2. Hankkeen valmistelu

2.1 Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hank­keen ta­voit­teet pe­rus­tu­vat haku­tie­dot­tees­sa il­moi­tet­tui­hin  pai­no­pis­tei­siin. Han­ke­toi­men­pi­tei­den on hyvä olla mah­dol­li­sim­man konk­reet­ti­sia ja ta­voit­tei­den mi­tat­ta­via, jot­ta toi­men­pi­teen kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta ja sitä, onko toi­men­pi­det­tä tar­vet­ta ra­hoit­taa, voi­daan ar­vi­oi­da. Haku­lo­mak­keen liit­tees­sä 3 ha­ki­ja esit­te­lee hank­keen toi­men­pi­teet. Toi­men­pi­tei­den ta­voit­tei­ta ja pe­rus­te­lu­ja toi­men­pi­tei­den va­lin­nal­le voi esit­tää tar­kem­min han­ke­suun­ni­tel­mas­sa.

2.2 Hyväksyttävät kustannukset

Hy­väk­syt­tä­viä kus­tan­nuk­sia ovat hank­keen to­teut­ta­mi­seen liit­ty­vät palk­ka­ku­lut, palk­ki­ot, osto­pal­ve­lut sekä yleis­hal­lin­non ku­lut. Muut hank­keel­le ja­et­ta­vat kus­tan­nuk­set voi­daan hy­väk­syä vain sil­tä osin kuin ne koh­den­ne­taan hank­keen to­teut­ta­mi­seen.

Kus­tan­nus­ten kor­vat­ta­vuu­des­sa on huo­mi­oi­ta­va:

Ei hy­väk­syt­tä­viä kus­tan­nuk­sia ovat muun mu­as­sa:

Palk­kaus- ja palk­ki­o­kus­tan­nuk­sis­ta ei hy­väk­sy­tä mää­rää, joka ylit­tää alal­la mak­set­ta­vien palk­ko­jen ja palk­ki­oi­den ta­son.

Avus­tuk­ses­ta voi­daan kat­taa avus­tus­kel­pois­ten toi­men­pi­tei­den to­teut­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­neet tar­peel­li­set ja koh­tuul­li­set kus­tan­nuk­set. Koh­tuul­li­suut­ta ar­vi­oi­ta­es­sa pi­de­tään ar­vi­oin­ti­pe­rus­tee­na toi­mi­alan kes­ki­mää­räis­tä kus­tan­nus­ta­soa. Avus­tuk­sen­saa­jan on pyy­det­tä­vä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la tar­jouk­sia si­ten, että kus­tan­nus­ten hy­väk­syt­tä­vä taso paik­ka­kun­nal­la tai alu­eel­la voi­daan luo­tet­ta­vas­ti to­de­ta.

Kus­tan­nuk­set ja­o­tel­laan vä­lit­tö­miin ja yleis­kus­tan­nuk­siin. Kus­tan­nus­ten kor­vat­ta­vuu­des­sa läh­tö­koh­ta­na on, että sekä vä­lit­tö­mien että yleis­kus­tan­nus­ten on lii­tyt­tä­vä suo­raan hank­kee­seen (ai­heut­ta­mis­peri­aate).

Kus­tan­nus­ten on myös ol­ta­va hank­keen to­teut­ta­mi­sen kan­nal­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia (tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus­peri­aate). Ha­ki­jan vä­lit­tö­miin kus­tan­nuk­siin esit­tä­miä kus­tan­nuk­sia ei voi esit­tää kor­vat­ta­vak­si myös yleis­kus­tan­nuk­si­na (mo­nin­ker­tai­suu­den kiel­to).

Kus­tan­nuk­set on li­säk­si voi­ta­va to­de­ta kir­jan­pi­dos­ta (to­dis­ta­mis­vel­voi­te). Ha­ki­jan on sel­vi­tet­tä­vä kus­tan­nus­ten koh­den­ta­mi­ses­sa käy­te­tyn osuu­den las­ken­ta­pe­rus­teet, esi­mer­kik­si te­hol­li­sen työ­ajan seu­ran­taan pe­rus­tu­val­la tun­ti­kir­jan­pi­dol­la.

Hy­väk­syt­tä­viä kus­tan­nuk­sia ei­vät ole va­paa­eh­toi­set hen­ki­lös­tö­sivu­kus­tan­nuk­set, joi­ta ovat esi­mer­kik­si lisä­e­lä­ke­va­kuu­tus­mak­sut, hen­ki­lö­koh­tai­set jä­sen­mak­sut, lou­nas­se­te­lit ja muut ruo­kai­lu­e­tuu­det, hen­ki­lö­kun­ta­ti­lai­suuk­sis­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set.

