2. Nostoja maaseutuverkoston tapahtumatäyteisestä vuodesta

Leader2030

Vuo­den 2016 ai­ka­na Le­a­der-työs­sä suun­nat­tiin kat­seet tu­la­vai­suu­teen. Yh­teis­kun­nan ra­ken­tei­den muut­tu­es­sa ko­et­tiin tär­ke­äk­si poh­tia myös Le­a­de­rin tu­le­vai­suut­ta. Tu­le­vai­suus­työs­sä tä­hyt­tiin yli oh­jel­ma­kau­sien vuo­teen 2030, ja tämä pro­ses­si tuli tun­ne­tuk­si Le­a­der2030-tu­le­vai­suus­työ­nä. #Le­a­der2030 toi­mi myös tun­nis­tee­na so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Tu­le­vai­suus­työs­sä ra­ken­net­tiin yh­teis­tä nä­ke­mys­tä Le­a­der-toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si. Ke­sän ja syk­syn ai­ka­na ha­et­tiin vas­tauk­sia mm. seu­raa­viin ky­sy­myk­siin: Mikä on Le­a­der-ryh­mien roo­li pai­kal­li­si­na toi­mi­joi­na ja alue­ke­hit­tä­ji­nä? Mi­hin yh­teis­kun­nan tar­pei­siin Le­a­der-toi­min­ta­tapa vas­taa? Mikä on Le­a­de­rin vi­sio ja mis­sio 2030?

Tu­le­vai­suus­työ­hön osal­lis­tui ak­tii­vi­ses­ti in­no­kas ja moni­a­lai­nen, noin kuu­den­kym­me­nen hen­ki­lön jouk­ko, joka lei­rei­li in­ten­sii­vi­ses­ti kah­teen ot­tee­seen Tuu­su­las­sa. Lei­ri­tyk­sen li­säk­si suu­rem­mal­le jou­kol­le jär­jes­tet­tiin we­bi­naa­re­ja sekä yh­tei­nen kes­kus­te­lu­a­lus­ta Face­boo­kiin. Tu­le­vai­suus­työ­kes­kus­te­lun var­si­nai­se­na alus­ta­na toi­mi Vii­ma, jos­sa jo­kai­sel­la oli mah­dol­li­suus osal­lis­tua. Ver­kos­to­työs­sä säh­köis­ten vä­li­nei­den roo­li ja mah­dol­li­suu­det ovat kas­va­mas­sa. Vii­ma on yksi esi­merk­ki täl­lai­ses­ta verk­ko­poh­jai­ses­ta vä­li­nees­tä, joka mah­dol­lis­taa hel­pos­ti laa­jan, osal­lis­ta­van ja avoi­men kes­kus­te­lun. Tär­ke­ää on vä­li­neen käy­tön help­pous ja in­nos­ta­vuus: https://app.vii­ma.com/fu­tu­res­gar­den/mavi/ 

Työn tu­lok­se­na kir­kas­tet­tiin yh­tei­nen Le­a­der-työn vi­sio 2030, joka jul­kis­tet­tiin mar­ras­kui­sis­sa Le­a­der-työn ajan­koh­tais­päi­vis­sä:

Olem­me pai­kal­lis­yh­tei­sö­jen elin­voi­man kas­vat­ta­ja, ra­jo­ja ylit­tä­vä roh­kea uu­dis­ta­ja.

Le­a­der2030 nä­kyi myös so­si­aa­li­sen me­di­an kes­kus­te­luis­sa, jos­ta poi­min­to­ja ohes­sa:

Karhunpesä

Nuo­ri­so-työ­ryh­män toi­mi­kau­si hui­pen­tui nuor­ten yrit­tä­jien in­no­vaa­tio-oh­jel­ma Kar­hun­pe­sään. Oh­jel­maan va­lit­tiin mu­kaan 44 nuor­ta yrit­tä­jää ja asi­an­tun­ti­jaa, joi­den tu­ke­na oli laa­ja jouk­ko ulko­puo­li­sia asi­an­tun­ti­joi­ta. Työs­ken­te­ly koos­tui verk­ko­poh­jai­sis­ta se­mi­naa­reis­ta, työs­ken­te­lys­tä säh­köi­sel­lä alus­tal­la sekä var­si­nai­ses­ta in­no­vaa­ti­o­lei­ris­tä.

