3. Haku ja päätös

3.1 Hakemuksen jättäminen

Ha­ki­jan muis­ti­lis­ta ha­ke­mus­ta jä­tet­tä­es­sä

3.2 Hakulomakkeen täyttäminen

Haku­lo­ma­ke tu­lee täyt­tää huo­lel­la. Ha­et­ta­es­sa tu­lee käyt­tää Ruo­ka­vi­ras­ton hy­väk­sy­mää haku­loma­lo­ma­ket­ta ja liit­tää sii­hen liit­teet 1-6 sekä mah­dol­li­set muut liit­teet. Haku­lo­mak­keen ja liit­teet 2-4 löy­dät Ruo­ka­vi­ras­ton net­ti­sivuilta. Han­ke­suun­ni­tel­maan ja tii­vis­tel­mään ei ole val­mis­ta poh­jaa.

Kaik­ki hank­keen ku­lut tu­lee esit­tää liit­tees­sä 2 (ta­lous­ar­vi­o­lo­ma­ke), toi­men­pi­teet liit­tees­sä 3 ja mat­kat liit­tees­sä 4. Jos toi­men­pi­teet, mat­kat, palk­ka­ku­lut tai palk­ki­ot on esi­tet­ty ai­no­as­taan han­ke­suun­ni­tel­mas­sa, eikä nii­tä ole mer­kit­ty haku­lo­mak­kee­seen tai sen liit­tei­siin 2-4, ei ku­lu­ja voi­da hy­väk­syä. Han­ke­suun­ni­tel­mas­sa voit taus­toit­taa ja pe­rus­tel­la tar­kem­min hank­kee­seen va­lit­tu­ja toi­men­pi­tei­tä ja tar­vet­ta hank­kees­sa teh­tä­vil­le mat­koil­le.

Lo­mak­keen koh­taan 1. tu­lee hank­keen nimi. Kts.hank­keen ni­mes­tä li­sää koh­das­ta 4.1 Han­ke­vies­tin­tä.

Koh­taan 2. ha­ki­jan tie­dot. Hank­keen yh­teys­hen­ki­lö vas­taa hank­keen to­teu­tuk­ses­ta käy­tän­nön ta­sol­la. Hank­keen vas­tuu­hen­ki­lö vas­taa hank­kees­ta hal­lin­nol­li­ses­ti ja hä­nel­lä tu­lee olla myös ni­men­kir­joi­tus­oi­keus edus­ta­mas­saan or­ga­ni­saa­ti­os­sa. Yh­teys­hen­ki­lö ja vas­tuu­hen­ki­lö voi­vat olla myös sama hen­ki­lö.

Tie­to­suo­ja: Maa­seu­tu­elin­kei­no­hal­lin­non tie­to­jär­jes­tel­miin ke­rä­tään hen­ki­lö­tie­to­ja vi­ran­o­mais­teh­tä­vien hoi­ta­mis­ta var­ten. Si­nul­la on oi­keus saa­da tie­dot esi­mer­kik­si re­kis­te­rin­pi­tä­jäs­tä, hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­ses­ta sekä tie­to­jen sään­nön­mu­kai­sis­ta luo­vu­tuk­sis­ta. Lisä­tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä saat in­ter­ne­tis­tä osoit­tees­sa www.mavi.fi -> Tie­toa meis­tä -> Tie­to­pal­ve­lut -> Tie­to­suo­ja.

Koh­ta 3. Täy­te­tään hank­keen al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vät ja hank­keen to­teu­tus­ta­pa (tie­do­tus-, me­nek­ki- ja/tai ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet). Kat­so haku­il­moi­tuk­ses­ta al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­viä kos­ke­vat ra­joi­tuk­set.  Al­ka­mis- ja päät­ty­mis­ajan­koh­ta ei tar­vit­se olla olla vuo­den en­sim­mäi­nen tai vii­mei­nen päi­vä. Mak­su­pe­rus­tei­sen kir­jan­pi­don vuok­si on kui­ten­kin suo­si­tel­ta­vaa, että han­ke päät­tyy aina kuu­kau­den lo­pus­sa. Han­ke voi kos­kea tie­tä­myk­sen siir­toa, tie­do­tus­ta, me­ne­kin­e­dis­tä­mis­tä tai ke­hit­tä­mis­tä, tai joi­ta­kin näi­den yh­dis­tel­miä. Hank­keen toi­men­pi­teet mää­rit­te­le­vät sen, mil­lai­ses­ta hank­kees­ta on kyse. Lisä­tie­to­ja eri toi­men­pi­teis­tä löy­dät lu­vus­ta 1.

