4. Hankkeen toteuttaminen

4.1 Hankeviestintä

Hank­keil­ta odo­te­taan avoi­muut­ta sekä tie­dot­ta­mis­ta hank­kei­den ta­pah­tu­mis­ta ja tu­lok­sis­ta. Han­ke­suun­ni­tel­maan si­säl­ly­te­tään vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma sekä suun­ni­tel­ma some-vies­tin­näs­tä. Ver­kos­toi­tu­mi­nen ja yh­teis­työ mui­den toi­mi­joi­den kans­sa on suo­si­tel­ta­vaa.

Hank­kees­ta tie­do­te­taan si­säi­ses­ti niil­le ta­hoil­le, joi­ta asia kos­kee, ja jot­ka voi­vat saa­da hank­kees­ta hyö­tyä. Ul­koi­sen tie­dot­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on ker­toa sii­tä, mitä hank­kees­sa ta­pah­tuu. Tie­dot­ta­mi­nen tuo hank­keel­le nä­ky­vyyt­tä ja vai­kut­ta­vuut­ta.

Hank­kei­den ra­hoit­ta­jan eli maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön logo tu­lee nä­kyä han­ke­ma­te­ri­aa­leis­sa. MMM:n graa­fi­nen oh­jeis­tus löy­tyy osoit­tees­ta: http://mmm.fi/mi­nis­te­rio/yh­tei­so­tun­nus. Lo­go­na käy­te­tään MMM:n tun­nus­ta, jos­ta löy­ty­vät eri kie­li­ver­si­ot. Lo­gon tu­lee olla hel­pos­ti näh­tä­vis­sä han­ke­ma­te­ri­aa­leis­ta ja sen on ol­ta­va sa­man­ko­koi­nen kuin hank­keen to­teut­ta­jan tun­nus.

Vi­su­aa­li­ses­sa ai­neis­tos­sa tun­nus­ta ja mai­nin­taa käy­te­tään sel­ke­äs­ti vies­tin alus­sa, ai­ka­na tai lo­pus­sa. Au­di­tii­vi­ses­sa ai­neis­tos­sa ra­hoit­ta­jaa kos­ke­vaa mai­nin­taa käy­te­tään sel­ke­äs­ti vies­tin lo­pus­sa. Jos lo­gon käyt­tä­mi­ses­sä on epä­sel­vyyt­tä, voit olla yh­tey­des­sä Ruo­ka­vi­ras­toon.

Hank­keen ni­men tu­lee olla han­ket­ta ku­vaa­va, mut­ta mie­lel­lään ly­hyt ja yti­me­käs.

4.2 Alkuperän, yritysten ja tuotemerkkien näkyminen

Alku­pe­rän esil­le tuo­mi­nen

Sal­lit­tua:

Ei sal­lit­tua

Ko­mis­sio on lin­jan­nut sal­lit­tu­ja käy­tän­tö­jä me­ne­kin­e­dis­tä­mi­ses­sä, jota sään­nel­lään EU:n maa- ja met­sä­ta­lous­alan val­ti­on­tu­kea kos­ke­vis­sa ryh­mä­poik­keus­a­se­tuk­ses­sa. Nämä lin­jauk­set pä­te­vät myös tie­do­tuk­seen, kos­ka myös nii­tä sää­te­le­vä maa­ta­lou­den ryh­mä­poik­keus­a­se­tus kiel­tää alku­pe­rän esil­le tuo­mi­sen.

Val­ti­on­a­vus­tei­ses­sa me­ne­kin­e­dis­tä­mi­ses­sä tai ylei­ses­sä tie­do­tuk­ses­sa ei saa tuo­da esiin tuo­tan­non tai tuot­tei­den kan­sal­lis­ta tai alu­eel­lis­ta alku­pe­rää. Alku­pe­rään viit­taa­vik­si vies­teik­si kat­so­taan mm. seu­raa­vat ter­mit: ko­ti­mai­nen, suo­ma­lai­nen sekä eri­lai­set maan­tie­teel­li­set ter­mit (esim. ”Sa­vos­ta” tai ”Pir­kan­maal­ta”). Me­ne­kin­e­dis­tä­mi­sen ja tie­dot­ta­mi­sen yh­tey­des­sä ei saa vii­ta­ta myös­kään tie­tyn yri­tyk­sen tuot­tei­siin.