Yri­tys­ten haas­tei­ta työs­tet­tiin 12:ssa eri ryh­mäs­sä joko omi­na ko­ko­nai­suuk­si­na tai tee­moit­tain laa­jem­pi­na ko­ko­nai­suuk­si­na. Kan­ta­va­na aja­tuk­se­na kai­kes­sa te­ke­mi­ses­sä oli, että ide­oi­ta ei täs­sä vai­hees­sa enää kai­va­ta, vaan ny­kyis­tä toi­min­taa vie­dään konk­reet­ti­ses­ti eteen­päin. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­ti esi­mer­kik­si sitä, että po­ten­ti­aa­li­sia asi­ak­kai­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ei lis­tat­tu vaan tar­tut­tiin suo­raan pu­he­li­meen ja soi­tet­tiin heil­le.

Osa­na lei­riä kol­me ryh­mis­tä pää­si esit­te­le­mään toi­min­taan­sa SLUSH:in yh­tey­des­sä si­joit­ta­jil­le. Kaik­ki oh­jel­maan osal­lis­tu­neet vie­rai­li­vat ta­pah­tu­mas­sa ha­ke­mas­sa op­pia.

Lei­rin lo­pul­li­set tu­lok­set nä­ky­vät vas­ta tu­le­vai­suu­des­sa, mut­ta ko­ko­nai­suu­te­na me­ne­tel­mä oli erit­täin toi­mi­va, ja yrit­tä­jät oli­vat hy­vin tyy­ty­väi­siä saa­maan­sa apuun. Myös me­dia huo­mi­oi lei­rin poik­keuk­sel­li­sen hy­vin.

Kar­hun­pe­sän in­no­vaa­ti­ot pää­si­vät mm. Maa­seu­dun tu­le­vai­suu­den si­vuil­le

Oh­jel­maan osal­lis­tu­neis­ta yri­tyk­sis­tä kol­me jat­kaa ke­hi­tys­työ­tään 2017 käyn­nis­ty­väs­sä Maa­seu­dun Kas­vuO­pe­nis­sa.

Tu­tus­tu lei­rin net­ti­si­vui­hin: www.kar­hun­pesä.fi

Tun­nel­mia ja ter­vei­siä lei­ril­tä koot­tiin myös vi­de­ol­le:

Kasvu Open

Vuon­na 2016 teh­tiin täy­sin uusi alue­val­taus maa­seu­tu­y­rit­tä­jyy­den edis­tä­mi­sen sa­ral­la, kun maa­seu­tu­ver­kos­to aloit­ti yh­teis­työn Suo­men suu­rim­man yri­tys­ten kas­vun spar­rau­soh­jel­ma Kas­vuO­pe­nin kans­sa. Maa­seu­dun yrit­tä­jät sai­vat oh­jel­maan oman kas­vu­pol­kun­sa, jo­hon va­lit­ta­vat yri­tyk­set saa­vat il­mais­ta kas­vuun täh­tää­vää spar­raus­ta alan huip­pu­a­si­an­tun­ti­joil­ta. Haku oh­jel­maan käyn­nis­tyi syk­syl­lä. Mu­kaan ha­lut­tiin niin maa­ti­lo­ja, elin­tar­vi­ke­y­ri­tyk­siä kuin mui­ta­kin maa­seu­dul­la toi­mi­via kas­vu­ha­kui­sia yri­tyk­siä. Kas­vu­pol­ku to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä MTK:n, Pro­Ag­ri­an ja Suo­men Yrit­tä­jien kans­sa.  Kas­vu­po­lul­le va­lit­tu­jen yri­tys­ten spar­raus ta­pah­tuu ke­vään 2017 ai­ka­na ja semi­fi­naa­li jär­jes­te­tään Far­ma­ri-näyt­te­lys­sä. Semi­fi­naa­lin voit­ta­ja kil­pai­lee mui­den kas­vu­pol­ku­jen semi­fi­naa­lien voit­ta­jia vas­taan syk­syl­lä Kas­vuO­pen hui­pen­tu­mas­sa.

Maa­seu­dun Kas­vu­po­lun esit­te­ly

Osta tilalta!

