Johdanto

Ter­ve­tu­loa Ruo­ka­vi­ras­ton avaa­man ruo­ka­ket­ju­haun pa­riin. Ruo­ka­ket­jun toi­min­nan edis­tä­mi­sen val­ti­on­a­vus­tus on tar­koi­tet­tu laa­joil­le, val­ta­kun­nal­li­sil­le ja yleis­hyö­dyl­li­sil­le hank­keil­le. Hank­keen ta­voit­teet mää­räy­ty­vät han­ke­haus­sa ase­tet­ta­vien pai­no­pis­tei­den mu­kaan. Toi­men­pi­teet hank­keis­sa voi­vat olla tie­do­tus­ta, me­ne­kin­e­dis­tä­mis­tä tai ke­hit­tä­mis­tä. Han­ke­ha­kuun voi­vat osal­lis­tua eri­lai­set yh­tei­söt ja yri­tyk­set.

Laa­joil­la, val­ta­kun­nal­li­sil­la ja yleis­hyö­dyl­li­sil­lä hank­keil­la voi­daan ta­voit­taa suu­ria mää­riä koh­de­ryh­män edus­ta­jia. Toi­men­pi­tei­den suun­nit­te­lus­sa on­kin hyvä kuul­la myös sek­to­rin tar­pei­ta, joi­ta on­nis­tu­nees­ti to­teu­te­tun hank­keen on tar­koi­tus pal­vel­la myös hank­keen päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Hank­keen to­teu­tu­nei­siin ku­lui­hin voi saa­da avus­tus­ta enin­tään 80 % hy­väk­sy­tyis­tä ku­luis­ta. Oma­ra­hoi­tus­o­suus voi olla ra­haa tai työ­tä. Myös yh­teis­hank­kei­den to­teut­ta­mi­nen ja hank­kei­den vä­li­nen yh­teis­työ on suo­si­tel­ta­vaa. Han­ke­suun­ni­tel­mas­sa tu­lee olla mah­dol­li­sim­man tark­ka ku­vaus toi­men­pi­teis­tä. Suun­ni­tel­mis­sa ei kui­ten­kaan tule unoh­taa in­no­va­tii­vi­suut­ta ja roh­keut­ta.

Val­ti­on­a­vus­tuk­sen myön­tä­mi­nen pe­rus­tuu ko­mis­si­on maa- ja met­sä­ta­lous­alan ryh­mä­poik­keus­a­se­tuk­seen (EU) No:702/2014. Tä­män mu­kaan hank­keis­sa voi­vat tul­la esiin eri tuot­teet ja nii­den me­nek­kiä voi­daan edis­tää ja niis­tä voi­daan tie­dot­taa, mut­ta tuo­te­merk­ke­jä, yri­tyk­siä tai tuot­tei­den alku­pe­rää ei hank­keis­sa saa olla esil­lä.

Tämä haku­ohje kat­taa oh­jeis­tuk­sen hank­keen suun­nit­te­luun, han­ke­ha­kuun ja hank­keen to­teut­ta­mi­seen. Haku­oh­jee­seen kan­nat­taa tu­tus­tua huo­lel­la jo en­nen han­ke­ha­ke­muk­sen laa­ti­mis­ta. Ohje ei ole kat­ta­va se­los­tus lain­sää­dän­nös­tä eikä ole oi­keu­del­li­ses­ti si­to­va. Lisä­tie­toa haus­ta ja hank­keen to­teut­ta­mi­ses­ta saa Ruo­ka­vi­ras­tos­ta.

Ruo­ka­ket­jun haku­opas201918.1.2019