Me­ne­kin­e­dis­tä­mis­kam­pan­jas­sa tai tie­dot­tees­sa ei siis voi käyt­tää Suo­men li­pun vä­re­jä tai mui­ta ni­men­o­maan Suo­mel­le tyy­pil­li­siä ele­ment­te­jä. Taus­ta­mai­se­ma­kin voi olla kiel­let­ty, jos se ai­nut­laa­tui­suu­des­saan voi­daan yh­dis­tää vain Suo­meen. Esi­mer­kik­si Väi­nä­möi­nen voi­daan yh­dis­tää vain Suo­meen, mut­ta Lap­pi myös mui­hin mai­hin.

Me­ne­kin­e­dis­tä­mi­ses­sä ja tie­do­tuk­ses­sa sitä hal­lin­noi­van yh­dis­tyk­sen ni­men tu­lee olla neut­raa­lis­sa muo­dos­sa. Jos yh­dis­tyk­sen ni­mes­sä on esim. il­mai­su ”ko­ti­mai­nen” tai ”Suo­men”, yh­dis­tys voi käyt­tää täs­sä yh­tey­des­sä ni­mes­tään neut­raa­lia muo­toa tai ly­hen­net­tä. Vaik­ka nimi oli­si neut­raa­li tai sii­tä käy­tet­täi­siin ly­hen­net­tä, sen täy­tyy nä­ky­vyy­del­tään olla mai­nok­seen tai tie­dot­teen vies­tiin näh­ty­nä tois­si­jai­nen. Se voi kat­taa mai­nok­ses­ta tai tie­dot­tees­ta enin­tään noin 5 %.

Vies­te­jä ei saa muo­toil­la si­ten, että ne tosi­a­si­as­sa, alku­pe­räi­ses­tä tar­koi­tuk­ses­taan riip­pu­mat­ta, vä­hen­tä­vät mui­den EU-jä­sen­val­ti­oi­den tuot­tei­den ky­syn­tää taik­ka saa­vat ne vai­kut­ta­maan huo­nom­mil­ta vaih­to­eh­doil­ta.

Jos yri­tyk­siä, tuo­te­merk­ke­jä tai alku­pe­rää ei mai­ni­ta, avus­tus­ta voi­daan myön­tää tie­teel­lis­ten tie­to­jen saat­ta­mi­sek­si kan­san­ta­jui­seen muo­toon. Avus­tet­ta­vaa toi­min­taa voi olla esi­mer­kik­si tie­dot­teen teko ku­lut­ta­jil­le ja­et­ta­vak­si.

Avus­tus­ta voi saa­da myös sel­lai­sis­ta laa­tu­jär­jes­tel­mis­tä tie­dot­ta­mi­seen, joi­hin voi kuu­lua myös muis­ta mais­ta pe­räi­sin ole­via tuot­tei­ta. Tie­do­tus­toi­met voi­vat täl­löin kos­kea tuot­tei­den omi­nai­suuk­sia, nii­den ra­vin­to­hyö­tyä ja suo­si­tel­ta­via käyt­tö­ta­po­ja.  Täl­löin­kään yk­sit­täi­siä yri­tyk­siä, tuo­te­merk­ke­jä tai alku­pe­rää ei saa mai­ni­ta.

Yri­tyk­set ja tuo­te­mer­kit

Val­ti­on­a­vus­tei­nen me­ne­kin­e­dis­tä­mi­nen/tie­do­te ei voi olla vä­lit­tö­mäs­sä näkö- tai kuu­lo­yh­tey­des­sä tuo­te­koh­tai­seen me­ne­kin­e­dis­tä­mi­seen. Me­ne­kin­e­dis­tä­mis­tä/tie­do­tet­ta ei siis voi lait­taa leh­des­sä vie­rek­käi­sel­le tai pe­räk­käi­sel­le si­vul­le tuo­te­koh­tai­sen me­ne­kin­e­dis­tä­mi­sen/tie­dot­teen kans­sa.