Myös­kään hen­ki­lös­tön uu­teen työ­hön val­men­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät kou­lu­tus­kus­tan­nuk­set, ku­ten kie­li­kou­lu­tus ei­vät ole hy­väk­syt­tä­viä kus­tan­nuk­sia, eikä hen­ki­lös­tö­kou­lu­tus, joka liit­tyy ha­ki­jan nor­maa­lin toi­min­taan.

Hy­väk­syt­tä­viä kus­tan­nuk­sia ei­vät myös­kään ole edus­tus­me­not ei­vät­kä edun­val­von­nas­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set. Myös­kään ra­hoi­tus­ku­lu­ja ja kus­tan­nuk­sia, jot­ka ai­heu­tu­vat avus­tuk­sen­saa­jan ta­van­o­mai­seen lii­ke­toi­min­taan kuu­lu­vas­ta toi­min­nas­ta ei hy­väk­sy­tä.

Ar­von­lisä­vero tu­lee si­säl­lyt­tää hank­keen ta­lous­ar­vi­oon sil­loin, kun ha­ki­ja ei ole ar­von­lisä­vero­vel­vol­li­nen.

Toi­meen liit­ty­vä ar­von­lisä­vero on avus­tus­kel­pois­ta, jos avus­tuk­sen­saa­ja ei voi vä­hen­tää sitä. Täl­löin ar­von­lisä­vero tu­lee si­säl­lyt­tää han­ke­ha­ke­muk­ses­sa esi­tet­tyi­hin ku­lui­hin. Täl­tä osin avus­tuk­sen­saa­jan on esi­tet­tä­vä ve­rot­ta­jal­ta saa­tu to­dis­tus tai toi­mi­tet­ta­va muu luo­tet­ta­va sel­vi­tys sii­tä, ett­ei ky­sei­seen toi­min­taan liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia voi­da vä­hen­tää avus­tuk­sen saa­jan toi­min­nas­sa.

En­nen avus­tus­pää­tök­ses­sä il­moi­tet­tu­na hank­keen al­ka­mis­ajan­koh­ta­na syn­ty­nei­tä ku­lu­ja ei kor­va­ta. Ku­lu­ja, joi­ta ei ole hy­väk­syt­ty avus­tus­pää­tök­ses­sä, ei kor­va­ta. Esi­mer­kik­si mat­kaan liit­ty­vät ku­lut, joi­ta ei ole ha­ke­muk­ses­sa il­moi­tet­tu ja han­ke­pää­tök­sen mu­kaan hy­väk­syt­ty, ei voi­da kor­va­ta.

Huo­mi­oit­han, että hank­keen ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vat ku­lut ovat myös avus­tus­kel­poi­sia ja ne voi si­säl­lyt­tää hank­keen ta­lous­ar­vi­oon.

2.3 Kululajit

Hank­keen bud­jet­ti ja­e­taan palk­ka­ku­lui­hin, palk­ki­oi­hin, mat­ka­ku­lui­hin, osto­pal­ve­lui­hin, mui­hin kus­tan­nuk­siin ja yleis­kus­tan­nuk­siin.

Palk­ka­kus­tan­nuk­siin si­säl­ty­vät hank­kee­seen pal­kat­ta­vien hen­ki­löi­den palk­ka­ku­lut laki­sää­tei­si­ne sivu­ku­lui­neen. Palk­ka­ku­lui­hin lu­e­taan mu­kaan hank­keen ai­ka­na ker­ty­nyt loma­raha, loma­palk­ka ja loma­kor­vaus. Han­ke­työn­te­ki­jöi­den ni­mik­keet on mai­nit­ta­va jo ha­ke­mus­lo­mak­kees­sa.

Palk­ki­ol­la ta­rkoi­te­taan ker­ta­luon­tei­ses­ta työ­suo­ri­tuk­ses­ta mak­set­tua kor­vaus­ta ja sii­hen on si­säl­ly­tet­tä­vä laki­sää­tei­set sivu­ku­lut. Palk­ki­oi­ta voi­daan mak­saa esi­mer­kik­si oh­jaus­ryh­män ko­kouk­siin osal­lis­tu­mi­ses­ta, mi­kä­li se on huo­mi­oi­tu han­ke­suun­ni­tel­mas­sa. Jos oh­jaus­ryh­män jä­se­nyys kuu­luu vi­ran­o­mai­sen vi­ran­hoi­toon, osal­lis­tu­mis­kus­tan­nuk­set ei­vät voi olla hank­keen kus­tan­nuk­sia.