Pop-up -ta­pah­tu­mat ja -osal­lis­tu­mi­nen ovat ol­leet vah­vas­sa nos­tees­sa, ja tä­hän tren­diin ha­lut­tiin tuo­da mu­kaan ko­ti­mai­nen ruo­ka ja sen tuo­tan­to. Idea val­ta­kun­nal­li­ses­ta lähi­ruo­ka­päi­väs­tä syn­tyi Nuo­ri­so-työ­ryh­män aloit­tees­ta, ja vuon­na 2016 pää­tet­tiin ko­keil­la, mi­ten tuot­ta­jat ja ku­lut­ta­jat saa­daan liik­keel­le.

Alu­eel­li­sia ta­pah­tu­mia sa­mal­la tee­mal­la on oh­jel­man puit­teis­sa jär­jes­tet­ty ai­em­min­kin, mut­ta ei val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Vi­ron Open Farms toi­mi hy­vä­nä esi­merk­ki­nä ta­pah­tu­mal­le.

Ta­voit­tee­na oli saa­da mu­kaan 100 ti­laa ja tuot­ta­jaa, ja täs­sä on­nis­tut­tiin mai­ni­os­ti. Vi­ral­li­ses­ti mu­kaan re­kis­te­röi­tyi lä­hes 200 ti­laa, ja näi­den li­säk­si mu­ka­na oli lu­kui­sia re­kis­te­röi­ty­mät­tö­miä osal­lis­tu­jia.

Ta­pah­tu­man suun­nit­te­luun val­jas­tet­tiin laa­ja yh­teis­työ­ver­kos­to lähi­ruo­ka­toi­mi­jois­ta ja tuot­ta­ja­or­ga­ni­saa­ti­ois­ta. Ta­pah­tu­man mark­ki­noin­tia var­ten pe­rus­tet­tiin os­ta­ti­lal­ta.fi –si­vus­to ja mark­ki­noin­nis­sa hyö­dyn­net­tiin vah­vas­ti so­si­aa­lis­ta me­di­aa.

Ta­pah­tu­ma oli ko­ko­nai­suu­te­na erit­täin on­nis­tu­nut, ja yli 70 % osal­lis­tu­jis­ta oli sitä miel­tä, että vie­rai­li­joi­den mää­rä ja myyn­ti täyt­ti­vät odo­tuk­set. Me­di­a­nä­ky­vyys ta­pah­tu­mas­ta jäi kui­ten­kin mel­ko hei­kok­si, ja tä­hän on jat­kos­sa kiin­ni­tet­tä­vä huo­mi­o­ta. Vuo­den 2017 Osta ti­lal­ta! –päi­vä jär­jes­te­tään 16.9., ja mu­ka­na to­teu­tuk­ses­sa on en­tis­tä laa­jem­pi jouk­ko ver­kos­ton toi­mi­joi­ta. Ta­voit­tee­na on saa­da mu­kaan 500 ti­laa ja tuot­ta­jaa.

Lisä­tie­toa: www.os­ta­ti­lal­ta.fi

Ravinteet kiertoon- ja Luonnonhoitoa yhdessä! -seminaarit

Maa­seu­tu­ver­kos­ton ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­työ­ryh­män jat­koi syk­syn 2015 Maa­pe­räs­tä kuu­luu-se­mi­naa­rin hy­väk­si ha­vai­tul­la mal­lil­la ja oli jär­jes­tä­mäs­sä vuon­na 2016 kah­ta jät­ti­se­mi­naa­ria; ”Ra­vin­teet kier­toon – ve­sis­töt kun­toon | Kier­to­ta­lou­den kär­ki­hank­keen läh­tö­lau­kaus” ja ”Luon­non­hoi­toa yh­des­sä!”. Mo­lem­pien se­mi­naa­rien kan­ta­va­na aja­tuk­se­na oli to­teut­taa val­mis­te­lut ja to­teu­tus laa­jas­ti yh­des­sä ver­kos­ton toi­mi­joi­den kans­sa. Yh­teis­työl­lä saa­tiin ai­kaan ti­lai­suu­det, joi­ta yk­si­kään or­ga­ni­saa­tio ei oli­si yk­sin pys­ty­nyt jär­jes­tä­mään. Esi­mer­kik­si Luon­non­hoi­toa yh­des­sä!-se­mi­naa­ris­sa oli yh­teen­sä 15 jär­jes­tä­jä­or­ga­ni­saa­ti­o­ta: maa­seu­tu­ver­kos­to, Jär­ki, YM, BSAG, Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus, Luon­non- ja riis­tan­hoi­to­sää­tiö, WWF, Suo­men riis­ta­kes­kus, Met­sä­hal­li­tus, Suo­men luon­non­suo­je­lu­liit­to, MMM, Tu­run kau­pun­ki, Kaa­ri­nan kau­pun­ki, Maa- ja koti­ta­lous­nai­set sekä Var­si­nais-Suo­men pe­rin­ne­mai­se­ma­yh­dis­tys.