Myyn­ti­pai­kas­sa me­ne­kin­e­dis­tä­mis­tä ei voi ja­kaa yht­ai­kaa tuo­te­koh­tai­sen me­ne­kin­e­dis­tä­mi­sen kans­sa. Tele­vi­si­os­sa tai ra­di­os­sa pe­räk­käin ole­vat tuo­te­koh­tai­set ja me­ne­kin­e­dis­tä­mi­set sal­li­taan. Täs­sä tuo­te­koh­tai­sel­la me­ne­kin­e­dis­tä­mi­sel­lä tar­koi­te­taan me­ne­kin­e­dis­tä­mis­tä, jos­ta käy ilmi yri­tys tai alku­perä tai muu vas­taa­va kiel­let­ty seik­ka.

Val­ti­on­a­vus­tei­sil­la In­ter­net-si­vuil­la tai muus­sa val­ti­on­a­vus­tei­ses­sa tie­do­tuk­ses­sa ei saa tuo­da esiin alku­pe­rää, yri­tyk­siä tai tuo­te­merk­kiä.  Si­vuil­la ei myös­kään sal­li­ta mai­nos­ban­ne­rei­ta. Si­vuil­la voi kui­ten­kin olla esi­mer­kik­si link­ki yh­dis­tyk­sen si­vuil­le tai maa­kun­nit­tain teh­tyyn neut­raa­liin tuot­ta­ja­lu­et­te­loon, jos­sa puo­les­taan on lin­kit tuot­ta­jien yh­teys­tie­toi­hin. Kam­pan­ja­si­vul­la ei voi olla suo­raa link­kiä yrit­tä­jään, tuot­tee­seen eikä alku­pe­rään vaan mah­dol­li­nen yh­teys pi­tää olla väli­lin­kin kaut­ta. Eril­li­siä sala­sa­no­jen ta­ka­na ole­via si­vus­to­ja ei tar­vi­ta.

Avus­tus­ta voi saa­da jul­kai­sui­hin, ku­ten lu­et­te­loi­hin, hin­nas­toi­hin tai verk­ko­si­vus­toi­hin, jois­sa esi­tel­lään jon­kin tie­tyn alu­een tai tuot­teen tuot­ta­jia kos­ke­via tie­to­ja, jos tie­dot ja nii­den esi­tys­tapa ovat puo­lu­eet­to­mia ja kai­kil­la asi­an­o­mai­sil­la tuot­ta­jil­la on tasa­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det olla edus­tet­tui­na jul­kai­sus­sa.

Viit­tauk­set yk­sit­täi­siin yri­tyk­siin, tuo­te­merk­kei­hin tai tuot­teen alku­pe­rään ovat mah­dol­li­sia kil­pai­lu­jen, mes­su­jen ja näyt­te­lyi­den yh­tey­des­sä sil­lä ra­jauk­sel­la, että näi­den yh­tey­des­sä ja­et­ta­vas­sa ma­te­ri­aa­lis­sa ei vii­ta­ta yk­sit­täi­siin yri­tyk­siin, tuo­te­merk­kei­hin tai tuot­teen alku­pe­rään, kun on kyse avus­tuk­sel­la ra­hoi­tet­ta­vas­ta ma­te­ri­aa­lis­ta.

4.3 Työaikakirjanpito

Jo­kai­sen hank­keel­le työs­ken­te­le­vän tu­lee pi­tää työ­aika­kir­jan­pi­toa. Työ­aika­kir­jan­pi­dos­ta tu­lee il­me­tä, mitä työ­tä ja kuin­ka mon­ta tun­tia hank­keel­le on teh­ty. Työ­aika­kir­jan­pi­toon tu­lee käyt­tää Ruo­ka­vi­ras­ton omaa lo­ma­ket­ta.

