4 Rahoitussuunnitelma ja toteuma

*Hy­vät käy­tän­nöt ja ver­kos­tot to­teu­ma-osi­oon on kir­jan­pi­dos­sa kir­jat­tu kou­lu­tus-/ver­kos­to­ta­pah­tu­mien kus­tan­nuk­sia, jot­ka on ra­hoi­tet­tu kou­lu­tus-osi­on bud­je­tis­ta.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton ku­lut ja­e­taan Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1305/2013, ar­tik­lan 54.3 mu­kai­ses­ti a) maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­taa var­ten tar­vit­ta­viin ra­ken­tei­siin ja b) toi­min­ta­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen ja täy­tän­töön­pa­noon.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton ra­ken­tei­den palk­kaus­ku­lui­hin si­säl­ty­vät kaik­ki ver­kos­to­pal­ve­lut-yk­si­kön hen­ki­lös­töön liit­ty­vät ku­lut (mm. hen­ki­lös­tön palk­kaus- ja sivu­ku­lut, mat­ka­ku­lut, hen­ki­lös­tön kou­lu­tus, työ­ter­veys) sekä muut yk­si­kön puit­tei­siin liit­ty­vät ylei­set kiin­te­ät kulu­erät (mm. vuok­rat, tar­vik­keet ja pal­ve­lu­jen os­tot) pois lu­kien seu­raa­vat ku­lut, jot­ka si­säl­ly­te­tään ra­ken­tei­den mui­hin ku­lui­hin: läm­mi­tys, säh­kö ja vesi, sii­vous­pal­ve­lut, var­ti­oin­ti- ja tur­val­li­suus­pal­ve­lut, pos­ti­mak­sut, kul­je­tus­pal­ve­lut, pu­he­lin­ku­lut ja vi­de­o­neu­vot­te­lu­lait­teet.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­man ku­lui­hin si­säl­ty­vät laa­jan maa­seu­tu­ver­kos­ton pal­ve­lut, ku­ten vies­tin­tään, kou­lu­tus­ti­lai­suuk­siin, hy­viin käy­tän­töi­hin ja ver­kos­toi­hin liit­ty­vät ku­lut.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 201620.2.2017