1.5 Verkostot lujittuivat - sidosryhmät yhä tiiviimpään yhteistyöhön myös kv-kentällä

Alu­ei­den yh­teis­työn tii­vis­ty­mi­nen jat­kui pit­kin vuot­ta, ja yh­teis­työn ta­vat muo­tou­tui­vat oman­nä­köi­sik­si. Vuon­na 2015  al­ka­nut mit­ta­va alue­ver­kos­to­päi­vien kier­tue jat­kui vuo­den 2016 puo­lel­le, ja alku­vuo­den ti­lai­suu­det oli­vat­kin var­sin on­nis­tu­nei­ta. Esi­mer­kik­si Ete­lä-Poh­jan­maan alue­ver­kos­to­päi­vään ei va­lit­tu­kaan sitä tyy­pil­li­sin­tä maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vää tee­maa vaan päi­väs­sä koh­dat­tiin vies­tin­nän mer­keis­sä. Ti­lai­suus ko­ko­si yh­teen uu­sia toi­mi­joi­ta ko­ke­nei­den rin­nal­le, ja ver­kos­toi­tu­mi­nen oli hy­vin ak­tii­vis­ta. Päi­vän ins­pi­roi­ma­na pe­rus­tet­tiin yh­teis­tuu­min Face­book-ryh­mä Ete­lä-Poh­jan­maan ke­hit­tä­jä­ver­kos­to. Se ko­et­tiin ke­vy­ek­si ja vä­lit­tö­mäk­si yh­tey­den­pi­don ta­vak­si ja kes­kus­te­lu­alus­tak­si.

Alue­ver­kos­to­jen toi­min­nas­sa ja tar­peis­sa on suu­ria ero­ja. Ko­ko­nai­suu­te­na voi­daan kui­ten­kin sa­noa että ti­lan­ne on hyvä. Pää­sään­töi­ses­ti ver­kos­tot toi­mi­vat hy­vin, ja pys­ty­vät hyö­dyn­tä­mään maa­seu­tu­ver­kos­ton pal­ve­lui­ta te­hok­kaas­ti. Jat­kos­sa kes­ki­ty­tään edel­leen vah­vis­ta­maan ny­kyis­tä toi­min­taa ja tu­ke­maan eri­tyi­ses­ti nii­tä ver­kos­to­ja, joi­den toi­min­nas­sa ko­e­taan ole­van haas­tei­ta.

Myös tu­le­va maa­kun­ta­uu­dis­tus tu­lee muut­ta­maan ver­kos­to­jen toi­min­taa ja tar­jo­a­maan uu­sia mah­dol­li­suuk­sia nii­den ke­hit­tä­mi­seen.

Vuo­den 2015 ver­kos­to­jen nyky­ti­lan­ne­kar­toi­tuk­sel­la käyn­nis­ty­nyt ver­kos­to­toi­min­nan tar­kem­pi tut­ki­mus on myös eden­nyt. Kar­toi­tuk­sen pe­rus­teel­la tar­kem­paan tut­ki­muk­seen va­lit­tiin kah­dek­san alu­et­ta, joi­den toi­min­taa tut­kit­tiin eri­tyi­ses­ti luot­ta­muk­sen näkö­kul­mas­ta (Vir­ve Rin­no­la – Luot­ta­mus alue­ver­kos­to­työs­ken­te­lys­sä Case Man­ner-Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­to)

Uu­te­na yh­teis­työn muo­to­na alu­eil­la oli ver­kos­toi­tu­mi­nen Val­ta­kun­nal­li­sen Lii­kun­ta­jär­jes­tö Valo ry:n kans­sa –  unel­mat läh­ti­vät liik­keel­le. Vaik­ka Suo­mes­sa teh­dään pal­jon työ­tä liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­sek­si, sil­ti suo­ma­lai­set liik­ku­vat ai­van lii­an vä­hän. Toi­mi­via kei­no­ja kan­nat­taa jat­kaa, mut­ta lii­kun­nan li­sää­mi­sek­si kai­va­taan myös uu­sia rat­kai­su­ja ja uu­den­lais­ta yh­teis­työ­tä. Nyt lii­kun­nan alue­jär­jes­töt ja maa­seu­tu­ver­kos­to vie­vät yh­des­sä eteen­päin aja­tus­ta, jos­sa ko­kei­lu­jen kaut­ta saa­daan maa­seu­tu­a­lu­eil­le li­sää lii­ket­tä. Lue li­sää Maa­seu­tu.fi:stä ja tu­tus­tu Va­lon vi­de­oon:

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017