Toi­mi­ja voi ha­lu­tes­saan toi­mit­taa Ruo­ka­vi­ras­toon myös or­ga­ni­saa­ti­os­saan käy­tös­sä ole­van muun työ­ajan­seu­ran­nan ra­por­tin, eikä täl­löin tar­vit­se käyt­tää Ruo­ka­vi­ras­ton lo­ma­ket­ta, edel­lyt­tä­en että työ­ajan­seu­ran­nan ra­por­tis­ta on to­den­net­ta­vis­sa sel­väs­ti hank­keel­le teh­ty työ­aika, avus­tuk­sel­la mak­se­tut tai hank­keen oma­ra­hoi­tuk­sek­si las­ke­tut palk­ka­kus­tan­nuk­set ja sivu­ku­lut. Työ­ajan­seu­ran­ta­ra­por­teis­sa tu­lee aina olla työn­te­ki­jän ja esi­mie­hen alle­kir­joi­tuk­set.

4.4. Matkustaminen

Mat­kus­ta­es­sa tu­lee nou­dat­taa val­ti­on mat­kus­tus­sään­töä. Pää­sään­tö on, että mat­ka teh­dään edul­li­sin­ta kul­ku­neu­voa käyt­tä­en. Jos mat­kaa ei ole teh­ty edul­li­sin­ta kul­ku­neu­voa käyt­tä­en, tu­lee muun kul­ku­vä­li­neen käyt­tö pe­rus­tel­la ha­ke­muk­ses­sa. Mat­ka­ku­lu­ja ovat juna-, len­to- ja lin­ja-auto­li­put sekä pe­rus­tel­lus­ta syys­tä tak­si­mak­sut ja oman au­ton käy­tös­tä ai­heu­tu­vat kilo­met­ri­kor­vauk­set..

4.5 Muutoksen hakeminen

Muu­tos­ta voi ha­kea säh­kö­pos­tit­se toi­mit­ta­mal­la Ruo­ka­vi­ras­toon muu­te­tun ha­ke­mus­lo­mak­keen. Lii­tä mu­kaan myös päi­vi­tet­ty han­ke­suun­ni­tel­ma ja muu­tok­ses­ta riip­pu­en myös muut tar­vit­ta­vat liit­teet. Mer­kit­se muu­tok­set aina pu­nai­sel­la..

Muu­tos­ha­ke­mus tu­lee toi­mit­taa osoit­tee­seen kir­jaa­mo@ruo­ka­vi­ras­to.fi. Säh­kö­pos­tin ot­sik­koon on hyvä kir­joit­taa ”muu­tos­ha­ke­mus” ja hank­keen nimi.

Hank­kee­seen tu­lee ha­kea muu­tos­ta seu­raa­vis­sa ti­lan­teis­sa:

Hank­kee­seen ei tar­vit­se ha­kea muu­tos­ta seu­raa­vis­sa ti­lan­teis­sa:

Hank­keen yh­teys­hen­ki­löi­den tai tili­nu­me­roi­den muu­tok­set tu­lee il­moit­taa Ruo­ka­vi­ras­toon aina.

4.6 Hankekirjanpito

Avus­tuk­sen saa­jan on säi­ly­tet­tä­vä kaik­ki avus­tet­ta­van hank­keen to­teut­ta­mi­seen liit­ty­vät to­sit­teet kir­jan­pito­lain mu­kai­ses­ti.

Muis­ti­lis­ta kir­jan­pi­toon

4.7 Laskentaperusteet

Hank­keen bud­je­tin ol­les­sa 100 000 eu­roa, oma­ra­hoi­tus­o­suu­den tu­lee olla vä­hin­tään 20 000 eu­roa eli 20 %. Jos oma­ra­hoi­tus­o­suus on han­ke­suun­ni­tel­man mu­kaan enem­män kuin 20% ja han­ke­bud­jet­ti ylit­tyy, mak­se­taan avus­tus­ta ha­ki­jal­le enin­tään han­ke­pää­tök­ses­sä il­moi­tet­tu mää­rä.

Oma­ra­hoi­tus­o­suus tu­lee nä­kyä hank­keen kir­jan­pi­dos­sa ra­ha­na tai työ­nä, joka on to­den­net­tu työ­aika­kir­jan­pi­dol­la.

