1.4 Koulutuksiin osallistuminen ei katso enää aikaa tai paikkaa

Maa­seu­tu­ver­kos­to­lai­set jär­jes­ti­vät vuo­den mit­taan sa­doit­tain ta­pah­tu­mia ym­pä­ri vuo­den, ja yhä use­am­mas­sa oli mu­ka­na suo­ra­tois­to ta­val­la tai toi­sel­la. Etä­o­sal­lis­tu­mi­sen mah­dol­li­suus sai­kin pal­jon kii­tos­ta. Esi­mer­kik­si Le­a­der-työn ajan­koh­tais­päi­vil­tä suo­ra­tois­tet­tiin hy­vien esi­merk­kien ja­ka­mi­seen kes­kit­ty­nyt päi­vä, ja sitä il­moit­tau­tui­kin seu­raa­maan noin 60 osal­lis­tu­jaa. Suo­ra­tois­toa seu­rat­tiin tii­viis­ti koko päi­vän, ja tal­len­ne on saa­nut jäl­ki­kä­teen­kin run­saas­ti kat­so­jia. Etä­o­sal­lis­tu­mi­ses­ta saa­tu pa­lau­te oli erin­o­mais­ta, jon­kun ver­ran toi­vot­tiin mah­dol­li­suut­ta jät­tää esi­mer­kik­si ky­sy­myk­siä esit­te­li­jöil­le.

Suu­rek­si on­gel­mak­si jär­jes­tä­jien puo­lel­ta on ko­et­tu kui­ten­kin am­mat­ti­ta­soi­ses­ta strii­mauk­ses­ta syn­ty­vä iso kus­tan­nus. Ke­vy­em­pään ja mah­dol­li­ses­ti itse teh­tä­vän suo­ra­tois­ton ta­paan mie­tit­tiin ja et­sit­tiin vaih­to­eh­to­ja. Jon­kin ver­ran ko­keil­tiin so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta lä­he­tet­tä­viä tal­len­tei­ta, ku­ten huh­ti­kuus­sa ELY-kes­kuk­sen or­ga­ni­soi­ma yrit­tä­jyys­tee­mai­nen Pe­ris­co­pe-lä­he­tys­ten viik­ko.  Pe­ris­co­pen avul­la mah­dol­lis­tet­tiin myös La­pin toi­mi­joi­den osal­lis­tu­mi­nen  Le­a­de­rin uu­sien työn­te­ki­jöi­den kou­lu­tuk­seen, joka jär­jes­tet­tiin Hä­meen­lin­nas­sa.

Toi­mi­jat ovat lä­het­tä­neet ti­lai­suuk­sia myös suo­raan You­tu­be-ka­na­val­leen, ku­ten mat­kai­lun koor­di­naa­ti­o­han­ke Ru­ral Fin­land:

Odo­tuk­set kou­lu­tus­ten suo­ra­tois­toon ovat suu­ret. Joka ti­lai­suu­teen liit­ty­en tie­dus­tel­laan mah­dol­li­suut­ta seu­ra­ta kou­lu­tus­ta etä­nä. Sil­ti ha­lu­taan tul­la myös pai­kan pääl­le, ole­maan ”kas­vok­kain”. Eri­tyi­ses­ti ar­vos­te­taan sitä, että MMM:n ja Maa­seu­tu­vi­ras­ton vä­keä pääs­tään ta­paa­maan. Kou­lu­tuk­sil­ta odo­te­taan myös jat­ku­vaa uu­dis­tu­mis­ta niin si­säl­löl­li­ses­ti kuin me­ne­tel­mäl­li­ses­ti.

Etä­seu­ran­ta­mah­dol­li­suu­den tär­keys nä­kyy sel­ke­äs­ti esim. maa­ta­lous­neu­vo­jien täy­den­nys­kou­lu­tuk­sis­sa. Kus­tan­nus pai­kan pääl­le tu­le­mi­ses­sa on usein kor­kea ja ti­lai­suus saat­taa men­nä pääl­lek­käin mui­den työ­teh­tä­vien kans­sa. Tal­len­tees­ta voi poi­mia it­sel­leen tär­keim­mät pu­heen­vuo­rot te­hok­kaas­ti sil­loin, kun it­sel­le so­pii. Toi­saal­ta neu­vo­jien pa­laut­tees­ta on nä­ky­nyt tar­ve aja­tus­ten vaih­dol­le kol­le­go­jen ja mui­den neu­von­nan ke­hit­tä­mis­tä tu­ke­vien toi­mi­joi­den, ku­ten tut­ki­joi­den ja hal­lin­non kans­sa. Juu­ri täl­lai­sia eri toi­mi­joi­ta yh­teen ke­rää­viä kou­lu­tus- ja ver­kos­toi­tu­mis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­tiin vuon­na 2016, ku­ten esi­mer­kik­si Täy­den­nys­kou­lu­tus neu­vo­jil­le eläin­ten hy­vin­voin­nis­ta:

Vuo­den 2016 lop­pu­puo­lel­la otet­tiin ko­kei­luun uusi työ­kalu, Dre­amb­ro­ker, vi­de­oi­den edi­toin­tiin. Vi­de­oi­den avul­la vas­tat­tiin tar­pee­seen näh­dä ja kuul­la asi­ois­ta pel­kän lu­ke­mi­sen li­säk­si. Täs­sä kuul­laan ter­vei­siä Le­a­der-työn ajan­koh­tais­päi­vil­tä:

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017