1.6 Arviointi nousi uudelle tasolle

Maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nan ar­vi­oin­nin suh­teen Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­to ja sitä koor­di­noi­va ver­kos­to­pal­ve­lut-yk­sik­kö on ol­lut ak­tii­vi­se­na osa­puo­le­na toi­min­nan ar­vi­oin­nin ke­hit­tä­mi­ses­sä kan­sal­li­sel­la ja kan­sain­vä­li­sel­lä ta­sol­la. Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­ton ar­vi­oin­ti­suun­ni­tel­ma osa­na Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man ar­vi­oin­ti­suun­ni­tel­maa val­mis­tui maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön toi­mes­ta syk­syl­lä 2016.

Kan­sal­li­sen maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nan ar­vi­oin­nin ja toi­min­nan it­se­ar­voin­nin suh­teen apu­na on käy­tet­ty myös kon­sult­ti­pal­ve­lua, jon­ka puit­teis­sa in­ter­ven­ti­o­lo­gii­kak­si kut­sut­tua me­ne­tel­mää on hyö­dyn­net­ty ar­vi­oin­ti­suun­ni­tel­man ja sii­hen liit­ty­vän in­di­kaat­to­ri­tie­don ke­ruun ke­hit­tä­mi­ses­sä. Li­säk­si kon­sul­tin joh­dol­la val­mis­tel­tiin kak­si­vuo­ti­nen itse­ar­vi­oin­ti­suun­ni­tel­ma, jon­ka puit­teis­sa syk­syl­lä jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­nen itse­ar­vi­oin­ti­päi­vä ke­vääl­lä jär­jes­te­tyn kak­si­päi­vä­sen ver­kos­to­ta­pah­tu­man to­teu­tuk­ses­ta.

Maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nan ar­vi­oin­tia on kä­si­tel­ty myös eri ta­hoil­la kan­sain­vä­li­sil­lä aree­noil­la. Eu­roo­pan ver­kos­to­yk­sik­kö ENRD Con­tact Point on edis­tä­nyt osal­taan maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nan ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ta­mis­ta kan­sal­li­ses­ti ja koko Eu­roo­pan näkö­kul­mas­ta luo­mal­la yh­tei­siä ver­kos­to­toi­min­nas­ta ke­rät­tä­viä in­di­kaat­to­rei­ta, joi­ta on hyö­dyn­net­ty myös Suo­men kan­sal­li­ses­sa ar­vi­oin­ti­suun­ni­tel­mas­sa. Maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nan ar­vi­oin­nis­ta ja sen ke­hit­tä­mi­ses­tä on kes­kus­tel­tu myös Eu­roo­pan ver­kos­to­jen oh­jaus­ryh­mäs­sä sekä maa­seu­tu­ver­kos­to­jen Eu­roo­pan- ja itä­meri­ym­pä­rys­val­ti­oi­den ko­kouk­sis­sa. Näis­sä yh­teyk­sis­sä on nos­tet­tu esiin usei­ta hy­viä kan­sal­li­sia käy­tän­tö­jä ja me­ne­tel­miä ar­vi­oin­tiin liit­ty­en. Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nan en­sim­mäi­sen vai­heen ar­vi­oin­nin val­mis­te­lut vuo­del­le 2017 ovat jo käyn­nis­sä ja olem­me muu­ten­kin ol­leet asi­as­sa aloit­teel­li­nen suun­nan­näyt­tä­jä muil­le kan­sal­li­sil­le ver­kos­toil­le sekä Eu­roo­pan ver­kos­to­yk­si­kön sekä ko­mis­si­on suun­taan.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017