Jos avus­tuk­sen­saa­ja on saa­nut ke­rät­tyä oma­ra­hoi­tus­o­suut­ta enem­män kuin suun­ni­tel­lun mää­rän, mak­se­taan toi­mi­jal­le täl­löin avus­tus­ta vain sen ver­ran, mitä hy­väk­syt­ty­jen ku­lu­jen kat­ta­mi­nen oma­ra­hoi­tus­o­suu­den jäl­keen edel­lyt­tää. Avus­tuk­sen­saa­ja ei voi teh­dä hank­keel­la tuot­toa tai voit­toa.

Jos avus­tuk­sen­saa­ja pyy­tää oma­kus­tan­ne­hin­taa hank­keen tuo­tok­sis­ta, tu­lee se mai­ni­ta han­ke­suun­ni­tel­mas­sa. Ker­ty­neet oma­kus­tan­ne­mak­sut on mer­kit­tä­vä kir­jan­pi­toon sel­ke­äs­ti nä­ky­viin hank­keen tu­loi­na.Jos avus­tuk­sen­saa­jal­le on muo­dos­tu­nut esim. hank­keen oma­kus­tan­ne­hin­tai­sis­ta tuo­tok­sis­ta yli­mää­räis­tä tu­loa (oma­kus­tan­ne­hin­nan li­säk­si), vä­hen­ne­tään tämä tulo suo­raan avus­tuk­ses­ta.

Jos osa han­ke­vuo­den ku­luis­ta hy­lä­tään ja toi­mi­jal­la jää näin ol­len han­ke­vuo­den avus­tus­ta käyt­tä­mät­tä, ei tätä osaa avus­tuk­ses­ta voi käyt­tää enää uu­des­taan seu­raa­va­na han­ke­vuo­te­na.

4.8 Avustuksen hakeminen ja maksaminen

Avus­tus mak­se­taan enin­tään kol­mes­sa vuo­sit­tai­ses­sa eräs­sä. En­sim­mäi­sen vuo­sit­tai­sen erän (40 %) voi ha­kea han­ke­vuo­den al­ka­es­sa, toi­sen vuo­sit­tai­sen erän (40 %) han­ke­vuo­den puo­li­vä­lis­sä  ja kol­man­nen erän han­ke­vuo­den pää­tyt­tyä (20 %).

Avus­tus­ta ha­et­ta­es­sa tu­lee käyt­tää Ruo­ka­vi­ras­ton mak­su­ha­ke­mus­lo­ma­ket­ta ja täyt­tää sii­nä vaa­di­tut koh­dat. Kol­mat­ta vuo­sit­tais­ta mak­su­erää ha­kies­sa tu­lee liit­tää mu­kaan myös hank­keen pää­kir­ja, tu­los­las­kel­ma, työ­aika­kir­jan­pi­dot ja työ­aika­kir­jan­pi­to­jen yh­teen­veto­lo­ma­ke. Toi­mi­jan on var­mis­tut­ta­va, että pää­kir­jas­sa ja työ­aika­kir­jan­pi­dos­sa esi­te­tyt lu­vut täs­mää­vät hank­keen ta­lous­ar­vio­lo­mak­keel­la esi­tet­tyi­hin to­teu­tu­nei­siin ku­lui­hin. Kat­so koh­ta 4.6 Han­ke­kir­jan­pito.

Jos kaik­kea mak­set­tua avus­tus­ta ei käy­te­tä , voi avus­tuk­sen­saa­ja täl­löin pa­laut­taa lii­kaa mak­se­tun avus­tuk­sen. Avus­tuk­sen pa­lau­tuk­sen oh­jeet saa Ruo­ka­vi­ras­tos­ta.

En­nen hank­keen al­ka­mis­ta lä­he­tä:

En­nak­ko­mak­sun (40 %) ha­ke­mi­sen yh­tey­des­sä toi­mi­ta:

Vuo­sit­tai­sen lop­pu­mak­su­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä toi­mi­ta:

Hank­keen päät­ty­es­sä:

Mak­su­pää­tök­set ja mah­dol­li­set muu­tos­pää­tök­set toi­mi­te­taan hank­keen vas­tuu­hen­ki­löil­le ja yh­teys­hen­ki­löil­le ha­ke­muk­ses­sa il­moi­tet­tui­hin säh­kö­pos­ti­o­soit­tei­siin. Pos­tit­se lä­he­tet­tä­vän pa­pe­ri­sen ver­si­on pää­tök­ses­tä saa Ruo­ka­vi­ras­tos­ta aina pyy­tä­mäl­lä.