Se­mi­naa­rei­hin ha­lut­tiin kut­sua pai­kal­le in­nos­ta­via kan­sal­li­sia ja kan­sain­vä­li­siä esi­merk­ke­jä sekä ins­pi­roi­via pu­hu­jia. Ra­vin­teet kier­toon -se­mi­naa­ris­sa la­val­la näh­tiin mm. Pre­si­dent­ti Tar­ja Ha­lo­nen, Bru­ce Oreck ja mi­nis­te­ri Kim­mo Tii­li­kai­nen. Esi­merk­ke­jä kuul­tiin mm. Rans­kas­ta, Hol­lan­nis­ta ja Sveit­sis­tä. Täy­sien sa­lien li­säk­si se­mi­naa­rit ke­rä­si­vät kat­so­jia myös web­cas­tin­gin vä­li­tyk­sel­lä. Par­haim­mil­laan ra­vin­teet kier­toon se­mi­naa­ria seu­ra­si ver­kos­ta sa­maan ai­kaan 554 hen­ki­löä ja Luon­non­hoi­toa yh­des­sä!-se­mi­naa­ria noin 400 hen­ki­löä.  Ti­lai­suu­det nä­kyi­vät myös so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. #ra­vin­teet­kier­toon nou­si Suo­mes­sa Twit­te­ris­sä eni­ten käy­te­tyk­si tun­nis­teek­si se­mi­naa­rin ai­ka­na. Se­mi­naa­reis­sa osal­lis­tu­jil­le tar­jot­tiin pu­heen­vuo­ro­jen li­säk­si myös muun­lais­ta oh­jel­maa: Esi­mer­kik­si Luon­no­hoi­toa yh­des­sä! -se­mi­naa­ris­sa ko­kous­kah­vien lo­mas­sa pää­si tu­tus­tu­maan pien­tuot­ta­ja­to­riin (myyn­nis­sä luon­non­hoi­toon liit­ty­viä tuot­tei­ta), sekä Kim­mo Har­ja­mäen (1978-2015) luon­to­kuva­näyt­te­lyyn.

Tu­tus­tu Luon­non­hoi­toa yh­des­sä! -se­mi­naa­rin kat­ta­viin tal­ti­oin­tei­hin (alla) ja lue Riis­ta­met­sän­hoi­ta­jan blog­gaus.

Maaseudun kehittämisen kevätpäivät

In­nok­kaat maa­seu­dun ke­hit­tä­jät koh­ta­si­vat ke­vät­päi­vil­lä Hä­meen­lin­nan Ver­ka­teh­taal­la huh­ti­kuus­sa. Mu­ka­na oli noin 250 hen­gen ke­hit­tä­jä­jouk­ko Le­a­der-ryh­mis­tä, ELY-kes­kuk­sis­ta sekä maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen hal­lin­nos­ta; maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ös­tä, Maa­seu­tu­vi­ras­tos­ta ja maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­luis­ta.

