1. Hanketyypit

1.1 Tiedotushanke

Tie­tä­myk­sen siir­toa ja tie­do­tus­ta kos­ke­vaa tu­kea voi­vat saa­da am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta ja tai­to­jen hank­ki­mis­ta (mu­kaan lu­kien kou­lu­tuk­set, kurs­sit, työ­pa­jat ja val­men­nuk­set) kos­ke­vat toi­met, esit­te­ly­toi­met ja tie­do­tus­toi­min­ta.

Tie­tä­myk­sen siir­toa ja tie­do­tus­ta kos­ke­via pal­ve­lu­ja tar­jo­a­vil­la yk­si­köil­lä on ol­ta­va asi­an­mu­kai­set val­miu­det eli pä­te­vä hen­ki­lös­tö, ja hen­ki­lös­töl­le on tar­jot­ta­va sään­nöl­li­ses­ti kou­lu­tus­ta ky­seis­ten teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen. Esi­merk­ki­nä hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta ovat am­mat­ti­mes­suil­le tai ku­lut­ta­ja­mes­suil­le osal­lis­tu­mi­nen tai in­ter­net­poh­jai­sen tie­to­kan­nan yllä­pi­tä­mi­nen. Huo­mi­oi­ta­vaa on, että palk­ka­ku­lut mes­suil­la ei­vät ole avus­tus­kel­poi­sia.

Ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­tä ja nii­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta huo­mi­oi­daan vain osal­lis­tu­mis­mak­sut, mat­ka­kus­tan­nuk­set, jul­kai­su­jen kus­tan­nuk­set, näyt­te­ly­ti­lo­jen vuok­ra ja nii­den pys­ty­tys- ja pur­ka­mis­kus­tan­nuk­set sekä kil­pai­lu­jen pal­kin­not, joi­den arvo on enin­tään 1000 eu­roa pal­kin­toa ja voit­ta­jaa koh­ti. Koh­de­ryh­män osal­lis­tu­mis­mak­su­ja, mat­ka- ja ma­joi­tus­ku­lu­ja ei kor­va­ta.

Tie­do­tus­hank­keis­sa on huo­mi­oi­ta­va, että kai­kil­la ky­sei­sen alu­een yri­tyk­sil­lä on ol­ta­va mah­dol­li­suus saa­da tätä tu­kea ob­jek­tii­vi­ses­ti mää­ri­tel­ty­jen edel­ly­tys­ten pe­rus­teel­la.

Tie­tä­myk­sen siir­to-, tie­do­tus- ja kou­lu­tus­hank­keis­sa hy­väk­syt­tä­viä toi­men­pi­tei­tä ovat esi­mer­kik­si:

1.2 Kehittämishanke

Avus­tet­ta­van ke­hit­tä­mis­hank­keen on ol­ta­va ky­sei­sen maa­ta­lous­alan tai maa­ta­lou­den osa-alan kaik­kien yri­tys­ten edun mu­kai­nen ja tu­los­ten on ol­ta­va kai­kil­le osa­puo­lil­le va­paas­ti saa­ta­vil­la. Ke­hit­tä­mis­hank­keen tuo­tok­se­na voi syn­tyä esi­mer­kik­si sel­vi­tys, joka hyö­dyt­tää koko alaa.

Ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa hy­väk­syt­tä­viä toi­men­pi­tei­tä ovat esi­mer­kik­si:

1.3 Menekinedistämishanke

Me­ne­kin­e­dis­tä­mi­sen tar­koi­tuk­se­na on tie­dot­taa suu­rel­le ylei­söl­le maa­ta­lous­tuot­tei­den omi­nais­piir­teis­tä esi­mer­kik­si jär­jes­tä­mäl­lä kil­pai­lu­ja, osal­lis­tu­mal­la mes­suil­le tai tie­do­tus- ja suh­de­toi­min­taan, ja­ka­mal­la tie­teel­lis­tä tie­toa tai jul­kai­se­mal­la asia­tie­to­ja. Me­ne­kin­e­dis­tä­mis­kam­pan­joil­la voi­daan kan­nus­taa ta­lou­den toi­mi­joi­ta tai ku­lut­ta­jia os­ta­maan ky­seis­tä tuo­tet­ta. Avus­tus­kel­poi­sia ovat esi­mer­kik­si  suo­raan ku­lut­ta­jal­le ja­e­tut jul­kai­sut. 

Me­ne­kin­e­dis­tä­mis­kam­pan­joi­ta voi­daan to­teut­taa esi­mer­kik­si tele­vi­si­os­sa ja ra­di­os­sa. Kam­pan­jat voi­vat si­säl­tää ju­lis­tei­ta ja leh­ti­mai­non­taa. Me­ne­kin­e­dis­tä­mis­toi­met koos­tu­vat ku­vis­ta ja teks­teis­tä, jot­ka liit­ty­vät kul­loin­kin ky­sees­sä ole­viin maa­ta­lous­tuot­tei­siin ja nii­den ylei­siin omi­nai­suuk­siin. Me­ne­kin­e­dis­tä­mis­ai­neis­tos­sa ei saa vii­ta­ta tuot­tei­den alku­pe­rään tai tiet­tyyn yri­tyk­seen/tuot­ta­jaan tai tie­tyn yri­tyk­sen tuot­tei­siin.

Me­ne­kin­e­dis­tä­mis­hank­keis­sa hy­väk­syt­tä­viä toi­men­pi­tei­tä ovat esi­mer­kik­si:

1.4 Hankkeiden laajuus ja valtakunnallisuus

Avus­tet­ta­van hank­keen on ol­ta­va vai­ku­tuk­sil­taan laa­ja ja val­ta­kun­nal­li­nen. Avus­tet­ta­vas­sa hank­kees­sa voi­daan to­teut­taa sekä tie­tä­myk­sen siir­toa ja tie­do­tus­ta, me­ne­kin­e­dis­tä­mis­tä ja/tai ke­hit­tä­mis­työ­tä. Hank­keen toi­men­pi­teet tu­lee to­teut­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja hank­keen tu­lok­sien hyö­dyn­tä­mi­nen tu­lee olla sel­ke­äs­ti val­ta­kun­nal­lis­ta. Hank­kees­ta saa­ta­van hyö­dyn tu­lee koh­dis­tua kaik­kiin sii­tä kiin­nos­tu­nei­siin ta­hoi­hin, jo­ten jä­se­nyys avus­tuk­sen­saa­ja­na toi­mi­vas­sa yh­tei­sös­sä ei saa olla edel­ly­tyk­se­nä hank­kee­seen liit­ty­vien pal­ve­lu­jen saa­mi­sel­le.

Ruo­ka­ket­jun haku­opas201918.1.2019