Osto­pal­ve­luil­la tar­koi­te­taan ulko­puo­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä tai asi­an­tun­ti­joil­ta os­tet­tu­ja pal­ve­lu­ja. Osto­pal­ve­luis­sa tu­lee nou­dat­taa han­kin­ta­la­kia 1397/2016. Kai­kis­ta yli 12 000 eu­roa ylit­tä­vis­tä han­kin­nois­ta tu­lee pyy­tää vä­hin­tään kol­me tar­jous­ta. Myös alle 12 000 eu­ron ar­voi­sis­ta han­kin­nois­ta on syy­tä pyy­tää tar­jouk­sia, jos ku­lu­jen koh­tuul­li­suu­des­ta ei ole var­muut­ta.

Hy­väk­syt­tä­viä ovat han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­sis­ta mat­kois­ta ai­heu­tu­vat koti- ja ulko­maan mat­ka- ja ma­joi­tus­ku­lut sekä päi­vä­ra­hat. Mat­kus­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set hy­väk­sy­tään val­ti­on mat­kus­tus­sään­nön mu­kai­ses­ti. Kts. koh­ta 4.4 mat­kus­ta­mi­nen.

Mui­ta kus­tan­nuk­sia ovat esi­mer­kik­si pos­ti- ja pu­he­lin­ku­lut, pien­han­kin­nat ku­ten mat­ka­pu­he­lin, toi­mis­to­tar­vik­keet ja ko­kous­ten tai mui­den vas­taa­vien ti­lai­suuk­sien tar­joi­lu­ku­lut. Jos muut kus­tan­nuk­set koh­dis­tu­vat koko hank­keel­le, ei nii­tä tule esit­tää erik­seen toi­men­pide­koh­tai­ses­ti ta­lous­ar­vi­o­lo­mak­keel­la.

Yleis­kus­tan­nuk­set mak­se­taan to­teu­tu­nei­den ku­lu­jen mu­kaan. Yleis­kus­tan­nuk­set on eri­tel­tä­vä han­ke­ha­ke­mus­lo­mak­keel­la. Nii­tä ei kui­ten­kaan tar­vit­se koh­den­taa eri toi­men­pi­teil­le.

2.4 Hankkeen toteuttajat ja ostopalvelut

Avus­tus­ta myön­ne­tään hank­keen to­teut­ta­jal­le eli yh­dis­tyk­sel­le, yri­tyk­sel­le tai muul­le yh­tei­söl­le. Tätä val­ti­on­a­vus­tus­ta ei kui­ten­kaan myön­ne­tä val­ti­on­hal­lin­non omil­le toi­mi­joil­le. To­teut­ta­ja voi itse to­teut­taa kaik­ki hank­keen toi­men­pi­teet. Toi­men­pi­teis­tä riip­pu­en on toi­si­naan tar­peen siir­tää avus­tus­ta edel­leen ja käyt­tää  siir­ron­saa­jia. Esi­mer­kik­si kes­kus­jär­jes­tön to­teut­ta­es­sa han­ket­ta, voi avus­tus­ta olla toi­men­pi­tei­den te­hok­kaan to­teut­ta­mi­sen vuok­si jär­ke­vää siir­tää edel­leen jä­sen- tai ala­jär­jes­töil­le. Nämä siir­ron­saa­jat tu­lee mai­ni­ta jo han­ke­ha­ke­muk­ses­sa. On myös mah­dol­lis­ta, että val­ti­on­a­vus­tus­pää­tök­ses­sä ha­ki­jal­ta edel­ly­te­tään siir­ron­saa­jien käyt­töä toi­men­pi­tei­den to­teut­ta­mi­ses­sa.  Val­ti­on­a­vus­tuk­sen siir­ron­saa­jil­la on sa­mat vel­vol­li­suu­det kuin val­ti­on­a­vus­tuk­sen saa­jil­la.

Toi­men­pi­tei­tä voi olla tar­peen ja jär­ke­vää to­teut­taa myös osto­pal­ve­lu­na. Han­kin­nois­sa joi­den en­na­koi­tu arvo il­man ar­von­lisä­ve­roa on enem­män kuin 60 000 eu­roa, on nou­da­tet­ta­va jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta ja käyt­tö­oi­keus­so­pi­muk­sis­ta (1397/2016) an­net­tua la­kia. Han­kin­taa ei saa ja­kaa eriin, osit­taa tai las­kea poik­keuk­sel­li­sin me­ne­tel­min ky­sei­sen lain sään­nös­ten so­vel­ta­mi­sen vält­tä­mi­sek­si. Han­kin­ta­oh­jei­ta voi ky­syä li­sää han­kin­nat.fi –pal­ve­lus­ta.  Jos avus­tuk­sel­la on teh­ty han­kin­ta­lain kyn­nys­ar­von ylit­tä­vä han­kin­ta, tu­lee han­kin­ta olla to­teu­tet­tu ko­ko­nai­suu­des­saan han­kin­ta­lain mu­kai­ses­ti, jot­ta se voi­daan kat­soa avus­tus­kel­poi­sek­si.