Koh­ta 4. Hank­keen pai­no­pis­teek­si voi va­li­ta yh­den tai use­am­man pai­no­pis­teen. Use­am­man pai­no­pis­teen va­lin­ta ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta, että han­ke saa to­den­nä­köi­sem­min ra­hoi­tus­ta.  Lisä­tie­to­ja pai­no­pis­teis­tä löy­dät ha­kua kos­ke­vas­ta tie­dot­tees­ta.

Koh­ta 5. Hank­keen ra­hoi­tus. Hank­keen koko­nais­bud­jet­ti teh­dään 1-3-vuo­ti­sek­si. Ha­kua kos­ke­vas­sa tie­dot­tees­sa il­moi­te­taan hank­kei­den kes­ton enim­mäis­aika. Hank­keen ei tar­vit­se olla kes­tol­taan ta­san yhtä, kah­ta tai kol­mea vuot­ta. Kes­to mää­rit­tyy sen mu­kaan mitä hank­keen toi­men­pi­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si tar­vi­taan. Moni­vuo­ti­sis­sa hank­keis­sa toi­men­pi­tei­den tu­lee ede­tä joh­don­mu­kai­ses­ti vuo­des­ta toi­seen. Use­am­pa­na han­ke­vuo­te­na tois­tu­via toi­men­pi­tei­tä ei ra­hoi­te­ta.

Oma­ra­hoi­tus tu­lee olla vä­hin­tään 20% hank­keen bud­je­tis­ta. Oma­ra­hoi­tus­o­suus voi­daan ja­kaa ha­ki­jan omaan ra­haan, ha­ki­jan omaan työ­hön ja mui­den ra­hoit­ta­jien ra­haan tai työ­hön.

Ha­ki­jan tu­lee itse ra­hoit­taa täy­si­mää­räi­ses­ti kaik­ki yli bud­je­tin me­ne­vät kus­tan­nuk­set. Jos hank­keen oma­ra­hoi­tus­o­suus on enem­män kuin 20%, tu­lee han­ke­ha­ke­muk­sen mu­kai­nen oma­ra­hoi­tus­o­suus py­syä myös sii­nä ta­pauk­ses­sa, jos bud­jet­ti ylit­tyy. Jos ha­ki­ja on jos­tain syys­tä saa­nut ke­rät­tyä oma­ra­hoi­tus­ta enem­män, mak­se­taan avus­tus­ta si­ten, että oma­ra­hoi­tus­o­suus ja avus­tus yh­teen­sä ei­vät yli­tä bud­je­tin mu­kai­sia hy­väk­syt­ty­jä ku­lu­ja.

Koh­ta 6. Palk­ka­e­rit­te­ly ja hank­keen vaa­ti­ma työ­pa­nos

Tä­hän koh­taan sel­vi­te­tään pal­kat­ta­van hen­ki­lön teh­tä­vä­ni­mi­ke, työ­pa­nos (htkk) koko hank­keel­le, kuu­kau­si­palk­ka ja sivu­ku­lut. Kaik­kien hank­keen työ­te­ki­jöi­den tu­lee pi­tää työ­aika­kir­jan­pi­toa.

Koh­ta 7. Ar­von­lisä­ve­ron avus­tus­kel­poi­suus

Ha­ki­jan tu­lee täyt­tää koh­ta sen mu­kaan, voi­ko se vä­hen­tää hank­keen ku­lu­ja ve­ro­tuk­ses­sa vai ei. Jos ku­lu­ja ei voi vä­hen­tää, tu­lee esit­tää ve­rot­ta­jal­ta saa­tu to­dis­tus tai toi­mi­tet­ta­va muu luo­tet­ta­va sel­vi­tys sii­tä, ett­ei toi­mi­ja voi vä­hen­tää ky­sei­seen toi­min­taan liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia ve­ro­tuk­ses­saan. Täl­löin ha­ki­ja voi si­säl­lyt­tää bud­jet­tiin myös ar­von­lisä­ve­ron osuu­den. Muus­sa ta­pauk­ses­sa bud­je­tis­sa esi­te­tyt ku­lut ja syn­ty­neet kus­tan­nuk­set tu­lee esit­tää ar­von­lisä­ve­rot­to­mi­na.

Koh­ta 8. Avus­tuk­sen siir­to

Avus­tuk­sen siir­ron­saa­jien ni­met, yh­teys­tie­dot ja vas­tuu­hen­ki­löt tu­lee esit­tää täs­sä koh­taa.

Koh­ta 9. Tie­dot vas­taa­van­lai­siin hank­kei­siin myön­ne­tyis­tä jul­ki­sis­ta avus­tuk­sis­ta.

