ja vies­tin­tä­ver­kos­to­toi­min­nan yti­men muo­dos­ta­via vies­tin­tä­hank­kei­ta­kin oli lä­hes joka alu­eel­la. Tär­ke­ä­nä päi­vit­täi­sen kes­kus­te­lun ka­na­va­na toi­mi yh­tei­nen Face­book-ryh­mä, jos­sa ky­sel­tiin, ih­me­tel­tiin, tie­do­tet­tiin, vin­kat­tiin ja ide­oi­tiin yh­des­sä hy­vin­kin vilk­kaas­ti. Ryh­mäs­sä oli vuo­den lo­pus­sa 216 jä­sen­tä.

Vies­tin­tä­ver­kos­ton toi­min­taa vah­vis­tet­tiin jär­jes­tä­mäl­lä vuo­den ai­ka­na mm. pää­toi­mis­ten vies­ti­jöi­den ajan­koh­tais­ta­paa­mi­nen, usei­ta kou­lu­tuk­sia koko ver­kos­tol­le sekä suur­a­lu­eit­tai­nen vies­tin­tä­kier­ros. Suur­a­lu­eit­tain (itä, ete­lä, län­si ja poh­joi­nen) to­teu­tet­tu kier­ros ko­ko­si yh­teen lähi­a­lu­ei­den vies­ti­jät, tii­vis­ti yh­teis­tä te­ke­mis­tä ja tar­jo­si tär­ke­ää ver­tais­tu­kea.

Ver­kos­to­lai­set sai­vat vuo­den mit­taan käyt­töön­sä myös lu­kui­sia mui­ta, isom­pia ja pie­nem­piä, vies­tin­tä­työ­ka­lu­ja käyt­töön­sä, ku­ten Tai­lorf­ra­me-valo­ku­vaus­kon­sep­tin, mes­su­sei­nä­män, uu­sia lo­ma­ke­poh­jia (ju­lis­te, käyn­ti­kort­ti, il­moi­tus, tar­ra jne.).

Kou­lu­tuk­sen sa­ral­la maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­mi­jat sai­vat käyt­töön­sä myös päi­vi­te­tyn Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­jan. Käsi­kir­ja jul­kais­tiin säh­köi­se­nä ver­si­o­na, mikä ta­kaa esi­mer­kik­si päi­vi­tys­ten ajan­ta­sai­suu­den.

Kan­sain­vä­li­sil­le ken­til­le vie­tiin mo­nen­lais­ta vies­tiä Suo­mes­ta. Vuo­den 2015 lan­see­raus­kam­pan­ja he­rät­ti yhä kiin­nos­tus­ta ja sitä esi­tel­tiin edel­li­sen vuo­den ENRD:n Ru­ral Con­nec­ti­ons -leh­den li­säk­si nyt Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­to­jen ta­paa­mi­ses­sa Ams­ter­da­mis­sa. Ke­vään 2016 Ru­ral Con­nec­ti­ons -leh­des­sä Suo­men maa­seu­tu­ver­ker­kos­to oli jäl­leen esil­lä, täl­lä ker­taa ai­hee­na oli ar­vi­oin­ti ja itse­ar­vi­oin­ti ja mi­ten näi­tä Suo­mes­sa to­teu­te­taan. EU Ru­ral Re­view –jul­kai­sun mo­lem­mis­sa vuo­den 2016 nu­me­rois­sa oli mu­ka­na Suo­mes­ta nos­tet­tu esi­merk­ki. Vuo­den jäl­kim­mäi­ses­sä nu­me­ros­sa esil­lä ol­lut Arc­tic War­ri­ors -yri­tys oli myös yksi Mah­dol­li­suuk­sien maa -kam­pan­jam­me esi­merk­ki­y­ri­tyk­sis­tä. Pun­ka­lai­tu­men ko­tout­ta­mis­hank­kei­ta esi­tel­tiin vuon­na 2016 Eu­roo­pan ko­mis­si­on so­si­aa­lis­ten in­no­vaa­ti­oi­den si­vul­la ja ko­tout­ta­mis­ta kä­sit­te­le­väs­sä EAFRD-han­ke­leh­ti­ses­sä.

Ru­ral Con­nec­ti­ons, ke­vät 2016 (ar­vi­oin­ti)

Ru­ral Re­view, nu­me­ro 22 – Smart and com­pa­ti­ti­ve food and drink supp­ly chains (Arc­tic War­ri­ors)

EAFRD Pro­ject Broc­hu­re – Mig­rant and re­fu­gee in­teg­ra­ti­on (Pun­ka­lai­dun)

No­pe­aan tie­don­vä­li­tyk­sen tar­pee­seen voi vas­ta­ta myös pe­rin­tei­sel­lä kons­til­la. Ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­työ­ryh­män pe­rus­ta­mal­la säh­kö­pos­ti­lis­tal­la oli vuo­den 2016 lo­pus­sa jo lä­hes 190 ti­laa­jaa ja lis­tal­le tul­lei­ta vies­te­jä jat­ko­lä­he­te­tään ah­ke­ras­ti eteen­päin. Lis­tan kaut­ta työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Eija Ha­gel­berg lä­het­tää tie­toa ajan­koh­tai­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta, kiin­nos­ta­vis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta ja  ra­hoi­tus­hauis­ta. Lis­ta toi­mii kak­si­suun­tai­ses­ti; ti­laa­jat myös lä­het­tä­vät jut­tu­vink­ke­jä Ei­jal­le. Lis­tal­le on edel­leen mah­dol­lis­ta liit­tyä. Voit teh­dä sen tääl­tä.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017