Hank­keis­sa, jois­sa on usei­ta eri siir­ron­saa­jia, tu­lee kui­ten­kin olla yksi yh­tei­nen bud­jet­ti. Hank­keen vas­tuu­taho on ni­met­tä­vä ha­ke­muk­ses­sa. Oh­jaus­ryh­mä on suo­si­tel­ta­vaa muo­dos­taa eri­tyi­ses­ti hank­keis­sa, jois­sa on usei­ta siir­ron­saa­jia. .

2.5 Hankkeen rahoitus

Hank­kee­seen voi saa­da avus­tus­ta enin­tään 80 % to­teu­tu­neis­ta hy­väk­syt­tä­vis­tä ku­luis­ta. Hy­väk­sy­tyt ku­lut tu­lee to­den­taa kir­jan­pi­dol­la tai työ­aika­kir­jan­pi­dol­la. Oma­ra­hoi­tus tu­lee olla ra­haa tai työ­aika­kir­jan­pi­dol­la to­det­ta­vaa työ­tä. Jos oma­ra­hoi­tuk­sen saa­mi­nen on vie­lä haku­vai­hees­sa epä­var­maa, tu­lee oma­ra­hoi­tus­o­suus sel­vit­tää Ruo­ka­vi­ras­tol­le en­nen hank­keen al­ka­mis­ta. Tar­vit­ta­es­sa oma­ra­hoi­tus­o­suu­des­ta voi mah­dol­li­sen oma­ra­hoi­tus­o­suu­den ra­hoit­ta­jan kans­sa teh­dä aie­so­pi­muk­sen ja liit­tää se ha­ku­lo­mak­keen liit­teek­si.

Työ­aika­kir­jan­pi­dot hy­väk­sy­tään vain niil­tä työn­te­ki­jöil­tä, joi­den ni­mik­keet on mai­nit­tu hy­väk­sy­tys­sä han­ke­ha­ke­muk­ses­sa. Työ­aika­kir­jan­pi­toon tu­lee käyt­tää Ruo­ka­vi­ras­ton omaa lo­ma­ket­ta tai kaik­ki vas­taa­vat tie­dot si­säl­tä­vää ha­ki­jan omaa kir­jan­pi­toa. Lo­mak­kees­sa tu­lee löy­tyä hank­keen nimi, teh­tä­vä­ni­mi­ke, työ­päi­vät, teh­dyt työ­tun­nit ja teh­ty teh­tä­vä, tun­nit yh­teen­sä ko. ajan­jak­so­na, mak­set­tu palk­ka ja sivu­ku­lut ko. ajan­jak­so­na, työn­te­ki­jän ja esi­mie­hen nimi ja alle­kir­joi­tus. Työ­aika­kir­jan­pi­dois­ta tu­lee han­ke­vuo­den päät­ty­es­sä täyt­tää myös yh­teen­veto­lo­ma­ke.

Oma­ra­hoi­tus­o­suu­dek­si ei las­ke­ta sel­lais­ta työ­tä joka on teh­ty esi­mer­kik­si osal­lis­tu­mal­la hank­keen kou­lu­tus­ti­lai­suuk­siin. Oma­ra­hoi­tus­o­suu­dek­si ei las­ke­ta hank­kees­ta saa­tu­ja tuot­to­ja tai voit­to­ja, vaan ne vä­hen­ne­tään suo­raan mak­set­ta­vas­ta avus­tuk­ses­ta.  Oma­ra­hoi­tus­o­suu­dek­si ei myös­kään kat­so­ta las­ken­nal­li­sia (”in na­tu­ra”) ku­lu­ja.

Tal­koo­työl­lä voi suo­rit­taa osan oma­ra­hoi­tus­o­suu­des­ta. Myös tal­koo­työs­tä tu­lee pi­tää työ­päi­vä­kir­jaa. Tal­koo­työ­tun­nin arvo on 15 €/h. Ku­vaus teh­tä­väs­tä tal­koo­työs­tä, koko­nais­tun­ti­mää­rä ja tal­koo­työn te­ki­jät tu­lee kir­ja­ta jo ha­ke­mus­lo­mak­kee­seen.

Ruo­ka­ket­jun haku­opas201918.1.2019