Täy­tä tä­hän kaik­ki vii­mei­sen kol­men vuo­den ai­ka­na or­ga­ni­saa­ti­on sa­man­kal­tai­siin hank­kei­siin tai toi­men­pi­tei­siin saa­dut jul­ki­set avus­tuk­set ja tuet. Kir­joi­ta koh­taan hank­keen tai toi­men­pi­teen nimi, ra­hoit­ta­ja, ra­hoi­tuk­sen mää­rä ja vuo­si.

10. Ha­ke­muk­sen liit­teet

Lii­te 1 Han­ke­suun­ni­tel­ma

Han­ke­suun­ni­tel­maan ei ole käy­tös­sä val­mis­ta poh­jaa. Sen tu­lee kui­ten­kin si­säl­tää mm. pe­rus­te­lut toi­men­pi­tei­den va­lin­nal­le, vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma, se­los­tus hank­keen seu­ran­nas­ta ja sii­nä käy­tet­tä­vis­tä mit­ta­reis­ta.

Lii­te 2 Ta­lous­ar­vi­o­lo­ma­ke

Ta­lous­ar­vi­o­lo­mak­keen täy­tös­tä löy­dät li­sää koh­das­ta 2.3 kulu­la­jit. Tau­luk­ko yksi täy­te­tään sa­mal­la ta­paa kuin haku­lo­mak­keen koh­ta 5. Li­säk­si tau­luk­koon tu­lee ja­kaa hank­keen ku­lut tie­dot­ta­mi­seen, tie­don­vä­li­tyk­seen, me­ne­kin­e­dis­tä­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Täy­tä haku­vai­hees­sa vain suun­ni­tel­mia kos­ke­vat sa­rak­keet. Sa­maa bud­jet­ti­lo­ma­ket­ta käy­te­tään aina, jos bud­jet­tia muu­te­taan, jol­loin muu­tok­set mer­ki­tään pu­nai­sel­la. Han­ke­vuo­den päät­ty­es­sä lo­mak­kee­seen täy­te­tään to­teu­tu­nut bud­jet­ti.

Mer­kit­se tau­luk­koon 2 koko hank­keen ku­lut yh­teen­sä suun­ni­tel­mien koh­dal­le.

Tau­luk­ko 3: Erot­te­le jo­kai­sen toi­men­pi­teen ku­lut. Tar­ken­na myös mis­tä palk­ka­ku­luis­ta (ni­mi­ke), palk­ki­ois­ta (ni­mi­ke tai hen­ki­lö jos tie­dos­sa) tai osto­pal­ve­luis­ta (mitä han­ki­taan) on kyse. Tar­ken­na myös muut kus­tan­nuk­set lo­mak­keel­le. Jos kyse on koko hank­keen kus­tan­nuk­sis­ta, ei sii­nä ta­pauk­ses­sa tar­vit­se jy­vit­tää kus­tan­nuk­sia erik­seen toi­men­pi­teil­le (esim. yleis-, kir­jan­pito- ja tie­to­lii­ken­ne­ku­lu­jen koh­dal­la).

Lii­te 3 Toi­men­pi­tei­den ku­vaus

Ku­vaa täl­le lo­mak­keel­le kaik­ki hank­keen toi­men­pi­teet.

Toi­men­pi­tei­tä voi­vat olla vaik­ka­pa ta­pah­tu­ma, kou­lu­tus tai ko­ko­nai­suus pie­niä yh­teen­so­pi­via toi­men­pi­tei­tä, esi­mer­kik­si some-mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet. Ha­ki­ja voi ja­kaa toi­men­pi­teet hank­keen ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Toi­men­pide­ko­ko­nai­suuk­sien tar­kem­pi bud­je­toin­ti teh­dään eril­li­sel­lä bud­jet­ti­lo­mak­keel­la.

Toi­men­pi­tei­den ku­luis­ta tu­lee an­taa mah­dol­li­sim­man tark­ka ar­vio. Lo­mak­kee­seen on hyvä lait­taa mah­dol­li­sim­man tark­ka ku­vaus to­teut­ta­mis­ta­vas­ta ja mai­ni­ta koh­de­ryh­mä. Jos toi­men­pi­teen to­teut­taa siir­ron­saa­ja, tu­lee lo­mak­keel­la mai­ni­ta, mikä siir­ron­saa­ja on ky­sees­sä. To­teut­ta­mis­ajan­koh­dan tark­kuus riip­puu toi­men­pi­teen tyy­pis­tä. Esim. mes­su­jen koh­dal­la tark­ka päi­vä­mää­rä­kin saat­taa olla jo tie­dos­sa. Jois­sa­kin ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teis­sä voi puo­les­taan olla kyse use­am­mis­ta kuu­kau­sis­ta. Toi­si­naan toi­men­pi­teen to­teut­ta­mi­nen saat­taa olla riip­pu­vais­ta sää­olo­suh­teis­ta, täl­löin tark­kuu­dek­si riit­tää esim. ke­vät 2019.