Ke­vät­päi­vil­lä ker­rat­tiin edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den tu­lok­sia, kä­si­tel­tiin ke­hit­tä­mis­oh­jel­man päi­vän polt­ta­via käy­tän­nön asi­oi­ta ja suun­nat­tiin kat­se myös tu­le­vaan, 2020-lu­vul­le. Ajan­koh­tai­set pu­heen­vuo­ro­jen li­säk­si maa­seu­dun ke­hit­tä­jiä as­kar­rut­ta­via asi­oi­ta käy­tiin läpi tee­ma­kli­ni­koil­la ja työ­ryh­mis­sä: ta­pe­til­la oli­vat muun mu­as­sa tee­ma­hank­keen, pe­rus­ta­mis­tuki, ko­tout­ta­mis­hank­keet ja maa­seu­dun in­no­vaa­ti­ot.  Tee­ma­kli­ni­kal­la ta­vat­ta­vis­sa oli­vat myös maa­seu­tu­ver­kos­ton yrit­tä­jyys- ja nuo­ri­so­työ­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat. Ke­vät­päi­vien tun­nel­miin voi pa­la­ta Maa­seu­tu.fi:n ar­tik­ke­lin myö­tä.

Euroopan kentillä vaikutettiin ja verkostoiduttiin

Eu­roo­pan ta­sol­la maa­seu­tu­oh­jel­mien toi­meen­pano oli eden­nyt vuon­na 2016 sii­hen vai­hee­seen, että kan­sain­vä­li­siä hank­kei­ta oli mah­dol­lis­ta aloit­taa. Mo­nil­le toi­mi­joil­le maa­seu­tu­ra­has­ton kv-han­ke­mah­dol­li­suu­det ovat vie­lä tun­te­mat­to­mia. Syk­syl­lä aloi­tet­tiin­kin kv-han­ke­kou­lu­tus­kier­tue, jon­ka ta­voit­tee­na oli käy­dä läpi, mi­ten kan­sain­vä­li­siä hank­kei­ta to­teu­te­taan käy­tän­nös­sä, mitä tu­lee ot­taa huo­mi­oon kv-han­ket­ta suun­ni­tel­les­sa ja to­teu­tet­ta­es­sa sekä kuul­la käy­tän­nön ko­ke­muk­sia kv-han­ke­työs­tä. Kv-han­ke­kou­lu­tus­kier­tue jat­kuu vie­lä 2017 ke­vään ai­ka­na.

Eu­roo­pan ta­sol­la kv-toi­min­ta oli vil­kas­ta. Lähi­alue­yh­teis­työ­tä Ruot­sin ja Vi­ron kans­sa oli mo­nel­la ta­sol­la, ja se sai uu­sia muo­to­ja. Täs­tä hy­vä­nä esi­merk­ki­nä on ruot­sa­lais­ten kans­sa to­teu­tet­tu Ru­ra­lab, jos­ta voi lu­kea li­sää seu­raa­vas­sa kap­pa­lees­sa. Vuo­den ai­ka­na Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­ton tee­ma­se­mi­naa­reis­sa ja työ­ryh­mis­sä suo­ma­lai­set toi­mi­jat oli­vat ak­tii­vi­sia, ja Suo­men esi­mer­kit myös kiin­nos­ti­vat. Lä­hes poik­keuk­set­ta esit­te­lys­sä oli suo­ma­lai­nen han­ke- tai ver­kos­to­työn esi­merk­ki. EIP-AGRI in­no­vaa­ti­o­ver­kos­tos­sa suo­ma­lai­set näkö­kul­mat pää­si­vät hy­vin esiin, ja vuon­na 2016 maa­seu­dun in­no­vaa­ti­o­toi­min­nas­sa met­sä­ta­lous nou­si vah­vem­min mu­kaan maa­ta­lou­den rin­nal­le. Täs­tä seu­rauk­se­na oli mm. met­sien uu­det arvo­ket­jut- työ­paja Wie­nis­sä, sekä met­sien kes­tä­vän käy­tön fo­kus­ryh­mä, jo­hon va­lit­tiin kak­si suo­ma­lais­ta. Ryh­män en­sim­mäi­nen ko­kous jär­jes­tet­tiin Tam­pe­reel­la.