4.9 Hankkeen päättyessä

Hank­keen ti­lin­tar­kas­tuk­sen te­ki­jän tu­lee olla auk­to­ri­soi­tu (JHTT, KHT, HT tai JHT) ti­lin­tar­kas­ta­ja. Ti­lin­tar­kas­ta­jan lau­sun­to tu­lee toi­mit­taa Ruo­ka­vi­ras­toon. Hank­keen ti­lin­tar­kas­ta­jan tu­lee tar­kas­taa myös siir­ron­saa­jien ti­lit hank­keen osal­ta. Ti­lin­tar­kas­tus on han­ke­suun­ni­tel­mas­sa esi­tet­ty yleen­sä koh­das­sa muut kus­tan­nuk­set (kir­jan­pito, ra­por­toin­ti ja seu­ran­ta­kus­tan­nuk­set).  Siir­ron­saa­jil­ta ti­lin­tar­kas­tus tu­lee teh­dä sii­nä laa­juu­des­sa, että han­ke­suun­ni­tel­man bud­je­tis­sa esi­te­tyt me­not on tar­kis­tet­tu myös siir­ron­saa­jil­ta.

Ti­lin­tar­kas­tus on ta­lous­ar­vi­os­sa esi­tet­ty yleen­sä koh­das­sa muut kus­tan­nuk­set (kir­jan­pito, ra­por­toin­ti ja seu­ran­ta­kus­tan­nuk­set).  Siir­ron­saa­jil­ta ti­lin­tar­kas­tus tu­lee teh­dä sii­nä laa­juu­des­sa, että han­ke­suun­ni­tel­man bud­je­tis­sa esi­te­tyt me­not on tar­kis­tet­tu myös siir­ron­saa­jil­ta.

Ti­lin­tar­kas­ta­jan lau­sun­nos­ta tu­lee käy­dä ilmi vä­hin­tään seu­raa­vaa:

Tar­vit­ta­es­sa ti­lin­tar­kas­ta­jan tu­lee otan­ta­me­net­te­lyn avul­la var­mis­tua sii­tä, että hank­keel­le kuu­lu­vat tu­lot ja me­not on kir­jat­tu hank­keen kir­jan­pi­toon, ja että hank­keen me­not on mak­set­tu (lu­kuun ot­ta­mat­ta ti­lin­tar­kas­ta­jan palk­ki­o­ta ja mah­dol­li­ses­ti mak­sa­mat­to­mia loma­palk­ka­va­rauk­sia).

Hank­keen ma­te­ri­aa­lien te­ki­jän­oi­keu­det kuu­lu­vat nii­den te­ki­jöil­le. Kui­ten­kin han­ke­ra­hal­la tuo­tet­tu­jen hank­keen jul­kai­su­jen tu­lee olla va­paas­ti kaik­kien saa­ta­vil­la mak­sut­ta tai enin­tään oma­kus­tan­nus­hin­taan. Esi­mer­kik­si net­ti­si­vu­jen tu­lee olla käy­tet­tä­vis­sä myös hank­keen päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Han­ke­ra­hal­la val­mis­te­tuis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta voi­daan uu­sin­ta­pai­nos­ten yh­tey­des­sä hank­keen päät­ty­mi­sen jäl­keen ot­taa pois ra­hoit­ta­jan logo. Kui­ten­kin myös lo­gol­la va­rus­tet­tu­ja ma­te­ri­aa­le­ja saa hank­keen päät­ty­mi­sen jäl­keen käyt­tää sil­loin, kun käyt­tö ta­pah­tuu avus­tus­pää­tök­sen eh­to­jen mu­kai­ses­ti. Esi­mer­kik­si yri­tys­ten lo­go­ja ei voi­da li­sä­tä ai­neis­toon, jos ai­neis­tos­sa on edel­leen myös hank­keen ra­hoit­ta­jan, maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön logo.

Ruo­ka­ket­jun haku­opas201918.1.2019