Toi­men­pi­tei­den koh­de­ryh­mä tu­lee ku­va­ta mah­dol­li­sim­man tar­koin. Koh­de­ryh­mä­nä ei voi olla yk­sit­täi­nen hen­ki­lö, yri­tys tai esi­mer­kik­si tie­tyn yri­tyk­sen kans­sa yh­teis­työ­so­pi­muk­sen teh­neet tuot­ta­jat. Hank­kei­den ti­lai­suu­det­kin tu­lee olla siis kai­kil­le avoi­mia.

Lii­te 4 Mat­kat

Tä­hän mer­ki­tään kaik­ki mat­kat, joi­hin osal­lis­tu­taan ja jois­ta syn­tyy hank­keel­le ku­lu­ja. Jos mat­ka­koh­de ei ole vie­lä tar­ken­tu­nut, sen voi täy­den­tää lo­mak­keel­le myös hank­keen ai­ka­na. Pe­rus­te mat­kal­le kui­ten­kin on ol­ta­va, muu­toin ko. mat­ka­ku­lut ei­vät ole hy­väk­syt­tä­viä. Mat­kus­ta­jien koh­dal­le riit­tää ni­mik­keet ja mat­kus­ta­jien mää­rä. Jos mat­kus­tus­ta­pa tu­lee ole­maan muu kuin jul­ki­nen, mai­ni­taan se täs­sä.  Vii­ta­taan toi­men­pi­tee­seen tai use­aan toi­men­pi­tee­seen, joi­hin mat­ka liit­tyy. Käy­tä sa­maa toi­men­pide­nu­me­roa kuin liit­tees­sä 3 (toi­men­pi­tei­den ku­vaus). Jos mat­kus­tus­ajan­koh­ta ei ole vie­lä tark­kaan tie­dos­sa voi sen mer­ki­tä noin kuu­kau­den tark­kuu­del­la.

Lii­te 5 Tii­vis­tel­mä

Han­ke­suun­ni­tel­man tii­vis­tel­mäs­sä tu­lee tul­la esiin ta­voit­teet, seu­ran­ta­tapa ja käy­tet­tä­vät mit­ta­rit, hank­keen to­teut­ta­mis­ta­pa, koh­de­ryh­mä ja aika­tau­lut sekä tu­los­ten jul­kai­su ja hyö­dyn­tä­mis­suun­ni­tel­ma. Han­ke­tii­vis­tel­mä voi olla pi­tuu­del­ta noin yksi A4. Muis­ta, että myön­tei­sen ra­hoi­tus­pää­tök­sen saa­des­saan hank­keen tii­vis­tel­mä jul­kais­taan Ruo­ka­vi­ras­ton net­ti­si­vuil­la.

Lii­te 6 Ha­ki­jan toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja vah­vis­tet­tu ta­lous­ar­vio sil­le vuo­del­le, jol­le avus­tus­ta ha­e­taan

Ha­ki­ja voi li­sä­tä edel­lä mai­nit­tu­jen pa­kol­lis­ten liit­tei­den li­säk­si vie­lä tar­peen mu­kaan mui­ta­kin liit­tei­tä. Lisä­liit­teet on myös hyvä ni­me­tä ja nu­me­roi­da.

3.3 Hankepäätös

Ha­ki­ja saa hank­keen kä­sit­te­lyn jäl­keen Ruo­ka­vi­ras­tos­ta han­ke­pää­tök­sen. Han­ke­pää­tök­ses­sä han­ke­suun­ni­tel­ma on voi­tu hy­väk­syä ko­ko­naan tai osit­tain. Jos han­ke­suun­ni­tel­ma on hy­väk­syt­ty osit­tain, tu­lee ha­ki­jan toi­mit­taa Ruo­ka­vi­ras­toon han­ke­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti tar­vit­ta­es­sa uusi han­ke­suun­ni­tel­ma ja/tai ha­ke­muk­sen mui­ta liit­tei­tä pää­tök­ses­sä esi­tet­tyyn mää­rä­ai­kaan men­nes­sä, ell­ei nii­tä ole toi­mi­tet­tu jo en­nen pää­tös­tä.

Han­ke­pää­tök­seen on saa­tet­tu li­sä­tä han­ke­koh­tai­sia val­ti­on­a­vus­tuk­sen käyt­tä­mis­tä kos­ke­via eh­to­ja ja ra­joi­tuk­sia, joi­den nou­dat­ta­mi­nen on avus­tuk­sen mak­sa­mi­sen eh­to­na. 

Ruo­ka­ket­jun haku­opas201918.1.2019