Eu­roo­pan ver­kos­ton työ­ryh­mä­työs­sä olem­me ol­leet eri­tyi­sen ak­tii­vi­sia maa­seu­tu­y­rit­tä­jyys­työ­ryh­mäs­sä ja kah­des­sa kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen työ­ryh­mäs­sä: ”Tran­si­ti­on to the Green Eco­no­my”  ja ”Re­sour­ce Ef­fi­cient Ru­ral Eco­no­my ”. Maa­seu­tu­y­rit­tä­jyys­työ­ryh­mä on ol­lut hyvä ik­ku­na ky­sy­myk­siin, jot­ka eu­roop­pa­lai­sel­la ta­sol­la ovat mie­len­kiin­non koh­tee­na. Esil­le nou­si vah­vas­ti yri­tys­ten ra­hoi­tus­ky­sy­myk­set, yri­tys­neu­von­ta ja di­gi­ta­li­saa­ti­on mah­dol­li­suu­det. Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen työ­ryh­mis­sä maa­seu­tu­oh­jel­maa on pei­lat­tu var­sin­kin re­surs­si­te­hok­kuu­den näkö­kul­mas­ta. Tran­si­ti­on to the Green Eco­no­my tar­kas­te­li vih­re­ään ta­lou­teen siir­ty­mis­tä koko oh­jel­maa läpi­leik­kaa­vas­ti. Re­sour­ce Ef­fi­cient Ru­ral Eco­no­my jat­kaa tätä työ­tä, mut­ta pu­reu­tuu tar­kem­min eten­kin maa­perä­ky­sy­myk­siin.  Ta­voit­tee­na on hyö­dyn­tää moni­puo­li­ses­ti eu­roop­pa­lai­sia työ­ryh­miä kan­sal­lis­ten ryh­miem­me toi­min­nas­sa.

Ruralab

Poh­jois­mai­nen yh­teis­työ sy­ven­tyi hie­nos­ti, kun Suo­men ja Ruot­sin maa­seu­tu­ver­kos­to­jen oh­jaus­ryh­mien edus­ta­jat ta­pa­si­vat Ah­ve­nan­maal­la jär­jes­te­tys­sä kak­si­päi­väi­ses­sä Ru­ra­la­bis­sa. ENRD:n Mic­ha­el Gre­go­ry sekä Pet­ri Rin­ne juok­sut­ti­vat tii­mi­työt ja tee­ma­kes­kus­te­lut jou­he­vas­ti, ja tun­nel­ma oli­kin tiu­kas­ta asi­as­ta huo­li­mat­ta vä­li­tön. Maa­seu­dun tu­le­vai­suu­den ske­naa­ri­oi­ta poh­dit­tiin­kin mo­nel­ta kan­nal­ta: Mil­tä poh­jois­mai­nen maa­seu­tu näyt­tää vuon­na 2030? Ovat­ko poh­jois­maat uu­sien in­no­vaa­ti­oi­den ja bio­ta­lou­den kär­ki­mai­ta? Jat­kuu­ko suu­riin kau­pun­kei­hin kes­kit­ty­mi­nen vai al­kaa­ko maa­seu­tu kiin­nos­taa tu­le­vai­suu­des­sa ai­em­paa enem­män? Entä mi­ten maa­han­muut­ta­jat saa­daan in­teg­roi­tu­maan maa­seu­dul­le.

Ru­ra­lab ko­ko­si yh­teen moni­puo­li­sen jou­kon maa­seu­dun ke­hit­tä­jiä Suo­mes­ta ja Ruot­sis­ta.

Vaik­ka ky­sy­myk­siä oli­kin il­mas­sa pal­jon, voi­tiin yh­teis­tuu­min to­de­ta, että työ­ka­lu­ja tu­le­vai­suu­den muok­kaa­mi­sek­si on myös ole­mas­sa. Mic­ha­el Gre­go­ryn sa­noin:  ”Muu­tos­ta ei voi vält­tää, mut­ta tu­le­vai­suut­ta on on­nek­si mah­dol­lis­ta en­na­koi­da. Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­ra­has­to yksi maa­seu­dun tu­le­vai­suu­den avai­mis­ta: ra­has­to toi­mii hy­vä­nä työ­ka­lu­na maa­seu­dun elin­voi­man syn­nyt­tä­mi­ses­sä. Nyt on aika kää­riä hi­hat ja ryh­tyä toi­miin.”

Maa­seu­tu.fi:n ar­tik­ke­li Ru­ra­la­bis­ta

Tu­tus­tu myös Pet­ri Rin­teen laa­ti­maan kat­ta­vaan yh­teen­ve­toon

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017